MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 aprilie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

307. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

308. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 

310. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 

312. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. s) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. - Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004.”

2. Punctul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“2. persoanelor fizice autorizate pentru desfăsurarea activitătilor de proiectare, executie si/sau exploatare pentru obiectivele aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si pentru obiectivele aferente transportului, distributiei si/sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Agentii constatatori au în principal următoarele competente:

a) să efectueze controlul si inspectia activitătilor desfăsurate în sectorul gazelor naturale de către persoanele fizice si/sau juridice mentionate la art. 3;

b) să solicite informatii si documente în legătură cu problemele care constituie obiectul controlului/inspectiei;

c) să aplice măsurile corespunzătoare atunci când sunt constatate abateri, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) să ia măsurile de sistare a lucrărilor în cazul constatării abaterilor de la legislatia în vigoare, până la îndeplinirea conditiilor legale, după caz;

e) orice alte atributii prevăzute de lege.”

4. Litera b) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“b) să prezinte împuternicirea emisă de ANRGN;”

5. Litera f) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“f) să consemneze controlul/inspectia efectuat/efectuată la persoane juridice în registrul de control.”

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Constituie contraventii în sectorul gazelor naturale, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni, faptele prevăzute de Legea gazelor nr. 351/2004 si de Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.199/2004.”

7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Abaterile de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, care potrivit legii constituie infractiuni, nu fac obiectul prezentului regulament.

(2) În situatia în care agentul constatator, ca urmare a controlului/inspectiei efectuat/efectuate, constată săvârsirea unei infractiuni în sectorul gazelor naturale, va înstiinta de îndată conducerera ANRGN, în vederea sesizării organelor de cercetare penală.”

8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintarea de plată se vor înmâna contravenientului sau se vor comunica acestuia prin postă, cu confirmare de primire, ori se vor afisa la domiciliul/sediul acestuia. Operatiunea de afisare se consemnează într-un proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare, semnat de cel putin un martor.

Modelul procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare este prevăzut în anexa nr. 6.”

9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În functie de gravitatea abaterii constatate, Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale va înainta presedintelui ANRGN un referat de sanctionare prin care va propune suspendarea/retragerea legitimatiei/autorizatiei/licentei contravenientului.”

10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), ANRGN va face demersurile necesare pentru punerea în executare a amenzii, prin comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor organelor fiscale abilitate.”

11. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Modelul adresei de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevăzut în anexa nr. 5.”

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Persoanele fizice si juridice autorizate si/sau licentiate care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale si care în exercitarea atributiilor specifice constată săvârsirea unor fapte ce ar putea constitui contraventii în sectorul gazelor naturale au obligatia să notifice de îndată ANRGN despre aspectele si împrejurările de care au luat cunostintă.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - După primirea notificării, ANRGN va dispune o actiune de control în urma căreia va constata dacă fapta respectivă întruneste elementele unei contraventii si, dacă este cazul, va aplica sanctiunea corespunzătoare.”

14. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Folosirea de către personalul Departamentului inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale a documentelor cu regim special prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim special.”

15. Litera a) a articolului 18 va avea următorul cuprins:

“a) Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;”

16. Litera h) a articolului 18 va avea următorul cuprins:

“h) altor organe abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.”

17. Anexa nr. 1 “Terminologie” va avea următorul cuprins:

 

 ANEXA Nr. 1

la regulament

 

TERMINOLOGIE

 

În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

1. contraventie - fapta săvârsită cu vinovătie, stabilită si sanctionată prin lege, ordonantă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

2. control - verificare permanentă sau periodică făcută într-un domeniu, în scopul cunoasterii conditiilor, modului de desfăsurare si rezultatelor unei activităti;

3. inspectie - verificare autorizată a unor activităti, obiective, instalatii, infrastructuri, a executării anumitor dispozitii, hotărâri etc.;

4. reclamatie - scrisoare, petitie, prin care o persoană fizică sau juridică solicită anumite lămuriri ori aduce învinuiri unei alte persoane fizice sau juridice cu privire la activităti ce tin de sectorul gazelor naturale;

5. sesizare - actiunea de a sesiza si rezultatul ei.

Ceilalti termeni utilizati în regulament sunt definiti în Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, precum si în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.”

18. Anexa nr. 2 “Împuternicire” va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ÎMPUTERNICIRE

 

Domnul/Doamna ..............................................................., având functia de ................., în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea gazelor nr. 351/2004, ale art. 21 alin. (1) din anexa nr. 1 si ale art. 22 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, precum si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, este împuternicit/împuternicită:

1. să efectueze controale si inspectii la persoanele fizice si juridice autorizate si/sau licentiate să desfăsoare activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale sau la persoanele neautorizate care sunt depistate că lucrează în sectorul gazelor naturale;

2. să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute de Legea nr. 351/2004 si de Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.199/2004.

 

Presedinte,

...........................................................

 

Data eliberării ..................................”

 

19. Anexa nr. 3 “Procesul-verbal nr. ...... de constatare si sanctionare a contraventiilor” va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Seria ANRGN nr. ..................................

 

PROCES VERBAL Nr. . . . . . . . . . . .

de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

Încheiat în ziua ........ luna .......... anul .......... în localitatea ..................., judetul .............

Subsemnatul ..........................., agent constatator împuternicit de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul în Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, având legitimatia nr. ......., constat că:

persoana fizică ........................................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ....................... nr. .........., bl. ........, sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ......, identificată cu B.I./C.I. seria ......... nr. .............., CNP ................., eliberat/eliberată de .......................... la data de ..............,

persoana juridică ............................, cu sediul în localitatea ........................, str. ................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ......., judetul/sectorul ............., cod unic de înregistrare ...................... si nr. de ordine în registrul comertului ....................., reprezentată de ....................., cu domiciliul în localitatea ................, str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ..............., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ......... nr. .........., CNP .................., eliberat/eliberată de ....................... la data de ................., a săvârsit următoarele în data de ..............., locul .................., ora ...... :

............................................................... .............................................................................................................

