MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 297         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 aprilie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Regulament privind regimul valutar

 

3. - Normă privind functionarea pietei valutare interbancare

 

4. - Normă privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

 

5. - Normă privind autorizarea operatiunilor valutare

 

6. - Normă privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

 

7. - Normă privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind regimul valutar

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste regimul efectuării operatiunilor valutare.

(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile si clasificarea operatiunilor valutare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 “Nomenclator”.

 

CAPITOLUL II

Regimul valutar

 

SECTIUNEA I

Operatiuni valutare între rezidenti si nerezidenti

 

Art. 2. - (1) Operatiunile valutare curente si de capital, asa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectuează în mod liber între rezidenti si nerezidenti, în valută si în moneda natională (leu).

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) sunt stabilite de Banca Natională a României prin norme emise în baza prezentului regulament.

 

SECTIUNEA a II-a

Operatiuni valutare între rezidenti

 

Art. 3. - (1) Plătile, încasările, transferurile si orice alte asemenea operatiuni între rezidenti, care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizează numai în moneda natională (leu), cu exceptia operatiunilor prevăzute în anexa nr. 2 “Categorii de rezidenti care pot efectua operatiuni în valută”, care se pot efectua si în valută.

(2) Toate celelalte operatiuni între rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda natională (leu), fie în valută.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (2) si în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua si în valută numai pe baza acordului de vointă al părtilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Regimul aplicabil nerezidentilor

 

Art. 4. - (1) Nerezidentii au dreptul să dobândească, să detină si să utilizeze active financiare exprimate în valută si în moneda natională (leu).

(2) Sumele în moneda natională (leu) si în valute cotate, detinute de nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.

(3) Nerezidentii pot deschide si mentine conturi în valută si în moneda natională (leu) la institutii de credit.

(4) Nerezidentii pot repatria si pot transfera activele financiare detinute.

 

SECTIUNEA a IV-a

Regimul aplicabil rezidentilor

 

Art. 5. - (1) Rezidentii au dreptul să dobândească, să detină si să utilizeze active financiare exprimate în valută.

(2) Sumele în moneda natională (leu) si în valute cotate, detinute de rezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.

(3) Rezidentii pot deschide conturi în valută si în moneda natională (leu) la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora.

(4) Exceptiile de la prevederile alin. (3) sunt stabilite de Banca Natională a României prin norme emise în baza prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Măsuri de salvgardare

 

Art. 6. - (1) În situatiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pietei valutare si provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichiditătii interne, Banca Natională a României poate lua măsuri de salvgardare privind miscările de capital, în conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(2) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare nu poate depăsi 6 luni.

(3) Măsurile de salvgardare adoptate de Banca Natională a României conform prevederilor prezentului articol vor fi notificate Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

Art. 7. - (1) În aplicarea prezentului regulament Banca Natională a României elaborează norme privind:

(i) functionarea pietei valutare interbancare; (ii) efectuarea operatiunilor de schimb valutar; (iii) autorizarea operatiunilor valutare; (iv) importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar; (v) măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor valutare de capital.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum si ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Banca Natională a României va fi sanctionată conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, după caz.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 8. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATOR

 

În prezentul nomenclator operatiunile valutare sunt clasificate corespunzător naturii economice a activelor si pasivelor la care acestea se referă, denominate fie în monedă natională (leu), fie în valută.

Art. 1. - Operatiunile valutare prevăzute în prezentul nomenclator vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât să acopere, după caz, si fără a fi limitative:

a) încheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgând din acestea;

b) toate tehnicile financiare disponibile pe piată pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor în conturi;

c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investitiilor efectuate ori a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;

d) rambursarea creditelor si împrumuturilor.

Art. 2. - Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din:

a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediată, inclusiv operatiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;

b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plăti/încasări legate de impozite si taxe – cu exceptia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plăti legate de cheltuieli de judecată, asistentă tehnică, plăti de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câstiguri din jocuri de noroc, leasing operational, cheltuieli cu întretinerea proprietătilor detinute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii si altele asemenea provenind din operatiuni valutare curente si de capital;

d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligatii legale de întretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate în întretinere;

e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, făcute de rezidenti în străinătate în scop educational sau religios, de recreere, vacantă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinte, îngrijirea sănătătii si altele asemenea.

Art. 3. - Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg din:

3.1. Investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

3.2. Investitii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 3.1, respectiv investitii în bunuri imobile destinate unei investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

3.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital, neincluse la pct. 3.1 - investitii directe, la pct. 3.4 - operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară ori la pct. 3.5 - operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare românesti pe piata de capital:

c1) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare străine pe piata de capital:

d1) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate în afara bursei.

3.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată monetară străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) acces pe o piată monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata monetară românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) acces pe piata monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

c) tranzactii privind achizitionarea de către nerezidenti de instrumente financiare românesti pe piata monetară;

d) tranzactii privind achizitionarea*) de către rezidenti de instrumente financiare străine pe piata monetară.

3.5. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti pe piata de capital:

c1) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital:

d1) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate la bursă:

d2) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate în afara bursei.

3.6. Credite legate de comertul international la care participă un rezident:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.


*) Achizitionarea de către rezidenti de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti, emise pe o piată străină, este asimilată cu achizitionarea de către acestia de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv străine.

 

3.7. Credite si împrumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 - investitii directe, la pct. 3.6 - credite legate de comertul international la care participă un rezident si la pct. 3.12 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.

