MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

70. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

185. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

223. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

236. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

238. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru judetul Suceava

 

Lista nr. 5 din 23 martie 2005 cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările ulterioare

 

Lista nr. 5 din 23 martie 2005 cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 930,6 miliarde lei, precum si a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 970,6 miliarde lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 70.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 185.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării aplică Strategia si Programul de guvernare în domeniul educatiei, învătământului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării.

(3) Sediul Ministerului Educatiei si Cercetării este în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării conduce sistemul national de educatie, învătământ si cercetare, exercitând si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. - Ministerul Educatiei si Cercetării exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul învătământului, cercetării, tehnologiei si inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează si evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare si control al realizării politicilor în domeniul educatiei, învătământului, cercetării, tehnologiei si inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă;

h) de cooperare internatională, prin care asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.

Art. 4. - (1) În domeniul educatiei si învătământului Ministerul Educatiei si Cercetării exercită următoarele atributii principale:

a) formulează politici si elaborează programe de perspectivă în domeniile educatiei si învătământului de toate gradele si asigură implementarea lor în unitătile si în institutiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează si controlează realizarea politicilor si programelor în domeniu si stabileste sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează si monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea unitătilor si institutiilor de învătământ particular;

d) elaborează cadrul normativ-metodologic, functional, operational si economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) controlează si monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) elaborează metodologii si standarde nationale de evaluare a elevilor si a sistemului national de învătământ; elaborează criterii generale de admitere în învătământul superior;

g) aprobă reteaua de învătământ preuniversitar de stat;

h) propune cifra de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protectia socială în învătământ si propune măsuri corespunzătoare Guvernului si autoritătilor publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal si monitorizează implicarea unitătilor de învătământ în procesul de educatie continuă a adultilor;

k) asigură scolarizarea specializată si asistenta psihopedagogică adecvate pentru elevi si tineri cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

l) asigură functionarea consiliilor si a comisiilor nationale si consultative proprii;

m) coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor extrascolare, cultural-artistice, sportive si turistice ale elevilor si studentilor;

n) comunică si colaborează cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civilă în domeniile care vizează continutul procesului de educatie si învătământ si asigură conditiile materiale si financiare de desfăsurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, si asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învătământului cu cele din legislatia externă;

q) participă la programele si proiectele internationale, comunitare si bilaterale în domeniu;

r) initiază, prin intermediul centrelor de excelentă, programe si proiecte de dezvoltare a învătământului pe plan local si regional si asigură cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează si controlează functionarea sistemului informatic national pentru învătământ, inclusiv prin cofinantare; initiază functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice între unitătile si institutiile de învătământ;

s) asigură si monitorizează modul de formare si utilizare a resurselor umane, materiale si financiare necesare realizării procesului de învătământ si educatie;

t) asigură editarea, tipărirea si difuzarea manualelor si a materialului didactic pentru învătământul preuniversitar;

t) realizează si promovează strategii si tehnici moderne de instruire si educatie;

u) stabileste modalităti de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, tinând seama si de întelegerile si conventiile internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării îndeplineste si alte atributii prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării Ministerul Educatiei si Cercetării exercită atributiile prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

(2) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică este organ de specialitate al administratiei publice centrale si functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, în conformitate cu dispozitiile art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică este secretar de stat în Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Sediul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică este în municipiul Bucuresti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. - Ministerul Educatiei si Cercetării are următoarele atributii specifice:

a) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele elevilor, studentilor si tinerilor din institutiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de si pentru tineret, legal constituite;

c) finantează actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei si cercetării; sprijină financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestări de servicii, direct sau prin unitătile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia în viata socială;

d) derulează, direct sau prin institutiile din subordinea sa, programe de stimulare si recompensare a elevilor si studentilor;

e) colaborează cu Autoritatea Natională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studentilor si tinerilor.

Art. 7. - Ministerul Educatiei si Cercetării îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative.

Art. 8. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării functionează directii generale, directii, servicii si birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pot fi organizate servicii, birouri si colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de 347 de posturi aprobate.

(3) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectorate scolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au în subordine unităti de învătământ preuniversitar, unităti conexe, unităti pentru activitatea extrascolară si cluburi sportive scolare.

