MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 308         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

42. - Lege pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

 

Tratat international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură

 

129. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 142 din 15 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

224. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

248. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

553. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiintarea si functionarea punctelor vamale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 42.


*) Traducere.

 

TRATAT INTERNATIONAL

privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură*)

 

PREAMBUL

 

Convinse de natura specifică a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, problemele si trăsăturile lor distincte necesitând solutii specifice,

alarmate de continua eroziune a acestor resurse,

cunoscând că resursele genetice pentru alimentatie si agricultură sunt de interes comun pentru toate tările si că toate tările depind, într-o foarte mare măsură, de resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură cu originea în altă parte,

recunoscând că prezervarea, explorarea, colectarea, caracterizarea, evaluarea si documentarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură sunt esentiale în atingerea scopurilor cuprinse în Declaratia de la Roma asupra securitătii alimentare mondiale si în Planul de actiune al summit-ului securitătii mondiale, precum si pentru o dezvoltare agricolă durabilă pentru generatiile prezente si cele viitoare si că capacitatea tărilor în curs de dezvoltare si a tărilor cu economii în tranzitie de a prelua astfel de sarcini necesită urgent să fie întărită,

luând notă că Planul global de actiune pentru conservarea si utilizarea sustinută a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură este un acord-cadru international pentru asemenea activităti,

recunoscând, în continuare, că resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură reprezintă material initial indispensabil în procesul de ameliorare genetică a plantelor, realizat fie prin selectia fermierilor, fie prin utilizarea metodelor specifice ameliorării clasice sau ale celei moderne, prin biotehnologii, si că sunt esentiale pentru adaptarea la schimbările de mediu imprevizibile si pentru necesitătile viitoare ale omenirii,

afirmând că aportul trecut, prezent si viitor al fermierilor din toate regiunile globului si, în mod deosebit, al celor din centrele de origine si diversitate, în conservarea, îmbunătătirea si facilitarea accesului la aceste resurse este baza drepturilor fermierilor,

afirmând, de asemenea, că drepturile recunoscute în prezentul tratat de a salva, utiliza, schimba si vinde semintele păstrate de fermieri si alt material de propagare si de a participa la luarea deciziilor referitoare la acestea, precum si la împărtirea justă si echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură sunt fundamentale atât în respectarea drepturilor fermierilor, cât si în promovarea acestor drepturi la nivel national si international,

recunoscând că prezentul tratat si alte acorduri internationale legate de acesta trebuie să se sprijine reciproc în vederea realizării unei agriculturi durabile si a securitătii alimentare,

afirmând că nimic din prezentul tratat nu va fi interpretat ca o implicare în schimbarea drepturilor si obligatiilor părtilor contractante aflate sub alte acorduri internationale,

întelegând că cele mai sus mentionate nu intentionează a crea o ierarhie între prezentul tratat si alte acorduri internationale,

constiente că problemele referitoare la managementul resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură sunt de interes pentru agricultură, mediu si comert si convinse că trebuie să existe o sinergie între aceste sectoare,

constiente de responsabilitatea lor pentru generatiile trecute si viitoare de a conserva diversitatea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură existentă pe glob,

recunoscând că, în exercitarea dreptului de suveranitate asupra resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, statele pot beneficia reciproc din crearea unui sistem multilateral eficace care să faciliteze accesul la anumite resurse si pentru împărtirea justă si echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea acestora si

dorind să încheie un acord international în cadrul Organizatiei pentru Agricultură si Alimentatie a Natiunilor Unite, denumită în continuare FAO, în conformitate cu art. XIV din Constitutia FAO,

părtile contractante sunt de acord cu următoarele:

 

PARTEA I

Introducere

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

1.1. Obiectivele prezentului tratat sunt conservarea si utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură si împărtirea justă si echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea lor, în armonie cu Conventia privind diversitatea biologică, pentru o agricultură durabilă si securitate alimentară.

1.2. Aceste obiective vor fi atinse prin legarea strânsă a prezentului tratat de FAO si de Conventia privind diversitatea biologică.

 

ARTICOLUL 2

Utilizarea termenilor

 

În scopul prezentului tratat, următorii termeni vor fi definiti astfel:

- conservarea in situ - conservarea ecosistemelor cu habitatele lor naturale, precum si mentinerea si refacerea populatiilor de specii viabile în mediul lor natural si, în cazul speciilor de plante cultivate, în mediul în care acestea si-au dezvoltat caracteristicile lor distinctive;

- conservarea ex situ - conservarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în afara habitatului lor natural;

- resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură - orice material genetic de origine vegetală, cu valoare actuală sau potentială pentru alimentatie si agricultură;

- material genetic - orice material de origine vegetală incluzând material de propagare reproductivă si multiplicare vegetativă, care să contină unităti functionale ale ereditătii;

- varietate - grup de plante în cadrul unui singur taxon botanic de cel mai mic rang, definit prin exprimarea reproductibilă a distinctivitătii sale si prin alte caracteristici genetice;

- colectie ex situ - colectie de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură mentinute în afara habitatului lor natural;

- centru de origine - areal geografic unde speciile de plante, cultivate sau sălbatice, si-au dezvoltat pentru prima dată caracteristicile lor distinctive;

- centru de diversitate al unei culturi - areal geografic care contine cel mai înalt grad de diversitate genetică pentru anumite specii de cultură, în conditii in situ.

 

ARTICOLUL 3

Scop

 

Prezentul tratat se referă la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

 

PARTEA a II-a

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 4

Obligatii generale

 

Fiecare parte contractantă va asigura conformitatea legilor, regulamentelor si procedurilor sale cu obligatiile proprii, asa cum se prevede în prezentul tratat.

 

ARTICOLUL 5

Conservarea, explorarea, colectarea, caracterizarea, evaluarea si elaborarea de documente privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură

 

5.1. Fiecare parte contractantă va promova o abordare integrală a activitătilor de explorare, conservare si utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, supusă legislatiei nationale si în cooperare cu alte părti contractante, dacă este cazul, si în, functie de situatie, va trebui:

a) să exploreze si să inventarieze resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, tinând cont de statutul si de gradul de variabilitate în populatiile existente, inclusiv al celor potential utile si, pe cât posibil, să aprecieze orice amenintări asupra acestora;

b) să promoveze colectarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură si a informatiei asociate acelor resurse genetice vegetale care sunt amenintate ori care au o utilitate potentială;

c) să promoveze sau să sprijine, după caz, eforturile fermierilor si comunitătilor locale pentru a gestiona si a conserva în ferme resursele sale genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

d) să promoveze conservarea in situ a speciilor sălbatice înrudite cu plantele de cultură si cu plantele sălbatice pentru productia alimentară, incluzând arealele protejate, prin sprijinirea, inter alia, a eforturilor comunitătilor locale si indigene;

e) să coopereze pentru a promova dezvoltarea unui sistem durabil si eficient de conservare ex situ, acordând atentie necesitătii unei documentări, caracterizări, regenerări si evaluări adecvate, si să promoveze dezvoltarea si transferul de tehnologii specifice în scopul cresterii randamentului de utilizare a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

f) să monitorizeze mentinerea viabilitătii, a gradului de variabilitate si a integritătii genetice a colectiilor de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

5.2. Părtile contractante vor lua măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum sau, dacă este posibil, a elimina amenintările asupra resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

 

ARTICOLUL 6

Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale

 

6.1. Părtile contractante vor dezvolta si vor mentine politici adecvate si măsuri legale care să promoveze utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

6.2. Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură poate include măsuri, precum:

a) adoptarea unor politici agricole juste care să promoveze dezvoltarea si mentinerea diferitelor sisteme agricole care să intensifice utilizarea durabilă a agrobiodiversitătii si a altor resurse naturale;

b) promovarea si intensificarea cercetării privind conservarea diversitătii biologice prin maximalizarea variabilitătii intra- si interspecifice, în beneficiul fermierilor, în special al celor care produc si utilizează propriile varietăti si aplică principii ecologice în vederea mentinerii fertilitătii solului si în combaterea bolilor, buruienilor si dăunătorilor;

c) promovarea, adecvat conditiilor, a eforturilor de ameliorare a plantelor care, prin participarea fermierilor, în mod deosebit în tările în curs de dezvoltare, întăresc capacitatea de a dezvolta varietăti adaptate conditiilor sociale, economice si ecologice, incluzând arealele izolate;

d) lărgirea bazei genetice a plantelor de cultură si cresterea amplitudinii diversitătii genetice disponibile fermierilor;

e) promovarea, după caz, a extinderii utilizării culturilor si varietătilor locale care au dezvoltate însusiri de adaptabilitate si a speciilor subutilizate;

f) sprijinirea, în functie de situatie, a unei mai largi utilizări a diversitătii speciilor si varietătilor în sistemele de productie ale fermelor, conservarea si utilizarea durabilă a plantelor de cultură si crearea unor legături solide cu programele de ameliorare si dezvoltarea agricolă, în scopul reducerii vulnerabilitătii speciilor cultivate si a eroziunii genetice, precum si al promovării unei cresteri a productiei de alimente la nivel mondial, compatibilă cu dezvoltarea durabilă; si

g) revizuirea si, unde este cazul, adaptarea strategiilor de ameliorare si a reglementărilor privind lansarea varietătilor si distribuirea semintelor.

 

ARTICOLUL 7

Angajamente nationale si cooperare internatională

 

7.1. Fiecare parte contractantă va integra, după caz, în programele si politicile de dezvoltare rurală si agricolă activitătile cuprinse la art. 5 si 6 si va coopera cu alte părti contractante, direct sau prin intermediul FAO, si cu alte organizatii internationale relevante, în vederea conservării si utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

7.2. Cooperarea internatională va fi, în mod special, directionată către:

a) înfiintarea sau consolidarea capacitătilor tărilor în curs de dezvoltare si a tărilor cu economii în tranzitie cu privire la conservarea si utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

b) intensificarea activitătilor internationale pentru promovarea conservării, evaluării, documentării, îmbunătătirii genetice, ameliorării plantelor, multiplicării semintelor si împărtirea, facilitarea accesului si schimbului de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, a informatiei referitoare la acestea, precum si a tehnologiilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile părtii a IV-a;

c) mentinerea si consolidarea acordurilor institutionale prevăzute în partea a V-a; si

d) implementarea strategiei de finantare prevăzute la art. 18.

 

ARTICOLUL 8

Asistentă tehnică

 

Părtile contractante sunt de acord să promoveze furnizarea de asistentă tehnică, în mod deosebit tărilor în curs de dezvoltare sau tărilor cu economii în tranzitie, fie bilateral, fie prin intermediul unor organizatii internationale adecvate, având ca obiectiv facilitarea implementării prezentului tratat.

 

PARTEA a III-a

Drepturile agricultorilor

 

ARTICOLUL 9

Drepturile agricultorilor

 

9.1. Părtile contractante recunosc enorma contributie pe care comunitătile locale si autohtone, precum si agricultorii din toate regiunile lumii, în mod special cei din centrele de origine si de diversitate a plantelor cultivate, au avut-o si continuă să o aibă în conservarea si punerea în valoare a resurselor genetice vegetale care constituie baza productiei alimentare si agricole din lumea întreagă.

9.2. Părtile contractante sunt de acord că responsabilitatea îndeplinirii drepturilor agricultorilor, în ceea ce priveste resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, este de resort guvernamental. În raport cu necesitătile si cu prioritătile sale, fiecare parte contractantă trebuie, în functie de cele convenite si sub rezerva legislatiei nationale, să ia măsuri pentru a proteja si a promova drepturile agricultorilor, inclusiv:

a) protectia cunostintelor traditionale care prezintă interes în ceea ce priveste resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

b) dreptul de a participa în mod echitabil la împărtirea avantajelor ce decurg din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

c) dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel national asupra problemelor legate de conservarea si utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

9.3. Nici o prevedere din acest articol nu va trebui să fie interpretată ca limitând drepturile pe care le pot avea agricultorii de a conserva, de a utiliza, de a face schimb si de a vinde seminte din fermă sau material de multiplicare, potrivit legislatiei nationale si după caz.

 

PARTEA a IV-a

Sistemul multilateral de acces si de împărtire a avantajelor

 

ARTICOLUL 10

Sistemul multilateral de acces si de împărtire a avantajelor

 

10.1. În relatiile lor cu alte state, părtile contractante recunosc drepturile suverane ale statelor asupra propriilor resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură si faptul că puterea de a permite accesul la aceste resurse revine guvernelor, în conformitate cu legislatia natională.

10.2. În exercitiul drepturilor lor suverane, părtile contractante convin să stabilească un sistem multilateral, care să fie eficient, eficace si transparent, atât pentru a favoriza accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, cât si pentru a împărti în mod just si echitabil avantajele care decurg din utilizarea acestor resurse, într-o perspectivă complementară si de încurajare reciprocă.

 

ARTICOLUL 11

Aria de acoperire a Sistemului multilateral

 

11.1. În scopul atingerii obiectivelor de conservare si utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură si de împărtire justă si echitabilă a avantajelor ce decurg din utilizarea lor, astfel cum se prevede în art. 1, Sistemul multilateral se aplică resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, enumerate în anexa nr. I, pe baza criteriilor de securitate alimentară si de interdependentă.

