MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 312         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

269. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

270. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare

 

271. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2003

 

Protocol de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale între Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

112. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind punerea în functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si entitătile implicate în restituirea în natură sau acordarea despăgubirilor prevăzute de lege vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Urmărirea Aplicării Unitare a

Legii nr. 10/2001,

Ingrid Zaarour

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

Norme metodologice:

Procedura de restituire a bunurilor care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România se desfăsoară în conditiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, si în conformitate cu prezentele norme metodologice.

Ordonanta de urgentă:

“Art. 6. - (1) Imobilele care au apartinut comunitătilor minoritătilor nationale din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, compuse din constructii împreună cu terenul aferent, existente în natură, se restituie fostilor proprietari în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentă, constructiile, împreună cu anexele acestora si terenurile aferente lor situate în intravilanul localitătilor, cu oricare din destinatiile avute la data preluării. Bunurile devenite imobile prin încorporare, adăugirile si îmbunătătirile la aceste constructii se preiau cu plata lor la valoarea actualizată.

(3) Prin comunitatea minoritătilor nationale se întelege entitatea juridică de drept privat, constituită si organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetătenilor unei comunităti ale unei minorităti nationale ce a detinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv si care dovedeste că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoasterea continuitătii entitătii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanta judecătorească ce a autorizat functionarea acesteia, în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.

(5) În cazul în care imobilele ce fac obiectul cererilor de restituire sunt afectate unor activităti de interes public din învătământ si cercetare, sănătate sau sunt destinate functionării unor asezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentante ale organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul restituirii poate opta pentru:

a) restituirea numai a nudei proprietăti, caz în care imobilul respectiv îsi va păstra afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de restituire. În această perioadă proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate si, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor pe această perioadă;

b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

Norme metodologice:

1. Domeniul de aplicare prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 este limitat la acele preluări abuzive produse în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, denumită în continuare perioadă de referintă.

2. Sunt considerate abuzive acele preluări de imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, produse în temeiul sau ca efect al unor acte normative ori administrative emise în perioada de referintă, dacă nu s-au acordat despăgubiri juste si echitabile în raport cu momentul preluării. În cazul în care s-au plătit despăgubiri, dar acestea sunt considerate neîndestulătoare, restituirea în natură sau, după caz, acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 este conditionată de restituirea despăgubirilor primite sau de deducerea valorii acestora, după caz, în conditiile stabilite de aceeasi lege.

Sunt considerate abuzive si preluările fără titlu valabil ale imobilelor care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România în perioada de referintă sau fără respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data preluării, precum si cele preluate fără temei legal, prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau administratiei de stat.

3. Pot face obiectul retrocedării numai acele constructii care existau fizic la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999. Prin urmare, constructiile solicitate trebuie să fie cele preluate de către stat în perioada de referintă, incidenta beneficiului legii apreciindu-se în functie de data nasterii dreptului la măsuri reparatorii, respectiv data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999.

4. Prin sintagma teren aferent se întelege suprafata de teren afectată constructiei retrocedabile, disponibilă în limita împrejmuirilor existente.

5. Nu fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 terenurile situate în extravilanul localitătilor, deoarece acestea fac obiectul altor legi speciale de restituire.

6. Valoarea actualizată a constructiilor preluate si modificate, la care face referire art. 6 alin. (2) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, este valoarea de piată a imobilelor respective, stabilită printr-o expertiză extrajudiciară de către solicitantul restituirii.

7. Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, are plenitudine de competentă în solutionarea fazei administrative a cererilor de retrocedare depuse de comunitătile minoritătilor nationale, cu privire la calificarea preluărilor ca fiind abuzive sau nu, respectiv la calificarea preluărilor ca fiind cu titlu sau fără titlu.