Cele arătate constituie contraventie prevăzută de art. ...... alin. ....... lit. ....... din .............................. si sanctionată de art. ...... alin. ........ lit. ....... din .................................. .

În consecintă, stabilesc sanctionarea cu avertisment/amendă în sumă de .......................................................... (cifre si litere) lei.

Contravenientul are posibilitatea să achite în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, în sumă de .......................... (cifre si litere) lei, de la data comunicării procesului-verbal si a înstiintării de plată, în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..............., deschis la Trezoreria .................................... .

O copie a chitantei de plată a amenzii va fi depusă la sediul ANRGN în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentului proces-verbal.

 

Semnătura contravenientului (stampila): ..............................................................

 

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, lucru atestat de martorul ....................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str. ................. nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ..........................., identificat cu B.I./C.I. seria ............. nr. ........, CNP ..................., eliberat/eliberată de ..................... la data de ............ .

Alte mentiuni:  ...................................................................................................................................................

Obiectiuni ale contravenientului: ................................................................................................................................. .

Contravenientul poate face plângere împotriva prezentului proces-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Aceasta va fi depusă la sediul ANRGN.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, un exemplar fiindu-i înmânat/comunicat contravenientului.

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda, în sumă de ...................................................................... (cifre si litere) lei, se achită în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal, în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..........., deschis la Trezoreria .......................................................................... .

O copie a chitantei de plată va fi depusă la sediul ANRGN în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal. În acelasi interval contravenientul poate depune plângere, ce trebuie însotită de copia procesului-verbal, la sediul ANRGN din sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, Bucuresti. În cazul neachitării amenzii, se procedează la executarea silită a sanctiunii.

 

Agent constatator

Numele si prenumele ..........................

Semnătura ..................

Stampila

Contravenient

Am primit copia procesului-verbal si înstiintarea de plată.

Numele si prenumele ............................

Semnătura .....................

Stampila

Martor

Numele si prenumele ............................

Semnătura .................

 

NOTĂ:

Spatiile rămase necompletate vor fi anulate de către agentul constatator.”

 

20. Anexa nr. 5 “Comunicare către administratia financiară” va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

Către

Administratia Financiară a .........................

Adresa: ....................

 

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu sediul în Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, prin reprezentantul legal, în temeiul art. 39 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în vederea punerii în executare a sanctiunii amenzii contraventionale, vă remite, anexat prezentei, Procesulverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. .........../..........., încheiat de către agentii constatatori împuterniciti ai ANRGN.

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sus-mentionat, persoana fizică/juridică ..................., cu domiciliul/sediul în ....................., str. .................. nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......, judetul/sectorul ............, identificată prin C.I./B.I. seria .......... nr. .............., având CNP/CUI .................... si numărul de ordine în registrul comertului ......................, a fost sanctionată contraventional cu amendă în sumă de ................................. (cifre/litere)

în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ..............................., deschis la Trezoreria .................................................................... .

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. .......... nu a fost atacat si, în consecintă, constituie titlu executoriu, putând fi pus în executare, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Totodată, anexat, vă remitem o copie a confirmării de primire sau, după caz, o copie a procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a înstiintării de plată.

Vă rugăm să ne transmiteti adresa de confirmare a obligatiilor de plată.

 

Presedinte,

.....................................................................................”

 

21. Anexa nr. 6 “Proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare” va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

PROCES - VERBAL

de îndeplinire a procedurii de comunicare

încheiat în data de ......../....../200.....

 

Subsemnatul ......................., agent constatator, împuternicit de presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul în Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, având de comunicat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si înstiintarea de plată a amenzii seria .......... nr. ........., emise de ANRGN, m-am deplasat la .................................................................................................... (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice), domiciliată/cu sediul în localitatea ...................................., str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ..., sectorul/judetul ...................., cu numărul de ordine în registrul comertului ............................................ si cod unic de înregistrare nr. .............. .

1. Găsind pe domnul/doamna ..................................., având calitatea de ..................., cu domiciliul în ....................., str. ............................................ nr. ........., bl. ......., sc. ......, ap. ........, judetul/sectorul ......................:

a) acesta/aceasta a primit, semnând în fata noastră;

b) refuzând primirea, am afisat actele;

c) primind actele, a refuzat să semneze de primire;

d) primind actele, nu a putut să semneze de primire, deoarece .........................

2. Am afisat actele pe usa principală a sediului/domiciliului destinatarului, deoarece:

a) persoana mentionată la pct. 1 nu a fost găsită;

b) în lipsa persoanei mentionate la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit;

c) destinatarul schimbându-si domiciliul/sediul, nu s-a putut determina noul domiciliu/sediu.

Prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a fost încheiat în două exemplare.

 

Agent constatator

Numele si prenumele ...........................

Semnătura ..........................................

Stampila

Contravenient

Am primit copia procesului-verbal si înstiintarea de plată.

Numele si prenumele ............................

Semnătura .....................

Stampila

Martor

Numele si prenumele ..........................

Semnătura ...........................................”

 

Art. II. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările aduse prin prezenta decizie, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 307.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă:

a) Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 308.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Cerinte generale

 

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevăzute în dosarul tehnic al consumatorului casnic, instalate în baza debitului nominalizat si autorizate pentru functionare în conformitate cu reglementările Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

2. Delimitarea instalatiei de utilizare a consumatorului casnic fată de conducta din amonte/Sistemul national de transport/sistemul de distributie a gazelor naturale se face la iesirea din statia/postul de reglare-măsurare/la iesirea din robinetul de bransament, după caz.