11.2. Sistemul multilateral, după cum se mentionează în art. 11.1, înglobează toate resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură enumerate în anexa nr. I, care sunt detinute si administrate de părtile contractante si sunt legate de domeniul public. În scopul de a ajunge la o acoperire cât mai completă, părtile contractante invită pe toti ceilalti detinători de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, enumerate în anexa nr. I, să încorporeze aceste resurse în Sistemul multilateral.

11.3. Părtile contractante convin, de asemenea, să ia măsurile potrivite pentru a încuraja persoanele fizice si juridice care detin resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, enumerate în anexa nr. I, să le includă în Sistemul multilateral.

11.4. În cei doi ani care urmează intrării în vigoare a prezentului tratat, organul executiv evaluează progresele realizate privind includerea în Sistemul multilateral a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, conform art. 11.3. Ca urmare a acestei evaluări organul executiv decide dacă va facilita în continuare accesul persoanelor fizice si juridice, mentionate la art. 11.3, care nu au inclus resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în Sistemul multilateral, sau dacă va lua o altă măsură pe care o va considera adecvată.

11.5. Sistemul multilateral înglobează, de asemenea, resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, enumerate în anexa nr. I, si care sunt detinute în colectii ex situ, de către centrele internationale de cercetări agricole, ale Grupului consultativ privind cercetarea agricolă internatională (GCRAI), după cum este prevăzut în art. 15.1 lit. a) si în alte institutii internationale, conform art. 15.5.

 

ARTICOLUL 12

Accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în interiorul Sistemului multilateral

 

12.1. Părtile contractante sunt de acord că accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în cadrul Sistemului multilateral, după cum s-a definit în art. 11, se face în conformitate cu dispozitiile prezentului tratat.

12.2. Părtile contractante convin să ia măsurile juridice sau alte măsuri considerate necesare pentru a acorda acest acces celorlalte părti contractante datorită Sistemului multilateral. Ca efect, acest acces este în mod egal acordat persoanelor fizice si juridice din jurisdictia tuturor părtilor contractante, sub rezerva dispozitiilor art. 12.4.

12.3. Acest acces va fi acordat în conformitate cu conditiile enumerate mai jos:

a) accesul va fi acordat numai în scopul conservării si utilizării pentru cercetare, ameliorare si instruire pentru alimentatie si agricultură, cu conditia să nu fie destinate utilizărilor chimice si farmaceutice si nici altor utilizări industriale nealimentare si nefurajere. În cazul plantelor cultivate cu folosinte multiple (alimentare si nealimentare), includerea lor în Sistemul multilateral si aplicabilitatea regimului de acces facilitat depind de importanta lor pentru securitatea alimentară;

b) accesul este acordat rapid, fără a fi necesar să se urmeze o anumită ordine, si gratuit sau, atunci când este necesară o plată pentru cheltuieli, ea nu trebuie să depăsească costurile minime implicate;

c) toate datele de pasaport disponibile si, sub rezerva legislatiei în vigoare, toate celelalte informatii descriptive asociate si neconfidentiale sunt puse la dispozitie împreună cu resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură furnizate;

d) beneficiarii nu pot revendica nici un drept de proprietate intelectuală sau alt drept care limitează accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură la părti sau la componentele genetice, sub forma primită de la Sistemul multilateral;

e) accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură aflate în curs de creare, inclusiv la materialul aflat în curs de creare de către agricultori, va rămâne la dispozitia producătorilor în timpul perioadei de obtinere;

f) accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură protejate de drepturile de proprietate intelectuală si alte drepturi de proprietate este acordat în conformitate cu acordurile internationale si cu legile nationale în vigoare;

g) resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură primite în cadrul Sistemului multilateral si conservate vor continua să fie făcute disponibile către Sistemul multilateral de către primitorii acestor resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, potrivit prevederilor prezentului tratat; si

h) fără a prejudicia alte dispozitii ale prezentului articol, părtile contractante convin că accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură in situ este acordat în conformitate cu legislatia natională sau, în absenta unei asemenea legislatii, în conformitate cu normele stabilite de organul executiv.

12.4. Ca urmare, accesul facilitat în conformitate cu art. 12.2 si 12.3 va fi acordat conform unui acord-tip de transfer de material (ATM), care va fi adoptat de către organul executiv si care contine prevederile art. 12.3 lit. a), d) si g), dispozitiile cu privire la împărtirea avantajelor enuntate în art. 13.2 lit. d) alin. (ii) si alte prevederi relevante ale prezentului tratat, precum si aceea că primitorul resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură trebuie să solicite ca prevederile ATM să se aplice atât transferului resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură către o altă persoană sau entitate, cât si tuturor transferurilor ulterioare ale acestor resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

12.5. Părtile contractante vor veghea să fie posibil să se facă recurs în conformitate cu dispozitiile jurisdictionale aplicabile, în sistemele lor juridice, în caz de diferende contractuale decurgând din aceste ATM, recunoscând că obligatiile ce decurg din aceste ATM revin în exclusivitate părtilor care iau parte la aceste acorduri.

12.6. În situatii de urgentă cauzate de catastrofe părtile contractante convin să acorde un acces facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, potrivit Sistemului multilateral, în scopul de a contribui la refacerea stării sistemelor agricole, în cooperare cu coordonatorii de ajutoare.

 

ARTICOLUL 13

Împărtirea avantajelor în Sistemul multilateral

 

13.1. Părtile contractante recunosc că accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură care sunt incluse în Sistemul multilateral constituie în sine un avantaj major al acestui sistem si convin ca avantajele care rezultă să fie împărtite într-o manieră justă si echitabilă, în conformitate cu dispozitiile prezentului articol.

13.2. Părtile contractante convin ca avantajele care decurg din utilizarea, inclusiv cea comercială, a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în cadrul Sistemului multilateral să fie împărtite în mod just si echitabil prin următoarele mecanisme: schimbul de informatii, accesul la tehnologii si transferul acestora, consolidarea capacitătilor, împărtirea avantajelor care decurg din comercializare, tinând seama de domeniile de activităti prioritare ale Planului global de actiune în evolutie continuă si în functie de orientările organului executiv.

a) Schimbul de informatii

Părtile contractante convin să facă disponibile informatiile care înglobează, cu deosebire, cataloage si inventare, informatii asupra tehnologiilor si rezultate ale cercetării tehnice, stiintifice si socioeconomice, inclusiv caracterizarea, evaluarea si utilizarea, privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură incluse în Sistemul multilateral. Asemenea informtii vor fi făcute disponibile, dacă ele nu sunt confidentiale, sub rezerva dreptului aplicabil si în conformitate cu capacitătile nationale. Asemenea informatii vor fi puse la dispozitie tuturor părtilor contractante la prezentul tratat prin sistemul de informatii prevăzut la art. 17.

b) Accesul la tehnologii si transferul de tehnologii

(i) Părtile contractante se angajează să acorde si/sau să faciliteze accesul la tehnologii vizând conservarea, caracterizarea, evaluarea si utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, incluse în Sistemul multilateral. Recunoscând că anumite tehnologii nu pot fi transferate decât prin materialul genetic, părtile contractante acordă si/sau facilitează accesul la aceste tehnologii si la materialul genetic inclus în Sistemul multilateral, precum si la varietătile ameliorate si la materialul genetic elaborat datorită utilizării resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, incluse în Sistemul multilateral, în conformitate cu dispozitiile art. 12. Accesul la aceste tehnologii, la soiurile de ameliorare si la materialul genetic va fi acordat si/sau facilitat, respectându-se drepturile de proprietate si legile aplicabile privind accesul si conform capacitătilor nationale.

(ii) Accesul la tehnologii si transferul lor în alte tări, în particular în tări în curs de dezvoltare si în tări cu economii în tranzitie, vor fi efectuate printr-un ansamblu de măsuri, cum sunt înfiintarea, functionarea si participarea la grupe tematice pe culturi pentru utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură la toate tipurile de parteneriat pentru cercetare si dezvoltare si la societăti comerciale în parteneriat, legate de materialul primit, de dezvoltarea resurselor umane si de accesul efectiv la facilitătile de cercetare.

(iii) Accesul la tehnologii si transferul de tehnologii, asa cum sunt mentionate în alin. (i) si (ii), incluzând tehnologiile protejate de drepturi de proprietate intelectuală, pentru tările în curs de dezvoltare care sunt părti contractante, în particular pentru tările cele mai putin dezvoltate si tările cu economii în tranzitie, vor fi asigurate si/sau facilitate, în conditii corecte si dintre cele mai favorabile, în particular în cazul tehnologiilor utilizate în scopul conservării, precum si al tehnologiilor de care beneficiază agricultorii din tările în curs de dezvoltare, mai ales din tările cele mai putin dezvoltate si tările cu economii în tranzitie, inclusiv în conditii de concesiune si preferentiale, dacă s-a convenit reciproc, printre altele, prin parteneriate în cercetare si dezvoltare în cadrul Sistemului multilateral. Accesul si transferul vor fi asigurate în conditii de recunoastere si în conformitate cu protectia adecvată si efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală.

c) Consolidarea capacitătilor

Tinând cont de nevoile tărilor aflate în curs de dezvoltare si ale tărilor cu economii în tranzitie, după cum sunt reflectate de prioritătile pe care le acordă consolidării capacitătilor în problema resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în planurile si programele lor, atunci când ele există, vizând resursele fitogenetice pentru alimentatie si agricultură acoperite de către Sistemul multilateral, părtile contractante convin să acorde prioritate:

(i) stabilirii si/sau consolidării programelor de educatie si de formare stiintifică si tehnică în domeniul conservării si utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură; (ii) dezvoltării si modernizării facilitătilor destinate conservării si utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, în particular în tările în curs de dezvoltare si cele cu economii în tranzitie; si (iii) cercetării stiintifice efectuate, de preferintă si dacă este posibil în tările în curs de dezvoltare si în tările în tranzitie, în cooperare cu institutiile din aceste tări, precum si cresterii capacitătii de a face asemenea cercetări în domeniile în care ele sunt necesare.

d) Participarea la rezultatele financiare si la celelalte beneficii ale comercializării:

(i) părtile contractante sunt de acord, în cadrul Sistemului multilateral, să ia măsuri în scopul împărtirii beneficiilor comerciale, prin implicarea sectorului privat si public în activitătile identificate în prezentul articol, prin parteneriate si colaborări, incluzând sectorul privat din tările în curs de dezvoltare si din tările cu economii în tranzitie, în domeniul cercetării si dezvoltării tehnologice;

(ii) părtile contractante sunt de acord ca ATM descris la art. 12.4 să includă clauza ca primitorul care comercializează un produs care este resursă genetică vegetală pentru alimentatie si agricultură si încorporează material obtinut prin Sistemul multilateral să plătească, conform mecanismului descris în art. 19.3 lit. f), o parte echitabilă din beneficiile obtinute din comercializarea acelui produs, exceptând orice situatie în care un asemenea produs este disponibil fără restrictii pentru terti, pentru cercetare si ameliorare ulterioară, caz în care primitorul care comercializează va fi încurajat să efectueze asemenea plăti. Organul executiv va stabili la prima sa sesiune nivelul, forma si modalitatea de efectuare a acestor plăti, în acord cu practica comercială uzuală. Organul executiv poate decide stabilirea unor niveluri diferentiate de plăti pentru diferitele categorii de destinatari care comercializează asemenea produse; poate, de asemenea, decide asupra necesitătii de a excepta de la aceste plăti micii fermieri din tările în curs de dezvoltare si din tările cu economii în tranzitie.

Organul executiv poate din când în când să revizuiască nivelurile de plăti, în vederea realizării unei împărtiri corecte si echitabile a beneficiilor, si poate, de asemenea, să evalueze, într-o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, dacă plata unei părti din beneficiile rezultate din comercializarea unor produse sub mandat ATM trebuie să devină obligatorie si în cazurile în care asemenea produse sunt disponibile fără restrictii pentru terti, în scopul cercetării si ameliorării ulterioare.

13.3. Părtile contractante sunt de acord ca beneficiile apărute din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, care sunt împărtite conform Sistemului multilateral, să fie distribuite cu prioritate, direct si indirect, către fermierii din toate tările, în special din tările în curs de dezvoltare si din tările cu economii în tranzitie, care conservă si utilizează durabil resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

13.4. În prima sa sesiune, organul executiv va elabora politici relevante si criterii pentru asistentă specifică, în conformitate cu strategia de finantare agreată, conform art. 18, pentru conservarea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, pentru tările în curs de dezvoltare si tările cu economii în tranzitie, ale căror contributii la diversitatea resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură în cadrul Sistemului multilateral sunt semnificative si/sau au nevoi speciale.

13.5. Părtile contractante recunosc că probabilitatea implementării complete a Planului global de actiune, în special în tările în curs de dezvoltare si în tările cu economii în tranzitie, va depinde în mare măsură de implementarea efectivă a prevederilor prezentului articol si de strategia de finantare, asa cum este prevăzută la art. 18.

13.6. Părtile contractante vor lua în considerare modalitătile unei strategii de contributii voluntare pentru împărtirea beneficiilor, prin care industriile de prelucrare a alimentelor care beneficiază de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură să contribuie la Sistemul multilateral.

