MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 294         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 143 din 15 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

254. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

258. - Hotărâre pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

 

259. - Hotărâre privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă

 

261. - Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2005 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2005 la acest program

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

178/269.- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind prohibitia pescuitului în anul 2005

 

279. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modalitătii de implementare a modificărilor la autorizatiile de punere pe piată, aprobate de Agentia Natională a Medicamentului

 

280. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calitătii medicamentelor si al materiilor prime

 

281. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman

 

282. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 15 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Ion Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, exceptie ridicată de Andrei Dombi în Dosarul nr. 9.890/2004 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei critică modul în care instanta de judecată a interpretat si a aplicat dispozitiile legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 9.890/2004, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Exceptia a fost ridicată de Andrei Dombi într-o cauză ce are ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 2.028/C din 25 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.465/2004 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Din examinarea încheierii de sesizare si a notelor scrise ale autorului exceptiei reiese că, în concret, critica de neconstitutionalitate vizează dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990, referitoare la perioada de timp care constituie vechime în muncă si care se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, pentru timpul în care acestea au fost private de libertate în locuri de detinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin art. 52 din Constitutie, precum si reglementărilor internationale cuprinse în art. 4 pct. 2 si art. 5 pct. 1 si 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De fapt, critica autorului exceptiei este îndreptată împotriva modului în care instanta de judecată a aplicat aceste dispozitii, precizând că instanta de judecată nu a reusit să definească privarea de libertate în baza unor măsuri administrative si a actionat cu rea-credintă, neincluzând în sfera măsurilor administrative recrutarea si încorporarea într-o unitate în vederea supunerii la muncă fortată.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens apreciază că Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificările si completările ulterioare, se referă la acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri si are un vădit caracter reparatoriu, definind drepturile ce se cuvin si categoriile de cetăteni care se bucură de acestea. De asemenea, apreciază că sustinerea autorului exceptiei privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 lit. b) din actul normativ mai sus mentionat, fată de prevederile art. 52 alin. (2) din Constitutie, nu are suport real, arătând totodată că “este posibil ca modalitătile represiunii politice să se fi manifestat în mai multe forme cu privire la diferiti cetăteni, însă legea a circumscris în mod exact categoria persoanelor care beneficiază de drepturile instituite prin Decretul-lege nr. 118/1990”. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că, în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990, în raport cu prevederile art. 52 din Constitutie, aceasta este inadmisibilă, întrucât “nu vizează compatibilitatea actului normativ contestat cu dispozitiile constitutionale, ci interpretarea acestuia de către instanta sesizată cu actiunea în contencios administrativ introdusă de reclamant”.

Referitor la sustinerea privind contrarietatea dispozitiilor legale criticate fată de art. 4 si 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Guvernul consideră că aceasta este neîntemeiată. În final, arată că dispozitiile art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, care a statuat cu acele prilejuri, prin decizii precum Decizia nr. 242/2003 si Decizia nr. 303/2003, că acestea sunt constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a Decretului-lege nr. 118/1990, fată de art. 52 din Constitutie, întrucât textele legale criticate nu aduc atingere sub nici un aspect dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine, în conditiile legii, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, cu atât mai mult cu cât dispozitiile Decretului-lege nr. 118/1990 recunosc posibilitatea persoanelor interesate de a formula contestatie împotriva deciziei emise de organele competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului-lege nr. 118/1990 fată de art. 4 si 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se apreciază că acestea nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului observă că, în realitate, critica autorului exceptiei vizează modul în care instanta de judecată a aplicat dispozitiile legale criticate, ceea ce contravine art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform căruia Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1) lit. b): “(1) Constituie vechime în muncă si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă, în functie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: [...]

b) a fost privată de libertate în locuri de detinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 52, referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, potrivit cărora:

“(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea dispozitiilor cuprinse în art. 4 pct. 2 si art. 5 pct. 1 si 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul continut:

- Art. 4 pct. 2: “Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă fortată sau obligatorie.”;

- Art. 5 pct. 1 si 5: “1. Orice persoană are dreptul la libertate si la sigurantă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia următoarelor cazuri si potrivit căilor legale:

a) dacă este detinut legal pe baza condamnării pronuntate de către un tribunal competent;

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronuntată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligatii prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau retinut în vederea aducerii sale în fata autoritătii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârsit o infractiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârsească o infractiune sau să fugă după săvârsirea acesteia;

d) dacă este vorba de detentia legală a unui minor, hotărâtă pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legală, în scopul aducerii sale în fata autoritătii competente;

e) dacă este vorba despre detentia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f) dacă este vorba despre arestarea sau detentia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. [...]

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei detineri în conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptul la reparatii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în concret, autorul exceptiei critică modul în care instanta de judecată a interpretat si a aplicat dispozitiile legale criticate.

În acest context, motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege ca atare, ci interpretarea dată acestui text. Cu privire la acest aspect, prin Decizia nr. 51 din 5 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, Curtea Constitutională a statuat că, de principiu, nu intră în atributiile sale cenzurarea interpretării date de către instantele judecătoresti unei dispozitii legale, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. S-a apreciat, de asemenea, că o asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi neconstitutională, fiind contrară prevederilor art. 126 din Constitutie, potrivit cărora justitia se înfăptuieste prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, exceptie ridicată de Andrei Dombi în Dosarul nr. 9.890/2004 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

L.szl. Borb.ly

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 254.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Parcul auto al Ministerului Justitiei se constituie potrivit normativelor de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Justitiei si de unele institutii subordonate acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, se aprobă parcul auto al acestora cu un număr de 15 autoturisme, precum si consumul de carburanti corespunzător.

Art. 2. - (1) Curtile de apel au în dotare un număr maxim de 5 autoturisme si un consum de carburanti de maximum 350 litri pe lună pentru fiecare autoturism.

(2) Tribunalele au în dotare un număr maxim de 4 autoturisme si un consum de carburanti de maximum 300 litri pe lună pentru fiecare autoturism.

(3) Judecătoriile au în dotare un număr maxim de 2 autoturisme si un consum de carburanti de maximum 250 litri pe lună pentru fiecare autoturism.

(4) Stabilirea numărului de autoturisme pentru fiecare instantă se face prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 3. - Numărul maxim de autoturisme pentru activitătile specifice ale Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia, prevăzute la alin. (2) al art. 1, si pentru instantele judecătoresti prevăzute la art. 2, precum si consumul maxim de carburanti pe lună pentru fiecare autoturism sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cheltuielile rezultate din aplicarea prezentei hotărâri se suportă din bugetele anuale aprobate Ministerului Justitiei.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2003 privind reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activitătile specifice ale Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si pentru instantele judecătoresti

 

Nr.

crt.

Unitatea

Numărul maxim de

de autoturisme aprobat

Consumul maxim

carburanti pentru

un autovehicul

(litri/lună)

1.

Ministerul Justitiei:

(aparat propriu)

12

 

 

a) Serviciul de inspectie notarială, penitenciară si de executare

2 autoturisme

350

 

b) Serviciul audit public intern

2 autoturisme

350

 

c) Directia investitii si administrativ

- transport persoane (delegatii)

4 autoturisme

1 microbuz

350

400

 

d) Biroul central de expertize tehnice judiciare

1 autoturism

350

 

e) Directia integrare europeană, cooperare euroatlantică si programe

1 autoturism

300

 

f) Directia de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor

1 autoturism

300

 

2. Institutul National de Expertize Criminalistice

1 autoturism

300

 

3. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

1 autoturism

300

 

4. Institutul National de Criminologie

1 autoturism

300

 

5. Instante judecătoresti:

 

 

 

a) Curti de apel - 15

5 x 15 = 75 autoturisme

350

 

b) Tribunale - 42

4 x 42 = 168 autoturisme

300

 

c) Judecătorii - 187

2 x 187 = 374 autoturisme

250

 

NOTĂ:

Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă

 

Având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Se înfiintează Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă, denumit în continuare Centrul National, prin reorganizarea Centrului de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, care se desfiintează.