3. Măsurarea gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN.

4. Contravaloarea gazelor naturale consumate se determină prin înmultirea numărului de zile corespunzătoare perioadei de facturare cu valoarea abonamentului zilnic, la care se adaugă cantitatea de gaze naturale consumată, corespunzătoare facturii, înmultită cu valoarea componentei volumetrice.

5. În cazul modificării pretului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmultită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade si cu aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

1. Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;

B. să precizeze pe versoul facturii emise datele/informatiile pe care le consideră ca fiind necesare si/sau utile în derularea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, cu exceptia pct. 2 lit. j);

C. să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele cazuri:

a) la încetarea valabilitătii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;

b) fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor cap. V;

c) stare de necesitate, când se periclitează viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) potential consum fraudulos de gaze naturale, constatat de furnizor;

e) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, a altor servicii efectuate de furnizor rezultate din obligatiile acestuia si neincluse în pretul final reglementat, a majorărilor de întârziere aferente, a facturii de regularizare a abonamentului sau a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului casnic;

f) producerea de daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului casnic;

g) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale furnizorului în scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, pe baza unei înstiintări scrise transmise de furnizor, când acestea se află pe proprietatea consumatorului casnic; este exceptată de la obligatia înstiintării scrise situatia prevăzută la lit. d);

h) nepermiterea persoanelor împuternicite ale furnizorului de a executa verificarea sau revizia tehnică periodică la instalatiile de utilizare;

i) pentru executarea de lucrări la instalatia de utilizare sau în situatia în care consumatorul casnic modifică instalatia de utilizare, nerespectând prevederile legale în vigoare;

j) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distributie;

k) dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

l) în cazul în care consumatorul casnic, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unitătilor autorizate ISCIR;

D. să solicite consumatorului casnic care a ajuns în situatia de întrerupere a furnizării pentru neplată, constituirea, în vederea reluării furnizării, a unei garantii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările ulterioare; valoarea garantiei se calculează pentru o cantitate de 300 mc de gaze naturale, la pretul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A. valabil la data constituirii acesteia. Garantia se va returna consumatorului, după scăderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici sau dacă timp de 2 ani consecutivi consumatorului nu i-a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale pentru neplată. În cazul neconstituirii garantiei, contractul de furnizare poate fi reziliat de către furnizor printr-o notificare trimisă de acesta, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere si fără nici o altă formalitate.

În cazul neîndeplinirii obligatiei de plată a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, în termen de 40 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, furnizorul va trece de drept la executarea garantiei constituite de către consumatorul casnic, astfel:

a) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mică decât garantia constituită, consumatorul casnic este obligat să reconstituie garantia, în termen de 15 zile calendaristice de la data executării, calculată la pretul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data reconstituirii acesteia si pentru cantitatea prevăzută la lit. D; nerespectarea termenului de reconstituire a garantiei atrage întreruperea furnizării gazelor naturale, fără preaviz, urmată de posibilitatea rezilierii contractului, după 20 de zile calendaristice de la data întreruperii; reluarea furnizării se va face în termen de 24 de ore, în situatia în care consumatorul casnic îsi achită tarifele aferente reconectării si constituie garantia în conditiile prevăzute la lit. D; sunt exceptate de la obligatia reluării furnizării în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat;

b) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mare decât garantia constituită, se va trece la întreruperea furnizării gazelor naturale, fără preaviz, urmată de posibilitatea rezilierii contractului de furnizare, după 20 de zile calendaristice de la data întreruperii; reluarea furnizării se va face în termen de 24 de ore, în situatia în care consumatorul casnic îsi achită integral obligatiile de plată scadente, tarifele aferente reconectării si constituie garantia în conditiile prevăzute la lit. D; sunt exceptate de la obligatia reluării furnizării în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat.

2. Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze consumatorului casnic gaze naturale în mod continuu si la parametrii stabiliti prin reglementările în vigoare, cu exceptia cazurilor prevăzute la pct. 1 lit. C, precum si a cazului fortuit în care presiunea de intrare a gazelor naturale în sistemul de distributie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; exceptia operează până la data de 30 iunie 2006;

b) să întrerupă furnizarea gazelor naturale la cererea consumatorului casnic, în conditiile prevăzute la pct. 1 lit. b) din cap. III;

c) să asigure conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, cu exceptia cazului fortuit în care calitatea gazelor naturale la intrarea în sistemul de distributie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; exceptia operează până la data de 30 iunie 2006;

d) să asigure măsurarea cantitătilor de gaze naturale exclusiv prin contoare/sisteme/echipamente de măsurare, certificate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare la data instalării;

e) să asigure pe cheltuiala sa, la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare, verificarea metrologică periodică a aparatelor si echipamentelor de măsurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv repararea acestora, în scopul de a le mentine în respectiva clasă de exactitate;

f) să recalculeze consumul, pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării reclamatiei, atunci când se constată defectarea contorului de măsurare, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prevăzut în anexa nr. 1;

g) să suporte cheltuielile aferente înlocuirii si expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea consumatorului cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste întemeiată;

h) să suporte pe cheltuiala sa contravaloarea contoarelor de măsurare a cantitătilor de gaze naturale furnizate si/sau a acelora cu care se înlocuiesc cele defecte;

i) să factureze lunar consumatorului casnic contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate;

j) să precizeze pe versoul facturii emise termenele de întrerupere/reluare a furnizării si de reziliere a contractului, ca efect al neîndeplinirii obligatiilor de plată;