(6) Ministerul Educatiei si Cercetării poate constitui si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învătământului si cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeană, în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei si Cercetării este sprijinit de organisme de nivel national în domeniul învătământului si cercetării: consilii si comisii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componenta acestor organisme de nivel national este stabilită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Atributiile organismelor de nivel national sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel national pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, si pot folosi în activitatea lor un corp de experti remunerat din fondurile programelor nationale sau internationale de dezvoltare a învătământului si cercetării si/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel national este coordonată de ministrul educatiei si cercetării sau de un secretar de stat, cu exceptia Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel national, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educatiei si Cercetării pot fi remunerati în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Conducerea Ministerului Educatiei si Cercetării se exercită de către ministrul educatiei si cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educatiei si cercetării reprezintă Ministerul Educatiei si Cercetării în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Ministrul educatiei si cercetării răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educatiei si Cercetării în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul educatiei si cercetării îndeplineste, în domeniul de activitate al Ministerului Educatiei si Cercetării, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul educatiei si cercetării emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(6) Ministrul educatiei si cercetării poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct pentru educatie, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie asigură stabilitatea functionării Ministerului Educatiei si Cercetării, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie îndeplinesc si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei si Cercetării este de 347, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului educatiei si cercetării.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum si atributiile si sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educatiei si Cercetării sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat pentru educatie sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) În cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si al unitătilor subordonate se pot înfiinta unităti de management pentru implementarea proiectelor cu finantare nerambursabilă, conform legislatiei îi vigoare.

Art. 13. - Personalul care trece din institutiile si unitătile de învătământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educatiei si Cercetării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.

Art. 14. - (1) Institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, exceptând unitătile de cercetare stiintifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studentesti care functionează în subordinea directă a Ministerului Educatiei si Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Institutiile si unitătile de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, care functionează în subordinea directă a Ministerului Educatiei si Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a institutiilor si unitătilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu exceptia celor de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(5) Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitătile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si a celorlalte dispozitii legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării asigură, prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării si tehnologiilor dezvoltate pe piata internă si internatională, realizarea societătii informationale, satisfacerea nevoilor cetăteanului si cresterea calitătii vietii acestuia.

(2) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si structura organizatorică, precum si institutiile si unitătile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât si pentru programele/proiectele cu finantare internatională si pentru institutiile si unitătile subordonate, potrivit legii, precum si autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare si inspectie, conform anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării va prelua, în conditiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educationale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 17. - Din taxele de la studentii si cursantii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se constituie un fond la dispozitia ministrului educatiei si cercetării, pentru situatii speciale si neprevăzute, având un cuantum de cel putin 5% din încasările în valută.

Art. 18. - (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigură activitatea de distribuire a manualelor scolare către unitătile de învătământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finantată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipări si difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei si Cercetării în cazul în care prin contractul cu acesti agenti economici s-au prevăzut retinerea si virarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitătile de învătământ.

(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitătii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitătile existente în cont la finele anului se reportează si se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).

Art. 19. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educatiei si Cercetării

 

ANEXA Nr. 2

 

CONSILII SI COMISII CONSULTATIVE

ale Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr.

crt.

Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative

Sursa de finantare

I.

Consiliul National pentru Reformă a Învătământului

Bugetul de stat

II.

Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Bugetul de stat

III.

Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior

Bugetul de stat

IV.

Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar de Stat

Bugetul de stat

V.

Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior

Bugetul de stat

VI.

Consiliul National al Bibliotecilor

Venituri proprii

VII.

Consiliul National al Rectorilor

Venituri proprii

VIII.

Consiliul National de Evaluare si Acreditare în Învătământul Preuniversitar

Venituri proprii

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTITUTIILE SI UNITĂTILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, exceptând unitătile de cercetare stiintifică

 

A. Institutii de învătământ si alte unităti subordonate

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

I.

Inspectorate scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

- organe de specialitate subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării în a căror subordine functionează unitătile conexe, unităti pentru activitatea extrascolară si cluburi sportive scolare

Bugetul de stat

II.

Institutii de învătământ superior de stat:

 

1.

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

Venituri proprii

2.

Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

Venituri proprii

3.

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

Venituri proprii

4.

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

Venituri proprii

5.

Universitatea din Bucuresti

Venituri proprii

6.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

Venituri proprii

7.

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Venituri proprii

8.

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

Venituri proprii

9.

Universitatea de Arte din Bucuresti

Venituri proprii

10.

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

Venituri proprii

11.

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

Venituri proprii

12.

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

Venituri proprii

13.

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Venituri proprii

14.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Venituri proprii

15.

Universitatea din Bacău

Venituri proprii

16.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Venituri proprii

17.

Universitatea “Transilvania” din Brasov

Venituri proprii

18.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20.

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22.

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23.

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

24.

Universitatea “Ovidius” din Constanta

Venituri proprii

25.

Universitatea Maritimă din Constanta

Venituri proprii

26.

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

27.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

Venituri proprii

28.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

Venituri proprii

29.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

Venituri proprii

30.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

Venituri proprii

31.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Venituri proprii

32.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

Venituri proprii

33.

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

Venituri proprii

34.

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

35.

Universitatea din Petrosani

Venituri proprii

36.

Universitatea din Pitesti

Venituri proprii

37.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Venituri proprii

38.

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

Venituri proprii

39.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Venituri proprii

40.