Art. 2. - Centrul National, cu sediul în municipiul Bucuresti, este unitatea specializată din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, abilitată să efectueze la nivel national:

a) studii, încercări de laborator si evaluarea conformitătii produselor în domeniul apărării împotriva incendiilor si protectiei civile;

b) formarea profesională în ocupatii si functii specifice pompierilor si protectiei civile;

c) formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale în ocupatii din domeniul apărării împotriva incendiilor si protectiei civile;

d) atestarea persoanelor juridice care desfăsoară activităti în domeniul apărării împotriva incendiilor si protectiei civile.

Art. 3. - Centrul National preia si gestionează toate documentele, conventiile, contractele si alte acte similare încheiate de Centrul de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, precum si drepturile si obligatiile care decurg din acestea.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă

 

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului activitătii pe care o desfăsoară, potrivit legii, Centrul National are următoarele atributii principale:

a) efectuează studii, cercetări si experimentări de nivel national în domeniul apărării împotriva incendiilor si protectiei civile si colaborează, după caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenti economici de profil;

b) efectuează studii privind unele tipuri de riscuri din domeniul de competentă al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

c) asigură, în laboratoare si poligoane de profil, încercarea comportării la foc a produselor pentru constructii si a altor materiale, studierea, încercarea si experimentarea produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor si protectiei civile;

d) verifică, la cererea producătorilor, importatorilor sau a utilizatorilor, calitatea produselor pentru constructii cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor si protectie civilă, confirmând prin rapoarte de încercare parametrii calitativi în domeniul de competentă;

e) verifică în domeniul de competentă, în conditiile legii, la solicitarea organelor de control, parametrii calitativi ai unor materiale si produse prelevate de pe piată;

f) asigură certificarea sau, după caz, agrementarea produselor pentru constructii cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor si protectie civilă, prin organismul de certificare din structură, sub marca de certificare CNSIPC-CERT;

g) elaborează metodologii, ghiduri, specificatii tehnice privind încercarea comportării la foc a materialelor si încercarea si experimentarea mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor si protectiei civile;

h) acordă, la cerere, conform legii, asistentă tehnică si consultatii de specialitate persoanelor fizice si juridice în domeniul utilizării produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor si protectiei civile;

i) organizează, în conditiile legii, cursuri pentru formarea profesională initială si continuă a personalului de pompieri, iar la cerere, cursuri pentru formarea profesională, evaluarea competentei profesionale si certificarea pentru ocupatii în domeniul apărării împotriva incendiilor si protectiei civile, precum si a cadrelor tehnice cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor din ministere, organe ale administratiei publice centrale si alte institutii publice, regii autonome si societăti comerciale;

j) atestă persoanele juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotectie si ignifugare, a celor de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, precum si pentru desfăsurarea altor activităti de apărare împotriva incendiilor si protectie civilă, stabilite prin lege;

k) participă la elaborarea si realizarea, în domeniul de competentă, a unor programe comune cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate în domeniul apărării împotriva incendiilor si protectie civilă;

l) efectuează încercări si demonstratii practice în poligoanele si statiile de încercări ale serviciilor de urgentă profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, cu acordul si sprijinul comandantilor acestora si, după caz, în colaborare cu alte institutii sau agenti economici interesati;

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel national, în domeniul de competentă;

n) execută, la cerere, constatări tehnico-stiintifice si participă, împreună cu organele abilitate prin lege, la cercetarea cauzelor generatoare si împrejurărilor determinante în producerea incendiilor si a altor situatii de urgentă din domeniul de competentă;

o) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 5. - (1) Atributiile Centrului National, prevăzute la art. 4 lit. c), d), e), f), i), j) si l), reprezintă prestări de servicii care se efectuează contra cost, la cererea persoanelor fizice si juridice.