3.8. Garantii:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.

3.9. Operatiuni în conturi curente:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit:

a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională;

b2) în valută.

3.10. Operatiuni în conturi de depozit:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit:

a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională;

b2) în valută.

3.11. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare - reprezintă transferuri de capital care constau în prime, anuităti, sume asigurate, indemnizatii, decurgând din:

a) prime si plăti aferente asigurărilor de viată;

a1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de viată si nerezidenti;

a2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de viată si rezidenti;

b) prime si plăti aferente asigurărilor de credite:

b1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de credit si nerezidenti;

b2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de credit si rezidenti;

c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare.

3.12. Transferuri de capital cu caracter personal:

a) împrumuturi;

b) cadouri si donatii;

c) dote;

d) mosteniri si legate;

e) achitarea de către imigranti a datoriilor în tara în care au avut stabilită anterior resedinta;

f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada sederii în străinătate;

g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii în România, având ca destinatie tara în care au avut stabilită anterior resedinta.

3.13. Import si export fizic de active financiare:

a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;

b) instrumente de plată.

3.14. Alte miscări de capital:

a) impozite si taxe aferente mostenirilor;

b) despăgubiri rezultate din operatiuni valutare de capital;

c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgând din operatiuni valutare de capital;

d) drepturi de autor (redevente) decurgând din: patente, desene, mărci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgând din acestea);

e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 3.9 - operatiuni în conturi curente;

f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 3.1-3.13.

Art. 4. - Pentru scopurile prezentului nomenclator si ale regulamentului, termenii si expresiile utilizate au următoarele semnificatii:

4.1. Operatiuni valutare - încasările, plătile, compensările, transferurile, creditările, precum si orice tranzactii exprimate în valute si care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităti de plată practicate de institutiile de credit în functie de natura operatiunii respective.

Operatiunile valutare pot fi:

4.1.1. operatiuni valutare între rezidenti si nerezidenti;

4.1.1.1. operatiuni valutare curente;

4.1.1.2. operatiuni valutare de capital;

4.1.2. operatiuni valutare între rezidenti.

4.2. Rezidenti:

a) persoanele fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în România, precum si persoanele fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice străine, precum si ale oricăror altor entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate.

4.3. Nerezidenti:

a) persoanele fizice - cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în străinătate, precum si persoanele fizice, cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice române, precum si ale oricăror altor entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functionează în România.

4.4. Valută - moneda natională a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.

4.5. Valute cotate - valutele mentionate în lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicată de Banca Natională a României.

4.6. Credite legate de comertul international – credite acordate pe bază de contract în cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub formă de avansuri, plăti în rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăti la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plăti si finantarea unor astfel de credite de către un tert; în această categorie se includ si operatiunile de factoring.

4.7. Credite si împrumuturi financiare - finantări de orice natură acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale la care nu participă un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fată de un tert; în această categorie se includ si împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar.

4.8. Investitie directă - investitia de orice natură, efectuată în scopul stabilirii sau mentinerii de legături economice durabile si care se realizează prin următoarele modalităti, luate în sensul lor cel mai larg:

a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităti apartinând integral persoanei care furnizează capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrală a unei entităti deja existente;

b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă, în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

c) acordarea de credite si împrumuturi pe termen mai mare de 5 ani, în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

d) reinvestirea profitului în scopul mentinerii unei legături economice durabile.

4.9. Legături economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităti sau care să permită participarea efectivă la administrarea ori la controlul entitătii respective; în această categorie se includ si relatiile decurgând dintr-o conventie încheiată în scopul participării la profitul realizat din desfăsurarea unei activităti economice.

4.10. Investitii imobiliare - achizitionarea de clădiri si terenuri, construirea de clădiri, precum si investitiile prin care se dobândeste un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum si un drept de servitute, în scop de câstig sau folosintă personală.

4.11. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau alte titluri de natură participativă - cu exceptia celor prevăzute la pct. 4.13, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadentă initială, de regulă, mai mare de un an.

4.12. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară - operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadentă initială, de regulă, mai mică de un an.

4.13. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - operatiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entităti, constituite în scopul realizării de investitii colective în:

a) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital;

b) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară;

c) alte active.

4.14. Active financiare - următoarele categorii de active:

a) numerar;

b) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altă entitate;

c) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altă entitate, în conditii ce sunt potential favorabile;

d) un instrument de capital al unei alte entităti.

4.15. Piata valutară - piata pe care se efectuează operatiuni de schimb valutar si care cuprinde următoarele segmente:

a) piata valutară interbancară;

b) piata valutară a caselor de schimb valutar;

c) piata valutară a entitătilor care beneficiază de prevederi legale exprese.

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORII DE REZIDENTI

care pot efectua operatiuni în valută

 

Categoriile de rezidenti si situatiile în care acestia pot efectua operatiuni în valută cu alti rezidenti sunt prezentate mai jos:

a) persoanele juridice care efectuează plăti si încasări nemijlocite decurgând din contracte de comert exterior si prestări de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar si comitent sau între comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăti si încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internatională, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;

c) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate în porturi, în zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern în trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;

d) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;

e) persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;

f) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de mărfuri si de persoane si turismul international;

g) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati în autorizatia de perfectionare activă;

h) persoanele fizice, juridice si alte entităti, pentru operatiuni efectuate în străinătate.


*) Prin zone asimilate zonelor libere se întelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în tară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, si pe sensul de iesire din tară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind functionarea pietei valutare interbancare

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 7 din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

Art. 1. - Piata valutară interbancară este piata pe care se efectuează tranzactii valutare de către intermediari, precum si de Banca Natională a României.