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

Venituri proprii

41.

Universitatea “Valachia” din Târgoviste

Venituri proprii

42.

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

Venituri proprii

43.

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

Venituri proprii

44.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

Venituri proprii

45.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

Venituri proprii

46.

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

Venituri proprii

47.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

Venituri proprii

48.

Universitatea de Vest din Timisoara

Venituri proprii

49.

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

Venituri proprii

III.

Biblioteci centrale universitare si pedagogice:

 

1.

Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iasi

Bugetul de stat

3.

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Bugetul de stat

4.

Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timisoara

Bugetul de stat

5.

Biblioteca Pedagogică Natională “I.C. Petrescu” din Bucuresti

Bugetul de stat

IV.

Comisia Natională a României pentru UNESCO

Bugetul de stat

V.

Serviciul National de Evaluare si Examinare

Bugetul de stat

VI.

Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării

Bugetul de stat

 

Profesionale

 

VII.

Centrul National de Excelentă

Bugetul de stat

VIII.

Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

IX.

Palatul National al Copiilor din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

X.

Corul National de Cameră “Madrigal”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XI.

Oficiul National al Burselor de Studii în Străinătate

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XII.

Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIII.

Oficiul National pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date “ROEDUNET”

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

XIV.

Federatia Sportului Scolar si Universitar

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XV.

Centrul National de Formare a Personalului din Învătământul Preuniversitar

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVI.

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (la Medias)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVII.

Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVIII.

Consiliul National pentru Curriculum

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIX.

Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social APART)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XX.

Agentia Managerială de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica)

Venituri proprii

XXI.

Secretariatul National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

B. Alte unităti aflate în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

XXII. Casele universitarilor

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1.

Casa Universitarilor din Bucuresti

Venituri proprii

2.

Casa Universitarilor din Cluj-Napoca

Venituri proprii

3.

Casa Universitarilor din Iasi

Venituri proprii

4.

Casa Universitarilor din Brasov

Venituri proprii

5.

Casa Universitarilor din Craiova

Venituri proprii

 

C. Unităti aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1.

Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică”

Venituri proprii

 

ANEXA Nr. 4

 

CLUBURI SPORTIVE STUDENTESTI

care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1.

Clubul “Sportul Studentesc” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

2.

Clubul Sportiv “Academia Natională de Educatie Fizică si Sport” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

3.

Clubul Sportiv “Universitatea” din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

4.

Clubul Sportiv “Universitatea” din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.

Clubul Sportiv “Universitatea” din Craiova

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.

Clubul Sportiv “Universitatea” din Galati

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.

Clubul Sportiv “Universitatea” din Brasov

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.

Clubul Sportiv “Politehnica” din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.

Clubul Sportiv “Stiinta” din Bacău

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.

Clubul Sportiv “Stiinta” din Petrosani

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11.

Clubul Sportiv “Stiinta” din Constanta

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

12.

Clubul Sportiv “Stiinta” din Baia Mare

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.

Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.

Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mures

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

16.

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.

Clubul Sportiv Universitar din Pitesti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.

Clubul Sportiv Studentesc “Medicina” din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 5

 

INSTITUTIILE SI UNITĂTILE

de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, care functionează în subordinea directă a Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1.

Institutul de Stiinte ale Educatiei

Bugetul de stat

2.

Centrul European UNESCO pentru Învătământul Superior (CEPES)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

3.

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

4.

Institutul Limbii Române

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.

Institutul de Medicină Comparată - IMC

Venituri proprii

 

NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, finantate integral de la bugetul de stat, este de 10.470.

2. Numărul maxim de posturi pentru unitătile din structura Ministerului Educatiei si Cercetării, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, este de 4.996.

 

ANEXA Nr. 6

 

ORGANE DE SPECIALITATE

ale administratiei publice centrale de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1.

Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică

Bugetul de stat

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat este de 89.

 

ANEXA Nr. 7

 

PARCUL AUTO

al Ministerului Educatiei si Cercetării pentru activităti specifice

 

Nr.

crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim

(bucăti)

Consumul maxim

de carburanti/autovehicul

(litri/lună)

1.

Proiectul privind învătământul rural

- autoturism pentru unitatea centrală

1

450

 

 

- autoturism de teren

2

450

 

 

- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat scolar

41

450

2.

Proiectul privind reabilitarea infrastructurii scolare

- autoturism pentru unitatea centrală

2

450

 

 

- autoturism pentru unitatea teritorială

7

450

3.

Monitorizare si inspectie

- autoturism

10

450

4.

 

- microbuz

3

450

 

Programul PHARE RO0104.02 “Accesul la educatie

al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi”

- autoturism

1

450

 

 

- microbuz

1

450

 

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburantii, întretinerea si asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finantare internatională se suportă din costurile operationale ale programelor/proiectelor respective.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 4.323 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, intemperii, cutremur, precum si pentru acoperirea unor cheltuieli datorate decesului unor persoane din familie ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 236.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ullterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 5 miliarde lei pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Fălticeni, judetul Suceava, pentru reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile, precum si pentru alte cheltuieli.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 238.