 

PARTEA a V-a

Capitole auxiliare

 

ARTICOLUL 14

Planul global de actiune

 

14. Recunoscând că Planul global de actiune pentru conservarea si utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, aflat în derulare, este important pentru prezentul tratat, părtile contractante vor promova implementarea sa efectivă, inclusiv prin actiuni nationale si, atunci când sunt potrivite, prin cooperări internationale care să furnizeze un cadru coerent, inter alia, pentru crearea de capacităti, transferul de tehnologie si schimbul de informatii, tinând cont de prevederile art. 13.

 

ARTICOLUL 15

Colectiile ex situ de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, detinute de centrele de cercetări agricole internationale ale Grupului consultativ de cercetări agricole internationale si de alte institutii

Internationale

 

15.1. Părtile contractante recunosc importanta pentru prezentul tratat a colectiilor ex situ de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, aflate sub răspunderea centrelor de cercetări agricole internationale (IARC) ale Grupului consultativ de cercetări agricole internationale (CGIAR). Părtile contractante invită IARC să semneze acorduri cu organul executiv, privitoare la colectiile ex situ, în concordantă cu termenii si conditiile de mai jos:

a) resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, enumerate în anexa nr. I la prezentul tratat si detinute de IARC, vor fi făcute disponibile conform prevederilor stabilite în partea a IV-a;

b) resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, altele decât cele enumerate în anexa nr. I la prezentul tratat si colectate înainte de intrarea sa în vigoare, care sunt detinute de IARC, vor fi făcute disponibile potrivit ATM aflat în derulare, în conformitate cu conventiile dintre IARC si FAO. Conventiile ATM vor fi amendate de organul executiv nu mai târziu de a doua sa sesiune, după consultări în concordantă cu prevederile relevante ale prezentului tratat, în special cu art. 12 si 13 si tinând cont de următoarele conditii:

(i) IARC vor informa periodic organul executiv despre ATM la care au aderat, conform unui calendar ce va fi stabilit de organul executiv;

(ii) părtilor contractante de pe al căror teritoriu au fost colectate resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, în conditii in situ, li se vor pune la dispozitie mostre din asemenea resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, la cerere, fără a fi nevoie de un ATM;

(iii) beneficiile rezultate în urma ATM mai sus mentionate, care se colectează conform mecanismului mentionat la art. 19.3 lit. f), vor fi folosite în special pentru conservarea si utilizarea durabilă a respectivelor resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, în special în programele nationale si regionale din tările în curs de dezvoltare si din tările cu economii în tranzitie, în particular în centre de diversitate si în tările cele mai putin dezvoltate; si

(iv) IARC vor lua măsurile adecvate, în acord cu capacitătile proprii, pentru a se conforma conditiilor ATM si vor informa cu promptitudine organul executiv despre cazurile de neconformitate;

c) IARC recunosc autoritatea organului executiv de a stabili politicile directoare referitoare la păstrarea colectiilor ex situ detinute de către IARC si subiect al prevederilor prezentului tratat;

d) facilitătile stiintifice si tehnice în care sunt conservate colectiile ex situ vor rămâne sub autoritatea IARC care preiau în gestiune si în administrare colectiile în conformitate cu standardele internationale acceptate, în particular cu standardele băncilor de gene girate de Comisia FAO a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură;

e) la cererea unui IARC, secretarul va încerca să ofere sprijin tehnic corespunzător;

f) secretarul va avea în orice moment drept de acces la facilităti, precum si dreptul de inspectie a tuturor activitătilor care au loc în interiorul acestor facilităti, în directă legătură cu conservarea si schimburile de materiale, subiect al prezentului articol;

g) dacă întretinerea curentă a colectiilor ex situ detinute de IARC este afectată sau amenintată de către oricare eveniment, inclusiv forta majoră, secretarul, cu aprobarea tării gazdă, va oferi asistentă pentru evacuarea sau pentru transferul colectiei, în măsura posibilitătilor.

15.2. Părtile contractante sunt de acord să ofere acces facil la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură mentionate în anexa nr. I, în conformitate cu Sistemul multilateral, pentru IARC din CGIAR, care au acorduri semnate cu organul executiv, în conformitate cu prezentul tratat. Aceste centre vor fi incluse pe o listă păstrată de secretar, disponibilă, la cerere, pentru părtile contractante.

15.3. Materialele, altele decât cele enumerate în anexa nr. I, care sunt receptionate si conservate de IARC, după intrarea în vigoare a prezentului tratat, vor fi disponibile în termeni concordanti cu acordurile mutuale dintre IARC care au primit materialele si tara de origine sau tara care a achizitionat aceste resurse, în conformitate cu Conventia diversitătii biologice sau cu altă lege aplicabilă.

15.4. Părtile contractante sunt încurajate să ofere acelor IARC care au semnat acorduri cu organul executiv, în baza unor întelegeri mutuale, acces la resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar sunt importante pentru programele si activitătile IARC.

15.5. Pentru scopurile declarate în acest articol, organul executiv va căuta să stabilească întelegeri si cu alte institutii internationale relevante.

 

ARTICOLUL 16

Retele internationale de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură

 

16.1. Cooperarea existentă în retelele internationale de resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură va fi încurajată sau dezvoltată pe baza aranjamentelor existente si în concordantă cu termenii prezentului tratat, în asa fel încât să se realizeze cea mai mare cuprindere posibilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

16.2. Părtile contractante vor încuraja, considerând-o oportună, participarea la retele internationale a tuturor institutiilor relevante, incluzând organizatii guvernamentale, private, organizatii neguvernamentale, unităti de cercetare, ameliorare si alte institutii.

 

ARTICOLUL 17

Sistemul informational global privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură

 

17.1. Părtile contractante vor coopera pentru a dezvolta si a consolida un sistem informational global, în scopul de a facilita schimburile de informatii, bazat pe sistemele informationale existente, despre chestiuni stiintifice, tehnice si de mediu, legate de resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, cu speranta că aceste schimburi vor contribui la împărtirea beneficiilor prin realizarea disponibilitătii informatiilor despre resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, pentru toate părtile contractante. În dezvoltarea Sistemului informational global cooperarea va respecta spiritul mecanismului Biroului de decontare al Conventiei diversitătii biologice.

17.2. Pe baza notificărilor părtilor contractante vor fi emise din timp avertismente despre evenimentele probabile, care ar putea ameninta întretinerea eficientă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, cu o atentie specială pentru salvarea materialului.

17.3. Părtile contractante vor coopera cu Comisia FAO pentru resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, în reevaluările sale periodice asupra stării resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură de pe glob, în scopul de a facilita actualizarea Planului global de actiune la care face referire art. 14.

 

PARTEA a VI-a

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 18

Resurse financiare

 

18.1. Părtile contractante se angajează să implementeze o strategie de finantare pentru implementarea prezentului tratat, în conformitate cu prevederile prezentului articol.

18.2. Obiectivele strategiei de finantare vor fi îmbunătătirea disponibilitătii, transparentei, eficientei si eficacitătii utilizării resurselor financiare pentru implementarea activitătilor prezentului tratat.

18.3. În vederea mobilizării fondurilor pentru activităti prioritare, planuri si programe, în special în tările în curs de dezvoltare si în tările cu economii în tranzitie si luând în considerare Planul global de actiune, periodic organul executiv va stabili destinatiile acestor fonduri.

18.4. Strategii de utilizare a fondurilor:

a) părtile contractante vor lua măsurile necesare si adecvate în cadrul organelor executive ale mecanismelor internationale, fondurilor si organismelor relevante, pentru a asigura prioritatea si atentia necesare alocării efective de resurse predictibile si convenite pentru implementarea planurilor si programelor, conform prezentului tratat;

b) măsura în care părtile contractante care sunt tări în curs de dezvoltare si părtile contractante cu economii în tranzitie vor implementa efectiv angajamentele asumate prin prezentul tratat va depinde de alocarea efectivă, în special de către părtile contractante care sunt tări dezvoltate, a resurselor la care se referă prezentul articol. Părtile contractante care sunt tări în curs de dezvoltare si părtile contractante care sunt tări cu economii în tranzitie vor acorda prioritatea cuvenită în propriile planuri si programe construirii unei capacităti corespunzătoare în domeniul resurselor genetice vegetale pentru agricultură si alimentatie;

c) părtile contractante care sunt tări dezvoltate furnizează, iar părtile contractante care sunt tări în curs de dezvoltare si părtile contractante cu economii în tranzitie folosesc resurse financiare pentru implementarea prezentului tratat prin canale bilaterale, multilaterale si regionale. Asemenea canale vor include mecanismele descrise la art. 19.3 lit. f);

d) fiecare parte contractantă acceptă să execute si să furnizeze resurse financiare pentru activitătile nationale de conservare si utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru agricultură si alimentatie, în functie de posibilitătile nationale si de resursele financiare. Resursele financiare disponibile nu pot fi utilizate în scopuri care nu sunt prevăzute în prezentul tratat, în special în domenii înrudite cu comertul international si cu schimbul de mărfuri;

e) părtile contractante acceptă că beneficiile financiare specificate la art. 13.2 lit. d) sunt parte a strategiei financiare;

f) părtile contractante pot oferi contributii voluntare, în conformitate cu prevederile art. 13, iar acestea pot proveni din sectorul privat, de la organizatii neguvernamentale sau din alte surse. Părtile contractante acceptă ca organul executiv să ia în considerare strategii de promovare a unor asemenea contributii.

18.5. Părtile contractante acceptă ca prioritatea să fie acordată implementării unor planuri si programe convenite, adresate agricultorilor din tările în curs de dezvoltare, în special din tările cel mai putin dezvoltate si din tările cu economii în tranzitie, care conservă si utilizează durabil resurse genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură.

 

PARTEA a VII-a

Clauze internationale

 

ARTICOLUL 19

Organul executiv

 

19.1. Organul executiv al prezentului Tratat este constituit din toate părtile contractante.

19.2. Toate deciziile organului executiv vor fi luate prin consens, în afară de cazul în care pentru a se ajunge la anumite măsuri se stabilesc alte modalităti decizionale, exceptând situatiile prevăzute la art. 23 si 24, când consensul este obligatoriu.

19.3. Functiile organului executiv au ca finalitate promovarea si implementarea corespunzătoare a prezentului tratat, urmărind obiectivele sale si, în special:

a) să asigure orientarea tactică si îndrumarea monitorizării, precum si să adopte recomandările necesare pentru implementarea prezentului tratat, în special pentru functionarea Sistemului multilateral;

b) să adopte planurile si programele pentru implementarea prezentului tratat;

c) să adopte la prima sa sesiune si periodic să revizuiască strategia de folosire a fondurilor pentru implementarea prezentului tratat, în conformitate cu prevederile art. 18;

d) să adopte bugetul prezentului tratat;

e) să ia în considerare si să organizeze, în functie de disponibilitatea fondurilor necesare, organisme subsidiare, potrivit necesitătilor, si să stabilească mandatele si componenta acestora;

f) să stabilească, în functie de necesităti, un mecanism adecvat, cum ar fi un cont de depozit, pentru primirea si utilizarea resurselor financiare care se vor acumula în el, în scopul implementării prezentului tratat;

g) să stabilească si să mentină cooperarea cu alte organizatii internationale relevante si institutii create de alte tratate, incluzând în mod particular Conferinta părtilor la Conventia diversitătii biologice, în problemele care cad sub incidenta prezentului Tratat, inclusiv participarea lor la strategia de distribuire a fondurilor;

h) să ia în considerare si să adopte după necesităti amendamentele la prezentul tratat, în conformitate cu prevederile art. 23;

i) să ia în considerare si să adopte după necesităti amendamente la anexele prezentului tratat, în conformitate cu prevederile art. 24;

j) să ia în considerare strategiile de încurajare a contributiilor voluntare, în special cele la care se referă art. 13 si 18;

k) să îndeplinească alte functii necesare realizării obiectivelor prezentului tratat;

l) să ia notă despre deciziile principale ale Conferintei părtilor la Conventia diversitătii biologice si despre alte decizii importante ale celorlalte organizatii internationale si institutii create de alte tratate;

m) să informeze Conferinta părtilor la Conventia diversitătii biologice, alte organizatii internationale si institutii create de alte tratate despre problemele ce privesc implementarea prezentului tratat;

n) să aprobe termenii acordurilor cu IARC si cu alte institutii internationale, să revizuiască si să amendeze ATM prevăzut la art. 15.

19.4. În conformitate cu art. 19.6, fiecare parte contractantă va avea un vot si poate fi reprezentată la sesiunile organului executiv de un singur delegat, care poate fi însotit de un supleant, de experti si consilieri.

Supleantii, expertii si consilierii pot lua parte la dezbaterile organului executiv, dar nu au drept de vot, cu exceptia cazurilor în care au fost autorizati să înlocuiască un delegat.

19.5. Organizatia Natiunilor Unite, agentiile sale specializate si Agentia Internatională pentru Energie Atomică, precum si orice alt stat care nu este parte contractantă la prezentul tratat pot fi reprezentate de observatori la sesiunile organului executiv. Orice alt organism sau agentie, fie guvernamentală, fie neguvernamentală, calificată în domenii care au legătură cu conservarea si utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, care a informat secretarul despre dorinta sa de a fi prezentă la o sesiune a organului executiv, poate fi admisă, cu exceptia cazului în care, cel putin o treime din numărul părtilor contractante prezintă obiectii. Admiterea si participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedură adoptate de organul executiv.