I. Participanti

Art. 2. - Intermediarii pe piata valutară interbancară (denumiti în continuare intermediari) sunt institutiile de credit autorizate să functioneze în România, care actionează pe piata valutară interbancară în limita obiectului lor de activitate prevăzut în autorizatia de functionare, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute în prezenta normă.

Intermediarii pe piata valutară interbancară pot încheia tranzactii valutare atât în nume si cont propriu, cât si în nume propriu si contul clientilor.

II. Conditii de participare

Art. 3. - Conditiile (minime) ce trebuie îndeplinite pentru participarea ca intermediar pe piata valutară interbancară sunt următoarele:

a) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific, securizat, pentru efectuarea tranzactiilor;

b) delimitarea atributiilor si departajarea activitătilor de piată valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru, corespondentă bancară);

c) reglementarea prin norme proprii a cel putin următoarelor elemente:

c1) proceduri de lucru cu clientii;

c2) proceduri de lucru pentru departamentul autorizat din cadrul băncii să efectueze tranzactii pe piata valutară interbancară, care să cuprindă:

(i) relatiile cu alti intermediari, în special cele cu privire la modalitătile de comunicare, confirmare si decontare a tranzactiilor;

(ii) competentele si limitele valorice până la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari;

(iii) penalitătile convenite în relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, în cazul nerespectării termenelor de decontare a tranzactiilor;

d) desemnarea personalului implicat în efectuarea tranzactiilor;

e) existenta relatiilor de corespondent stabilite prin conturi deschise în străinătate, pentru cel putin următoarele două valute convertibile: EUR si USD;

f) existenta unui sistem operational, care să cuprindă cel putin:

f1) echipament informational specific tip Reuters, Bloomberg etc.;

f2) echipamente tehnice specifice pentru plăti si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

III. Principii de functionare a pietei

Art. 4. - Piata valutară interbancară functionează în fiecare zi bancară între orele 9,00 si 16,00.

Art. 5. - (1) Intermediarii sunt obligati să afiseze, în timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei nationale – leu (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) si la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Bloomberg etc., pentru cel putin următoarele valute:

a) euro (EUR);

b) dolarul american (USD).

(2) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel putin următoarele scadente:

a) o lună (1M);

b) trei luni (3M);

c) sase luni (6M);

d) nouă luni (9M);

e) douăsprezece luni (12M).

Art. 6. - Cursurile de schimb cotate de institutiile de credit pot fi diferite în functie de natura operatiunii (operatiune în cont ori cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si în concordantă cu politica proprie de trezorerie.

Art. 7. - (1) Tranzactiile între intermediari se încheie în nume propriu, între arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) si sunt confirmate SWIFT, telex, letric sau Internet, codificate corespunzător (SWIFT - chei SWIFT, telex - chei telegrafice, Internet - semnătura electronică, letric - specimene de semnături).

(2) Confirmările letrice, telex sau Internet ale tranzactiilor trebuie să cuprindă toate elementele de identificare specifice mesajelor SWIFT categoria 3.

Art. 8. - Instructiunile de plată si decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceeasi zi.

Art. 9. - Tranzactiile valutare încheiate se execută neconditionat de către intermediari si se confirmă clientilor prin extras de cont.

Art. 10. - Calcularea si publicarea cursurilor de schimb ale pietei valutare din România de către Banca Natională a României se fac în fiecare zi bancară, la ora 13,00, pe baza cotatiilor afisate de intermediarii pe piata valutară interbancară.

Art. 11. - (1) Banca Natională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai după ce părtile implicate dovedesc că au epuizat toate posibilitătile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) În astfel de cazuri, părtile trebuie să recunoască, în prealabil, în scris, principiul acceptării neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptată de Banca Natională a României.

Art. 12. - Intermediarii vor notifica la Banca Natională a României - Directia politici monetare data la care încep activitatea pe piata valutară interbancară. De asemenea, vor transmite la Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată lista nominală a arbitrajistilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef; orice modificare în ceea ce priveste datele prezentate în această listă vor fi comunicate în termen de 3 zile bancare de la producerea acestora.

IV. Dispozitii finale

Art. 13. - În vederea bunei functionări a pietei valutare interbancare si armonizării cu practicile internationale, Banca Natională a României recomandă utilizarea de către intermediarii pietei valutare interbancare a prevederilor Codului de conduită adoptat de ACI - Asociatia Pietelor Financiare.

Art. 14. - Nerespectarea dispozitiilor prezentelor norme va fi sanctionată conform prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată.

Art. 15. - În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevăzute în anexa “Nomenclator”.

Art. 16. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 17. - Prezentele norme intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

la normă

 

NOMENCLATOR

 

- Tranzactie valutară - o tranzactie ce constă în vânzarea sau cumpărarea de valută contra monedei nationale sau contra altei valute.

- Operatiuni la vedere (spot) - o tranzactie de vânzare/cumpărare de valută cu decontare în maximum două zile de la data încheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit între părti (curs spot). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac exceptie cazurile în care între părti există alte conventii).

- Operatiuni la termen (forward) - o tranzactie de vânzare/cumpărare de valută cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzactiei la cursul de schimb stabilit între părti (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac exceptie cazurile în care între părti există alte conventii).

- Operatiuni swap - o tranzactie de cumpărare si vânzare simultane ale aceleiasi sume în valută cu aceeasi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă spot si forward) la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei.

