MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 aprilie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

235. - Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

239. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

240. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

241. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii ministrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

 

243. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

245. - Hotărâre privind aprobarea finantării proiectului “Zilele României la Luxemburg” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

246. - Hotărâre privind revocarea din functie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si numirea domnului Cononov Paul în această functie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

185. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

343. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind organizarea culoarelor verzi si descărcarea electronică a carnetelor TIR

 

344. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind autorizarea societătilor comerciale de a utiliza carnete TIR

 

Rectificări la:

- Legea nr. 6/2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Tinând seama de Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva Coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 2004, care recomandă României ca legislatia natională să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, având în vedere cele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 “Justitie si Afaceri Interne”, în sensul eliminării, cât mai curând posibil, a imunitătii penale a notarilor publici, angajament a cărui îndeplinire este atent monitorizată de Comisia Europeană si care justifică situatia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - (1) Pentru anul 2005 se aprobă lista cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Lista cuprinzând medicamentele prevăzute la alin. (1) contine denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

(3) Denumirile comune internationale ale medicamentelor de care pot beneficia asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublista A este de 90% din pretul de referintă, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referintă, iar al celor din sublista C este de 100% din pretul de referintă.

(2) Pretul de referintă reprezintă pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) si pentru fiecare concentratie.

(3) În anul 2005 decontarea medicamentelor cuprinse în sublista A se face în limita fondurilor aprobate Ministerului Sănătătii ca transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

Art. 3. - (1) Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente, cu si fără contributie personală, cu următoarele restrictii:

a) pentru sublista A - o singură prescriptie, lunar, cu număr variabil de medicamente cu valoarea totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 1.000.000 lei (100 RON), cu exceptia medicamentului notat cu v, care poate fi înscris pe o singură prescriptie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 1.000.000 lei (100 RON);

b) pentru sublistele B si C - câte o singură prescriptie, lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 3.000.000 lei (300 RON), cu exceptia medicamentelor notate cu v, care pot fi înscrise pe o singură prescriptie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 3.000.000 lei (300 RON).

(2) În cazul în care asiguratul beneficiază de prescrierea unui medicament din categoria celor notate cu v, cu exceptia celui notat cu v în sublista A, acesta nu poate beneficia de o altă prescriere de medicamente din sublistele B sau C.

(3) Un medic nu poate recomanda altui medic, prin scrisoare medicală, prescrierea unor medicamente cu contributie personală pentru un asigurat, în luna în care el însusi i-a emis asiguratului o astfel de prescriptie.

Art. 4. - (1) Furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală primară, care încalcă regulile de prescriere prevăzute la art. 3, li se diminuează veniturile realizate ca urmare a contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casele de asigurări sociale de sănătate, prin retinerea sumei de 10 milioane lei (1.000 RON).

(2) La repetarea faptei prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni, contractul de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casele de asigurări sociale de sănătate, se suspendă pe o perioadă de un an, asiguratii înscrisi pe lista acestui furnizor fiind redistribuiti pe această perioadă, în baza optiunii acestora, de casele de asigurări sociale de sănătate.

(3) La repetarea faptei după perioada de suspendare, contractul de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casele de asigurări sociale de sănătate, se reziliază.

(4) Faptele si sanctiunile prevăzute la alin. (1)-(3) se constată si se aplică de către persoane împuternicite de casele de asigurări sociale de sănătate cu care furnizorul se află în relatii contractuale.

Art. 5. - (1) Furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, care încalcă regulile de prescriere prevăzute la art. 3, li se diminuează veniturile realizate ca urmare a contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casele de asigurări sociale de sănătate, prin retinerea sumei de 10 milioane lei (1.000 RON).

(2) La repetarea faptei prevăzute la alin. (1) într-o perioadă de 6 luni, contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă pe o perioadă de 3 luni.

(3) Dacă după reluarea relatiilor contractuale fapta se repetă, contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă pe o perioadă de 6 luni.

(4) Faptele si sanctiunile prevăzute la alin. (1)-(3) se constată si se aplică de către persoanele împuternicite de casele de asigurări sociale de sănătate cu care furnizorul se află în relatii contractuale.