k) să furnizeze, la cererea justificată a consumatorului casnic, contra cost, informatii privind istoricul de consum pe o perioadă de maximum un an anterior solicitării;

l) să răspundă la sesizarea consumatorului casnic privind nerespectarea parametrilor de debit si presiune si a conditiilor de calitate a gazelor naturale;

m) să răspundă la orice reclamatie sau solicitare scrisă referitoare la înlocuirea contorului de măsurare, schimbarea amplasamentului acestuia, remedierea si altele asemenea;

n) să anunte consumatorul casnic despre întreruperile în furnizare si durata acestora, prin afisarea la domiciliul/sediul imobilelor afectate si prin intermediul mass-media;

o) să răspundă la reclamatiile privind corectitudinea facturii emise de furnizor;

p) să răspundă la solicitările consumatorului, referitoare la prestarea serviciului de furnizare, altele decât cele prevăzute la lit. l), m), o), conform reglementărilor în vigoare;

q) să respecte prevederile Standardului de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de ANRGN;

r) să efectueze, contra cost, verificările si reviziile instalatiilor de utilizare prevăzute în normele tehnice în vigoare; operatiunile de verificare periodică se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodică la maximum 10 ani;

s) să anunte în scris, inclusiv prin afisare la adresa consumatorului casnic, asupra datei programării verificării sau reviziei periodice, precum si asupra reprogramării acestora, în situatia în care verificarea sau revizia nu s-a putut efectua din cauza absentei consumatorului;

t) să încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de măsurare este prin contor cu preplată, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, si să asigure un credit de urgentă, în cazul consumării cantitătii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă;

u) să pună la dispozitie consumatorului casnic, care utilizează un contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client, instructiunile de utilizare a acestuia;

v) să notifice consumatorului, inclusiv prin indicarea în factură, orice schimbare cu privire la datele de identificare a furnizorului, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale

 

1. Consumatorul casnic de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;

b) să solicite furnizorului întreruperea, contra cost, a furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor consumatorului, printr-o notificare transmisă furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată si data reluării furnizării; pe perioada întreruperii consumatorul casnic este obligat la plata abonamentului zilnic;

c) toate celelalte drepturi care derivă din obligatiile corespunzătoare ale furnizorului;

d) să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalatiei de utilizare.

2. Consumatorul casnic de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;

b) să nu revândă gazele naturale contractate;

c) să permită accesul împuternicitului furnizorului la postul/statia de reglare-măsurare/echipamentul de măsură;

d) să permită accesul persoanelor împuternicite de furnizor pentru a efectua verificarea sau revizia periodică a instalatiei de utilizare;

e) să facă dovada, în scris, emisă cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau a reviziei instalatiei de utilizare, privind curătarea si verificarea cosurilor de fum, efectuată de o firmă specializată;

f) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă normele ISCIR si care sunt autorizate pentru functionare, în conformitate cu reglementările în vigoare, si să nu influenteze parametrii de ardere ai acestora;

g) să efectueze verificarea periodică a aparatelor de utilizare autorizate ISCIR si repararea acestora, exclusiv prin intermediul unitătilor autorizate ISCIR;

h) să suporte cheltuielile legate de înlocuirea, de către agenti economici autorizati de ANRGN, a portiunilor de conductă sau a armăturilor din instalatia de utilizare, care la proba de etanseitate efectuată în timpul operatiunilor de verificare si revizie periodică au scăpări si nu pot fi remediate;

i) să păstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum si instalatiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului casnic;

j) să efectueze modificările instalatiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale si numai cu agenti economici autorizati de ANRGN;

k) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare sau a instalatiei de utilizare, delimitată conform pct. 2 din cap. I;

l) să suporte costul reparatiei aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

m) să suporte cheltuielile aferente operatiei de înlocuire temporară a contorului si/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste neîntemeiată;

n) să nu ridice constructii, să nu depoziteze materiale, respectiv să nu efectueze lucrări subterane pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, precum si pe traseele instalatiilor furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului casnic, fără acordul prealabil al furnizorului;

o) să constituie garantia solicitată de către furnizor, în conditiile prevăzute la pct. 1 lit. D din cap. II;

p) să achite contravaloarea abonamentului zilnic până la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, în situatia întreruperii furnizării gazelor naturale;

q) să nu deterioreze aparatele de măsurare, echipamentele si alte instalatii ale furnizorului, aflate pe proprietatea consumatorului casnic;

r) să notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare a consumatorului casnic, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea contractuală

 

1. Angajarea răspunderii furnizorului/consumatorului de gaze naturale este conditionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) notificarea de către consumator/furnizor a situatiei constatate, în limita termenului de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare;

b) prezentarea de către consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

2. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul va datora furnizorului daune pentru gazele naturale consumate fraudulos, în valoare egală cu contravaloarea cantitătii de gaze naturale calculată la debitul maxim instalat, pentru 12 ore pe zi, pe o perioadă de 12 luni.

 

CAPITOLUL V

Forta majoră

 

1. Cu exceptia situatiilor de notorietate, cum ar fi cutremurele de pământ, inundatiile si altele asemenea, partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, notificare urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile necesare în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

2. În situatia în care cazul de fortă majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, oricare dintre părti are dreptul să trimită celeilalte părti o notificare privind încetarea de plin drept a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

CAPITOLUL VI

Notificări

 

1. Cu exceptia modificării si/sau a completării prezentelor conditii generale de contractare, prin decizie a presedintelui ANRGN, toate notificările vor fi transmise în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului, care trebuie notificat, dacă prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici nu se prevede un alt termen.