8. Prin sintagma acte doveditoare prevăzută la art. 6 alin. (4) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 se întelege:

a) orice înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului la data preluării abuzive (act de vânzare-cumpărare, tranzactie, donatie, extras de carte funciară, act sub semnătură privată si altele asemenea);

b) orice acte juridice sau declaratii care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă, cu titlu sau fără titlu;

c) orice acte care întemeiază prezumtia existentei dreptului de proprietate al solicitantului asupra imobilului, la data preluării abuzive (extrasul de carte funciară, istoricul de rol fiscal, procesul-verbal întocmit cu ocazia preluării, orice act emanând de la o autoritate din perioada de referintă, care atestă direct sau indirect faptul că bunul respectiv apartinea solicitantului, iar pentru mediul rural - extrasul de pe registrul agricol);

d) acte care permit recunoasterea calitătii de beneficiar al retrocedării: actul de înfiintare, statutul de functionare si organizare al entitătii solicitante, dovada că entitatea solicitantă a retrocedării este continuatoarea persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat si altele asemenea. Are fortă probantă numai originalul sau copia legalizată a hotărârii judecătoresti prin care se recunoaste continuitatea entitătii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate. Competenta în acest sens apartine instantei judecătoresti care a autorizat functionarea entitătii solicitante, în conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001;

e) expertize judiciare sau extrajudiciare de care solicitantul întelege să se prevaleze în sustinerea cererii sale;

f) orice acte sau înscrisuri pe care solicitantul întelege să le folosească în dovedirea cererii sale.

9. Se admit numai copii legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele doveditoare referitoare la proprietate si la calitatea de comunitate a unei minorităti nationale îndreptătite la retrocedare.

10. Pentru anumite situatii complexe Comisia specială de retrocedare, în virtutea plenitudinii de competentă, poate dispune elaborarea, de către istorici si/sau juristi cu experientă, de rapoarte si informări cu privire la evolutia istorică si juridică a preluării respective. De asemenea, Comisia specială de retrocedare poate efectua audieri ale unor persoane avizate, care pot furniza informatii utile, si poate dispune deplasări la locul situării imobilului ale unor specialisti si întocmirea unor note de constatare. Actele întocmite cu ocazia efectuării acestor proceduri sunt considerate acte doveditoare pentru solutionarea fazei administrative a retrocedării.

11. Calificarea incidentei prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 se stabileste de către Comisia specială de retrocedare. În aceste cazuri Comisia specială de retrocedare va comunica solicitantului această calificare si îl va invita să opteze pentru una dintre variantele prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) si b), iar în cazul optării pentru varianta prevăzută la lit. b), să precizeze măsurile reparatorii prin echivalent, prevăzute de Legea nr. 10/2001, pe care acesta le pretinde.

12. În cazul în care solicitantul retrocedării optează pentru restituirea nudei proprietăti, conform prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, afectiunea existentă va subzista până la punerea efectivă în posesie, dar nu mai mult de 5 ani.

13. Cuantumul chiriei ce se cuvine proprietarului căruia i se restituie numai nuda proprietate va fi stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România.

14. Prin cheltuieli de întretinere aferente imobilului se întelege cheltuielile necesare si utile pentru buna functionare a imobilului respectiv si de natură a conserva aceeasi stare a acestuia de la data restituirii nudei proprietăti până la punerea în posesie. Efectuarea unor lucrări de înlocuire sau de schimbare a retelei de canalizare, a instalatiei de alimentare cu apă, inclusiv a obiectelor sanitare, a instalatiei de încălzire centrală sau a sobelor de încălzire, înlocuirea tâmplăriei de lemn uzate - usi si ferestre, repararea sarpantei, a învelitorii, a jgheaburilor si burlanelor, precum si retencuirea peretilor interiori sau exteriori se pot face numai cu acordul nudului proprietar.

15. Măsurile reparatorii prin echivalent, prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, acordate în conditiile Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, vor consta în compensarea cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de detinătorul actual al imobilului, în acordarea de actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despăgubiri bănesti. Aceste măsuri reparatorii pot fi combinate.

Ordonanta de urgentă:

“Art. 7. - (1) Comisia specială de retrocedare va analiza documentatia prezentată de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate sau, după caz, respingerea cererii de restituire, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată.

(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.