(2) Metodologia de calcul reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se stabileste prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 6. - Pentru produsele certificate potrivit prevederilor art. 4 lit. f), producătorii sau, după caz, importatorii au dreptul să înscrie pe produs ori pe ambalajul produsului respectiv marca de certificare CNSIPC-CERT.

Art. 7. - Lista produselor certificate sau agrementate se publică periodic în revistele de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si, după caz, ale asociatiilor profesionale si ale altor organisme.

Art. 8. - Centrul National desfăsoară activităti de colaborare si încheie protocoale de recunoastere mutuală cu institute, laboratoare si organisme cu obiect de activitate similar din alte tări si poate reprezenta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, ca membru, în organizatii nationale, europene si internationale de profil.

Art. 9. - Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 noiembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 259.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României în anul 2005 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2005 la acest program

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2005 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006).

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2005 la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 140.000 euro, în vederea participării la programul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se suportă din bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pe anul 2005 si din fonduri alocate în acest scop prin Programul national PHARE, astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, din bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pe anul 2005, capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 38 “Transferuri”;

b) echivalentul în lei al sumei de 40.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea

Discriminării,

Asztalos Csaba Ferenc

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 261.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea dioritului din perimetrul Forotic, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Gabbro” - S.R.L. Utvin, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea calcarului industrial si de constructii din perimetrul Ocna de Fier Nord, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Gabbro” - S.R.L. Utvin, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 14 martie 2005.

Nr. 21.


*) Anexele se comunică titularilor licentelor de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 178 din 23 martie 2005

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 269 din 1 aprilie 2005

 

ORDIN

privind prohibitia pescuitului în anul 2005

 

Având în vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, după cum urmează:

a) în apele colinare, de ses si în Delta Dunării, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, cu exceptia celor prevăzute la art. 6 din prezentul ordin;

b) în Complexul Razim-Sinoie, lacurile litorale si zona cuprinsă între Marea Neagră si stăvilarele Periboina si Edighiol, pe o durată de 91 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 iunie inclusiv.

c) în Dunăre în fata gârlelor, canalelor si privalelor de alimentare a băltilor, pe o distantă de câte 500 m de ambele părti ale gurilor de vărsare, precum si în interiorul acestora, pe o durată de 93 de zile consecutive, în perioada 15 martie - 15 iunie inclusiv;

d) la gura de vărsare în Dunăre a râurilor Siret, Ialomita, Arges, Olt si Jiu, pe o distantă de 1 km de ambele părti ale gurilor si pe cursurile acestor râuri, pe o distantă de 10 km în amonte de la confluenta cu Dunărea, pe o durată de 123 de zile, în perioada 1 martie - 1 iulie inclusiv;

e) în fata gurii Dunării - meleaua Sfântu Gheorghe, până la Ciotic, pe o durată de 122 de zile, în perioada 1 aprilie - 31 iulie inclusiv, cu exceptia zonei cu regim de protectie integrală Sacalin-Zătoane, unde pescuitul este interzis în tot timpul anului;

f) în stufăriile din Complexul Razim-Sinoie si în fata acestora pe o distantă de 50 m spre larg, precum si în Lacul Zmeica, în tot timpul anului.

Art. 2. - Se declară zone de protectie pentru speciile de apă dulce următoarele:

a) Dunărea Veche, între confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, si gura canalului Magearu, precum si între confluenta canalului Olguta cu Dunărea Veche si confluenta Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

b) zona inundabilă dig - albie minoră a Dunării si a râurilor, pe o durată de 90 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iulie inclusiv;

c) sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si până la gura canalului Magearu, pe Dunărea Veche, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parches, în tot timpul anului;

e) lacul Erenciuc, în tot timpul anului;

f) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate.