Art. 6. - Prescriptiile medicale pentru bolile cronice, inclusiv cele emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotârâri, au valabilitate pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, si se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 235.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 2 miliarde lei, pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Sânpaul, judetul Mures, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a drumurilor comunale, a monumentului “Vasile Moldovan”, precum si a căminului cultural din localitate.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 239.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru

coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 240.


*) Anexa se comunică Secretariatului General al Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii ministrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cheltuielile aferente organizării reuniunii ministrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), la Bucuresti, în perioada 30-31 martie 2005, în sumă de 1.358.780.000 lei, din bugetele aprobate ale Ministerului Apărării Nationale, respectiv Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005, potrivit devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 241.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aprobati prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A. se va face de către Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Compania Natională “Loteria Română” - S.A. este abilitată să asigure fonduri în sumă totală de 25,0 miliarde lei, necesare finantării lucrărilor de modernizare la Complexul Sportiv “Iolanda Balas Soter”, prevăzute a se realiza în cursul anului 2005.

Art. 3. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională “Loteria Română” - S.A. va putea efectua cheltuieli, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 243.


*) Anexa se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării proiectului “Zilele României la Luxemburg” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Zilele României la Luxemburg”, în perioada 20 aprilie-1 mai 2005, ocazionat de semnarea de către România a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 3 din 31 martie 2005, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 13.923.352 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri” .

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României” , titlul “Transferuri”, până la data de 1 august 2005.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din functie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si numirea domnului Cononov Paul în această functie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. 3 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Virgil Munteanu se revocă din functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” , institutie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - Domnul Cononov Paul se numeste în functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 246.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 101.535 din 14 martie 2005 al Directiei fond funciar si îmbunătătiri funciare privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale  federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul de reglementare al organizatiilor de îmbunătătiri funciare si Directia consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, organizatiile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizatiilor de îmbunătătiri funciare si ale federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

I. Dispozitii generale

1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 19 si 20 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004.

2. Prezentele norme stabilesc modul si procedura de examinare si solutionare a neîntelegerilor patrimoniale în legătură cu activitatea organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si a federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii.

3. Scopul prezentelor norme este de a crea mecanismul de apărare de către organizatii si federatii a drepturilor membrilor lor si de solutionare a neîntelegerilor patrimoniale în legătură cu activitatea organizatiilor sau a federatiilor.

4.1. În sensul prezentelor norme, termenii utilizati au următoarele întelesuri:

- neîntelegeri patrimoniale - pretentii evaluabile în bani de natura celor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, asupra cărora părtile nu au putut conveni pe cale amiabilă;

- persoană care a cauzat prejudiciul – persoana chemată de reclamant în fata comisiei de conciliere pentru a răspunde de prejudiciul cauzat;

- persoană prejudiciată - membru al unei organizatii sau al unei federatii, care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare;

- prejudiciu - pierdere materială suferită de un membru al unei organizatii sau al unei federatii.

4.2. Ceilalti termeni din prezentele norme au întelesul atribuit prin definitiile prevăzute în Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, si în Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004.

II. Competenta de solutionare a neîntelegerilor patrimoniale

5. Comisiile de conciliere a neîntelegerilor patrimoniale în legătură cu activitatea organizatiilor sunt organe colegiale care se întrunesc la cererea membrilor organizatiilor si solutionează neîntelegerile patrimoniale dintre membrii organizatiei, dintre organizatie si membrii săi, precum si dintre membrii organizatiei si functionarii acesteia.

6.1. Comisiile de conciliere solutionează neîntelegerile patrimoniale prevăzute la art. 19 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

6.2. Comisiile de conciliere nu pot cerceta si adopta decizii de solutionare a neîntelegerilor patrimoniale dintre organizatie si salariatii acesteia si a litigiilor privind valorificarea drepturilor personale nepatrimoniale si a aspectelor penale ale neîntelegerilor patrimoniale. Pentru solutionarea acestora persoana prejudiciată se va adresa instantelor judecătoresti competente.

7. Pentru pregătirea sustinerii cauzelor înaintate comisiei de conciliere, membrii organizatiei pot solicita consiliului de administratie al organizatiei informatii privind activitatea acestei organizatii, cu exceptia acelora care, potrivit legii, au caracter confidential.