Hotărârea pronuntată de tribunal poate fi atacată cu recurs, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciară, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea expresă a Comisiei speciale de retrocedare, informatii privind situatia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor acesteia.

(4) Prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

Norme metodologice:

1. Dacă o dată cu cererea de retrocedare s-au depus acte doveditoare si solicitantul precizează în mod expres faptul că nu mai are alte probe de administrat, Comisia specială de retrocedare va dispune, prin decizie motivată, asupra cererii solicitantului, în termen de 60 de zile de la data depuneii acesteia.

2. În cazul în care se apreciază că documentatia este incompletă si este necesară completarea acesteia, termenul de 60 de zile curge de la data depunerii actelor suplimentare solicitate de Comisia specială de retrocedare.

3. La cererea expresă a Comisiei speciale de retrocedare, pentru motivarea deciziei acesteia, ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru, birourile de carte funciară, precum si celelalte institutii publice sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la data solicitării, să furnizeze informatii referitoare la unitătile detinătoare, amplasamentul imobilelor, terenul aferent lor sau orice alte date privind situatia juridică si locativă a acestora.

4. Institutiile publice interesate vor propune motivat mentinerea afectatiunii speciale prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, urmând ca Guvernul să stabilească, prin hotărâre, imobilele care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin echivalent.

Pentru fundamentarea propunerii de mentinere a afectatiunii speciale se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- imposibilitatea mutării activitătilor respective în alte imobile detinute legal de respectiva entitate;

- situarea imobilului este esentială pentru buna desfăsurare a activitătilor de utilitate publică sau socială;

- prin restituirea în natură s-ar impune disponibilizări semnificative de salariati care ar afecta buna desfăsurare a activitătii.

Ordonanta de urgentă:

“Art. 9. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

(2) În cadrul aceluiasi termen, se vor completa în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, atributiile si regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.

(3) În vederea asigurării conditiilor de functionare si dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor în mod corespunzător.

(4) În cazul în care, pentru imobilele ce au făcut obiectul procedurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si în prezenta ordonantă de urgentă, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, solutionarea restituirii acestora se va prelua si se va hotărî de către Comisia specială de retrocedare.”

Norme metodologice:

Procedurile de restituire initiate ca urmare a cererilor depuse în temeiul dispozitiilor legale la care face referire art. 9 alin. (4) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 si care, din diverse motive, nu au fost finalizate vor fi îndeplinite conform legislatiei în vigoare la data depunerii cererilor, de către Comisia specială de retrocedare instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 “Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România” la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 6 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, functionarea, competentele si dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, denumită în continuare Comisie.

(2) Prezentul regulament stabileste, în conditiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au apartinut cultelor religioase din România si care au fost preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si a imobilelor care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989.

(3) Comisia va avea două sigilii proprii: unul destinat activitătii consacrate restituirii imobilelor care au apartinut cultelor religioase, iar celălalt destinat activitătii desfăsurate de Comisie în vederea solutionării cererilor depuse de comunitătile minoritătilor nationale.

(4) Titulatura «Comisia specială de retrocedare» va fi completată în mod corespunzător, în functie de tematica fiecărei sedinte, astfel:

- «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România»;

- «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România».”

3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Presedintele Comisiei este reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, ale cărui atributii sunt completate corespunzător noilor competente ale Comisiei.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În realizarea atributiilor care îi revin Comisia va fi asistată de un secretariat tehnic pentru cultele religioase si un secretariat tehnic pentru comunitătile minoritătilor nationale, asigurate de Cancelaria Primului-Ministru, prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, care pune la dispozitie spatiul, personalul si serviciile administrative necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii Comisiei si secretariatelor tehnice.

(2) Componenta, organizarea si atributiile celor două secretariate tehnice ale Comisiei sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) După primirea cererilor de retrocedare si a documentatiilor aferente imobilelor detinute de statul român sau de unitătile administrativ-teritoriale, presedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele fixează un termen în vederea analizării si solutionării cererilor cultelor religioase, respectiv ale comunitătilor minoritătilor nationale, depuse la secretariatele tehnice ale Comisiei.