19.6. O organizatie membră FAO, care este o parte contractantă, si statele membre ale acelei organizatii membre, care sunt părti contractante, îsi vor exercita drepturile care decurg din calitatea de membru si îsi vor îndeplini, mutatis mutandis, obligatiile de membru în acord cu Constitutia si cu Regulamentul general FAO.

19.7. Organul executiv va adopa si va amenda, în functie de necesităti, propriile reguli de procedură si reguli financiare care nu vor fi contradictorii prezentului tratat.

19.8. La orice sesiune a organului executiv va fi necesară prezenta de delegati reprezentând majoritatea părtilor contractante, pentru a se constitui cvorumul.

19.9. Organul executiv va tine sesiuni ordinare, cel putin una la 2 ani. Aceste sesiuni trebuie, pe cât posibil, să se desfăsoare înainte sau imediat după sesiunile ordinare ale Comisiei privind resursele genetice pentru alimentatie si agricultură.

19.10. Organul executiv va tine sesiuni extraordinare atunci când acesta le consideră ca fiind necesare sau la solicitarea adresată, în scris, de către orice parte contractantă, dovedind că această cerere este sprijinită de cel putin o treime din numărul părtilor contractante.

19.11. Organul executiv îsi va alege presedintele si vicepresedintii (care împreună formează Biroul), în conformitate cu regulile de procedură.

 

ARTICOLUL 20

Secretarul

 

20.1. Secretarul organului executiv va fi numit de directorul general al FAO, cu aprobarea organului executiv. Secretarul va fi asistat de personal, în functie de necesităti.

20.2. Secretarul are următoarele functii:

a) asigură si furnizează suport administrativ pentru sesiuni ale organului executiv si pentru orice corpuri subsidiare, după cum se va stabili;

b) asistă organul executiv în ducerea la îndeplinire a functiilor sale, incluzând realizarea unor sarcini specifice pe care organul executiv ar putea decide să i le atribuie;

c) raportează activitătile sale organului executiv.

20.3. Secretarul va comunica tuturor părtilor contractante si directorului general:

a) deciziile organului executiv, în termen de 60 de zile de la adoptare;

b) informatiile primite de la părtile contractante, în conformitate cu prevederile prezentului tratat.

20.4. Secretarul va furniza documentatia în cele 6 limbi ale Organizatiei Natiunilor Unite pentru sesiunile organului executiv.

20.5. Secretarul va coopera cu alte organizatii si organisme create prin alte tratate, incluzând în mod special Secretariatul Conventiei asupra diversitătii biologice în realizarea obiectivelor prezentului tratat.

 

ARTICOLUL 21

Buna-credintă

 

Organul executiv, la prima sa întâlnire, va lua în considerare si va aproba procedurile efective si modul de conlucrare, precum si mecanismele operationale pentru a promova buna-credintă în legătură cu prevederile prezentului tratat si pentru a adresa recomandări în probleme de rea-credintă. Aceste proceduri si mecanisme vor include monitorizarea si oferirea de recomandări sau de asistentă, inclusiv recomandări legale ori asistentă legală, când este necesar, în special tărilor în curs de dezvoltare si tărilor cu economii în tranzitie.

 

ARTICOLUL 22

Rezolvarea diferendelor

 

22.1. În eventualitatea unui diferend între părtile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat, părtile în cauză vor căuta solutii prin negocieri.

22.2. Dacă părtile în cauză nu pot ajunge la o întelegere prin negocieri, ele pot căuta împreună bunele oficii sau pot cere medierea unui tert.

22.3. Când se ratifică, acceptă, aprobă ori se aderă la prezentul tratat sau oricând după aceea, o parte contractantă poate declara în scris Depozitarului că, pentru un diferend nerezolvat în concordantă cu art. 22.1 sau art. 22.2, acceptă ca obligatorii unul sau ambele mijloace de rezolvare care urmează:

a) arbitrajul în concordantă cu procedura arătată în partea I a anexei nr. II la prezentul tratat;

b) supunerea diferendului Curtii Internationale de Justitie.

22.4. Dacă părtile aflate în diferend, în concordantă cu art. 22.3, nu au acceptat nici un mod comun de rezolvare a diferendului, acesta va fi supus concilierii în conformitate cu partea a 2-a din anexa nr. II la prezentul tratat, dacă părtile nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 23

Amendamentele tratatului

 

23.1. Amendamente la prezentul tratat pot fi propuse de orice parte contractantă.

23.2. Amendamente la prezentul tratat vor fi adoptate într-o sesiune a organului executiv. Textul oricărui amendament propus va fi comunicat părtilor contractante de către secretar cu cel putin 6 luni înaintea sesiunii la care este propus pentru adoptare.

23.3. Toate amendamentele la prezentul tratat vor fi aprobate prin consens al părtilor contractante prezente la sesiunea organului executiv.

23.4. Orice amendament adoptat de către organul executiv va intra în vigoare pentru părtile contractante care l-au ratificat, acceptat sau aprobat în a 90-a zi după depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către două treimi din numărul părtilor contractante. După 90 de zile de la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentului, acesta va intra în vigoare pentru orice altă parte contractantă.

23.5. În întelesul prezentului articol, un instrument depus de către o organizatie membră a FAO nu va fi socotit în plus fată de cele depuse de statele membre ale unei asemenea organizatii.

 

ARTICOLUL 24

Anexe

 

24.1. Anexele la prezentul tratat constituie parte integrantă din acesta, iar o referintă la prezentul tratat va fi în acelasi timp o referintă la oricare dintre anexele sale.

24.2. Prevederile art. 23 se vor aplica si amendamentelor anexelor.

 

ARTICOLUL 25

Semnătura

 

Prezentul tratat va fi depus la FAO începând cu data de 3 noiembrie 2001 până pe 4 noiembrie 2002, pentru a putea fi semnat de către toti membrii FAO si de orice alte state care nu sunt membre FAO, dar care sunt membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, sau de oricare dintre agentiile sale specializate ori de Agentia Internatională de Energie Atomică.

 

ARTICOLUL 26

Ratificare, acceptare sau aprobare

 

Prezentul tratat va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării de către membrii si nemembrii FAO la care s-a făcut referire în art. 25. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Depozitar.

 

ARTICOLUL 27

Aderare

 

Prezentul tratat va fi deschis spre aderare tuturor membrilor FAO si oricărui stat care nu este membru FAO, dar este membru al Organizatiei Natiunilor Unite, sau al oricăreia dintre agentiile sale specializate ori al Agentiei Internationale de Energie Atomică, începând cu data la care prezentul tratat este închis pentru semnare. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Depozitar.

 

ARTICOLUL 28

Intrarea în vigoare

 

28.1. Conform prevederilor art. 29.2, prezentul tratat va intra în vigoare în a 90-a zi după depunerea celui de-al 40-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu conditia ca cel putin 20 de instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare să fie depuse de membrii FAO.

28.2. Pentru fiecare membru FAO si pentru orice stat care nu este membru FAO, dar este membru al Organizatiei Natiunilor Unite, sau al oricăreia dintre agentiile sale specializate ori al Agentiei Internationale de Energie Atomică, care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul tratat după depunerea, în conformitate cu art. 28.1, al celui de-al 40-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezentul tratat va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

 

ARTICOLUL 29

Organizatii membre ale FAO

 

29.1. Când o organizatie membră a FAO depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul tratat, organizatia membră, în conformitate cu prevederile art. 11.7. din Constitutia FAO, va notifica orice modificare privind distributia competentei la declaratia sa de competentă dată conform art. 11.5 din Constitutia FAO, asa cum va fi necesar în lumina acceptării sale la prezentul tratat. Orice parte contractantă la prezentul tratat poate cere, în orice moment, de la o organizatie membră FAO care este parte contractantă la prezentul tratat să furnizeze informatii la fel ca între o organizatie membră si statele membre ale sale si este responsabilă pentru implementarea oricărei probleme particulare ce intră sub incidenta prezentului tratat. Organizatia membră va furniza informatii într-un timp rezonabil.

29.2. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare, aderare sau retragere, depuse de o organizatie membră a FAO, nu vor fi socotite ca suplimentare fată de cele depuse de statele membre ale acesteia.

 

ARTICOLUL 30

Rezerve

 

Nici o rezervă nu va putea fi adoptată la prezentul tratat.

 

ARTICOLUL 31

Terti

 

Părtile contractante vor încuraja orice membru FAO sau alt stat care nu este parte contractantă la prezentul tratat să adere la acesta din urmă.

 

ARTICOLUL 32

Retrageri

 

32.1. Orice parte contractantă poate, oricând după 2 ani de la data de la care prezentul tratat a intrat în vigoare pentru ea, să notifice Depozitarul asupra retragerii sale din prezentul tratat. Depozitarul va informa imediat părtile contractante.

32.2. Retragerea va produce efecte după un an de la data primirii notificării.

 

ARTICOLUL 33

Desfiintarea

 

33.1. Prezentul tratat va fi desfiintat de drept dacă si când, ca rezultat al retragerilor, numărul părtilor contractante scade sub 40, dacă părtile contractante rămase nu decid în mod unanim altfel.

33.2. Depozitarul va informa toate părtile contractante când numărul lor scade la 40.

33.3. În eventualitatea desfiintării tratatului, dispunerea de bunuri se va face conform regulilor financiare adoptate de organul executiv.

 

ARTICOLUL 34

Depozitarul

 

Directorul general al FAO va fi depozitarul acestui tratat.

 

ARTICOLUL 35

Texte autentice

 

Textele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă ale prezentului tratat sunt autentice în mod egal.

 

ANEXA Nr. I*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. II

 

PARTEA 1

Arbitrajul

 

ARTICOLUL 1

 

Partea reclamantă va notifica către secretar că părtile litigiului solicită arbitraj conform art. 22. Notificarea va stabili obiectul arbitrajului si va include, în mod special, mentionarea acelor articole din tratat a căror interpretare sau aplicare are legătură cu obiectul litigiului. Dacă părtile aflate în litigiu nu s-au înteles asupra obiectului cauzei înainte de a fi desemnat presedintele tribunalului, atunci Tribunalul de arbitraj va stabili el însusi obiectul. Secretarul va comunica informatia astfel primită tuturor părtilor contractante la tratat.

 

ARTICOLUL 2

 

În litigiile dintre două părti Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 membri. Fiecare parte aflată în litigiu va numi un arbitru, iar cei 2 arbitri vor desemna împreună, de comun acord, al treilea arbitru, care va fi presedintele Tribunalului de arbitraj. Acesta din urmă nu va avea nationalitatea uneia dintre părtile litigiului, nici nu va avea domiciliul pe teritoriul uneia dintre părtile litigiului, nu va lucra pentru nici unul dintre ei si nu va fi avut de-a face în vreun fel cu cazul respectiv.

2. În cazul unui litigiu cu mai mult de două părti contractante, părtile cu interes comun vor numi, de comun acord, un singur arbitru.

3. Ocuparea locului vacant va fi făcută în conformitate cu desemnarea initială.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Dacă presedintele Tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termen de două luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, directorul general al FAO , la solicitarea uneia dintre părtile aflate în litigiu, va desemna presedintele într-o perioadă suplimentară de două luni.

2. Dacă una dintre părtile aflate în litigiu nu a numit un arbitru în timp de două luni de la primirea solicitării, cealaltă parte aflată în litigiu poate să îl informeze pe directorul general al FAO, care va face desemnarea în timpul unei perioade suplimentare de două luni.

 

ARTICOLUL 4

 

Tribunalul de arbitraj va adopta hotărârile sale în conformitate cu prevederile tratatului si cu dreptul international.

 

ARTICOLUL 5

 

Dacă părtile în litigiu nu au convenit altfel, Tribunalul de arbitraj îsi va stabili propriile norme de procedură.

 

ARTICOLUL 6

 

La solicitarea uneia dintre părtile litigiului, Tribunalul de arbitraj poate recomanda luarea de măsuri asiguratorii, indispensabile.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile litigiului trebuie să faciliteze munca Tribunalului de arbitraj si, utilizând toate mijloacele care le stau la dispozitie, vor trebui, în special, să:

a) furnizeze tribunalului toate documentele relevante, informatiile si facilitătile; si

b) să permită Tribunalului de arbitraj, ori de câte ori este necesar, să citeze martorii sau expertii si să consemneze depozitia acestora.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile în litigiu si arbitrii au obligativitatea păstrării confidentialitătii cu privire la orice informatie primită cu titlu de confidentă în timpul procesului de arbitraj.

 

ARTICOLUL 9

 

Dacă Tribunalul de arbitraj nu stabileste altfel, din cauza împrejurărilor speciale ale spetei, atunci cheltuielile tribunalului vor fi suportate în mod egal de către părtile aflate în litigiu. Tribunalul de arbitraj va păstra înregistrările tuturor cheltuielilor sale si va furniza un deviz final părtilor în litigiu.

 

ARTICOLUL 10

 

Orice parte contractantă care justifică un interes legitim fată de obiectul litigiului si care poate fi prejudiciată în vreun fel de hotărârea dată pe fondul cauzei poate interveni în proces, cu încuviintarea Tribunalului de arbitraj.