III. Procedura depunerii cererilor

8.1. Potrivit art. 20 din Legea nr. 138/2004, orice membru al organizatiei, care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la pct. 6.1, se poate adresa presedintelui comisiei de conciliere cu o cerere.

8.2. La depunerea cererii, persoana prejudiciată trebuie să prezinte dovezi că a efectuat demersuri de încheiere a unei tranzactii. În cazul în care obiectul cererii persoanei prejudiciate depăseste competenta comisiei de conciliere, aceasta va fi îndrumată să se adreseze instantei judecătoresti competente.

8.3. Dacă cererea se adresează consiliului de administratie, comisiei de cenzori sau directorului organizatiei, acestia vor expedia cererea presedintelui comisiei de conciliere.

9.1. Cererea se semnează de persoana prejudiciată si contine numele si prenumele ori denumirea persoanei prejudiciate si domiciliul sau sediul acesteia. Cererile depuse fără mentionarea datelor de identificare ale persoanei prejudiciate nu se vor examina de către comisia de conciliere.

9.2. Cererea va mai contine informatii privind obiectul neîntelegerii, pretentiile persoanei prejudiciate, temeiul acestora, drepturile sau interesele lezate si dovezile pe care se întemeiază. La cerere se vor anexa copii ale documentelor care să dovedească temeinicia acesteia.

9.3. Modelul cererii de solutionare a neîntelegerilor patrimoniale de către comisiile de conciliere este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.

10. Cererile sunt înregistrate într-un registru al organizatiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.

11. Cererile care nu sunt de competenta comisiilor de conciliere nu vor fi examinate, despre acest fapt fiind informată persoana prejudiciată. În această situatie cererea se expediază organului competent în termen de 5 zile de la data înregistrării, fapt despre care este informată persoana prejudiciată.

IV. Examinarea si solutionarea cererilor

12. Cererile se examinează în termen de 14 zile de la data depunerii. În cazul în care este necesară o examinare suplimentară, persoana prejudiciată este înstiintată despre aceasta în termen de 5 zile de la data depunerii cererii si, după caz, i se pot cere noi probe. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către presedintele comisiei de conciliere cu cel mult 5 zile, fapt despre care este informată persoana prejudiciată.

13. După înregistrarea cererii, presedintele comisiei, printr-o rezolutie scrisă, transmite cererea spre examinare si solutionare comisiei de conciliere, care efectuează examinarea prealabilă si solicită consiliului de administratie al organizatiei punerea la dispozitie a dovezilor scrise necesare.

14. Comisia de conciliere examinează cererea si stabileste competenta ei de solutionare a neîntelegerii, temeiul cererii persoanei prejudiciate si al solutiilor propuse de aceasta. După examinarea neîntelegerii, comisia de conciliere întocmeste proiectul deciziei de admitere sau de respingere a cererii.

15. Scrisoarea de răspuns prin care se comunică decizia de solutionare a neîntelegerii se semnează de presedintele comisiei de conciliere.

16. Neîntelegerile se solutionează de comisia de conciliere în sedintă publică, cu participarea părtilor, personal sau prin reprezentant. În cadrul sedintelor părtile pot da explicatii, pot prezenta probe sau pot propune solutii de solutionare a neîntelegerii. În cazul în care problemele examinate au caracter confidential, presedintele comisiei de conciliere, la cererea părtilor sau din oficiu, poate stabili ca sedinta să fie închisă.

17. Presedintele comisiei de conciliere stabileste data, ora si locul sedintei. Părtile sunt informate în scris, cu cel putin 3 zile înainte de data tinerii sedintei, cu privire la ordinea de zi a sedintei.

18. Pentru examinarea si solutionarea neîntelegerii, comisia de conciliere poate să ceară părtilor informatii, extrase din documente, inclusiv cu caracter confidential, explicatii scrise sau orale cu privire la faptele săvârsite si solutiile propuse de persoana prejudiciată, cu privire la temeiurile legale ale cererii, poate să organizeze sedinta cu participarea părtilor sau a reprezentantilor acestora, a persoanelor răspunzătoare si altor părti interesate, să propună părtilor solutionarea amiabilă a neîntelegerii.