- Data tranzactiei - data la care se încheie tranzactia.

- Data valutei (value date) - data la care se face decontarea tranzactiei:

- value today (same day value) - data valutei este aceeasi cu data tranzactiei;

- value tomorrow - data valutei este ziua bancară următoare fată de data tranzactiei;

- spot - data valutei este la două zile bancare de la data tranzactiei;

- forward - orice dată a valutei ulterioară decontării spot.

- Cotatie fermă (firm quotation) - cotarea unui pret ferm care angajează institutia de credit. Este recomandată adăugarea unor restrictii de timp sau de sumă (“ferm pentru un minut” sau “ferm pentru un milion”).

- Cotatie orientativă (for info only) - cotatii care nu sunt ferme, datorită imposibilitătii de a tranzactiona din anumite motive (depăsirea limitei de expunere etc.).

- Cotatie directă - o cotatie este directă atunci când moneda natională este exprimată în functie de o unitate monetară a altei valute, numită de bază.

- Cotatie indirectă - o cotatie este indirectă când o unitate monetară natională, numită de bază, este exprimată în functie de o valută.

- Ordin la curs limitat - ordin ce trebuie executat până la cursul limită indicat de client. Întelesul termenului limitat este “vindeti cu cel putin”, în cazul unui ordin de vânzare, si “cumpărati cu cel mult”, în cazul unui ordin de cumpărare. Ordinele trebuie să specifice perioada pentru care sunt valabile (numărul de zile).

- Punct (pip) - ultima cifră a unei cotatii.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Categorii de entităti care pot fi autorizate să efectueze operatiuni de schimb valutar

 

Art. 1. - Operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entităti - intermediari, cu îndeplinirea conditiilor legale aplicabile:

a) institutii de credit, autorizate de Banca Natională a României să functioneze în România;

b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice. Activitătile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în grupa 67 – Activităti auxiliare intermedierilor financiare din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN - actualizată;

c) persoanele juridice si alte entităti care beneficiază de prevederi legale exprese si au stipulat în actele constitutive care le reglementează înfiintarea si functionarea activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice;

d) entitătile care detin în administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistică si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpărare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numerar.

Art. 2. - Operatiunile de schimb valutar, altele decât cele cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, pot fi efectuate de persoanele juridice si de alte entităti care beneficiază de prevederi legale exprese si au stipulat în obiectul de activitate prevăzut în actele constitutive activitatea de schimb valutar.

 

CAPITOLUL II

Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar

 

Art. 3. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar înfiintate în incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar înfiintate în alte spatii decât în incinta sediilor proprii, cu îndeplinirea conditiilor de dotare prevăzute la art. 15.

Art. 4. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.

Art. 5. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. c) pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar înfiintate în incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile.

Art. 6. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. d) pot desfăsura operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este considerată în acceptiunea prezentei norme punct de schimb valutar.

Art. 7. - Entitătile prevăzute la art. 2 vor putea desfăsura operatiuni de schimb valutar în incinta tuturor sediilor proprii, cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale aplicabile.

 

CAPITOLUL III

Operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de entitătile prevăzute la art. 1 si 2

 

Art. 8. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. a), b) si c) pot efectua:

a) cumpărare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numerar (cecuri de călătorie) contra monedei nationale de la persoane fizice;

b) vânzare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice;

c) cumpărare de valute cotate sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. d) pot efectua:

a) cumpărare de valute cotate sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora;

b) cumpărare de valute cotate sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

(3) Entitătile prevăzute la art. 2 pot efectua acele operatiuni de schimb valutar prevăzute în normele proprii, cu îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d).

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea si atribuirea codurilor statistice pentru entitătile prevăzute la art. 1 si 2

 

Art. 9. - (1) Procesul de autorizare si de atribuire a codurilor statistice de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare pentru efectuarea operatiunilor de schimb valutar pe teritoriul României se referă la:

a) emiterea autorizatiei pentru operatiunile de schimb valutar desfăsurate de entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si d);

b) atribuirea codului statistic pentru entitătile prevăzute la art. 1 si 2. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezintă autorizatie pentru punctele de schimb valutar.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) sunt autorizate să efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României în conformitate cu autorizatia emisă în baza legislatiei specifice.

Art. 10. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si d) pot începe efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au primit autorizatia emisă de Banca Natională a României;

b) li s-a atribuit codul statistic de către Banca Natională a României pentru fiecare punct de schimb valutar;

c) au înscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) si c) si la art. 2 pot începe efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, dacă îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

Art. 11. - În vederea obtinerii autorizatiei, entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si d) vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de autorizare, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, însotită de documentatia corespunzătoare (specificată în anexa nr. 1), după cum urmează:

a) entitătile prevăzute la art. 1 lit. b): D1-D5, D7, D8, precum si D10-D12, atunci când este cazul;

b) entitătile prevăzute la art. 1 lit. d): D1-D2, D5-D8.