Art. 3. - Se interzice pescuitul unor specii de pesti, după cum urmează:

a) sturionilor si al scrumbiei de Dunăre, în tot timpul anului, în fata gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagră, pe o lungime de 5 km spre largul mării si pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte si de alta a axului bratelor Sfântu Gheorghe si Sulina. În fata bratului Chilia lătimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, până la limita apelor teritoriale române;

b) sturionilor, în zona litorală, pe o durată de 90 de zile, în perioada 15 februarie - 15 mai inclusiv, cu carmace si ohane;

c) sturionilor, în tot cursul anului, cu carmace si cărmăcute în senalul Dunării, inclusiv bratele sale;

d) stiucii, pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anii 2005 si 2006; în perioada 11 aprilie - 9 iunie pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea uneltelor de pescuit recreativ/sportiv, utilizându-se doar nălucile artificiale;

e) păstrăvului indigen, fântânel si al coregonului, pe o durată de 228 de zile, în perioada 15 septembrie 2005 - 30 aprilie 2006, iar a lipanului, pe o durată de 152 de zile, în perioada 1 ianuarie - 31 mai în anii 2005 si 2006;

f) speciilor: văduvită, mihalt, sip si viză, în perioada 11 aprilie 2005 - 9 aprilie 2006 inclusiv.

Art. 4. - În activitatea de pescuit în scop comercial se interzice folosirea:

a) la pescuitul marin a avelor de orice tip, ohanelor cu mai mult de un perete de plasă, setcilor în derivă a căror lungime individuală sau totală este mai mare de 2,5 km, precum si a setcilor de calcan confectionate din fire cu finetea mai mică de 6.350 m/kg;

b) setcilor si avelor de orice tip în băltile, lacurile, gârlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iulie - 31 august;

c) setcilor de scrumbie în perioada 1 august 2005 - 1 martie 2006 inclusiv;

d) setcilor si a avelor de orice tip în Complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale;

e) traulului în zona marină sub izobata de 20 m;

f) setcilor si a avelor tractate în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

g) pe Dunăre si pe bratele sale a uneltelor de pescuit tractate, de tip traul si năvod;

h) uneltelor de tip prostovol, năpatcă si trandadaie, în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, precum si a lăptasului, cu exceptia zonelor de frontieră;

i) năvoadelor în reteaua de canale, gârle, sahale din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

j) năvoadelor, pe o durată de 154 de zile, în perioada 15 aprilie - 15 septembrie inclusiv, în Delta si în Lunca inundabilă a Dunării, si în perioada 1 aprilie - 1 octombrie în Complexul Razim-Sinoie si în celelalte lacuri litorale;

k) uneltelor de plasă în râurile si lacurile naturale din zona de munte;

l) aparatelor hidroacustice de detectie a pestilor, în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

m) uneltelor tip dragă si traulului de fund, în Marea Neagră.

Art. 5. - Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiurilor de plasă mai mici de:

a) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete în afara perimetrului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”; pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” setcile de oblete sunt interzise;

b) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci si ave;

c) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile în derivă în Marea Neagră;

d) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod, vintire si taliene de baltă;

e) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac la stăvilarele lacurilor litorale;

f) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor în zona litoralului românesc al Mării Negre;

g) a = 180 mm, respectiv 2a = 360 mm, în afara apelor teritoriale, si 200 mm, respectiv 2a = 400 mm, în apele teritoriale, la setcile de calcan;

h) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la ohane în Marea Neagră;

i) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la cămasa traulelor în Marea Neagră;

j) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor si talienelor de baltă în Complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale;

k) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matita năvoadelor de plajă;

l) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matita năvoadelor în Complexul Razim-Sinoie.