19. În scopul solutionării neîntelegerii, presedintele comisiei de conciliere poate solicita comisiei de cenzori efectuarea unui control al activitătii organizatiei. Comisia de cenzori va prezenta presedintelui comisiei de conciliere concluziile controlului efectuat.

20.1. Comisia de conciliere examinează cererile în termenul stabilit de lege. Dacă se constată că aspectele din cerere asupra cărora comisia de conciliere urmează să se pronunte sunt întemeiate, aceasta va lua măsuri, în limitele competentelor sale, pentru satisfacerea pretentiilor legitime ale persoanei prejudiciate.

20.2. În acest caz comisia de conciliere, prin decizia de solutionare a neîntelegerii, va cere persoanei care a cauzat prejudiciul:

a) să restabilească drepturile încălcate ale persoanei prejudiciate si să îi acopere, în conditiile legii, prejudiciul cauzat;

b) să ia măsurile necesare punerii în executare a deciziei adoptate de comisia de conciliere;

c) să ia măsurile sau să facă să înceteze acele măsuri care contravin legislatiei în vigoare sau întelegerii anterioare a părtilor.

21. Rezultatul examinării neîntelegerii si decizia luată de către comisia de conciliere se aduc la cunostintă persoanei prejudiciate, în scris. Decizia va avea la bază probatoriul examinat si va preciza temeiul legal al acesteia.

22. Dacă se constată că cererea persoanei prejudiciate nu este întemeiată, iar actiunile persoanei care a cauzat prejudiciul nu aduc atingere unui drept patrimonial al persoanei prejudiciate, comisia de conciliere emite o decizie motivată de respingere a cererii.

23. În cazul în care pentru solutionarea neîntelegerii este necesară efectuarea unui control ori a unei expertize tehnice sau financiar-contabile, părtile au dreptul, cu acordul comisiei de conciliere, să ceară pe cont propriu efectuarea unei expertize.

V. Executarea, contestarea si măsurile de îndeplinire a deciziilor comisiei de conciliere

24. Decizia comisiei de conciliere de solutionare a neîntelegerii se transmite persoanei prejudiciate si persoanei care a cauzat prejudiciul.

25. Persoana prejudiciată care consideră că prin decizia comisiei de conciliere dreptul său nu a fost restabilit se poate adresa instantei judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

26. Decizia comisiei de conciliere este definitivă si obligatorie pentru părti, efectele acesteia putând fi suspendate sau anulate numai printr-o altă decizie sau prin hotărârea instantei judecătoresti competente.

27. În cazul în care persoana care a cauzat prejudiciul nu execută întocmai si în termenul prevăzut dispozitiile deciziei comisiei de conciliere, organizatia va aplica sanctiunile prevăzute de statut, până la excluderea din organizatie.

28. Părtile care detin probe noi pot adresa comisiei de conciliere cereri pe baza acestora. Cererile adresate comisiei de conciliere care nu se referă la probe noi nu se supun examinării, fapt despre care va fi înstiintată în scris persoana prejudiciată.

VI. Dispozitii finale

29. Dispozitiile prezentelor norme se aplică corespunzător si federatiilor, pentru solutionarea neîntelegerilor patrimoniale dintre organizatiile membre ale federatiei, dintre federatie si organizatiile membre ale sale, precum si dintre organizatiile membre ale federatiei si functionarii acesteia.

30. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organizatiile si federatiile constituite legal.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Domnule presedinte

 

Subsemnatul/Subscrisa

........................................................................................................................................................ (numele si prenumele membrului/denumirea organizatiei de îmbunătătiri funciare) ......................................................................................., domiciliat/cu sediul în ................................................................................................., CNP/CUI ............................., înregistrat/înregistrată sub nr. ......................................... în calitate de persoană prejudiciată, formulez prezenta cerere de solutionare a neîntelegerilor, prin care vă rog să chemati în fata comisiei de conciliere persoana care a cauzat prejudiciul ................................................................................................................................. (membru al conducerii/salariat al organizatiei de îmbunătătiri funciare)

Prin prezenta cerere supun solutionării următoarele neîntelegeri patrimoniale: ...........................................................

.........................................................................................................................................................................,

.........................................................................................................................................................................,

......................................................................................................................................................................... (cauza depunerii cererii, drepturile sau interesele lezate, temeiul cererii, faptele si actiunile reclamate).