3. În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

1. Termenii utilizati sunt definiti în anexa nr. 2, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

2. Anexa nr. 1 “Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură” si anexa nr. 2 “Definirea termenilor utilizati” fac parte integrantă din prezentele conditii generale de contractare.

 

ANEXA Nr. 1

la conditiile generale de contractare

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură

 

1. Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură se realizează astfel:

a) prin media consumului pe perioadele corespondente din ultimii 3 ani, dacă defectiunea constatată este din categoria înregistrări aleatorii ale consumului sau antrenări simultane ale rolelor cifrate; dacă nu este posibilă calcularea mediei pe ultimii 3 ani, recalcularea consumului are la bază media zilnică realizată în proxima lună calendaristică în care aparatul a functionat efectiv;

b) prin procent, calculat ca medie a depăsirilor limitelor admise ale erorilor de măsurare pentru debitele la care s-au efectuat verificările, în cazul respingerii contorului la proba de verificare a justetei indicatiilor;

c) prin procent, stabilit ca diferentă între valorile erorilor de măsurare obtinute în instalatie etansă si în instalatie neetansă, în cazul respingerii contorului la proba de verificare a etanseitătii, sub conditia ca neetanseitatea contorului să fie după mecanismul de măsurare.

2. Neîntelegerile care pot apărea din aplicarea defectuoasă a prevederilor pct. 1 se rezolvă pe cale amiabilă sau, în caz contrar, vor fi solutionate de către instanta de judecată competentă ori vor fi supuse arbitrajului.

 

ANEXA Nr. 2

la conditiile generale de contractare

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

- Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, independentă din punct de vedere decizional, care elaborează, aplică si monitorizează respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă, tratament nediscriminatoriu al participantilor la piata gazelor naturale si de protectie a consumatorilor si a mediului;

- aparat de utilizare - sistem complex destinat să consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componentă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

- bransament - conductă de legătură, prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distributie/SNT până la iesirea din robinetul de bransament, respectiv statia sau postul de reglare;

- cartelă-client - suport material prin care se realizează transferul informatiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator si invers;

- caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil si insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligatiilor contractuale ale părtii în cauză;

- cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distributie a gazelor naturale, pentru citirea indexului contorului de gaze naturale, transmiterea si încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor, după caz;

- clasa de exactitate - clasa de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);

- conductă de alimentare din amonte - conductă, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare până la sistemul de transport/distributie;

- consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

- consumatorul casnic - consumator care achizitionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

- contor de măsurare - aparat destinat să măsoare volumele de gaze naturale consumate si care îndeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologică în vigoare;

- contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate, plătite în avans prin încărcarea cartelei-client;

- credit - cantitătile de gaze naturale plătite în avans, încărcate pe cartela-client;

- credit de urgentă - procent din ultimul credit încărcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale de la consumarea ultimului credit si până la încărcarea noului credit, în situatii precum: sărbători legale, zile nelucrătoare si altele asemenea;

- debit maxim instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

- debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat - contor, regulator, instalatie de utilizare, arzător si altele asemenea - la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

- debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator casnic în baza cererii acestuia, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare;

- forta majoră - împrejurare externă cu caracter exceptional, absolut invincibilă si imprevizibilă. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să-si îndeplinească obligatiile ce-I revin conform contractului sau legii. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la acestea, actele de război, rebeliunile, tulburările civile, asediile, starea de urgentă, calamitătile naturale, alunecările de teren, accidentele grave în sistemul de distributie;

- furnizor - persoană juridică, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare;

- gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

- instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a debitului, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;

- istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum - mc, realizat într-o anumită perioadă evidentiată în baza de date a operatorului de distributie;

- loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate si unde măsurarea se face prin intermediul unui sistem de măsurare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;

- metru cub de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul unui cub cu latura de 1 metru, în conditii standard, la temperatura de 15şC si presiunea de 1,01325 bar;

- parametrii instalatiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatură -, care trebuie întruniti la intrarea în aparatul de utilizare;

- parametrii de ardere ai aparatelor de utilizare - proportia amestecului gaze naturale/aer, stabilitatea flăcării;

- post de reglare-măsurare - ansamblul de aparate, armături si accesorii, amplasat într-o firidă, cabină sau direct pe agregate tehnologice, prin care se fac reducereareglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze măsurate;

- punct de măsurare - loc de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

- retea de distributie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice;

- robinet de bransament - robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

- sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglarem ăsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

- Sistem national de transport - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente acestora, care functionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatori directi, la înmagazinare, la export si către beneficiarii din alte tări;

- statia de reglare-măsurare - ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurarea debitului, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Cerinte generale

 

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevăzute în dosarul tehnic, instalate în baza debitului nominalizat si autorizate pentru functionare în conformitate cu reglementările Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

2. Măsurarea gazelor naturale furnizate se face, prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de măsurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN.

3. Contravaloarea gazelor naturale consumate se determină prin înmultirea numărului de zile corespunzătoare perioadei de facturare cu valoarea abonamentului zilnic, la care se adaugă cantitatea de gaze naturale consumată, corespunzătoare facturii, înmultită cu valoarea componentei volumetrice.

4. În cazul modificării pretului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmultită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade si cu aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale.

5. Pentru consumatorii noncasnici a căror activitate are caracter sezonier, efectuarea de revizii tehnice dispuse de furnizor în instalatiile de distributie a gazelor naturale nu se va realiza în perioada activitătii acestora. În cazul acestor consumatori abonamentul va fi plătit pe perioada de valabilitate a contractului.

