MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 284         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 pe anul 2005

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

12. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 91 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a “rectificării” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

227. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 

229. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

97. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 191/2003 privind aprobarea Conditiilor minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989

pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 556/2004 privind înfiintarea Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989, pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2005, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului României, se stabileste la suma de 24.439.315 mii lei, din care:

I. Venituri - total 24.439.315 mii lei

din care:

- venituri proprii 250.000 mii lei

- subventii 24.189.315 mii lei

II. Cheltuieli - total 24.439.315 mii lei

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bugetul Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi inclus în bugetul Senatului, la titlul “Subventii”, prin legea de rectificare a bugetului de stat pe anul 2005, pentru subventia în sumă de 24.189.315 mii lei de la bugetul de stat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 martie 2005.

Nr. 12.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 21 martie 2005, prezentată de domnul Florin Nicolae Muntean, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 34 Sibiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 30 martie 2005.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 91

din 10 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a “rectificării” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii

si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a “rectificării” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Sevastita Stefan în Dosarul nr. 2.190/2004 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă -

Conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu face decât să precizeze data până la care se aplică metoda de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.190/2004, Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă -Conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a “rectificării” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Sevastita Stefan într-o cauză civilă ce are ca obiect pretentii privind drepturi de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că rectificarea adusă Legii nr. 577/2003 este contrară prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 78 din Constitutie, întrucât produce efecte retroactive.

Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă - Conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată. Astfel, consideră că prin rectificarea criticată s-a precizat doar data până la care se aplică metoda de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 99 din Legea nr. 19/2000. În acest sens face trimitere la dispozitiile pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 577/2003.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă pentru două motive. Pe de o parte, în virtutea dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rectificarea constituie o corectare a erorilor materiale din cuprinsul actelor normative publicate, iar rectificarea criticată face o precizare referitoare la aplicarea în timp a prevederilor legale mentionate în rectificarea Legii nr. 577/2003. Pe de altă parte, prevederile legale la care se referă rectificarea au avut o aplicabilitate temporară, ele nemaifiind în vigoare după 31 decembrie 2003, fapt ce ridică doar problema aplicării sub raportul actiunii lor în timp. Acest aspect nu intră însă în competenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens arată că rectificarea este, conform art. 69 din Legea nr. 24/2000, o operatiune de tehnică legislativă de corectare a eventualelor erori materiale apărute în cuprinsul unui act normativ publicat, or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, competenta Curtii Constitutionale este aceea de a decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie “rectificarea” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, rectificare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare: «În Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare:

 - la punctul 15, alineatele (4), (5) si (6) ale articolului III vor fi însotite de un asterisc căruia îi va corespunde o notă de subsol cu următorul cuprins:

“*) Prevederile alineatelor (4), (5) si (6) ale articolului III se aplică până la 31 decembrie 2003, inlcusiv.”»

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 78 din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 78: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că rectificarea unui act normativ publicat are ca scop, conform normelor de tehnică legislativă, corectarea eventualelor erori materiale strecurate în cuprinsul actului normativ respectiv, fără a modifica intentia legiuitorului.

Un text rectificativ care adaugă la actul normativ si precizează perioada de aplicare a unor prevederi ale acestuia se răsfrânge asupra fondului reglementării. Chiar dacă o asemenea completare se face în forma unei note de subsol, ea face parte integrantă din actul normativ vizat si poate face obiectul controlului de constitutionalitate.

Cu toate acestea, Curtea observă că dispozitiile legale criticate au avut un caracter temporar, ele încetându-si aplicarea la data de 31 decembrie 2003, or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra constitutionalitătii unor prevederi dintr-o lege sau ordonantă în vigoare. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca fiind inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a “rectificării” Legii nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Sevastita Stefan în Dosarul nr. 2.190/2004 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă - Conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În functie de compozitia chimică, produsele din sticlă cristal se clasifică astfel:

a) cristal superior, care contine cel putin 30% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 3,00 g/cm3;

b) cristal cu plumb, care contine cel putin 24% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 2,90 g/cm3;

c) sticlă cristalină, care este sticla cristal ce contine separat sau la un loc cel putin 10% oxid de plumb (PbO), oxid de zinc (ZnO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu (K2O), având o densitate de minimum 2,45 g/cm3 si un indice de refractie mai mare de 1,520;

d) cristalin - sticlă sonoră -, care este sticla cristal ce contine separat sau la un loc minimum 10% oxid de plumb (PbO), oxid de bariu (BaO), oxid de potasiu (K2O), având o densitate de minimum 2,40 g/cm3 si a cărei duritate Vickers la suprafată este de 550 ± 20.”

2. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Clasificarea prevăzută la art. 2 si marcajele prevăzute la alin. (2) pot să apară pe aceeasi etichetă.”

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 326/1969.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă-cristal în vederea comercializării acestora, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 134/2002)

 

METODE

pentru determinarea proprietătilor chimice si fizice ale categoriilor de sticlă cristal

 

1. Analize chimice

1.1. BaO si PbO

Determinarea combinatiei BaO + PbO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeste cu apă si se adaugă 10 mililitri de solutie 15% de acid sulfuric si 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste pe baie de nisip până când se degajă vapori albi. Se lasă să se răcească si se tratează din nou cu 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească si se clătesc peretii vasului cu apă. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească, se adaugă cu grijă 10 mililitri de apă, apoi se transferă într-un pahar de 400 mililitri. Se clăteste vasul de câteva ori cu solutie de 10% acid sulfuric si se diluează la 100 mililitri cu aceeasi solutie. Se fierbe 2-3 minute. Se lasă să stea peste noapte.

Se trece printr-un creuzet de filtrare cu porozitatea 4, se spală mai întâi cu solutie de 10% acid sulfuric, apoi de două sau de trei ori cu alcool etilic. Se usucă timp de o oră în etuvă la 150şC. Se cântăreste BaSO4 + PbSO4.

Determinarea BaO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeste cu apă si se adaugă 10 mililitri de acid fluorhidric si 5 mililitri de acid percloric. Se încălzeste pe baie de nisip până se degajă vapori albi.

Se lasă să se răcească si se adaugă încă 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească si se clătesc peretii vasului cu apă distilată. Se încălzeste din nou si se evaporă până aproape de uscare. Se începe din nou cu 50 mililitri de solutie 10% acid clorhidric si se încălzeste usor pentru a favoriza dizolvarea. Se transferă într-un pahar de

400 mililitri si se diluează până la 200 de mililitri cu apă.

Se aduce la fierbere si se trece un curent de hidrogen sulfurat prin solutia fierbinte. Când precipitatul de sulfură de plumb se lasă la fundul vasului, se întrerupe trecerea hidrogenului sulfurat. Se trece prin hârtie de filtru fină si se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat.

Se fierb filtratele si apoi, dacă este necesar, se reduc prin evaporare la 300 mililitri. Se adaugă amestecului la fierbere 10 mililitri de solutie 10% acid sulfuric. Se opreste fierberea si se lasă să stea cel putin 4 ore.

Se trece prin hârtie de filtru fină, se spală cu apă rece.

Se calcinează precipitatul la 1.050şC si se cântăreste BaSO4.

1.2. Determinarea ZnO

Se evaporă filtratele de la separarea BaSO4, astfel încât să se reducă volumul acestora la 200 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenta rosului metil si se adaugă 20 mililitri de acid sulfuric N/10. Se aduce pH-ul la 2 (pH metru) prin adăugarea de acid sulfuric N/10 sau sodă caustică N/10, după caz, si se precipită sulfura de zinc la rece prin trecerea unui curent de hidrogen sulfurat. Se lasă precipitatul să sedimenteze 4 ore, apoi se colectează pe hârtie de filtru fină. Se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat. Se dizolvă precipitatul de pe filtru prin turnarea a 25 mililitri de solutie 10% acid clorhidric fierbinte. Se spală filtrul cu apă fiartă până se obtine un volum de aproximativ 150 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenta hârtiei de turnesol,

apoi se adaugă unu-două grame de urotropină solidă pentru a aduce solutia la un pH de aproximativ 5. Se adaugă câteva picături de solutie apoasă 0,5% xilenol-oranj proaspătă si se titrează cu o solutie de N/10 de Complexon III până când culoarea roz virează în culoarea galben-lămâie.

1.3. Determinarea K2O: prin precipitarea si cântărirea tetrafenilboratului de potasiu.

Procedeu: două grame de sticlă sunt atacate, după pisare si cernere, de 2 mililitri de HNO3 concentrat, 15 mililitri de HCO4, 25 mililitri de HF într-un vas de platină pe baie de apă, apoi pe baie de nisip. După degajarea unor vapori albi densi de acid percloric (se continuă până la uscare), se dizolvă cu 20 de mililitri de apă fierbinte si 2-3 mililitri de acid clorhidric concentrat.