Art. 12. - (1) În vederea obtinerii codului statistic, entitătile prevăzute la art. 1 si 2 vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, însotită de documentatia corespunzătoare (specificată în anexa nr. 1), după cum urmează:

a) entitătile prevăzute la art. 1 lit. a): D7 si D13, după caz;

b) entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si d): D7;

c) entitătile prevăzute la art. 1 lit. c): D1, D2 si D7, precum si D10-D12, atunci când este cazul;

d) entitătile prevăzute la art. 2: D1, D2 si D7, precum si documentele care să probeze îndeplinirea următoarelor cerinte, după caz:

d1) să detină (atunci când este cazul) autorizatie de functionare eliberată de autoritatea de reglementare si supraveghere, care să prevadă schimbul valutar în obiectul de activitate;

d2) să dispună de norme si proceduri proprii care să reglementeze cel putin următoarele:

(i) categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfăsurare a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operatiuni;

(ii) relatiile cu clientii, în special cele cu privire la modalitătile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;

(iii) elementele minime de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitătilor de control si raportare;

(iv) scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activitătile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;

(v) sistemul de evidentă contabilă a operatiunilor;

(vi) desfăsurarea operatiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de vointă al părtilor;

d3) să aibă dotarea tehnică necesară, corespunz ătoare categoriilor de operatiuni de schimb valutar efectuate; pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar, dotarea este cea prevăzută la art. 15.

(2) În vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entitătile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însotită de declaratia prevăzută la pozitia D7 si documentatia prevăzută la pozitia D9 din anexa nr. 1.

(3) Documentele prevăzute în anexa nr. 1 trebuie detinute si actualizate pe toată perioada în care entitătile prevăzute la art. 1 si 2 efectuează operatiuni de schimb valutar.

Art. 13. - Atât la înfiintare, cât si pe parcursul desfăsurării activitătii de schimb valutar, disponibilitătile bănesti în monedă natională si/sau valute cotate ale entitătilor prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitătilor bănesti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Natională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea.

Art. 14. - Nu pot fi înfiintate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte constructii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinatie de locuintă.

Art. 15. - Entitătile prevăzute la art. 1 si 2 trebuie să aibă asigurată, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesară derulării activitătii de schimb valutar. Prin dotare se întelege următoarele:

a) tehnică de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, după caz) si programe care să asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta operatiunilor. În cazul entitătilor prevăzute la art. 2, tehnica de calcul si programele vor asigura emiterea documentelor stabilite prin normele proprii;

b) aparat de verificare a autenticitătii bancnotelor.

Art. 16. - În situatiile în care entitătile prevăzute la art. 1 si 2 înfiintează mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresă, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasării în spatiul respectiv (fată de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar în cauză.

Art. 17. - În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii.

 

CAPITOLUL V

Conditii de functionare a entitătilor prevăzute la art. 1 si 2

 

Art. 18. - La sediul fiecărui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.

Art. 19. - Operatiunile de vânzare/cumpărare pentru persoane fizice se fac pe bază de document de identitate legal valabil. Se interzice înscrierea în documentul de identitate de mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Art. 20. - Entitătile prevăzute la art. 1 si 2 îsi stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât si cele de vânzare.

Art. 21. - Listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele cotate si substitute de numerar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea entitătilor prevăzute la art. 1 si 2, purtând stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmând ca la sfârsitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzactiilor.

Art. 22. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 întocmesc buletine de schimb valutar sau bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale aplicabile. (2) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim special, se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmânat clientului, iar al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.

(3) Pentru fiecare tranzactie se vor întocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să contină cel putin următoarele elemente: denumirea emitetului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si prenumele clientului; tara clientului; categoria rezident/nerezident; documentul de identitate al clientului: tip, serie, număr; rezident/nerezident; suma încasată de la client (valute cotate/moneda natională); cursul de schimb valutar; suma plătită clientului (valute cotate/moneda natională); semnătura casierului; stampila punctului de schimb valutar.

(4) Pe perioada când tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functionează din cauze obiective, entitătile prevăzute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, în conditiile prevăzute de prezenta normă, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, după caz, cu efectuarea mentiunii “preluat în baza de date” pe buletinele de schimb valutar respective.

(5) Pentru fiecare tranzactie efectuată prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să contină cel putin următoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); categoria rezident/nerezident; suma încasată de la client (valute cotate); cursul de schimb valutar; suma plătită clientului (moneda natională).

(6) La solicitarea clientului, entitătile prevăzute la art. 1 vor înscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile si numerele bancnotelor vândute acestuia.

Art. 23. - Entitătile prevăzute la art. 1 si 2 vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, în care vor fi evidentiate cumpărările si vânzările de valute cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele în moneda natională plătite/încasate sau, după caz, transferate.

Art. 24. - Numai personalul angajat al entitătilor prevăzute la art. 1 si 2 are dreptul să efectueze operatiuni de schimb valutar.

Art. 25. - Activitatea de schimb valutar a entitătilor prevăzute la art. 1 lit. b) poate fi întreruptă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, cu conditia comunicării la Banca Natională a României – Directia reglementare si autorizare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data întreruperii activitătii.

Art. 26. - Încetarea definitivă a activitătii de schimb valutar a entitătilor prevăzute la art. 1 si 2, inclusiv a punctului/punctelor de schimb valutar, va fi comunicată în scris Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, în maximum 10 zile calendaristice de la data încetării activitătii, cu restituirea originalului autorizatiei si a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, după caz.

Art. 27. - Dispozitiile prezentei norme privind afisarea cursurilor de schimb valutar, conditiile de sigurantă si altele asemenea nu au caracter exclusiv si se completează cu orice alte dispozitii legale în materie.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 28. - (1) Ca urmare a verificărilor efectuate, la sesizarea autoritătilor statului abilitate să verifice respectarea conditiilor de efectuare a operatiunilor de schimb valutar de către entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2, din care rezultă nerespectarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, a prezentei norme si/sau a altor dispozitii legale aplicabile, sau ori de câte ori va considera necesar, Banca Natională a României va putea aplica sanctiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizatie a fost suspendată temporar, îsi pierd dreptul de a înfiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data încetării perioadei de sanctionare dispuse de Banca Natională a României.