Evaluez prejudiciul suferit de mine la suma de .......................................................................................................... (pretentiile fată de persoana care a cauzat prejudiciul)

Anexez la prezenta următoarele documente:

......................................................................................................................................................................,

......................................................................................................................................................................,

........................................……………………................................................................................................ .

 

Semnătura solicitantului

..............................

 

Data ..................

 

Domnului presedinte al comisiei de conciliere a organizatiei de îmbunătătiri funciare ……..………………….

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Organizatia de îmbunătătiri funciare ..........................

Sediul ........................................................................

 

REGISTRUL

cererilor de solutionare a neîntelegerilor patrimoniale

 

Nr.

crt.

Data

Solicitantul

(persoana

prejudiciată)

Obiectul cererii de solutionare

a neîntelegerilor

Data

trimiterii cererii

la comisia

de conciliere

Solutia comisiei de conciliere

Comunicarea către solicitant

Data

Modul de rezolvare

(pe scurt)

Data

Scrisoarea nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind organizarea culoarelor verzi si descărcarea electronică a carnetelor TIR

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

tinând cont de prevederile Memorandumului pentru introducerea, transmiterea, gestionarea si difuzarea datelor pentru încheierea operatiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR la birourile vamale de destinatie, încheiat la 15 mai 2001 între Administratia Vamală Română, Asociatia Română pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI) si IRU Geneva,

având în vedere implementarea componentei “Black-Box” din cadrul sistemului informatic de tranzit privind încheierea operatiunilor de tranzit derulate sub acoperirea carnetelor TIR si transmiterea electronică a datelor aferente acestora de către Autoritatea Natională a Vămilor către IRU Geneva,

întrucât, în contextul viitoarei aderări a României la Uniunea Europeană, IRU Geneva, ARTRI si Uniunea Natională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au promovat o initiativă regională de facilitare a transportului de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, sustinută si de autoritătile din Bulgaria si Ungaria,

în vederea eliminării formalitătilor vamale excesive din birourile vamale de frontieră si pentru fluidizarea operatiunilor de transport rutier international de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

I. Organizarea culoarelor verzi

1. Dispozitiile prezentului punct sunt aplicabile birourilor vamale situate la frontiera cu Bulgaria si Ungaria.

2. Începând cu data primirii prezentului ordin, pe fluxurile de intrare/iesire în/din tară, pentru mijloacele de transport înmatriculate în România si în străinătate, care circulă pe relatia Bulgaria - România - Ungaria si invers, vor fi create si organizate culoare separate de prelucrare a operatiunilor efectuate sub acoperirea carnetelor TIR, denumite culoare verzi.

3. În cadrul acestor culoare verzi, carnetele TIR, ca documente vamale de tranzit, vor fi prezentate de către transportatori, în calitate de titulari de tranzit, numai personalului vamal, fără intermedierea comisionarilor în vamă sau a altor persoane juridice care îsi desfăsoară activitatea la frontieră, cu exceptia cazurilor în care transportatorii solicită acestora prestarea unor servicii contra cost.

4. Prelucrarea carnetelor TIR - înregistrarea, verificarea documentelor anexate, acordarea tranzitului etc. - va fi efectuată cu maximă operativitate de către personalul vamal special desemnat, care asigură si controlul mijloacelor de transport: cabină, sigilii, compartiment de marfă etc.

5. Pentru eliminarea stationărilor nejustificate ale mijloacelor de transport la frontieră, sefii birourilor vamale vor dispune orice altă măsură legală pe care o consideră necesară, în raport cu conditiile concrete privind desfăsurarea activitătii, precum si în functie de baza materială disponibilă.

6. Birourile vamale de frontieră implicate vor evidentia aceste operatiuni într-un tabel de forma celui prezentat mai jos, care va fi transmis lunar spre analiză Autoritătii Nationale a Vămilor - Serviciul centralizator tranzite:

 

Nr.

crt.

Numărul de referintă

al carnetului TIR

Ora prezentării

pentru întocmirea

formalitătilor vamale

Ora încheierii

formalitătilor

vamale

Numele, prenumele

si semnătura

lucrătorului vamal

Numele, prenumele

si semnătura

conducătorului auto

 

 

 

 

 

 

 

II. Descărcarea electronică a carnetelor TIR

1. Dispozitiile prezentului punct sunt aplicabile tuturor birourilor vamale cu activitate rutieră, în calitatea acestora de birouri vamale de destinatie.