6. Pentru consumatorii noncasnici a căror activitate se caracterizează prin continuitate - de tipul unitătilor cu foc continuu, acestia sunt obligati, prin natura activitătii desfăsurate, să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării în furnizarea gazelor naturale, după caz.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

1. Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate;

B. să precizeze pe versoul facturii emise datele/informatiile pe care le consideră ca fiind necesare si/sau utile în derularea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici;

C. să limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în situatiile în care este posibil din punct de vedere tehnic, în următoarele cazuri:

a) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, la termenele stabilite prin contractul de furnizare, a altor servicii efectuate de furnizor, rezultate din obligatiile acestuia si neincluse în pretul final reglementat, a majorărilor de întârziere aferente sau a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului noncasnic;

b) din dispozitie a Dispeceratului National de Gaze Naturale, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) nerespectarea de către consumatorul noncasnic a graficului orar/zilnic/lunar al consumului de gaze naturale, convenit cu furnizorul;

D. să întrerupă si/sau să limiteze, la alegerea furnizorului, furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic în următoarele cazuri:

a) încetarea valabilitătii contractului;

b) caz de fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor cap. VI;

c) stare de necesitate, când se periclitează viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) potential consum fraudulos de gaze naturale constatat de furnizor;

e) neachitarea facturii la termenele stipulate prin contractul de furnizare;

f) în situatia în care consumatorul noncasnic modifică instalatia de utilizare, nerespectând prevederile legale în vigoare;

g) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distributie a gazelor naturale;

h) din dispozitie a Dispeceratului National de Gaze Naturale, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

i) în cazul în care consumatorul noncasnic, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unitătilor autorizate ISCIR;

j) nerespectarea de către consumatorul noncasnic a limitelor zonelor de protectie si de sigurantă ale instalatiilor furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului noncasnic, conform legislatiei în vigoare;

k) interventia consumatorului noncasnic la instalatiile de reglare-măsurare;

l) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite de furnizor, în scopul de a schimba, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, pe baza unei înstiintări scrise transmise de furnizor, când acestea se află pe proprietatea consumatorului noncasnic; este exceptată de la obligatia înstiintării scrise situatia prevăzută la lit. d);

E. să verifice, ori de câte ori este necesar, echipamentele de măsurare situate în incinta consumatorului, pe baza unei înstiintări scrise transmise de către furnizor;

F. să solicite consumatorului noncasnic care a ajuns în situatia de întrerupere a furnizării pentru neplată, constituirea, în vederea reluării furnizării, a unei garantii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările ulterioare, valoarea garantiei se calculează pentru un consum mediu de 30 de zile calendaristice, calculat pe ultimele 12 luni, la pretul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data constituirii acesteia.

Garantia se va returna consumatorului, după scăderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici sau dacă timp de 2 ani consecutivi consumatorului noncasnic nu i-a fost întreruptă sau limitată furnizarea gazelor naturale pentru neplată. În cazul neconstituirii garantiei, contractul de furnizare poate fi reziliat de către furnizor printr-o notificare trimisă de acesta, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere si fără nici o altă formalitate.

În cazul neîndeplinirii obligatiei de plată a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate în ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut în Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare, furnizorul va trece de drept la executarea garantiei constituite de către consumatorul noncasnic, astfel:

a) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mică decât garantia constituită, consumatorul noncasnic este obligat să reconstituie garantia, în termen de 10 zile calendaristice de la data executării, calculată la pretul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data reconstituirii acesteia si pentru cantitatea prevăzută la lit. F; nerespectarea termenului de reconstituire a garantiei atrage limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, cu un preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice înainte de limitare, în ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut în Legea nr. 469/2002, cu modificările ulterioare, urmată de întreruperea furnizării gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice înainte de întrerupere, începând cu a 6-a zi calendaristică de la expirarea termenului de gratie prevăzut în Legea nr. 469/2002, cu modificările ulterioare; furnizorul are posibilitatea rezilierii contractului de furnizare, printr-o notificare trimisă de acesta, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, si/sau a debransării, în cazul nereconstituirii garantiei, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de gratie prevăzut în Legea nr. 469/2002, cu modificările ulterioare; furnizorul este obligat să reia furnizarea în termen de maximum 24 de ore de la data la care se face dovada reconstituirii garantiei; sunt exceptate de la obligatia reluării furnizării în termen de 24 de ore cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat;

b) în cazul în care contravaloarea facturii neachitate este mai mare decât garantia constituită, se vor aplica prevederile lit. a) referitoare la limitare/întrerupere/reluare a furnizării si de reziliere a contractului de furnizare, după caz, atât în ceea ce priveste debitele restante rămase la plată, cât si pentru reconstituirea garantiei.

2. Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze gaze naturale consumatorului noncasnic, în conditiile stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici; reluarea furnizării se face în conformitate cu reglementările în vigoare, precum si după achitarea tarifului aferent reluării furnizării/reconectării;

b) să întrerupă furnizarea la cererea consumatorului noncasnic, în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. b) din cap. III;

c) să asigure presiunea si conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu exceptia cazului fortuit în care calitatea gazelor naturale la intrarea în sistemul de distributie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile si/sau a cazului în care presiunea de intrare în sistemul de distributie nu este în conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; exceptia operează până la data de 30 iunie 2006;

d) să factureze lunar consumatorului noncasnic contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate;

e) să precizeze pe versoul facturii emise termenele la care pot avea loc limitarea/întreruperea/reluarea furnizării si rezilierea contractului, în caz de neachitare de către consumatorul noncasnic a obligatiilor de plată;

f) să asigure măsurarea cantitătilor de gaze naturale exclusiv prin aparate si echipamente de măsurare, certificate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare la data instalării echipamentelor si/sau aparatelor;