(3) În cazul retragerii autorizatiei unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia îsi pierd dreptul de a înfiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 29. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2, cărora li s-au retras autorizatia si/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operatiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar în cauză, de la data primirii comunicării Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei si/sau a codului statistic.

(2) În situatiile în care entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2 nu se conformează comunicării Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandată prin care se face comunicarea este returnată, Banca Natională a României va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea de retragere a autorizatiei/scrisorii de atribuire a codului statistic.

Art. 30. - La solicitarea autoritătilor abilitate ale statului, Banca Natională a României va pune la dispozitia acestora informatiile privind autorizatiile emise/codurile statistice atribuite de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 31. - (1) Autorizatiile de functionare si scrisorile de atribuire a codurilor statistice emise, în baza prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, entitătilor prevăzute la art. 1, în functiune, inclusiv punctelor de schimb ale acestora, îsi mentin valabilitatea.

(2) Autorizatiile de functionare emise de Banca Natională a României entitătilor prevăzute la art. 1 lit. b) si d), care nu au solicitat reautorizarea în baza prevederilor art. 36 si 37 din Instructiunile privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare - si nu au restituit emitentului originalul autorizatiei, îsi pierd valabilitatea si se radiază, din oficiu, din evidentele Băncii Nationale a României.

Art. 32. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 33. - Prezenta normă intră în vigoare în data de 11 aprilie 2005.

 

Presedinte al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

LISTA

documentelor necesare obtinerii autorizatiei Băncii Nationale a României

 

D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societătilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Natională a României, continând cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societătii comerciale;

D2 - copia legalizată/certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;

D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat schimbului valutar, cu acces public direct si adresă identificabilă. Se consideră în posesia casei de schimb valutar acele spatii dobândite cu acte legale si pentru care s-au efectuat înregistrările si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfăsurarea activitătii de schimb valutar, în situatia în care contractul prin care s-a dobândit posesia spatiului nu este încheiat direct cu proprietarul acestuia;

D4 - dovada existentei disponibilitătilor bănesti în monedă natională si/sau valută cotată. La momentul autorizării dovada se va face printr-un extras de cont eliberat în data depunerii documentatiei de autorizare la Banca Natională a României;

D5 - certificatele de cazier juridiar ale personalului de conducere si ale celui angajat în activitatea de schimb valutar, care nu trebuie să contină mentiuni referitoare la condamnări penale pronuntate prin hotărâri judecătoresti definitive;

D6 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă;

D7 - declaratia pe propria răspundere, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, din care să rezulte că sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activitătii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaratiei este prezentat în anexa nr. 2;

D8 - orice alte documente solicitate de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare, dacă este cazul;

D9 - documentatia tehnică a aparatului automat de schimb valutar;

D10 - contractul încheiat de entitate cu o institutie de credit autorizată să functioneze în România, care este agent al unei entităti emitente de cecuri de călătorie sau este emitentă de cecuri de călătorie;

D11 - normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare si decontare a cecurilor de călătorie;

D12 - declaratia pe propria răspundere a administratorilor entitătii, referitoare la faptul că dispun de mijloacele si tehnicile necesare desfăsurării în conditii corespunzătoare si de sigurantă a operatiunilor cu cecuri de călătorie;

D13 - acordul casei centrale, în cazul cooperativelor de credit, pentru înfiintarea punctului de schimb valutar.

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

Denumirea entitătii ..........................................

Adresa .............................................................

 

DECLARATIE

 

În vederea desfăsurării operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar care urmează a se înfiinta la adresa ................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................,

vă rugăm să ne luati în evidentă prin atribuirea codului statistic.

Precizăm că:

- punctul de schimb valutar mentionat respectă prevederile Normei privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar;

- societatea detine avizul pentru proiectul sistemului de alarmare împotriva efractiei si (atunci când este cazul) pentru planul de pază ale punctului de schimb valutar, eliberate de organele în drept*).

 

Numele si prenumele

.........................................................................

(semnătura autorizată)

 

Data ..............................................................


*) Se va completa numai de către entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) din Norma Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind autorizarea operatiunilor valutare

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Categorii de operatiuni supuse autorizării

 

Art. 1. - (1) Sunt supuse autorizării de către Banca Natională a României următoarele operatiuni, dacă acestea nu sunt de natura datoriei publice externe:

a) operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară, prevăzute la art. 3 pct. 3.4 lit. a)-d) din Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar:

a1) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată monetară străină;

a2) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata monetară românească;

a3) tranzactii privind achizitionarea de către nerezidenti de instrumente financiare românesti pe piata monetară;

a4) tranzactii privind achizitionarea de către rezidenti de instrumente financiare străine pe piata monetară;

b) operatiuni în conturi curente si în conturi de depozit, deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora, prevăzute la art. 3 pct. 3.9 lit. b) si, respectiv, art. 3 pct. 3.10 lit. b) din Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, cu exceptia operatiunilor prevăzute la art. 6.

(2) Fac exceptie de la prevederile de autorizare prevăzute la alin. (1) institutiile de credit, pentru următoarele operatiuni, efectuate în nume si în cont propriu:

a) tranzactii privind achizitionarea de instrumente financiare străine pe piata monetară, prevăzute la alin. (1) lit. a4);

b) operatiuni în conturi curente si de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Operatiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) vor fi liberalizate prin ordin al Băncii Nationale a României, până la data de 1 septembrie 2006.