 

ARTICOLUL 11

 

Tribunalul de arbitraj poate asculta si hotărî asupra cererilor reconventionale apărute în legătură cu obiectul litigiului.

 

ARTICOLUL 12

 

Hotărârile Tribunalului de arbitraj atât asupra actelor procedurale, cât si asupra fondului vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor săi.

 

ARTICOLUL 13

 

Dacă una dintre părtile în litigiu nu apare în fata Tribunalului de arbitraj sau nu se poate apăra în acest caz, cealaltă parte poate solicita Tribunalului de arbitraj continuarea procesului si pronuntarea unei hotărâri.

Neprezentarea în fata Tribunalului de arbitraj a uneia dintre părtile aflate în litigiu sau imposibilitatea uneia dintre acestea de a se apăra nu poate împiedica desfăsurarea procesului. Înainte de a se pronunta pe fondul cauzei, Tribunalul de arbitraj trebuie să fie lămurit cu privire la temeinicia si legalitatea cererii.

 

ARTICOLUL 14

 

Tribunalul va fi tinut să adopte hotărârea, prin care dezleagă fondul cauzei, în termen de 5 luni de la data constituirii sale, doar dacă nu găseste de cuviintă să prelungească perioada cu încă un termen de cel mult 5 luni.

 

ARTICOLUL 15

 

Hotărârea prin care se rezolvă fondul cauzei va fi limitată la obiectul litigiului si va contine motivele care au stat la baza adoptării sale. Va avea mentionate numele membrilor care au participat la deliberare si data pronuntării. Orice membru al Tribunalului de arbitraj poate atasa la actul final opinia sa separată sau diferită fată de solutia dată.

 

ARTICOLUL 16

 

Hotărârea definitivă va fi obligatorie pentru părtile cauzei. Ea va fi dată fără drept de apel doar dacă părtile aflate în litigiu nu au convenit, în prealabil, altfel asupra unei proceduri de apel.

 

ARTICOLUL 17

 

Orice diferend care poate să apară între părtile în litigiu, în legătură cu interpretarea sau executarea hotărârii definitive, poate fi supus spre solutionare, de oricare dintre părtile cauzei, Tribunalului de arbitraj care a adoptat hotărârea.

 

PARTEA a 2-a

Concilierea

 

ARTICOLUL 1

 

O comisie de conciliere va fi creată la solicitarea uneia dintre părtile aflate în litigiu. Comisia de conciliere va fi, dacă părtile nu au convenit altfel, compusă din 5 membri, 2 numiti de fiecare parte implicată si un presedinte ales cu acordul tuturor membrilor desemnati.

 

ARTICOLUL 2

 

În disputele dintre mai mult de două părti contractante părtile cu interes comun vor numi membrii comisiei de conciliere din partea lor, de comun acord. Când două sau mai multe părti la diferend au interese diferite sau există divergente că ar avea un interes comun, ele vor numi, separat, membrii lor.

 

ARTICOLUL 3

 

Dacă în termen de două luni de la data solicitării de constituire a comisiei de conciliere toti membrii acesteia nu au fost desemnati de către părtile în litigiu, atunci directorul general al FAO va proceda, la cererea părtii care a initiat solicitarea, la desemnarea acestora într-un termen nou, de două luni.

 

ARTICOLUL 4

 

Dacă presedintele comisiei de conciliere nu a fost ales în termen de două luni de la numirea ultimului membru al acesteia, directorul general al FAO va desemna presedintele, dacă i se va cere de către una dintre părtile aflate în litigiu, într-un termen nou, de două luni.

 

ARTICOLUL 5

 

Comisia de conciliere va adopta hotărârile sale cu majoritatea voturilor membrilor săi. Dacă părtile aflate în litigiu nu au convenit altfel, comisia de conciliere îsi va stabili propria procedură. Aceasta va adopta o propunere de solutionare a litigiului, pe care părtile o vor examina cu bună-credintă.

 

ARTICOLUL 6

 

În caz de neîntelegere cu privire la competenta comisiei de conciliere, aceasta din urmă va hotărî asupra competentei sale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Tratatul international privind resursele genetice vegetale pentru alimentatie si agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 129.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 142

din 15 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Antonio Malinschi în Dosarul nr. 4.289/2004 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, personal, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

În acest sens, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Deciziile nr. 97/2000 si 143/2001, arată că dispozitiile legale criticate nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari si chiriasi. De asemenea, apreciază că nu sunt încălcate nici prevederile art. 21 si 53 din Constitutie, întrucât textul criticat permite, în egală măsură, atât proprietarului să intervină în justitie pentru apărarea dreptului său, cât si locatarului să îsi facă apărările corespunzătoare fată de cererile proprietarului. În ceea ce priveste celelalte prevederi constitutionale sau dispozitii cuprinse în instrumentele juridice internationale, Ministerul Public consideră că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.289/2004, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001. Exceptia a fost ridicată de Antonio Malinschi într-o cauză ce are ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 2.681 din 19 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.602/2004 al Judecătoriei Sibiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 53 din Constitutie, precum si reglementărilor cuprinse în art. 6 pct. 1, art. 8 pct. 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că “exercitiul dreptului de locatiune, recunoscut de lege, trebuie să aibă tratament egal cu exercitiul dreptului de proprietate, protejat, la rândul său, de lege”. Arată astfel că nu este posibilă limitarea, prin ordonanta presedintială, a dreptului locativ, drept recunoscut atât de Codul civil, cât si de Legea nr. 114/1996.

Tribunalul Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 vizează o situatie socială concretă, impusă de ratiuni practice, ce dă posibilitatea părtilor de a se adresa instantelor judecătoresti pe calea procedurii speciale, fiind aplicabile tuturor persoanelor aflate într-o situatie juridică identică, asigurându-se astfel egalitatea de tratament si suprematia legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 263/2003, apreciază că textul de lege criticat nu aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), întrucât nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari sau între chiriasi. Apreciază totodată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravin nici prevederilor art. 21 alin. (3), care consacră dreptul la un proces echitabil, si nici celor ale art. 53 din Constitutie, referitoare la conditiile în care poate fi dispusă restrângerea unor drepturi, considerând că textul de lege criticat constituie, dimpotrivă, expresia aplicării acestor prevederi constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt constitutionale. În acest sens, arată că nu poate fi retinută contrarietatea dispozitiilor criticate fată de art. 1 din Constitutie, întrucât acestea nu încalcă în nici un mod trăsăturile si valorile supreme ale statului român si nici principiul suprematiei Constitutiei si al obligativitătii legii.

De asemenea, apreciază că nu poate fi retinută nici critica privind înfrângerea art. 21 din Constitutie, deoarece textul legal criticat stabileste că măsura evacuării din spatiul detinut abuziv de chiriasul care refuză să încheie contractul de închiriere în termen de 60 de zile de la notificarea făcută de proprietar poate fi luată pe calea ordonantei presedintiale. Potrivit art. 582 din Codul de procedură civilă, ordonanta presedintială este supusă recursului, iar împotriva executării acesteia se poate face contestatie, astfel încât chiriasul are posibilitatea de a apela la instantele de judecată competente, poate formula pretentii si apărări si poate beneficia de toate garantiile procesuale oferite de un proces echitabil.

În final, Avocatul Poporului arată că nu sunt înfrânte nici prevederile constitutionale ale art. 53, întrucât măsura evacuării neconditionate a chiriasilor culpabili este stabilită prin lege, fiind justificată de respectarea drepturilor si libertătilor proprietarilor, reprezentând totodată o măsură necesară într-o societate democratică, aplicată în mod nediscriminatoriu si proportională cu situatia care a determinat-o.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 11 alin. (2): “Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelorinterese, pe calea ordonantei presedintiale.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 53 din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 11 alin. (1): “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Autorul exceptiei invocă, de asemenea, încălcarea dispozitiilor cuprinse în art. 6 pct. 1, art. 8 pct. 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora:

- Art. 6 pct. 1: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul

în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să

aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 8. pct. 1: “Orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.”;

- Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 au fost supuse în mai multe rânduri controlului de constitutionalitate, prin raportare la principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Astfel, prin Decizia nr. 143 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001, si Decizia nr. 212 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 4 octombrie 2002, Curtea a constatat că aceste dispozitii de lege sunt constitutionale. În acest context, referindu-se la conformitatea textului de lege criticat cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a retinut că acesta nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari sau între chiriasi, ci sanctionează doar conduita contrară legii a unor chiriasi.

De asemenea, prin Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, Curtea a retinut că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece egalitatea între cetăteni nu împiedică stabilirea unor restrictii sau limitări ale dreptului de proprietate.

Cât priveste sustinerea potrivit căreia dispozitiile criticate ar aduce atingere art. 21 alin. (3) din Constitutie, raportat la prevederile art. 6 pct. 1 si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, care îl îndreptătesc pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarului, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale, nu numai că nu îngrădesc accesul liber la justitie, dar permit, în egală măsură, atât proprietarului să intervină în justitie pentru apărarea dreptului său, cât si locatarului să îsi facă apărările corespunzătoare fată de cererile proprietarului. Cererea proprietarului nu poate să surprindă pe locatar, din moment ce este precedată de o notificare si de un termen de 60 de zile în care chiriasul sau fostul chirias poate actiona.

Astfel, acestia (chiriasii), printr-o actiune de drept comun, pot să solicite instantei de judecată recunoasterea unui eventual drept locativ, pe care să îl opună dreptului aparent al proprietarului. În acest sens, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 136 din 11 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 21 august 2000.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei privind înfrângerea art. 53 din Constitutie, prin Decizia nr. 88 din 4 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000, si Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, Curtea a constatat că nici o dispozitie a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu pune în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale si nici exercitarea cu bună-credintă a unor asemenea drepturi sau libertăti.

În sfârsit, cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), precum si celor ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea apreciază că acestea nu sunt relevante pentru solutionarea exceptiei de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Antonio Malinschi în Dosarul nr. 4.289/2004 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (61) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005 si se aplică unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din judetele Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iasi, Neamt, Satu Mare si Sibiu, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozitiile art. 15-18 din anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.297/2004 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Numirea directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

Art. 1. - (1) Numirea în functiile de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, unitătile conexe si cele cu activităti extrascolare se face în urma reusitei candidatilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, organizat potrivit metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru functia de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat, aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Directorii unitătilor de învătământ prescolar, primar, gimnazial si ai unitătilor de învătământ cu clasele I-X sunt numiti în functie, în urma câstigării concursului, prin decizie, de către inspectorul scolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

(3) Directorii unitătilor de învătământ liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt numiti în functie, la propunerea inspectorului scolar general, în urma câstigării concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Propunerile de numire în functie a directorilor unitătilor de învătământ liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt formulate de inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si se înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, însotite de fisa de evaluare a curriculumului vitae si borderoul de notare stabilite prin metodologia de concurs aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(5) Directorii unitătilor destinate activitătilor extrascolare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării la unitătile direct subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării si prin decizie a inspectorului scolar general, la unitătile din subordinea inspectoratului scolar.

(6) Directorul adjunct este numit în functie prin decizie a directorului unitătii de învătământ, pe baza hotărârii consiliului de administratie al unitătii, cu consultarea consiliului profesoral, dintre candidatii care au promovat concursul pentru ocuparea acestui post.

(7) Hotărârea consiliului de administratie se adoptă după consultarea consiliului profesoral, prin vot nominal deschis.

Este declarat reusit candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi din partea membrilor consiliului de administratie, fapt care se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administratie.

(8) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, numirea directorilor si directorilor adjuncti se face cu o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 2. - (1) Pentru exercitarea atributiilor care îi revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de management educational cu inspectorul scolar general, pe o perioadă de 4 ani de la numirea în functie.

(2) Directorul adjunct încheie cu directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat un contract de management educational pe o perioadă de 4 ani, dar care nu depăseste data de expirare a contractului managerial al directorului.

(3) Pentru persoanele care au mai putin de 4 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare, contractul de management se încheie până la sfârsitul anului scolar în care se realizează conditiile standard de pensionare. Contractul poate fi prelungit anual, de către inspectorul scolar general pentru director si, respectiv, de către directorul unitătii de învătământ, pentru directorul adjunct, la cererea managerului, atât timp cât acesta îsi păstrează calitatea de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar de stat, fără a se depăsi 4 ani de la data numirii în functia de director/director adjunct.

Art. 3. - Continutul contractului de management educational se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - (1) Cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de probă inspectorul scolar general înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, printr-o adresă, aprecierea potrivit căreia persoana numită în functia de director de unitate de învătământ liceal, postliceal sau scoală de arte si meserii corespunde/nu corespunde sub raport managerial.

Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management, evaluare si dezvoltare institutională si consemnat în fisa de evaluare a persoanei numite în functia de director de unitate de învătământ preuniversitar de stat.

(2) Pentru directorul unitătii de învătământ prescolar, primar, gimnazial si al unitătii de învătământ cu clasele I-X, aprecierea este formulată de către inspectorul general adjunct/seful compartimentului evaluare, prognoze, strategii si programe si este înaintat inspectorului scolar general.

Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management, evaluare si dezvoltare institutională si consemnat în fisa de evaluare a persoanei numite în functia de director de unitate de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Directorul unitătii de învătământ înaintează consiliului de administratie, cu 15 zile înaintea expirării perioadei de probă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în functia de director adjunct. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management educational si consemnat în fisa de evaluare a directorului adjunct al unitătii de învătământ preuniversitar de stat. Consiliul de administratie stabileste, pe baza fisei de evaluare si în prezenta directorului adjunct, punctajul obtinut si aprecierea potrivit căreia acesta corespunde postului ocupat.