 

LISTA Nr. 5

din 23 martie 2005

cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr.

crt.

Societatea comercială

Numărul si data avizului

Tipul si modelul aparatului

Data de la care s-a retras dreptul de

distributie si comercializare a aparatelor

de marcat electronice fiscale

1.

SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., municipiul Oradea,

str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor,

cod unic de înregistrare R 6390409

0117/

22 noiembrie 2000

Host Ware

 

3 februarie 2005

2.

PACIFIC TRADE (LTD) - S.R.L.,

municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 1-3,

bl. CORP B, et. 2, sectorul 1,

cod unic de înregistrare R 3506984

0182/

4 octombrie 2002

ADRIATICA

POS

ADRIA

28 ianuarie 2005

3.

GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL –

S.R.L., satul Ghermănesti nr. 17, comuna Snagov,

judetul Ilfov, cod unic de înregistrare R 13556890

0237/

16 ianuarie 2004

Xcomm

Epson TM-T

T260F

Xcomm-

Duty Free

16 ianuarie 2005

4.

ORPAK ROMANIA - S.R.L., municipiul Bucuresti,

str. Paris nr. 20, ap. 3, sectorul 1, cod unic

de înregistrare R 15139520

0238/

16 ianuarie 2004

Xcomm

Epson TM

U220A

PETROMAT-

Xcomm

16 ianuarie 2005

5.

TRION COMPANY - S.R.L., municipiul

Curtea de Arges, str. Voievozi nr. 4A, judetul Arges,

cod unic de înregistrare R 3835189

0242/

20 februarie 2004

SUPERTAX

 

101 F-A

20 februarie 2005

6.

BAR CODE SYSTEMS COMPANY - S.R.L.,

municipiul Bucuresti, str. Hatmanu Arbore nr. 14,

sectorul 1, cod unic de înregistrare R 15100300

0246/

19 februarie 2005

BCS for Retail

 

19 februarie 2004

 

NOTĂ:

Începând cu data de la care s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale, se interzice comercializarea tipului si modelului aparatului respectiv atât de către distribuitorul autorizat, cât si de către societătile comerciale incluse în reteaua de distributie a distribuitorului autorizat.

 

Distribuitorii autorizati cărora li s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligatiile ce le revin, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările ulterioare, pentru aparatele livrate.

 

LISTA Nr. 5

din 23 martie 2005

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Societatea Comercială PARTNER CORPORATION - S.R.L., municipiul Bucuresti, str. Mures nr. 63, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 12064261, telefon/fax: 021/224.09.95:

- Aviz de distributie nr. 0288 din 8 februarie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PARTNER, model 500EJ, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; portabilă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 92 de agenti economici de distributie si 90 de agenti economici de service.

2. Societatea Comercială GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., satul Ghermănesti nr. 17, comuna Snagov, judetul Ilfov, cod unic de înregistrare R 13556890, telefon/fax: 021/233.42.93:

- Aviz de distributie nr. 0289 din 10 februarie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip XCOMM MOBILE, model Xcomm ST, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; portabilă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 3 agenti economici de distributie si 3 agenti economici de service.

3. Societatea Comercială GIP TRONIC SERVICE 96 - S.R.L., municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 72, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 8429793, telefon/fax: 021/242.39.66:

- Aviz de distributie nr. 0290 din 4 martie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ACTIVA, model CLASSIC, configuratie: structură închisă, conectată la calculator, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 56 de agenti economici de distributie si 56 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie nr. 0291 din 4 martie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ACTIVA, model STAR, configuratie: structură închisă, conectată la calculator, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 56 de agenti economici de distributie si 56 de agenti economici de service.

4. Societatea Comercială ORPAK ROMANIA - S.R.L., municipiul Bucuresti, str. Paris nr. 20, ap. 3, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 15139520, telefon/fax: 021/212.80.46:

- Aviz de distributie nr. 0295 din 10 martie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM U220A, model XCOMM Petromat, configuratie: aplicatie PC: PETROMAT, imprimantă fiscală: Xcomm Epson TM, model U220A, display client 2*20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

5. Societatea Comercială STN ROMÂNIA - S.R.L., municipiul Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, tronson 2A, et. 1, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 16405574, telefon/fax: 021/308.30.93:

- Aviz de distributie nr. 0292 din 22 martie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model Mobika, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; portabilă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 13 agenti economici de distributie si 13 agenti economici de service;

- Aviz de distributie nr. 0293 din 22 martie 2005 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model Prima, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; portabilă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 13 agenti economici de distributie si 13 agenti economici de service.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.