Se transferă într-un balon gradat de 200 mililitri si se completează volumul cu apă distilată.

Reactivi: solutie 6% tetrafenilborat de sodiu: se dizolvă 1,5 grame de reactiv în 250 mililitri de apă distilată. Se elimină opalescenta usoară rămasă prin adăugarea a 1 gram de hidroxid de aluminiu. Se agită 5 minute si se filtrează, avându-se grijă să se repete filtrarea primilor 20 de mililitri obtinuti.

Solutia de spălare pentru precipitat: se prepară putină sare de potasiu prin precipitarea într-o solutie de aproximativ 0,1 grame de KCl la 50 mililitri HCl N/10, în care se toarnă, sub agitare, solutia de tetrafenilborat până la încetarea precipitării. Se filtrează prin produs sinterizat. Se spală cu apă distilată. Se usucă într-un desicator, la temperatura camerei. Se toarnă apoi 20-30 miligrame din sarea rezultată în 250 mililitri de apă distilată. Se agită din când în când. După 30 de minute se adaugă 0,5-1 grame de hidroxid de aluminiu. Se agită pentru câteva minute. Se filtrează.

Modul de lucru: se ia o parte alicotă de acid concentrat prin evaporare, care corespunde la aproximativ 10 miligrame de K2O. Se diluează până la aproximativ 100 mililitri. Se adaugă încet solutia de reactiv, aproximativ 10 mililitri, echivalentul a 5 miligrame estimate de K2O, sub agitare usoară. Se lasă să se linistească maximum 15 minute, apoi se filtrează printr-un creuzet sinterizat tarat, de porozitate 3 sau 4. Se spală cu solutie de spălare. Se usucă 30 de minute la temperatura de 120şC. Pentru K2O

coeficientul de conversie este 0,13143.

1.4. Tolerante admise

± 0,1 din valoarea absolută pentru fiecare determinare.

Dacă analiza dă o valoare mai mică, care se încadrează în tolerantele admise, decât limitele fixate (30, 24 sau 10%), trebuie să se ia media a cel putin 3 determinări. Dacă media respectivă este mai mare sau egală cu 29,95, 23,95, respectiv 9,95, sticla trebuie să fie acceptată în categoria corespunzătoare la 30, 24 si, respectiv, 10%.

2. Determinări fizice

2.1. Densitate

Metoda balantei hidrostatice cu o precizie de ± 0,01. Se cântăreste o mostră de cel putin 20 grame în aer si imersată în apă distilată, la temperatura de 20şC.

2.2. Indice de refractie

Indicele de refractie se măsoară pe refractometru cu o precizie ± 0,001.

2.3. Microduritate

Duritatea Vickers se măsoară conform Standardului ASTM E 92-65 (revizuit în 1965), dar utilizându-se o greutate de 50 de grame si luându-se media a 15 determinări.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si exercită întreaga autoritate asupra unitătilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

.............................................................................................

(5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului si de 4 secretari de stat.”

2. După alineatul (5) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (51) si (52), cu următorul cuprins:

“(51) Ministrul delegat răspunde de activitatea din domeniul lucrărilor publice si amenajării teritoriului.

(52) Ministrul delegat exercită atributiile delegate prin ordin de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului în domeniul lucrărilor publice si amenajării teritoriului.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului si cabinetul ministrului delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului.”

4. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi este de 705, exclusiv cabinetul ministrului si cabinetul ministrului delegat.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) În conditiile legii si în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizează si functionează unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului.

(3) Ministrul numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.”

6. După alineatul (1) al articolului 121 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Salarizarea personalului Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucuresti se stabileste potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.”

7. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 229.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/23 la Legea bugetului de stat pentru anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

            Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

1. Obiectivul Programului

1.1 Obiectivul Programului national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea dezvoltării mestesugurilor artistice traditionale din România, protejarea si relansarea productiei de obiecte de artă populară si artizanat cu specific traditional, precum si promovarea acestor produse pe pietele nationale si internationale.

1.2. Programul urmăreste prin alocarea de alocatii financiare nerambursabile:

a) stimularea practicării mestesugurilor artistice traditionale ca mijloc important de realizare a unor produse de artă populară si artizanat, inspirate din specificul traditional national;

b) îmbunătătirea accesului producătorilor de artă populară si artizanat la informatii de piată si facilitarea valorificării acestor informatii;

c) promovarea produselor de artă populară si artizanat cu specific traditional pe pietele externe, precum si câstigarea de piete noi;

d) stimularea cererii interne de produse de artă populară si artizanat;

e) cresterea numărului de locuri de muncă în domeniu prin atragerea în astfel de activităti a generatiei tinere si a femeilor, în toate zonele tării.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este de 5 miliarde lei, defalcat astfel:

- 4,9 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

- 0,1 miliarde lei pentru Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de promovare).