2. Potrivit prevederilor memorandumului încheiat la data de 15 mai 2001 între Administratia Vamală Română, ARTRI si IRU Geneva, datele referitoare la încheierea/descărcarea totală sau partială a operatiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR, introduse în sistemul informatic de tranzit de către birourile vamale de destinatie si transmise la IRU Geneva de către Autoritatea Natională a Vămilor, sunt următoarele:

- numărul de referintă al carnetului TIR;

- data încheierii/descărcării si numărul de înregistrare din registrul vamal;

- denumirea si codul biroului vamal de destinatie;

- descărcarea partială sau totală (finală);

- descărcarea/încheierea cu sau fără rezerve, fără prejudicierea art. 8 si 11 din Conventia TIR;

- numărul paginii (numărul paginii de volet);

- alte informatii sau documente (optional).

3. Întrucât au fost semnalate deficiente constând în confirmarea informatică a carnetelor TIR ulterior înregistrării datelor în evidentele birourilor vamale de destinatie si ulterior descărcării datelor în procedură manuală, Autoritatea Natională a Vămilor a comunicat tuturor birourilor vamale cu activitate rutieră, prin adresele nr. 20.197 din 3 aprilie 2003 si nr. 62.934 din 3 noiembrie 2003, procedura de confirmare informatică a carnetelor TIR.

4. Atunci când apar erori în procesul de descărcare a carnetelor TIR si/sau în sistemul de transmisie electronică, birourile vamale de destinatie vor primi din partea asociatiilor garante sau, după caz, din partea IRU Geneva cereri de reconciliere, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Cererile de reconciliere completate si stampilate de birourile vamale de destinatie vor fi transmise în original la IRU Geneva, prin intermediul ARTRI, în maximum 5 zile de la data primirii acestora.

6. Sefii birourilor vamale vor dispune toate măsurile care se impun în vederea derulării în bune conditii a activitătilor sus-mentionate si, în special, privind respectarea întocmai a procedurilor stabilite si a termenelor fixate.

III. Dispozitii finale

1. Prezentul ordin va fi transmis directiilor regionale vamale, continutul acestuia urmând a fi prelucrat apoi cu toate birourile vamale cu activitate rutieră din subordine.

2. Prezentul ordin va fi transmis si asociatiilor garante ARTRI si UNTRR, care vor informa IRU Geneva.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 343.

 

ANEXĂ1)

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind autorizarea societătilor comerciale de a utiliza carnete TIR

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere că prin Normele tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 460/1999, autoritatea vamală a fost implicată în activitatea de autorizare atât a asociatiilor garante în vederea eliberării carnetelor TIR, cât si a societătilor comerciale care efectuează transporturi internationale de mărfuri în calitate de utilizator de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,

tinând cont de numeroasele proiecte si actiuni privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, în care Autoritatea Natională a Vămilor este implicată,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

1. Începând cu data de 4 aprilie 2005, autorizarea la regimul TIR a societătilor comerciale se va efectua de către directiile regionale vamale prin serviciile Proceduri vamale si Tarif vamal.

2. Directiile regionale vamale vor elibera autorizatiile pentru folosirea carnetelor TIR, respectând instructiunile prezentate în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Directiile regionale vamale vor gestiona datele de identificare ale societătilor comerciale autorizate la regimul TIR, respectând instructiunile de lucru prezentate în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Autoritatea Natională a Vămilor va transmite prezentul ordin directiilor regionale vamale si va informa asociatiile garante - Asociatia Română pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI) si Uniunea Natională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 10 martie 2005.

Nr. 344.

 

ANEXA Nr. I

 

INSTRUCTIUNI

privind autorizarea societătilor comerciale de a utiliza carnete TIR

 

1. Directiile regionale vamale, prin serviciile Proceduri vamale si Tarif vamal, vor elibera autorizatii pentru folosirea carnetelor TIR numai societătilor comerciale care au sediul social în raza de competentă a acestora.