Art. 6. - Prohibitia pescuitului în apele curgătoare ce constituie frontieră de stat al speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, cu exceptia sturionilor si a scrumbiei de Dunăre, se stabileste după cum urmează:

1. În apele fluviului Dunărea si bratele sale:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe bratul Chilia si golful Musura, de la vărsarea în Marea Neagră până la Mm 72, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 aprilie - 10 mai inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de la Mm 72 până la Gura Prutului, Mm 72,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 aprilie - 10 mai inclusiv;

c) pentru zona de la Gura Prutului, Mm 72,5, până la Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 aprilie - 10 mai inclusiv;

d) pentru zona de frontieră cu Bulgaria, de la Chiciu-Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 aprilie - 10 mai inclusiv;

e) pentru zona de frontieră cu Uniunea Statală Serbia si Muntenegru, de la Gura Timocului, km 845,6, până la Bazias, km 1.075, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 aprilie - 10 mai inclusiv.

2. În râul Prut:

a) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova:

- de la confluenta râului Prut cu Dunărea până la barajul Stânca-Costesti, km 574, pe o durată de 60 de zile, în perioada 12 aprilie - 10 iunie inclusiv;

- de la barajul Stânca-Costesti, km 574, până la km 690, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 53 de zile, în perioada 30 martie - 21 mai inclusiv.

3. În râul Tisa:

- pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 53 de zile, în perioada 30 martie - 21 mai inclusiv.

4. În Marea Neagră:

a) în marea teritorială se interzice pescuitul rechinului si al calcanului, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv;

b) în marea teritorială si în zona economică exclusivă sunt interzise pescuitul si vânatul în scop comercial ale delfinilor, în tot timpul anului, mentinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini;

c) în marea teritorială se interzice recoltarea rapanei pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 iulie - 29 august inclusiv, si a midiei fixate pe stânci si diguri, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 martie - 29 mai inclusiv, în anii 2005 si 2006;

d) în golful Musura sunt admise în activitatea de pescuit în scop comercial uneltele traditionale doar cu acordul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, exprimat prin autorizatia de mediu.

e) în Rezervatia Stiintifică Marină Vama Veche - 2 Mai se interzice recoltarea resurselor acvatice în tot timpul anului.

Art. 7. - Prohibitia pescuitului sturionilor în anii 2005 si 2006 se stabileste după cum urmează:

a) în zona litorală marină până la izobata de 20 m, de la gura de vărsare a bratului Chilia până la Vama Veche, pe o durată de 90 zile, în perioada 15 februarie - 15 mai;

b) se declară zonă de protectie a sturionilor sectorul Marea Neagră - km 169 (Brăila), pe o durată de 40 de zile, în perioada 15 martie - 23 aprilie inclusiv, în anii 2005 si 2006;

c) se declară zonă de protectie a sturionilor de la km 169 (Brăila) până la Barajul Portile de Fier II, pe o durată de 40 de zile, în perioada 24 aprilie - 2 iunie inclusiv, în anii 2005 si 2006;

d) se interzice utilizarea la pescuitul în scop comercial, în perioadele si zonele mentionate la lit. a)-e) din prezentul articol, a uneltelor confectionate din plase cu finetea atei sub 3.000 m/kg.

Art. 8. - Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul 2005 se stabileste, pe sectoare, după cum urmează:

a) se declară zonă de protectie a scrumbiei sectorul de Dunăre si bratele sale de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 7 zile, în perioada 11-17 aprilie inclusiv;

b) în sectorul de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadu Oii, km 238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 13 aprilie - 2 mai inclusiv;

c) în sectorul de la Vadu Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 25 aprilie - 24 mai inclusiv.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică în amenajările piscicole, cu exceptia celor aflate în Delta Dunării.

(2) În amenajările piscicole din Delta Dunării se poate pescui în perioada de prohibitie, dacă administratorii acestor amenajări detin licentă de acvacultură eliberată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 916/2004 privind organizarea si functionarea Registrului unitătilor de productie din acvacultură si avizul eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” - Tulcea, în baza următoarelor documente:

- facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societătile de profil autorizate pentru producerea de material piscicol;

- bilantul financiar contabil pentru anul 2004;

- facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit dispozitiilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 207/2004 privind prohibitia pescuitului în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 7 aprilie 2004.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modalitătii de implementare a modificărilor la autorizatiile de punere pe piată, aprobate de Agentia Natională a Medicamentului

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. M.C. 4.011/2005, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificările la autorizatiile de punere pe piată, aprobate de Agentia Natională a Medicamentului cu ocazia reautorizării unui medicament sau cu ocazia aprobării unei cereri de variatie/notificării unei variatii, trebuie să fie implementate de detinătorul autorizatiei de punere pe piată în cel mult 6 luni de la data emiterii documentelor care certifică aprobarea modificărilor respective.