3. Definitii

În cadrul Programului următorii termeni se definesc astfel:

a) Produsele de artă populară sunt bunurile realizate de creatorii si mesterii populari, care păstrează caracterul autentic si specificul etnic al zonei sau centrului respectiv.

b) Produsele artizanale sunt bunurile executate de artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contributia manuală a artizanului rămâne cea mai substantială componentă a produsului finit. Acestea sunt produse fără restrictii privind cantitatea si folosind materiale brute, neprelucrate, din resurse naturale. Natura specială a produselor artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, functionale, traditionale, simbolice si semnificative social si religios; produsele mestesugăresti, artistice si de artizanat care se regăsesc în sfera artei populare cuprind o arie largă de obiecte care valorifică tehnicile, materiile prime, formele si ornamentele traditionale ale creatiei populare din diferite genuri; produse cu valoare artistică, dar si utilitară, adaptată la cerintele vietii moderne, care păstrează specificul executiei manuale (hand made).

c) Mestesugurile artistice traditionale includ o mare varietate de produse si de combinatii ale acestor tipuri de produse, după cum urmează:

- costume populare si piese de costum (ii, fote, catrinte, cojoace, brâie, bete, marame, traiste, pălării etc.);

- piese de îmbrăcăminte de factură artizanală, inspirate din costume populare;

- covoare tesute de mână si tapiserii;

- tesături manuale; cusături si broderii; împletituri, dantele, macrameuri;

- olărit, ceramică;

- produse din lemn, os si corn (cioplite, crestate, sculptate, incizate, pirogravate);

- mobilier traditional, sculptat sau pictat (scaune, lavite, dulăpioare, cuiere, lăzi);

- împletituri din fibre vegetale (papură, pai, răchită, alun, foi de porumb etc.);

- produse din metal (fier forjat, aramă, alamă, cositor, argint etc.);

- produse din piatră si marmură;

- icoane pictate pe lemn si pe sticlă;

- ouă încondeiate;

- păpusi - figurine în costume populare;

- bijuterii inspirate din elemente traditionale si alte podoabe populare;

- jucării din lemn, ceramică, fibre vegetale; instrumente muzicale.

4. Beneficiari eligibili

4.1. Sunt beneficiari eligibili în cadrul Programului persoanele juridice sau persoanele fizice care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt societăti cooperative organizate fie în baza Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti si a Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificările si completările ulterioare, fie în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei si îndeplinesc conditiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) sunt societăti comerciale organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si îndeplinesc conditiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor artistice traditionale, a artei populare si artizanatului;

d) sunt persoane fizice sau asociatii familiale autorizate să desfăsoare activităti în domeniul mestesugurilor traditionale, artei populare si artizanatului, conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent.

4.2. - (1) Agentii economici mentionati la pct. 4.1. lit. a)-c) pot beneficia de prevederile Programului dacă îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social integral privat;

b) îndeplinesc criteriul de independentă conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) au o durată de functionare de cel putin un an la data depunerii solicitării;

d) activează în domeniul mestesugurilor artistice traditionale, au ca obiect de activitate producerea, comercializarea produselor de artă populară si artizanat sau acordarea de consultantă în domeniul mestesugurilor artistice traditionale;

e) si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale;

f) nu au mai beneficiat în ultimii 2 ani de alocatii financiare nerambursabile de la bugetul de stat pentru activitătile eligibile prevăzute la pct. 5.1.

(2) Pentru agentii economici care în ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de 4 miliarde de lei, cumulat, ANIMMC va notifica aceasta, individual, la Consiliul Concurentei.

5. Tipurile de ajutor financiar

5.1. Prin Program se sustin prin alocatie financiară nerambursabilă următoarele activităti eligibile:

a) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

b) participări la târguri si expozitii, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

c) elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de circulatie internatională;

d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate.

5.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre activitătile eligibile precizate la pct. 5.1, precum si cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

5.3. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectati pentru activitătile mentionate la pct. 5.1 este egală cu echivalentul a 65% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de 80.000.000 lei pentru fiecare beneficiar.