(4) Aprecierea, însotită de fisa de evaluare privind activitatea directorului adjunct si calificativul acordat, este înaintată inspectorului scolar general, spre informare.

Art. 5. - Contractul de management educational al persoanelor numite în functiile de director/director adjunct încetează:

a) în cazul în care, la evaluarea făcută potrivit art. 4, nu corespund sub raport managerial;

b) dacă, pe perioada derulării contractului de management educational, au obtinut în urma evaluării anuale sau în urma inspectiei speciale efectuate de către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ori de către Ministerul Educatiei si Cercetării calificativul “nesatisfăcător”;

c) în cazul neîndeplinirii angajamentelor manageriale;

d) în cazul pierderii calitătii de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar de stat;

e) în cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - În toate situatiile în care contractul de management educational încetează, inspectorul scolar general emite decizie de eliberare din functie pentru directorii numiti în functie prin decizia sa, respectiv solicită Ministerului Educatiei si Cercetării emiterea ordinului de eliberare din functie a directorilor numiti în functie prin ordin al ministrului. Pentru directorul adjunct, decizia de eliberare din functie este emisă de directorul unitătii de învătământ, pe baza hotărârii consiliului de administratie.

Art. 7. - În situatiile în care contractul de management educational încetează, functia de director/director adjunct poate fi îndeplinită, până la ocuparea prin concurs a postului, de un cadru didactic titular, numit prin delegare/detasare în interesul învătământului, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Norma didactică si salarizarea directorilor si directorilor adjuncti de la unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

Art. 8. - (1) Directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat este, potrivit legii, degrevat total sau partial de norma didactică de predare si nu poate preda în regim de cumul sau plată cu ora. Degrevarea totală de normă se aprobă de către inspectorul scolar general, la solicitarea directorului. În cazul degrevării partiale, norma didactică de predare nu poate depăsi 6 ore săptămânal si se înscrie în contractul de management educational.

(2) Directorul adjunct are, potrivit legii, normă didactică de predare de 2-6 ore si nu poate preda în regim de cumul sau plată cu ora. Norma didactică de predare se înscrie în contractul de management educational.

Art. 9. - (1) Nivelul salariului de bază pentru directorii unitătilor de învătământ se stabileste conform prevederilor art. 51 alin. (1) si (1') din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Salarizarea directorului adjunct al unitătii de învătământ este asigurată printr-un salariu de bază stabilit conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului de conducere al unitătilor conexe se face conform prevederilor art. 51 alin. (31) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La salariile de bază calculate conform alin. (1)-(3) se adaugă si celelalte indemnizatii, sporuri si alte drepturi prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Nivelul indemnizatiilor de conducere ale directorului si directorului adjunct se înscrie în contractul de management educational si poate fi revizuit anual, în functie de modificările volumului si gradului de complexitate a activitătii si de performantele individuale manageriale.

(2) Nivelul indemnizatiilor de conducere acordate directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ se stabileste de către inspectoratul scolar, cu avizul consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

Criteriile pentru evaluarea activitătii manageriale a directorilor/directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, pe baza cărora se stabileste mărimea acestor indemnizatii pentru evaluarea activitătii manageriale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(3) Punctele pentru fiecare criteriu si set de indicatori se acordă în limitele prevăzute în Criteriile si standardele de evaluare a unitătii de învătământ, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. Punctajul final al evaluării se transpune în calificativul anual, care poate fi “foarte bine”, “bine”, “satisfăcător”, “nesatisfăcător”, acordat directorului si în functie de care se stabileste nivelul indemnizatiei de conducere.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

CRITERII

pentru evaluarea activitătii manageriale a directorilor/directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

1. Mărimea si gradul de complexitate al unitătii de învătământ preuniversitar de stat:

a) numărul de elevi/prescolari;

b) structura pe trepte si filiere de învătământ a elevilor scolarizati;

c) dispersia în teritoriu a spatiilor;

d) structura bazei materiale - spatii de învătământ, laboratoare, ateliere scolare, terenuri agricole, cantine si internate scolare etc.;

e) cluburi culturale si baze sportive.

2. Baza materială (resurse, gestiune)

2.1. Gradul de încărcare al unitătii de învătământ preuniversitar de stat:

a) grad de încărcare în folosul elevilor din învătământul de zi si seral, după caz;

b) numărul de schimburi în care functionează unitatea de învătământ preuniversitar de stat.

2.2. Spatiul de învătământ:

a) dispersia spatiilor de învătământ pentru toate activitătile cerute de procesul de învătământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete scolare etc.);

b) calitatea spatiului de învătământ: întretinere, modernizare; încadrarea în normele de igienă scolară;

c) utilizarea spatiilor de învătământ conform destinatiei, pentru elevii unitătii de învătământ preuniversitar de stat;

d) baza sportivă si de agrement a unitătii de învătământ preuniversitar de stat (săli de sport si/sau terenuri sportive sau de joacă, bazine de înot/piscine).

2.3. Întretinerea constructiei si a terenurilor:

a) calitatea constructiei unitătii de învătământ preuniversitar de stat;

b) întretinerea spatiilor exterioare si a terenurilor existente: curtea unitătii de învătământ preuniversitar de stat, grădini, parcuri, loturi scolare, alte terenuri (întretinerea, gospodărirea si functionalitatea acestora).

2.4. Utilităti:

a) prezenta si calitatea utilitătilor.

2.5. Dotarea cu echipamente si mijloace de învătare:

a) mijloace de învătământ si material didactic;

b) respectarea conditiilor ergonomice privind mobilierul scolar;

c) dotarea cu echipamente si mijloace moderne de informare si comunicare.

2.6. Biblioteca scolară:

a) fondul de carte;

b) functionalitatea bibliotecii: spatiul si sistemul de evidentă, accesibilitatea pentru utilizatori (elevi si cadre didactice).

2.7. Spatii auxiliare procesului didactic:

a) servicii culturale;

b) servicii sociale;

c) constituirea scolii în centru de examen/centru de corectare.

3. Resurse si management financiar

3.1. Resurse

3.1.1. Finantare de la bugetul local

3.1.2. Venituri extrabugetare:

a) venituri realizate prin eforturi proprii;

b) venituri realizate din donatii, sponsorizări;

c) venituri realizate cu sprijinul părintilor.

3.2. Management financiar

3.2.1. Costuri:

a) costul mediu/elev, prescolar, în functie de nivelurile de învătământ, în limitele costului standard elaborat de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar;

b) costul mediu/elev, prescolar, reflectat în cheltuielile de personal, în limitele costului standard elaborat de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar;

c) costul mediu/elev, prescolar, reflectat în cheltuielile de întretinere si dezvoltare a bazei materiale, în limitele costului standard elaborat de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar.

3.2.2. Eficienta investitiilor (cheltuieli, investitii, dotări):

a) plan de investitii si reparatii necesare;

b) plan pentru dotarea cu mijloace de învătământ pentru fiecare disciplină/arie curriculară;

c) gradul de îndeplinire a planului de investitii;

d) utilizarea eficientă a echipamentelor si mijloacelor din dotare pentru obtinerea de noi venituri;

e) ponderea venitului reinvestit în mijloace de învătământ, în mobilier scolar, în alte dotări;

f) gradul de utilizare a ultimelor achizitii.

4. Personalul didactic si nedidactic

4.1. Personalul didactic

4.1.1. Calificare, perfectionare, formare:

a) numărul de elevi pe post didactic, pe cicluri de învătământ si pe tipuri de scoli;

b) gradul de acoperire a normelor cu personal didactic;

c) gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate si cu pregătire psiho-pedagogică corespunzătoare art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare);

d) ponderea personalului didactic cu definitivat si/sau grade didactice;

e) perfectionare, formare, participare si rezultate obtinute la cursurile de pregătire.

4.1.2. Stabilitatea/fluctuatia personalului:

a) ponderea personalului didactic care si-a mentinut continuitatea în unitatea de învătământ preuniversitar de stat în ultimii 4 ani;

b) ponderea personalului didactic care si-a mentinut continuitatea la catedră în unitatea de învătământ preuniversitar de stat un ciclu scolar, la disciplinele din trunchiul comun al planului-cadru.

4.1.3. Activitatea personalului didactic:

4.1.3.1. activitatea didactică:

a) activitatea curentă la clasă;

b) calitatea documentelor didactice; parcurgerea integrală

a temelor din programele analitice;

c) prestatia pedagogică; prestigiul didactic;

d) rezultatele inspectiilor de specialitate si ale altor inspectii care au avut loc în unitatea de învătământ preuniversitar de stat;

e) activităti didactice suplimentare cu elevii;

f) programe cu elevii privind:

4.1.3.2. programe educative de formare:

a) programe adresate altor categorii de beneficiari decât elevii unitătii de învătământ preuniversitar de stat;

4.1.3.3. activitatea stiintifică:

a) ponderea cadrelor didactice cu performante în activitatea stiintifică;

b) participarea elevilor si/sau a cadrelor didactice si rezultatele acestor participări la programe/seminarii/alte întâlniri organizate în străinătate sau activităti desfăsurate în unitatea de învătământ preuniversitar de stat în perspectiva integrării europene;

4.1.3.4. activităti extracurriculare/extrascolare:

a) nivelul la care este organizată activitatea/programul în care unitatea de învătământ este implicată;

b) participarea elevilor si cadrelor didactice la activitătile educative extrascolare;

c) cercuri, cenacluri, expozitii;

4.1.3.5. activitatea de orientare scolară si profesională:

a) cabinetul de orientare scolară si profesională, activitatea de orientare scolară si profesională;

b) logistica si organizarea activitătii de orientare scolară si profesională, relatia cu alte unităti de învătământ preuniversitar de stat, relatia cu agenti economici si agentii de orientare si consiliere.

4.1.4. Calitatea resurselor umane:

a) ponderea personalului didactic care a obtinut calificativele “bine” si “foarte bine” în anul scolar anterior;

b) cadrele didactice care au obtinut gradatia de merit sau alte distinctii profesionale, ordine, medalii pentru activitatea deosebită desfăsurată.

4.2. Personal didactic auxiliar si nedidactic:

a) gradul de acoperire si calificarea;

b) activitatea personalului didactic auxiliar si nedidactic din cadrul serviciilor auxiliare unitătii de învătământ.

5. Procesul de învătământ: conditii, organizare si rezultate

5.1. Oferte ale unitătii de învătământ preuniversitar de stat

5.1.1. Context si conditii de functionare:

a) clase/grupe de elevi pentru învătământul de masă;

b) respectarea dreptului minoritătilor de organizare a învătământului în limba maternă.

5.1.2. Elemente de natură curriculară:

a) durata orelor de curs/activităti didactice;

b) acoperirea disciplinelor de studiu cu personal didactic calificat;

c) organizarea procesului didactic în spatii de învătământ corespunzătoare, pentru disciplinele care impun conditii si dotări specifice;

d) clase speciale organizate în unitatea de învătământ preuniversitar de stat (bilingve/intensive/de artă/de sport/alte tipuri);

e) adaptarea structurii anului scolar la conditiile specifice din zonă - mijloc de prevenire a abandonului si nescolarizării, pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat din zone izolate cu probleme de acces, dependente de factori geoclimatici, sau unităti de învătământ preuniversitar de stat situate în zone cu structuri ocupationale specifice;

f) adaptarea ofertei scolare la nevoile educationale din zonă;

g) asigurarea continuării educatiei după finalizarea învătământului de bază;

h) stabilirea disciplinelor optionale.

5.2. Rezultate ale procesului/finalităti

5.2.1. Rezultate ale evaluării interne

5.2.1.1. Fluxuri scolare:

a) rata de promovabilitate;

b) rata de repetentie;

c) rata de participare la cursuri.

5.2.1.2. Rezultate scolare:

a) mediile generale la sfârsitul anului scolar.

5.2.2. Rezultate ale evaluării externe

5.2.2.1. Situatia la examenele de finalizare a studiilor:

a) promovabilitatea la examene;

b) rezultatele obtinute la examenele de capacitate/bacalaureat/de absolvire.

5.2.3. Rezultate la olimpiade, concursuri, expozitii:

a) rezultate la olimpiade, concursuri;

b) rezultate la concursuri, participări la expozitii, sesiuni nationale de comunicări stiintifice cu referate etc. în cadrul activitătilor extrascolare sau al cercurilor de elevi.

5.3. Progresul elevilor si atingerea standardelor nationale pe discipline:

a) compararea rezultatelor obtinute la teste finale cu cele obtinute la teste initiale.

5.4. Calitatea evaluării interne:

a) compararea rezultatelor la examenele nationale cu rezultatele evaluărilor interne, la disciplinele la care s-a sustinut examenul.

5.5. Rezultate ale muncii educative:

a) ponderea elevilor cu medii peste 8 la purtare, apreciindu-se că problemele de comportament sunt reflectate în medii scăzute la purtare (sub 8).

5.6. Acordarea unor burse de merit:

a) ponderea elevilor cu rezultate deosebite la învătătură, sustinuti cu burse obtinute prin efortul unitătii de învătământ preuniversitar de stat de la persoane fizice sau juridice.