Art. 2. - (1) La autorizarea operatiunilor valutare prevăzute la art. 1 alin. (1) se vor avea în vedere următoarele conditii:

a) autorizarea trebuie solicitată si obtinută anterior începerii derulării operatiunii;

b) autorizarea se referă atât la initierea, cât si la derularea operatiunii (prin plăti, încasări, alte transferuri, inclusiv în natură);

c) aplicabilitatea tuturor celorlalte dispozitii legale privind operatiunile respective;

d) orice modificare a datelor si/sau a documentelor care au stat la baza acordării autorizatiei, după caz, va fi comunicată în termen de 5 zile bancare la Banca Natională a României.

(2) Autorizatia se acordă din punct de vedere al regimului valutar si nu se referă la eficienta, oportunitatea si necesitatea angajării operatiunii respective.

Art. 3. - În vederea autorizării operatiunilor valutare prevăzute la art. 1 alin. (1), solicitantii vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de autorizare, însotită de documentatia necesară, conform cap. II si III. În cazul persoanelor juridice si al altor entităti, cererea de autorizare va fi semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea operatiunilor cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară

 

Art. 4. - Cererea de autorizare, în care se vor specifica institutia de credit rezidentă prin care urmează să se efectueze operatiunea respectivă, precum si institutia de credit nerezidentă si codurile conturilor din/în care se va face transferul, după caz, va fi însotită de documentatia corespunzătoare (conform anexei nr. 1): D1-D3.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea operatiunilor în conturi curente si în conturi de depozit în valută si în moneda natională (leu) deschise de rezidenti în străinătate, la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora

 

Art. 5. - Cererea de autorizare, completată conform anexei nr. 2, va fi însotită de documentatia corespunzătoare (conform anexei nr. 1): D1, D3-D9.

Art. 6. - Fac exceptie de la obligatia de autorizare:

a) conturile în moneda natională (leu) deschise în tări cu care România are aranjamente de convertibilitate regională;

b) institutiile de credit, pentru activitătile desfăsurate în baza autorizatiei de functionare;

c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate, pentru sumele necesare desfăsurării activitătii specifice;

d) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii în străinătate; această exceptie se referă la mentinerea conturilor si după încheierea activitătii/sederii în străinătate, dar fără a avea ca sursă orice alte alimentări din tară, indiferent de modalitatea de efectuare a acestora (transferuri si/sau exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar);

e) rezidentii care detin proprietăti imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 4.10 din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, pentru veniturile aferente acestor proprietăti/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru întretinerea si administrarea proprietătii pe perioada detinerii de drept;

f) rezidentii, pentru sumele a căror repatriere este obstructionată temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în tara respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

Art. 7. - Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicită autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Băncii Nationale a României răspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate în acest scop.

Art. 8. - În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica în scris respingerea autorizării operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 9. - Banca Natională a României poate refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de obiectivele politicii monetare si valutare si de situatia balantei de plăti sau când operatiunile valutare contravin prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Pentru situatii care excedează cadrului reglementat de Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005, pe bază de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, Banca Natională a României poate da solutii privind derularea operatiunilor valutare în conformitate cu principiile stabilite prin regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.

Art. 11. - În situatia în care persoana autorizată sesizează Băncii Nationale a României pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei, va solicita în scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisă va fi însotită de autorizatia deteriorată sau, după caz, de dovada publicării disparitiei autorizatiei. Duplicatul va fi emis în conditiile stabilite de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - Autorizatiile emise în baza prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, îsi mentin valabilitatea.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 14. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

LISTA

documentelor necesare obtinerii autorizatiei Băncii Nationale a României

 

D1:

a) certificatul constatator/extrasul din registrul comertului, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, si certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului ori certificatul emis de Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de înregistrare la autoritătile abilitate, după caz;

b) pentru nerezidenti: documentul de înregistrare la autoritătile abilitate din tara de origine;

c) pentru persoanele fizice: documentul de identitate;

D2 - documente referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piata monetară, cum ar fi: autorizatie/aviz pentru introducerea la bursă, prospectul de emisiune, contracte/conventii încheiate cu intermediarii pe piata monetară semnate bilateral, avizul/autorizatia emis/emisă de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în situatiile în care reglementările CNVM prevăd obligativitatea emiterii unui act individual de acest tip sau alte documente specifice fiecărei operatiuni, după caz; de asemenea, sunt admise documente în format electronic, emise în conditiile respectării prevederilor legale;

D3 - actul de înregistrare a sucursalelor sau altor sedii secundare înfiintate ulterior în străinătate, în baza legislatiei române, după caz;

D4 - aprobarea de contingent necesară pentru trimiterea de personal român în străinătate, eliberată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, după caz;

D5 - actul doveditor al înmatriculării sucursalelor sau altor sedii secundare din străinătate, din care să rezulte statutul juridic al celorlalte sedii secundare ale firmei românesti în străinătate; în lipsa actului doveditor al înmatriculării celorlalte sedii secundare în străinătate, declaratia pe propria răspundere a solicitantului că sediul secundar respectiv nu este persoană juridică străină;

D6 - documente care stau la baza efectuării acestor operatiuni (contracte, conventii, protocoale, programe etc.);

D7 - declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta în străinătate;

D8 - autorizatia de functionare emisă de autoritătile abilitate, după caz;

D9 - orice acte ori documente justificative ale operatiunii sau stipulate de alte prevederi legale ori solicitate în mod expres de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare, ulterior depunerii sau remiterii documentatiei.