2. Dosarul societătii comerciale este depus si înregistrat la sediul directiei regionale vamale de către asociatia garantă a cărei membră este. Acesta trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cererea asociatiei garante prin care solicită eliberarea autorizatiei de folosire a carnetelor TIR pentru o societate comercială, membră a acesteia;

- fisa de “Autorizare pentru folosirea carnetelor TIR”, în 3 exemplare, al cărei model este prezentat în anexa la prezentele instructiuni;

- statutul societătii comerciale, în copie;

- contractul de asociere, în copie;

- alte acte aditionale (dacă acestea există) însotite de certificatele de înregistrare de mentiuni de la oficiul registrului comertului, în copie;

- certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, în copie;

- licenta de transport si licenta de executie, în copie;

- o declaratie-angajament (formular tipizat eliberat de asociatia garantă), în copie;

- numele persoanelor abilitate să semneze si să ridice carnetele TIR;

- datele societătii comerciale (bancă, nr. cont etc.).

3. După înregistrarea dosarului se va verifica dacă:

- asociatia garantă a înscris pe cele 3 fise de autorizare numărul de identificare unic atribuit fiecărui transportator, a cărui formă a fost descrisă în Adresa circulară a directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 11.685 din 19 martie 2001;

- datele de identificare ale societătii comerciale, înscrise în fisele de autorizare, sunt aceleasi cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare, în statutul si în actele aditionale prezentate;

- societatea comercială are în obiectul său de activitate si transporturile rutiere de mărfuri interne si internationale, cod 6024;

- declaratia-angajament este completată cu datele societătii comerciale si este semnată si stampilată de către reprezentantul legal al acesteia;

- licenta de transport si licenta/licentele de executie sunt emise pe numele societătii comerciale si sunt prezentate în termenul de valabilitate a acestora;

- numărul licentei de transport este acelasi cu cel înscris si pe licenta/licentele de executie;

- scrisoarea de bonitate este emisă pe numele societătii comerciale de către o bancă.

4. După aceste verificări se va consulta tabela “Cărăus” din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evitării eliberării autorizatiei pentru o societate comercială deja autorizată la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociatii garante. Această verificare se efectuează utilizându-se modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea optiunii “Vizualizare” din submeniul «Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus».

Dacă societatea comercială în cauză nu se regăseste în tabela “Cărăus”, aceasta va fi autorizată prin semnarea de către directorul directiei regionale vamale a celor 3 fise de autorizare si prin aplicarea stampilei. Două exemplare vor fi predate cu adresă de înaintare asociatiei garante, iar un exemplar va rămâne împreună cu celelalte documente în evidenta directiei regionale vamale. O copie a autorizatiei va fi transmisă Biroului de tehnologie a informatiei, statistică vamală si gestiunea datelor din cadrul directiei regionale vamale, în vederea introducerii datelor în tabela “Cărăus” a sistemului informatic vamal, conform instructiunilor descrise în anexa nr. II la ordin.

Dacă societatea comercială se regăseste în tabela “Cărăus” ca fiind autorizată prin intermediul celeilalte asociatii garante, directia regională vamală va proceda astfel:

a) va verifica dacă această societate comercială a săvârsit, în calitate de transportator, abateri grave de la legislatia vamală sau fiscală în perioada în care a fost autorizată si a beneficiat de prevederile Conventiei TIR.

Verificarea abaterilor de la legislatia vamală se va efectua utilizându-se rapoartele din componenta “Evaluare risc” din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legislatia fiscală se va efectua cu sprijinul Biroului juridic, legislatie vamală, urmărire si încasare a creantelor bugetare din cadrul directiei regionale vamale;

b) va solicita în scris asociatiei garante respective informatii privind modul în care societatea comercială s-a achitat sau nu de toate obligatiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.

Directia regională vamală va elibera autorizatia pentru folosirea carnetelor TIR numai în situatia în care societatea comercială nu are debite fată de autoritatea vamală, nu figurează cu abateri grave sau repetate de la legislatia vamală si si-a îndeplinit toate obligatiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociatii garante. Dacă una dintre aceste conditii nu este îndeplinită, autorizatia pentru folosirea carnetelor TIR nu se eliberează, iar dosarul de autorizare se va returna asociatiei garante care l-a depus.