6. Management si dezvoltare institutională

6.1. Management strategic

6.1.1. Monitorizarea participării scolare:

a) gradul de acoperire a locurilor planificate;

b) programe de recuperare a celor nescolarizati din raza localitătii/cartierului/zonei arondate unitătii de învătământ preuniversitar de stat;

c) programe de prevenire/ameliorare a abandonului scolar.

6.1.2. Program managerial:

a) existenta si gradul de aplicare a unui program managerial.

6.1.3. Planul strategic de dezvoltare al unitătii de învătământ preuniversitar de stat:

a) existenta unei strategii de dezvoltare pe termen lung.

6.1.4. Documentele de organizare managerială:

a) documentele de organizare managerială si calitatea lor;

b) documente legislative (actualizate permanent);

c) calitatea documentelor de organizare, planificare, evidentă si control.

6.2. Management operational

6.2.1. Politica de personal:

a) legalitatea încadrării si politica de personal; gestionarea, distribuirea sarcinilor, perfectionarea relatiilor interumane.

6.2.2. Calitatea activitătii manageriale. Stilul de conducere si climatul de muncă:

a) stilul de conducere si climatul de muncă.

6.2.3. Activitatea de îndrumare si control:

a) asistente la ore efectuate de către conducerea unitătii de învătământ preuniversitar de stat;

b) controlul actelor/documentelor scolare si arhivarea acestora.

6.2.4. Respectarea normelor PSI si de protectie a muncii

6.3. Managementul evaluării

6.3.1. Evaluarea curentă:

a) preocuparea conducerii unitătii de învătământ preuniversitar de stat pentru evaluarea sistematică, corectă

a elevilor de către cadrele didactice în procesul instructiveducativ;

b) respectarea criteriilor de evaluare a personalului;

c) monitorizarea absolventilor;

d) monitorizarea si asigurarea conditiilor pentru scolarizarea elevilor/copiilor cu deficiente, cu respectarea standardelor specifice în vigoare.

6.4. Recuperarea manualelor

6.5. Climatul (ethosul) specific unitătii de învătământ preuniversitar de stat

6.6. Colaborarea cu alte unităti de învătământ preuniversitar de stat

6.6.1. Calitatea relatiei dintre unitătile de învătământ preuniversitar de stat:

a) colaborarea în domeniul managementului cu directorii altor unităti de învătământ preuniversitar de stat, participarea la schimburi de experientă etc.;                                                                                                                                                  

b) colaborarea si relationarea cu inspectoratul scolarjudetean/al municipiului Bucuresti;

c) parteneriate cu scoli din tară si străinătate, “înfrătiri”, proiecte si programe comune.

6.7. Preocupări pentru diseminarea informatiei:

a) afisajul local (în cancelarie, panouri, gazete etc.) actualizat permanent si la vedere;

b) informarea despre examene, legislatie, regulamente scolare etc. a elevilor si a părintilor.

7. Relatia cu comunitatea

7.1. Relatia cu părintii

7.1.1. Implicarea părintilor în activitatea managerială:

a) elaborarea planului de venituri si cheltuieli al scolii;

b) evaluarea calitătii actului didactic din unitatea de învătământ preuniversitar de stat de către părinti.

7.1.2. Asistenta acordată părintilor:

a) audiente/consultatii între conducerea unitătii de învătământ preuniversitar de stat si/sau cadre didactice/diriginti si părintii elevilor;

b) derularea în unitatea de învătământ preuniversitar de stat a unui program de consiliere de familie;

c) parteneriatul dintre cadrele didactice si familii/părinti pentru a asigura sustinerea optimă a învătării copiilor si a nevoilor lor de dezvoltare;

d) participarea reprezentantului comitetului de părinti în consiliul de administratie, la activitătile unitătii de învătământ preuniversitar de stat.

7.2. Relatia cu comunitatea locală

7.2.1. Colaborarea cu autoritătile locale:

a) colaborare între unitatea de învătământ si reprezentantii administratiei publice locale;

b) importanta si necesitatea unitătii de învătământ pentru comunitate, activităti comune în folosul ambelor părti implicate: scoală/comunitate si sprijinul reciproc acordat;

c) organizarea de activităti comune cu biserica, politia, alte institutii ale statului.

7.2.2. Colaborarea cu agentii economici:

a) proiectarea curriculumului scolar în concordantă cu perspectiva economică si socioculturală a zonei;

b) implicarea unitătii de învătământ preuniversitar de stat în asigurarea conditiilor de desfăsurare a instruirii practice în întreprinderi, firme si/sau unităti proprii de microproductie;

c) relatia cu institutiile de învătământ superior/cu agentii economici si numărul celor admisi în unităti din învătământul superior/numărul contractelor de angajare din rândul absolventilor la terminarea studiilor.

7.3. Monitorizarea grupurilor minoritare din zonă:

a) accesul la educatie si formare profesională al grupurilor minoritare.

 

NOTĂ:

Convertirea în puncte a criteriilor pentru evaluarea activitătii manageriale a directorilor si directorilor adjuncti este de competenta inspectoratului scolar si se face publică o dată cu lista posturilor scoase la concurs.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Andritchi Natalia, fiica lui Rotari Grigore si Zinaida (fiica lui Balan Modest, n. la 6 iulie 1932 în Cenac-Cimislia, si Sofia), născută la 4 februarie 1978 în localitatea Ialoveni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Podul Înalt nr. 12, bl. 2, ap. 19. Copii minori: Andritchi Vladimir, născut la 24 iulie 1999.

2. Anshel Reuven, fiul lui Ancel Moisa-Iancu si Golda, născut la 13 noiembrie 1949 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqva, str. Iatkovski nr. 9A.

3. Arie Ruth, fiica lui Hascal Saia si Ita, născută la 17 martie 1953 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqva, str. Brande nr. 23.

4. Baciu Eugenia, fiica lui Baciu Mihail (n. la 3 decembrie 1922 în Cenac-Lăpusna) si Teodora, născută la 25 octombrie 1959 în localitatea Cociulia, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Iargara, Str. Păcii nr. 3, ap. 5, judetul Leova.

5. Baciu Gheorghe, fiul lui Macaria Petru (n. la 10 ianuarie 1925 în Cociulia) si Ecaterina, născut la 19 februarie 1963 în localitatea Cociulia, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Băius, judetul Leova. Copii minori: Macaria Mihail, născut la 4 aprilie 1996, Macaria Iulia, născută la 14 februarie 1988.

6. Bandalac Valeriu, fiul lui Bandalac Vasile (n. la 2 august 1930 în Grimăncăuti) si Ana, născut la 11 octombrie 1969 în localitatea Grimăncăuti, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Grimăncăuti, judetul Edinet. Copii minori: Bandalac Rafael, născut la 6 septembrie 2003.

7. Baxanean Natalia, fiica lui Baxanean Gheorghe (fiul lui Foca, n. la 14 august 1929 în Călărasi, si Elena) si Larisa, născută la 10 decembrie 1980 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Gh. Asachi nr. 1, judetul Ungheni.

8. Besliu Andrei, fiul lui Besliu Ana (n. la 20 septembrie 1920 în Bestemac), născut la 29 noiembrie 1950 în localitatea Bestemac, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. Alba Iulia nr. 8, judetul Lăpusna.

9. Bet Ana, fiica lui Talmaci Vasile (n. la 22 martie 1924 în Abaclia) si Maria (n. la 18 noiembrie 1923 în Abaclia), născută la 22 septembrie 1963 în localitatea Abaclia, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 1, ap. 35. Copii minori: Bet Catricio, născut la 24 octombrie 1989, si Bet Daniel-Paris, născut la 17 septembrie 2002.

10. Bezu Vladimir, fiul lui Bezu Grigore (n. la 24 noiembrie 1931 în Bălăusesti-Chisinău) si Elena (n. la 18 octombrie 1939 în Trebujeni), născut la 8 iulie 1961 în localitatea Trebujeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ceucari nr. 10, bl. 1, ap. 21. Copii minori: Bezu Alexandru, născut la 5 noiembrie 1995.

11. Bezu Zinaida, fiica lui Buruiană Ion (n. la 5 august 1932 în Boghiceni) si Maria (n. la 23 august 1937 în Miresti-Lăpusna), născută la 31 ianuarie 1965 în localitatea Boghiceni, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ceucari nr. 10, bl. 1, ap. 21.

12. Boicenco Evghenia, fiica lui Boicenco Grigore (n. la 11 martie 1934 în Slobozia) si Ana (n. la 22 noiembrie 1932 în Stefănesti-Tighina), născută la 11 februarie 1965 în localitatea Slobozia, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Speia, raionul Anenii Noi.

13. Bucatca Stelian, fiul lui Anatolii (fiul lui Gheorghe, n. la 10 martie 1936 în Caracusenii Vechi, si Daria, n. la 14 ianuarie 1937) si Valentina, născut la 17 decembrie 1980 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Caracusenii Vechi, sectorul Briceni, judetul Edinet.

14. Castravet Iulita, fiica lui Castravet Andrei (n. la 20 mai 1910 în Zîmbreni) si Maria, născută la 20 mai 1954 în localitatea Zîmbreni, judetul Ialoveni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Belgrad nr. 17.

15. Cazacu Tatiana, fiica lui Hosman Ion (n. în anul 1923 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir) si Tudora, născută la 12 februarie 1965 în localitatea Cociulia, judetul Cahul, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 121, ap. 42, judetul Cahul. Copii minori: Cazacu Iurie, născut la 26 august 1989, si Cazacu Marcel, născut la 22 august 1992.

16. Călugăru Gheorghe, fiul lui Alexandru (n. la 26 iunie 1907 în Lăpusna) si Profira, născut la 10 februarie 1947 în localitatea Lăpusna, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. 2, ap. 45.

17. Călugăru Liliana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Alexandru, n. la 26 iunie 1907 în Lăpusna) si Maria, născută la 25 mai 1978 în localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. 2, ap. 45.

18. Ciumas Stefan, fiul lui Tudor (n. la 23 februarie 1930 în Vălcinet) si Sofia (n. la 14 mai 1932 în Vălcinet), născut la 16 martie 1959 în localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Vălcinet, judetul Ungheni.

19. Cotrută Iurii, fiul lui Vasilii (n. la 9 februarie 1940 în Orhei) si Zenaida, născut la 22 octombrie 1968 în localitatea Telenesti, judetul Telenesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Kazahstan, Alma-Ata, str. Teslenco nr. 232. Copii minori: Cotrută Nadejda, născută la 16 decembrie 1987, si Cotrută Ecaterina, născută la 1 mai 1997.

20. Cultuclu Anatolie, fiul lui Cultuclu Ion (n. la 20 ianuarie 1938 în localitatea Alexandru Ioan Cuza, judetul Cahul) si Liubov, născut la 9 aprilie 1964 în localitatea Cismichioi, judetul Vulcănesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Zelinschi nr. 33/2, ap. 54. Copii minori: Cultuclu Serghei, născut la 26 ianuarie 1987.

21. Decker-That Ingeborg-Karin, fiica lui Decker Richard si Irngard, născută la 3 aprilie 1939 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 86153 Augsburg,  Berlinerallee 20f.

22. Diamant Cerna, fiica lui Landesman Iosif si Estera, născută la 9 septembrie 1956 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 75702 Rishon Le-Zion, str. Heil Handasa 3.

23. Dochin Victor, fiul lui Dochin Ion (n. la 25 octombrie 1925 în Chirca-Anenii Noi) si Ecaterina, născut la 10 iunie 1955 în localitatea Tîntăreni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, comuna Tântăreni, judetul Chisinău.

24. Dochina Diana, fiica lui Dochin Victor (fiul lui Ion, n. la 25 octombrie 1925 în Chirca-Anenii Noi, si Ecaterina) si Evdochia, născută la 24 ianuarie 1979 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 30, bl. 3, ap. 33.

25. Dochina Evdochia, fiica lui Hangan Gheorghe (n. la 14 aprilie 1921 în Isnovăt) si Anastasia, născută la 16 august 1958 în localitatea Isnovăt, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 30, bl. 3, ap. 33.

26. Dulută Veronica, fiica lui Sofianu Ion (n. la 22 ianuarie 1928 în Cărpineni) si Maria (n. la 4 iunie 1934 în Cărpineni), născută la 11 iunie 1972 în localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna. Copii minori: Dulută Cristina, născută la 4 septembrie 1994.

27. Fălceanu Veronica, fiica lui Chitanu Ion si Fălceanu Daria (fiica lui Fălceanu Ulita, n. la 22 iunie 1912 în localitatea Cărpineni, raionul Hîncesti, si a lui Fălceanu Gheorghe), născută la 20 iulie 1979 în localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna.

28. Frăsineanu Lilian, fiul lui Frăsineanu Vasile (fiul lui Iustina, n. la 15 octombrie 1929 în Sărătenii Vechi) si Maria, născut la 5 iulie 1980 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sărătenii Vechi, judetul Orhei.

29. Garofil Stere, fiul lui Garofil Iancu si Chirata, născut la 20 octombrie 1927 în localitatea Giomaia de Sus, Bulgaria, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80687 M.nchen, Elsenheimerstr. 3.