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

Referinta solicitantului .......................

Nr. .......... Data .................................

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru deschiderea si functionarea unui cont în străinătate

 

Denumirea/Numele si prenumele ........................................................................................................................................

Sediul/Adresa: judetul ....................................................., localitatea .................................................., sectorul ..........,

str. ....................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, ap. ......, cod postal ...................., tel. ......................., fax ..................……

Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .....................................................................................................…..

Nr. de înregistrare la autoritătile abilitate .......................................................... Codul CAEN ..................................……

Conturi deja deschise în străinătate DA/NU

Felul activitătii derulate prin contul solicitat a fi autorizat ..........................................................................................……….

Tara ....................................................................................................................................................................................

Institutia de credit din străinătate ..................................................................................................................................……

Nr. contului*) .....................................................................................................................................................................

Tipul contului*) ...................................................................................................................................................................

Valuta .................................................................................................................................................................................

Justificarea cererii de deschidere a contului **) ...........................................................................................................…….

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Alimentarea contului se va face cu ................................................................................................................................……

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Plătile din cont reprezintă ..............................................................................................................................................……

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Numele si prenumele

Semnătura autorizată

L.S.


*) În situatia în care institutia de credit străină nu pune la dispozitie solicitantului informatiile respective înainte de deschiderea contului în străinătate, acestea vor fi comunicate Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului.

**) Justificarea trebuie să contină cel putin plafonul valoric maxim al contului si termenul până la care acesta va fi deschis în străinătate.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

Art. 1. - Prin instrumente de plată sub formă de numerar se întelege:

a) valuta efectivă/moneda natională (leu), respectiv numerarul sub forma bancnotelor si monedelor în circulatie;

b) instrumentele negociabile la purtător incluzând:

(i) instrumentele monetare la purtător, cum sunt cecurile de călătorie; (ii) instrumentele negociabile (cecuri, bilete la ordin si ordine de plată/mandate) care sunt fie la purtător, andosate fără restrictii, întocmite către un beneficiar nenominalizat, fie în acea formă în care titlul este transferat la livrare; si (iii) instrumente (incluzând cecuri, bilete la ordin si ordine de plată/mandate) semnate, dar fără specificarea numelui beneficiarului.

Art. 2. - Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România instrumente de plată în valută si în monedă natională (leu) sub formă de numerar, fiind obligate să declare autoritătilor vamale române instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra lor, care sunt egale sau depăsesc echivalentul a 10.000 EUR/persoană/călătorie.

Art. 3. - Norma se aplică în mod corespunzător minorilor mentionati în pasaportul titularului, când acestia călătoresc împreună cu titularul pasaportului, precum si persoanelor fizice - reprezentanti ori împuterniciti legali ai persoanelor juridice sau ai altor entităti fără personalitate juridică.

Art. 4. - (1) Nedeclararea la autoritătile vamale române a instrumentelor de plată sub formă de numerar, în valută si/sau în monedă natională (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/iesirea în/din România si care depăsesc limita stabilită în prezenta normă, constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Obligatia persoanelor fizice de a declara instrumentele de plată sub formă de numerar pe care acestea le introduc sau le scot în/din România, potrivit prevederilor art. 2, nu se consideră a fi îndeplinită dacă informatiile sunt incomplete sau incorecte.

Art. 5. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - În conditiile în care, ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu) deschise de nerezidenti la institutii de credit din România, fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pietei valutare si provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichiditătii interne, Banca Natională a României poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri de salvgardare:

a) retinerea în cont, la Banca Natională a României, pe o durată determinată, a unei părti din: (i) suma în valută care provine din intrări de capital, utilizată de un rezident sau de un nerezident pentru conversia acesteia în lei, în scopul constituirii unui depozit la o institutie de credit din România; (ii) suma în valută care provine din conversia unui depozit în lei constituit de un rezident sau de un nerezident la o institutie de credit din România, în scopul transferului în străinătate. Retinerea se va face la momentul conversiei în lei a sumei în valută destinate constituirii depozitului în lei la institutii de credit din România sau la momentul conversiei în valută a sumei în lei având ca sursă depozitele în lei constituite la institutii de credit din România, după caz;

b) stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru depozitele în lei constituite de rezidenti si nerezidenti la institutii de credit din România, care provin din sume în valută reprezentând intrări de capital, convertite în lei;

c) aplicarea de către Banca Natională a României a unui comision pentru tranzactiile de pe piata valutară interbancară generate de intrări/iesiri de capital ale rezidentilor si nerezidentilor, care au ca obiect vânzarea/cumpărarea de valută în scopul depunerii/retragerii de sume în lei în/din depozite constituite la institutii de credit din România;

d) instituirea unor restrictii de scadentă pentru depozitele în lei constituite de rezidenti si nerezidenti la institutii de credit din România, care provin din intrări de capitaluri.

Art. 2. - Măsurile de salvgardare prevăzute la art. 1 vor fi aplicate pe bază nediscriminatorie, atât pentru nerezidenti, cât si pentru rezidenti. Măsurile de salvgardare vor respecta, de asemenea, principiul proportionalitătii în raport cu amploarea presiunilor exercitate asupra pietei valutare, precum si a perturbărilor generate în aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb.

Art. 3. - Măsurile de salvgardare si conditiile de aplicare a acestora vor fi stabilite prin ordin al Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 7.