g) să verifice contorul/echipamentele de măsurare la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare si la sesizarea consumatorului;

h) să suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice, precum si ale operatiunilor aferente acesteia, în cazul în care sesizarea consumatorului cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste întemeiată; în situatia în care contorul este defect si nereparabil, furnizorul este obligat să asigure, pe cheltuiala proprie, măsurarea cantitătilor de gaze cu mijloace de măsurare, conform prevederilor Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi;

i) să furnizeze consumatorului noncasnic, la solicitarea acestuia, contra cost, informatii privind istoricul de consum pentru o perioadă de maximum un an anterior solicitării;

j) să răspundă la orice sesizare a consumatorului noncasnic privind serviciul de furnizare;

k) să recalculeze consumul, pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării reclamatiei, atunci când se constată defectarea contorului, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prevăzut în Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi;

l) să programeze, să anunte si să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor sale aflate pe proprietatea consumatorului;

m) să anunte consumatorul noncasnic despre întreruperile programate si durata acestora, prin intermediul mass-media si/sau prin afisarea la locurile de consum afectate;

n) să anunte telefonic consumatorului, în maximum 3 ore de la primire, dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizării, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, si să notifice ulterior consumatorului această situatie în maximum 12 ore;

o) să nu deterioreze bunurile apartinând consumatorului noncasnic si să aducă părtile de constructii executate în starea lor functională, dacă au fost deteriorate din culpa sa, conform reglementărilor privind respectarea calitătii în constructii;

p) în conditiile permiterii accesului de către consumator, să reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu exceptia situatiilor prevăzute la lit. D a), b), c) si d) de la pct. 1 din cap. II;

q) să răspundă la sesizarea consumatorului privind nerespectarea parametrilor de debit si presiune si a conditiilor de calitate a gazelor naturale;

r) să răspundă la orice reclamatie sau solicitare scrisă referitoare la înlocuirea contoarelor/sistemelor si a echipamentelor de măsurare, schimbarea amplasamentului acestora, remedierea lor si altele asemenea;

s) să răspundă la sesizările privind datele si/sau informatiile cuprinse în factura emisă de furnizor;

t) să respecte prevederile Standardului de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de ANRGN;

u) să precizeze consumatorului noncasnic, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la care se face limitarea si termenele de limitare, după caz;

v) să notifice consumatorului noncasnic, inclusiv prin indicarea în factură, orice schimbare cu privire la datele de identificare a furnizorului, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi noncasnici.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile consumatorului noncasnic de gaze naturale

 

1. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;

b) să solicite în scris întreruperea, contra cost, a furnizării gazelor naturale, printr-o notificare transmisă furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată si data reluării furnizării; pe perioada întreruperii consumatorul noncasnic este obligat la plata abonamentului zilnic;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea consumatorului noncasnic, în prezenta personalului împuternicit al furnizorului;

d) să solicite înlocuirea, pe cheltuiala sa, a contorului/echipamentului de măsurare corespunzător cerintelor din Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi.

2. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea facturii emise;

b) să constituie garantia solicitată de furnizor în conditiile prevăzute la lit. F a pct. 1 din cap. II;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate în incinta consumatorului noncasnic;

e) să efectueze modificările sau extinderile instalatiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale si numai cu agenti economici autorizati de ANRGN;

f) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare si să asigure accesul împuternicitului furnizorului la acesta;

g) să suporte cheltuielile aferente operatiei de înlocuire temporară si expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste neîntemeiată;

h) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparatiilor necesare mentinerii în clasa de exactitate;

i) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale în limitele convenite cu furnizorul si stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;

j) să asigure acces liber împuternicitului furnizorului la instalatiile si echipamentele furnizorului aflate în incinta consumatorului, pe bază de înstiintare scrisă;

k) să asigure acces liber împuternicitului furnizorului la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

l) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care sunt autorizate de ISCIR pentru functionare, în conformitate cu reglementările în vigoare, si să nu influenteze parametrii de ardere ai aparatelor de utilizare;

n) să pună la dispozitie furnizorului fisele de evidentă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum si actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării si întretinerii corecte a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

o) să achite contravaloarea abonamentului zilnic, precum si toate obligatiile de plată până la termenul de reziliere a contractului;

p) să solicite în scris furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile furnizorului situate în incinta consumatorului;

q) să denunte unilateral contractul în cazul în care dobândeste statutul de consumator eligibil în conformitate cu reglementările ANRGN;

r) să notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare a consumatorului noncasnic, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii noncasnici.

 

CAPITOLUL IV

Notificări

 

1. Cu exceptia modificărilor conditiilor generale prin decizie a presedintelui ANRGN, toate notificările se vor transmite în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.

2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nu se prevede un alt termen.

3. În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data mentionată pe această confirmare de către oficiul postal primitor.

4. Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada receptiei. Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

1. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul va datora furnizorului despăgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos conform prejudiciului cauzat, dar care nu vor putea fi în nici un caz inferioare unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitătii de gaze naturale, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.

2. a) În cazul depăsirii vârfului de consum, fără acordul furnizorului, de către consumatorii noncasnici încadrati în categoriile B5 si B6, acestia vor datora furnizorului contravaloarea abonamentului, calculat în functie de noul vârf de consum, pentru perioada anterioară momentului înregistrării depăsirii vârfului de consum, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent si pentru perioada ulterioară de valabilitate a contractului.

b) În cazul neasigurării vârfului de consum, furnizorul va datora consumatorilor noncasnici încadrati în categoriile B5 si B6 contravaloarea abonamentului, calculat în functie de diferenta dintre vârful de consum din contract si cel efectiv asigurat de furnizor, pentru perioada anterioară momentului neasigurării vârfului de consum, dar nu mai mult decât începutul anului calendaristic curent si pentru perioada ulterioară de valabilitate a contractului.