30. Ghersgorin Martin, fiul lui Ghersgorin Mendel si Estera, născut la 11 noiembrie 1945 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual în Venezuela, 5-Av. Con. Tr. 7-A, Los Pinos Grandes, Caracas.

31. Ghies Alexei, fiul lui Ghies Marcu (n. la 5 septembrie 1923 în Beleavinti) si Sofia (n. la 14 martie 1927 în Beleavinti), născut la 10 iunie 1956 în localitatea Beleavinti, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Beleavinti- Briceni, judetul Edinet. Copii minori: Ghies Valentin, născut la 7 aprilie 1992.

32. Gojinetchi Diana, fiica lui Ilie si Varvara (fiica lui Luchian Tatiana, n. 4 ianuarie 1931 în satul Lucăsenca, judetul Orhei), născută la 5 ianuarie 1978 în localitatea Rîbnita, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Spătarul Milescu N. nr. 19, bl. 1, ap. 83. Copii minori: Gojinetchi Veronica, născută la 27 ianuarie 1998.

33. Gojinetchi Ilie, fiul lui Leon (n. la 20 iunie 1922 în satul Pripiceni, raionul Rezina) si Claudia, născut la 25 ianuarie 1955 în localitatea Pripiceni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîbnita, str. Versigora nr. 123, ap. 75.

34. Golubenco Ivan, fiul lui Golubenco Simion (n. la 14 februarie 1927 în Ulmu) si Lidia (n. la 6 martie 1934 în Ulmu), născut la 28 martie 1963 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. George Cosbuc nr. 10, judetul Chisinău. Copii minori: Golubenco Marian, născut la 24 august 1996, Golubenco Livia, născută la 3 decembrie 1990.

35. Golubenco Valentina, fiica lui Gotonoagă Mihail (n. la 4 iulie 1926 în Ulmu) si Elena (n. la 11 aprilie 1932 în Ulmu), născută la 20 iulie 1967 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Cusu Gheorghe nr. 20/3.

36. Guvir Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Erofei, n. la 17 octombrie 1892 în Ustia, si Irina) si Eugenia, născut la 26 august 1980 în localitatea Dubăsari, judetul Dubăsari, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ustia, str. Stefan cel Mare nr. 9, raionul Dubăsari.

37. Herteanu Isabela, fiica lui Moise Nuhăm si Carolina, născută la 25 aprilie 1936 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 63116 Tel Aviv, Disengoff 233/6.

38. Ignat Tatiana, fiica lui Saharneanu Vasile (n. la 7 iulie 1937 în localitatea Pohrebeni, judetul Orhei) si Eugenia, născută la 20 februarie 1970 în localitatea Pohrebeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Peresecina, str. Vasile Lupu, judetul Orhei. Copii minori: Ignat Natalia, născută la 30 ianuarie 1991, Ignat Gheorghe, născut la 17 august 1992.

39. Ivanes Oleg, fiul lui Ivanes Ion (fiul lui Samuil, n. la 27 august 1910 în Vărvăreuca-Soroca, si Alexandra), si Ludmila, născut la 1 august 1976 în localitatea Floresti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 42, ap. 15.

40. Jotzu (Iotzu) Ruxandra-Maria, fiica lui Busneag Olga, născută la 17 septembrie 1955 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 61352 Bad Homburg, Am Alten Bach 2.

41. Jotzu Alexander (Iotzu Alexandru), fiul lui Iotzu Alexandru-Grigore si Pleniceanu-Iotzu Elena, născut la 17 august 1955 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 61352 Bad Homburg, Am Alten Bach 2.

42. Klozer Bela, fiul lui Klozer Laurentiu si Gizella, născut la 31 august 1940 în localitatea Grânari, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 96 Long Beach Road, Montgomery, Illinois 60538.

43. Klozer Margareta, fiica lui Balasz Stefan si Elisabeta, născută la 14 decembrie 1941 în localitatea Grânari, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 96 Long Beach Road, Montgomery, Illinois 60538. 44. Levavi Miriam, fiica lui Fucs Talic si Peiril, născută la 18 iulie 1927 în localitatea Fălesti, Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Sirkin nr. 30, ap. 6.

45. Lungu Gheorghe, fiul lui Lungu Alexei si Ana (fiica lui Alexei, n. la 17 martie 1920 în Dubăsarii Vechi, si Maria), născut la 10 aprilie 1971 în localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău. Copii minori: Lungu Sorin, născut la 10 august 1995, Lungu Ilisei, născut la 12 august 1997.

46. Manole Felicia, fiica lui Tudor Gheorghe si Stefania, născută la 7 septembrie 1936 în localitatea Turtucaia, judetul Durostor, Bulgaria, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 75015 Paris, 6 Rue Franquet.

47. Marschall Constantin Gerhard, fiul lui Iftimescu Constantin si Elisaveta, născut la 12 iulie 1956 în localitatea Nerău, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 40589 Dusseldorf, Offenbacherweg 8.

48. Meiri Haim (Maer Haim-Smil), fiul lui Moisă si Rebeica, născut la 24 noiembrie 1930 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Eliau Hakim nr. 8.

49. Mereacre Ion, fiul lui Mereacre Vasile (fiul lui Mihail, n. la 4 iunie 1904 în Costesti, si Susana) si Nina, născut la 16 ianuarie 1982 în localitatea Costesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costesti, judetul Chisinău.

50. Năvoloaca Ion, fiul lui Năvoloaca Mihail (n. la 12 mai 1928 în Prepelita) si Olimpiada (n. la 25 august 1932 în Prepelita), născut la 26 martie 1956 în localitatea Prepelita, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independentei nr. 144, ap. 27, judetul Bălti.

51. Nossin Toma, fiul lui Abraham si Sara, născut la 19 octombrie 1947 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, Haiarden 51.

52. Obreja Gheorghe, fiul lui Obreja Nicolae (n. la 7 ianuarie 1915 în Ciobalaccia) si Maria (n. la 10 decembrie 1919 în Ciobalaccia), născut la 13 aprilie 1963 în localitatea Ciobalaccia, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 44, ap. 5, judetul Cahul. Copii minori: Obreja Andrei, născut la 22 noiembrie 1993.

53. Obreja Teodor, fiul lui Obreja Ana (fiica lui Obreja Ion, n. la 2 martie 1922 în Ciobalaccia si Elena), născut la 17 august 1971 în localitatea Flocoasa, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, ap. 5.

54. Pănuti Nina, fiica lui Bîrca Mihail si Ana (n. la 21 noiembrie 1937 în localitatea Hulboaca, judetul Orhei), născută la 19 iunie 1957 în localitatea Hulboaca, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. I. Vieru nr. 14, bl. 2, ap. 88.

55. Pătrăscanu Magdalena, fiica lui Nicolau Ioan si Maria, născută la 4 septembrie 1944 în localitatea Câmpulung, judetul Arges, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 444 So. Pleasant Ave., Ridgewood, New Jersey 07450.

56. Pîcălău Lilian, fiul lui Chiriac Grigore si Maria (fiica lui Simion, n. la 13 octombrie 1934 în Bocani, si Parascovia, n. la 23 august 1930 în Bocani), născut la 25 mai 1972 în localitatea Bocani, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Burebista nr. 100, judetul Bălti.

57. Rotaru Ion, fiul lui Rotaru Tudor (n. la 13 martie 1934 în Ulmu) si Ana (n. la 25 iulie 1937 în Văsieni), născut la 1 noiembrie 1959 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ulmu-Ialoveni, judetul Chisinău. Copii minori: Rotaru Tudor, născut la 16 decembrie 1988.

58. Samson Vasile, fiul lui Samson Nicolae si Varvara (n. la 8 noiembrie 1938 în Hulboaca-Orhei), născut la 1 noiembrie 1961 în localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, bl. 1, ap. 3. Copii minori: Samson Tudor, născut la 13 mai 1989.

59. Schefler Filomela, fiica lui Carol si Dvoira, născută la 27 mai 1943 în localitatea Moghilău, judetul Transnistria, Rusia, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat-Yam, str. Hertzel nr. 4.

60. Segal Simon, fiul lui Segal Iacob si Ita, născut la 17 octombrie 1937 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, Ahim Litvinski 5.

61. Sturza Nicolae, fiul lui Sturza Constantin (n. la 1 decembrie 1929 în Lozova) si Ana (n. la 1 iulie 1929 în Lozova), născut la 19 iulie 1959 în localitatea Lozova, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni-Scoreni, judetul Chisinău. Copii minori: Sturza Dina, născută la 17 martie 1989.

62. Stern Yehudith, fiica lui Fleischmann Leiser si Rifke, născută la 10 martie 1912 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Golomb Eliahu nr. 29.

63. Supac Angela, fiica lui Ojog Grigore si Maria (fiica lui Sofronie, n. în 1914 în localitatea Slobozia-Cremene, judetul Soroca, si Teodora), născută la 23 noiembrie 1968 în localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Florica Nita nr. 7, bl. 1, ap. 22, Copii minori: Supac Daniela, născută la 7 februarie 1992.

64. Ursu Petru, fiul lui Ursu Vasile (n. la 17 octombrie 1930 în Corjeuti) si Maria, născut la 3 mai 1965 în localitatea Corjeuti, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Corjeuti-Briceni, judetul Edinet.

65. Vinari Petru, fiul lui Vinari Nicolae (fiul lui Vinari Petru, n. la 16 iunie 1918 în Chisinău) si Jieru Elena, născut la 7 mai 1978 în Chisinău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Iazului nr. 82.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiintarea si functionarea punctelor vamale

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data adoptării prezentului ordin se aprobă Normele unitare de structură pentru înfiintarea si functionarea punctelor vamale.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Pe aceeasi dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile deciziilor nr. 330/2002 si nr. 362/2002, precum si ale Ordinului nr. 853/2004.

Art. 4. - Directia resurse umane, organizare generală si perfectionare, directiile regionale vamale si birourile vamale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 553.

 

ANEXĂ

 

NORME

unitare de structură pentru înfiintarea si functionarea punctelor vamale

 

1. Activitatea autoritătii vamale se exercită prin Autoritatea Natională a Vămilor si prin directiile regionale vamale, birourile vamale si punctele vamale subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor.

2. În vederea eficientizării activitătii vamale, în cadrul birourilor vamale se pot înfiinta, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, puncte vamale.

3. La cererea comisionarilor în vamă autorizati pe lângă biroul vamal, înfiintarea punctelor vamale se poate aproba de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor pe durată determinată sau nedeterminată, în functie de numărul lucrătorilor vamali existent, de distanta fată de sediul biroului vamal respectiv si de sediile altor puncte vamale.

Înfiintarea punctelor vamale se aprobă comisionarilor în vamă autorizati, care au contracte ferme încheiate cu agentii economici care au plasat fiecare în anul anterior mărfuri sub un regim vamal determinat în baza unui număr de minimum 15.000 de declaratii vamale.

4. Pentru înfiintarea unui punct vamal, comisionarul în vamă are următoarele obligatii:

a) să asigure gratuit spatiul necesar desfăsurării activitătii personalului vamal, adecvat functionării în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) să asigure gratuit utilitătile necesare functionării punctului vamal;

c) să asigure birotica necesară desfăsurării activitătii personalului vamal;

d) să asigure gratuit infrastructura si birotica informatică necesare desfăsurării activitătii personalului vamal, în conformitate cu prevederile în vigoare privind Metodologia de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice;

e) să asigure gratuit si în parametri corespunzători conexiunea on-line a retelei informatice a punctului vamal la serverul biroului vamal, inclusiv solutia de back-up;

f) să dispună de spatii corespunzătoare tehnic si suficiente pentru a permite controlul fizic si, după caz, total a cel putin 3-4 mijloace de transport, concomitent;

g) să dispună de spatii de depozitare corespunzătoare si autorizate potrivit legii pentru depozitarea si conservarea mărfurilor si bunurilor confiscate sau retinute, indiferent de natura lor. Aceste mărfuri trebuie să fie asigurate pe toată perioada depozitării;

h) să asigure accesul tuturor persoanelor fizice sau juridice care solicită prelucrarea declaratiilor vamale, precum si a tuturor mijloacelor de transport prezentate pentru îndeplinirea formalitătilor vamale;

i) să prezinte, la cererea biroului vamal, certificate fiscale care să ateste că nu are debite către autoritătile statului.

5. Pentru înfiintarea unui punct vamal, solicitantul trebuie să depună la Autoritatea Natională a Vămilor o cerere, precum si orice documente care să ateste îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 4.

6. Verificarea conditiilor necesare înfiintării unui punct vamal se face de către Autoritatea Natională a Vămilor sau, prin delegare, de către directia regională vamală.

7. Punctele vamale vor functiona numai cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) Autoritatea Natională a Vămilor să poată asigura un număr minim de 6 lucrători vamali, dintre care unul cu atributii financiar-contabile, încadrati în statul de functii si personal al biroului vamal în a cărui subordine au fost înfiintate, a căror coordonare va fi efectuată de o persoană cu functie de executie, numită de conducerea biroului vamal prin ordin de serviciu;

b) locatia punctelor vamale să respecte deciziile administratiilor locale cu privire la restrictiile de circulatie impuse mijloacelor de transport marfă.

8. În situatia în care după înfiintarea punctului vamal conditiile cumulative prevăzute în vederea înfiintării acestuia nu mai sunt întrunite, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor va dispune, prin ordin, încetarea functionării punctului vamal respectiv.