5.4. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activitătilor pentru care solicitantii au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul altor programe/subprograme de sprijinire a mestesugurilor si artizanatului, cu finantare de la bugetul de stat.

5.5. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui Program.

6. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

6.1. Orice aplicant trebuie să obtină un acord de principiu pentru finantare în cadrul Programului, înainte de efectuarea plătilor si de executarea activitătii/activitătilor eligibile, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

6.2. În vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare, solicitantul va completa si va transmite la ANIMMC o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură.

6.3. Pentru beneficiarii eligibili prevăzuti la pct. 4.1 lit. a)-c), cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) copie a certificatului de înscriere a asociatiei/fundatiei în registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul;

b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul agentul economic, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai societătii, actionarii, administratorii, domeniile de activitate principale si secundare ale acestuia;

c) adeverinta, în original, privind cifra de afaceri în anul fiscal anterior, emisă de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului societătii solicitante privind numărul mediu scriptic anual de salariati, întocmită pe baza registrului general de evidentă a salariatilor, precum si declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de independentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) certificate fiscale, în original, emise de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale;

f) copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de obtinere a alocatiei financiare nerambursabile;

g) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care semnează cererea-tip de obtinere a alocatiei financiare nerambursabile, semnată si stampilată de reprezentantul legal al agentului economic, dacă este cazul;

h) lista tuturor documentelor depuse în vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare.

6.4. Pentru beneficiarii prevăzuti la pct. 4.1 lit. d), cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) copie a autorizatiei pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent sau pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, emisă de primarul competent potrivit legii;

b) copie a certificatului de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscală, din care să rezulte plata contributiilor către sistemul asigurărilor sociale si de somaj, precum si impunerea venitului realizat în anul fiscal anterior;

c) copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei care semnează cererea-tip de obtinere a alocatiei financiare nerambursabile;

d) lista tuturor documentelor depuse în vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare.

6.5. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată prin tehnoredactare, însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, strada Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti.

(2) Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicată de la sediul ANIMMC, fiind disponibilă si pe pagina de Internet, la adresa: www.animmc.ro.

(3) Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii.

7. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

7.1. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată, însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP - ANIMMC, în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare a cererii.

(2) Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru finantare va începe după intrarea în vigoare a ordinului presedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului pentru anul bugetar în curs, conform următorului program: luni-vineri, orele 8,30-16,30.

7.2. Solicitările vor fi analizate si selectate conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si ora înregistrării la ANIMMC a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si a documentelor prevăzute la pct. 6.3-6.4.

7.3. ANIMMC are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

7.4. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 15 octombrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.

7.5. - (1) ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative. Pentru solicitantii selectati pentru finantare, ANIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.

(2) În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finantare cu completările si corectiile efectuate.

7.6. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 4, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

7.7. Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanti ai ANIMMC, se va constitui prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si va avea ca scop evaluarea solicitărilor depuse si implementarea Programului.

8. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

8.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibilă/eligibile si plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

8.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 5 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la ANIMMC prin postă sau curier, însotită de următoarele documente:

a) notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont;

c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile;

d) angajamentul persoanei juridice/persoanei fizice autorizate/asociatiei familiale solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC, conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.

8.3. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este data de 15 noiembrie a anului bugetar în curs.

8.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante, în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

8.5. În cazul plătilor în valută pentru activitătile prevăzute la pct. 5.1 lit. a), b), c) si d) se decontează valoarea în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii de către beneficiar.

8.6. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către ANIMMC, în contul beneficiarului deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îsi are sediul sau la care este luat în evidentă fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 8.2, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 5 la prezenta procedură. Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul ANIMMC, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

8.7. - (1) ANIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul Programului.

(2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau false pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă sau că au deturnat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite, actualizate la data constatării.

8.8. - (1) Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participării la acest program către unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin postă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercitiului financiar de referintă.

(2) În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa nici unul dintre programele desfăsurate de către ANIMMC, pentru o perioadă de 5 ani.

9. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

9.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu, se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la ANIMMC prin postă sau curier cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură, în termen de 10 zile de la data aparitiei modificării. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate.

Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu.

9.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de împuternicitul legal al societătii. Completarea cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu se face prin tehnoredactare.

 

ANEXE

la procedură

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 191/2003 privind aprobarea Conditiilor minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Având în vedere Referatul nr. 221/2005 al Directiei resurse umane, informare si relatii publice, secretariat, contencios,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 191/2003 privind aprobarea Conditiilor minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 22 decembrie 2003.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 97.