Art. 2. - O dată cu distribuirea primei serii de medicamente fabricate în conformitate cu noile prevederi aprobate de Agentia Natională a Medicamentului, detinătorul autorizatiei de punere pe piată are obligatia de a informa în scris distribuitorii în legătură cu modificările intervenite.

Art. 3. - Până la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 1, producătorul poate comercializa noi serii de medicamente fabricate în conformitate cu prevederile anterioare emiterii documentelor care certifică aprobarea modificărilor respective.

Art. 4. - (1) Seriile de medicamente fabricate în conformitate cu autorizatia de punere pe piată initială pot să rămână în circuitul terapeutic cel mult 2 ani de la data emiterii noilor documente, în functie de perioada de valabilitate înscrisă pe ambalajul produsului fabricat în acord cu autorizatia initială.

(2) După expirarea perioadei de 2 ani mentionate la alin. (1), detinătorul autorizatiei de punere pe piată are obligatia de a retrage de pe piată seriile respective de produs.

Art. 5. - Agentia Natională a Medicamentului, prin Departamentul inspectie farmaceutică, va verifica respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - În cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin se vor aplica prevederile art. 100 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 279.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calitătii medicamentelor si al materiilor prime

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. MC 4.008/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Medicamentele din import provenind din tări membre ale Schemei de Cooperare a Inspectiei de Farmacie (PIC/S) sau din Uniunea Europeană, autorizate de punere pe piată de Agentia Natională a Medicamentului, vor fi comercializate pe teritoriul României pe baza declaratiei de conformitate si a buletinului de analiză, emise de producător.

(2) Supravegherea calitătii medicamentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în acord cu planul anual de prelevare, elaborat de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 2. - Medicamentele din import fabricate în tări care nu sunt membre ale Schemei de Cooperare a Inspectiei de Farmacie sau ale Uniunii Europene, autorizate de punere pe piată de Agentia Natională a Medicamentului, vor fi analizate de Agentia Natională a Medicamentului după cum urmează:

a) la medicamentele de origine biologică, asa cum sunt ele definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si cu completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, analiza se va efectua serie de serie;

b) la medicamentele, altele decât cele de origine biologică, care prezintă risc terapeutic crescut (anestezice prin inhalatie, substituenti de plasmă, perfuzii, substante de contrast, produse radiofarmaceutice, preparatele pe bază de acizi aminati, de substante antineoplazice, cardiotonice, heparină, insuline), analiza se va efectua la o serie din 3;

c) la medicamentele, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b), analiza se va efectua la o serie din 5.

Art. 3. - În cazul în care Agentia Natională a Medicamentului emite două buletine de analiză necorespunzătoare pentru un anumit medicament prevăzut la lit. b) si c) ale art. 2, autoritatea competentă va analiza medicamentul respectiv serie de serie; schema de control prevăzută la lit. b) si c) ale art. 2 va putea fi reluată după verificarea a 3 importuri consecutive.

Art. 4. - Reprezentantele companiilor producătoare ce provin din tări care nu sunt membre ale Schemei de Cooperare a Inspectiei de Farmacie sau ale Uniunii Europene au obligatia de a transmite în primele 15 zile ale fiecărui trimestru la Agentia Natională a Medicamentului situatia privind seriile de medicamente importate în România.