5. Pentru o societate comercială autorizată la regimul TIR, care îsi schimbă denumirea si/sau sediul social, intervenind astfel modificări în elementele fisei de “Autorizare pentru folosirea carnetelor TIR”, asociatia garantă va depune la sediul directiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autorizatii, însotită de 3 exemplare ale fisei de autorizare actualizate, copii ale actelor aditionale si certificatelor de înregistrare de mentiuni de la oficiul registrului comertului, care atestă modificările survenite, precum si de cele două exemplare ale autorizatiei initiale, în vederea anulării.

După verificarea documentelor anexate, directorul directiei regionale vamale va proceda la autorizarea societătii si la eliberarea noilor fise de autorizare. Conform procedurii, două exemplare vor fi predate cu adresă de înaintare asociatiei garante, un exemplar va rămâne în evidenta directiei regionale vamale, iar o copie a autorizatiei va fi transmisă Biroului de tehnologie a informatiei, statistică vamală si gestiunea datelor, în vederea efectuării modificărilor în tabela “Cărăus” a sistemului informatic vamal, conform instructiunilor descrise în anexa nr. II la ordin.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

AUTORIZARE

pentru folosirea carnetelor TIR

 

Tara: ROMÂNIA

Denumirea asociatiei garante: (numele asociatiei - codul asociatiei)

Autoritatea competentă: .................................................................................................................

Numărul de identificare a membrului

Denumirea societătii comerciale

Adresa societătii comerciale

Punctul de contact (sediu, filială etc.)

Telefon, fax si e-mail

Nr. de înregistrare comercială

Data autorizării/reautorizării*)

Data retragerii autorizatiei*)

Data retragerii anterioare*)

Stampila si semnătura asociatiei garante

Stampila si semnătura autoritătii competente


*) Dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. II

 

INSTRUCTIUNI DE LUCRU

privind gestionarea datelor de referintă ale societătilor comerciale autorizate la regimul TIR

 

Gestionarea datelor de identificare ale societătilor comerciale autorizate să efectueze transporturi internationale de mărfuri în regim TIR se face de către persoana desemnată din cadrul Biroului de tehnologie a informatiei, statistică vamală si gestiunea datelor, parcurgând următoarele etape:

1. modificarea profilului utilizator cu ajutorul modulului MODSYSCF al sistemului Asycuda, care să permită actualizarea datelor din tabela “Cărăus”. Operatiunea se va executa o singură dată la începutul perioadei de implementare;

2. actualizarea datelor cuprinse în autorizatii pe serverul de comunicatii al Autoritătii Nationale a Vămilor, astfel:

a) introducerea datelor de identificare ale societătilor de transport autorizate pentru prima dată la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea optiunii “Creare” din submeniul «Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus»:

- cod transportator, alcătuit din 8 (opt) caractere alfanumerice, de forma: 050 - cod Asociatie Garanta UNTRR, 052 - cod Asociatie Garanta ARTRI, urmat de 5 (cinci) caractere numerice, completate cu zerouri în fată, după caz; de exemplu: 05209999, unde codul 052 reprezintă codul de identificare al ARTRI, iar 9999 reprezintă numărul unic de identificare atribuit de asociatia garantă;

- denumirea societătii comerciale;

- adresa: judetul, localitatea, str., nr., satul, după caz;

- telefon;

- fax;

- telex;

b) modificarea datelor de identificare ale societătilor de transport autorizate la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea optiunii “Modificare” din submeniul «Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus». Orice câmp poate fi modificat, după caz, cu exceptia numărului unic de identificare al transportatorului;

c) anularea numărului unic de identificare al transportatorului, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea optiunii “Modificare” din submeniul «Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus» si înscrierea mentiunii ANULAT în fata denumirii societătii comerciale.

Datele actualizate, conform celor descrise la pct. 2, vor fi transmise în teritoriu (directii regionale vamale si birouri vamale) zilnic, la orele 10,00 si 13,00, de către persoana desemnată din cadrul Directiei de tehnologie a informatiei, statistică vamală si gestiunea datelor.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 6/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la articolul unic, cu referire la art. 1 alin. (3), în loc de: “... prin împărtire cu 1,15% ...” se va citi: “... prin împărtire cu 1,15 ...” .