 

CAPITOLUL VI

Forta majoră

 

1. Partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, notificare urmată de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comert si Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile necesare în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

2. Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României.

3. Dacă pe durata cazului de fortă majoră furnizorul si/sau consumatorul nu sunt în măsură să-si respecte una sau mai multe dintre obligatiile lor contractuale, părtile trebuie să se întrunească într-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea fortei majore, pentru a adopta măsurile pe care le estimează necesare pentru a face posibilă executarea corespunzătoare a contractului.

4. În lipsa unui acord al părtilor în cele 3 luni de la data producerii unui caz de fortă majoră, oricare dintre părti va putea pune capăt unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Termenii utilizati sunt definiti în anexa care face parte integrantă din prezentele conditii generale de contractare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

 

ANEXĂ

la conditiile generale de contractare

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

A. caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil si insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligatiilor contractuale ale părtii în cauză;

B. consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

C. consumator noncasnic - consumatorul care achizitionează gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:

a) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:

- consumator din industria chimică - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;

- producător de energie electrică si/sau termică - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

- alti consumatori industriali - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică, sau pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

b) consumator comercial - consumatorul care utilizează gazele naturale în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

c) alti consumatori noncasnici - consumatori noncasnici, altii decât consumatorii industriali si comerciali – persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, institutii publice - unităti din domeniile învătământ, sănătate, cultură, apărare natională, ordine publică, asistentă socială, administratie publică, culte si altele asemenea;

D. forta majoră - împrejurare externă cu caracter exceptional, absolut invincibilă si imprevizibilă. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să-si îndeplinească obligatiile ce-I revin conform contractului sau legii. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la acestea, actele de război, rebeliunile, tulburările civile, asediile, starea de urgentă, calamitătile naturale, cutremurul, alunecările de teren, accidentele grave în sistemul de distributie.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. x) si ale art. 38 din Legea gazelor nr. 351/2004, în temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pentru asigurarea cantitătilor de gaze naturale necesare îndeplinirii obligatiilor privind serviciul public în perioada octombrie 2005 - martie 2006, furnizorii care desfăsoară activitatea de furnizare reglementată au obligatia de a detine în depozitele de înmagazinare subterană, până la încheierea ciclului de injectie 2005, un stoc minim de gaze naturale.

Art. 2. - (1) Stocul minim de gaze naturale se determină de către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale pentru fiecare furnizor, astfel încât să acopere 12,5% din cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în anul 2005.

(2) Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în anul 2005 de către fiecare furnizor, care va sta la baza calculului stocului minim, este cea avută în vedere la stabilirea venitului reglementat unitar si a venitului total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, prevăzută în ordinele individuale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Operatorul de piată si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 310.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

 

Având în vedere finalizarea procesului de privatizare si încheiere a contractelor de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.649/2004 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 15 octombrie 2004,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. l) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se stabileste valoarea totală a bazei de active reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures la 11.413.785 milioane lei, după cum urmează:

- valoarea bazei de active reglementate aferentă activitătii de distributie a gazelor naturale la 10.221.300 milioane lei;

- valoarea bazei de active reglementate aferentă activitătii de furnizare reglementată a gazelor naturale la 1.192.485 milioane lei.

(2) Valoarea totală a bazei de active reglementate la data de 31 decembrie 2004, prevăzută la alin. (1), constituie valoarea RABo pentru Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale la determinarea venitului unitar reglementat în prima perioadă de reglementare.

Art. 2. - (1) Se stabileste valoarea totală a bazei de active reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti la 16.694.790 milioane lei, după cum urmează:

- valoarea bazei de active reglementate aferentă activitătii de distributie a gazelor naturale la 15.331.950 milioane lei;

- valoarea bazei de active reglementate aferentă activitătii de furnizare reglementată a gazelor naturale la 1.362.840 milioane lei.

(2) Valoarea totală a bazei de active reglementate la data de 31 decembrie 2004, prevăzută la alin. (1), constituie valoarea RABo pentru Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, recunoscută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale la determinarea venitului unitar reglementat în prima perioadă de reglementare.

Art. 3. - Valorile bazelor de active reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, prevăzute la art. 1 si 2, sunt calculate pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a României în data de 12 mai 2004, de 34.071 lei/USD, corespunzător datei publicării pe pagina de internet a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale a documentului “O primă evaluare a impactului privatizării S.C. «Distrigaz Sud» - S.A. Bucuresti si S.C. «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mures în contextul aplicării noii metodologii de tarifare în sectorul gazelor naturale”.

Art. 4. - (1) Asupra venitului unitar reglementat aferent activitătii de distributie, determinat pe baza costurilor prudente fundamentate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a valorii RABo prevăzute la art. 1 se va aplica o reducere de 15% pentru prima perioadă de reglementare.

(2) Asupra venitului unitar reglementat aferent activitătii de distributie, determinat pe baza costurilor prudente fundamentate de Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a valorii RABo prevăzute la art. 2 se va aplica o reducere de 15% pentru prima perioadă de reglementare.

(3) Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti nu au dreptul la recuperarea sumelor rezultate din aplicarea reducerii de 15% prevăzute la alin. (1) si (2) în următoarele perioade de reglementare.

Art. 5. - Sporurile de eficientă economică realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti pe parcursul primei perioade de reglementare vor fi cedate integral consumatorilor la stabilirea venitului unitar reglementat pentru cea de-a doua perioadă de reglementare.

Art. 6. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 312.