Art. 5. - (1) Materiile prime importate de depozitele farmaceutice în scopul utilizării lor la prepararea produselor magistrale si oficinale trebuie să corespundă conditiilor tehnice de calitate prevăzute de Normele referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 281/2005, si trebuie să fie distribuite la depozite cu buletine de analiză eliberate de Agentia Natională a Medicamentului sau de un laborator de control avizat de Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Fac exceptie de la această prevedere materiile prime fabricate în tări membre ale Schemei de Cooperare a Inspectiei de Farmacie sau ale Uniunii Europene si importate în România.

Art. 6. - Cheltuielile ocazionate de efectuarea controlului calitătii de către Agentia Natională a Medicamentului vor fi suportate de către agentii economici importatori.

Art. 7. - Costurile analizelor se calculează în conformitate cu tarifele stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului în vigoare.

Art. 8. - În cazul în care în cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului nu există posibilităti tehnice de efectuare a anumitor parametri, solicitantul se va adresa în scris unui laborator de control avizat de Agentia Natională a Medicamentului sau unei institutii recomandate de Agentia Natională a Medicamentului, pentru efectuarea parametrului/parametrilor respectiv/respectivi.

Art. 9. - Ori de câte ori este necesar, solicitantul are obligatia să furnizeze, o dată cu probele, impuritătile provenite din sinteză, produsii de degradare si substantele de referintă prevăzute în monografia si/sau în specificatia de calitate avizată.

Art. 10. - În cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, se vor aplica prevederile art. 100 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 280.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. M.C. 4.007/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.444/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.077 din 19 noiembrie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 281.

 

ANEXĂ

 

NORME

referitoare la calitatea materiilor prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman

 

Art. 1. - Calitatea materiilor prime utilizate la fabricarea medicamentelor românesti de uz uman autorizate de punere pe piată trebuie să fie conformă cu calitatea aprobată de Agentia Natională a Medicamentului cu ocazia autorizării de punere pe piată a medicamentelor respective.

Art. 2. - (1) Calitatea materiilor prime utilizate de producătorii români de medicamente pentru experimentări în vederea pregătirii documentatiei de autorizare de punere pe piată trebuie să fie conformă cu prevederile editiei în vigoare a Farmacopeei Europene.

(2) În cazul în care Farmacopeea Europeană nu contine monografia respectivă, calitatea materiei prime trebuie să fie conformă cu prevederile editiei în vigoare a Farmacopeei Române, ale unei alte farmacopei de circulatie internatională sau ale Dosarului de bază al materiei prime (Drug Master File) întocmit de producătorul materiei prime respective în conformitate cu standardele europene.

Art. 3. - (1) Calitatea materiilor prime distribuite de depozitele farmaceutice si utilizate la prepararea produselor magistrale si oficinale trebuie să fie conformă cu prevederile editiei în vigoare a Farmacopeei Europene.

(2) În cazul în care Farmacopeea Europeană nu contine monografia respectivă, calitatea materiei prime trebuie să fie conformă cu prevederile editiei în vigoare a Farmacopeei Române, ale unei alte farmacopei de circulatie internatională sau ale Dosarului de bază al materiei prime (Drug Master File) întocmit de producătorul materiei prime respective în conformitate cu standardele europene.

Art. 4. - Calitatea materiilor prime se demonstrează prin declaratia de conformitate emisă de producătorul de materie primă si care trebuie să însotească materiile prime utilizate la producerea medicamentelor românesti de uz uman pe tot circuitul parcurs de acestea.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. M.C. 4.012/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.127/2003 pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

Art. 1. - Cererile de variatii de tip IB/42, referitoare la schimbarea termenului de valabilitate a produsului finit, însotite de studii de stabilitate efectuate pe serii-pilot, vor mai fi acceptate de Agentia Natională a Medicamentului doar până la data de 30 iunie 2005.

Art. 2. - Începând cu data de 1 iulie 2005, cererile de variatii mentionate la art. 1 vor fi acceptate de Agentia Natională a Medicamentului doar dacă vor fi însotite de studii de stabilitate efectuate pe serii industriale.