(2) În vederea solutionării cererilor depuse, Comisia solicită toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calitătii de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant ori de către comunitatea minoritătii nationale solicitante, după caz.

(3) La termenul fixat este invitat să participe un reprezentant al cultului religios, respectiv al comunitătii minoritătii nationale solicitante, în vederea sustinerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.”

6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia dispune, prin decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios, respectiv a comunitătii minoritătii nationale solicitante.”

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Decizia poate fi atacată în conditiile art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, respectiv în conditiile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ este supusă căilor de atac, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru urmărirea aplicării

unitare a Legii nr. 10/2001,

Ingrid Zaarour

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 270.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2003.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor protocolului mentionat la art. 1 se vor efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 271.

 

PROTOCOL

de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale între Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc

 

Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Regatul Maroc, denumite în continuare părti, dorind să promoveze relatii bilaterale de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, convinse că aceasta va contribui la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei din statele lor, au convenit asupra dispozitiilor ce urmează:

 

SECTIUNEA I

Obiectul protocolului

 

ARTICOLUL 1

 

Prezentul protocol stabileste obligatiile si responsabilitătile fiecăreia dintre părti, părti care se angajează să respecte dispozitiile înscrise în acesta.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor dezolta si vor lărgi cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale prin promovarea schimbului reciproc de experientă pe teme prioritare pentru ambele părti.

 

ARTICOLUL 3

 

În scopul unei mai bune cunoasteri a sistemului de sănătate si pentru a contribui în mod eficient la formarea de personal, părtile vor organiza vizite reciproce ale expertilor din cele două state.

Aceste vizite se vor axa în special asupra:

a) sistemului sanitar din fiecare tară;

b) strategiei de sănătate publică;

c) finantării serviciilor de sănătate;

d) politicii de pregătire a personalului medical si paramedical;

e) strategiei de cercetare medicală.

 

SECTIUNEA a II-a

Continutul protocolului

 

Cooperarea dintre cele două părti va urmări următoarele obiective:

- cercetarea stiintifică si medicală;

- formarea de personal;

- asistenta curativă;

- asistenta preventivă;

- medicina legală si legislatia sanitară.

 

ARTICOLUL 4

Cercetarea stiintifică medicală

 

4.1. Părtile vor încuraja, pe baza unor conventii reciproce, cooperarea directă dintre societătile de stiinte medicale din statele lor. Conventiile mentionate vor stabili, între altele, programele de cooperare, calendarul întâlnirilor si regimul acordării de tarife preferentiale.

4.2. Părtile vor sprijini cooperarea directă dintre institutele de cercetare stiintifică si medicală, în baza aprobării exprese din partea autoritătilor competente din cele două state. O conventie între aceste institute va preciza continutul si metodele ce se vor aplica în acest scop.

4.3. La începutul fiecărui an, părtile vor stabili de comun acord lista cu temele prioritare de cercetare.

4.4. După fixarea programului vizitelor expertilor, curriculum vitae al fiecărui expert si lista temelor de cercetare ce urmează a fi abordate vor fi trimise părtii primitoare, cu cel putin 30 de zile înaintea datei vizitei.

Fiecare parte este obligată să confirme participarea expertului său cu 15 zile înaintea datei vizitei.

4.5. Pentru deplasarea expertilor, cheltuielile de călătorie dus-întors între cele două state revin părtii trimitătoare.

Cheltuielile de sejur si de deplasare pe teritoriul statului gazdă revin acestuia din urmă.

4.6. Părtile se angajează să încurajeze, dacă este cazul, pe bază de contracte si conventii, cooperarea dintre spitalele din cele două state.

4.7. Prin prezentul protocol părtile vor încuraja schimburile de publicatii medicale.

 

ARTICOLUL 5

Pregătirea personalului

 

5.1. Pregătirea continuă a personalului medical va fi realizată în baza unui acord reciproc încheiat între unitătile specializate ale ministerelor sănătătii din cele două state si va include module de pregătire stabilite anterior de părti.

5.2. Părtile vor organiza de comun acord conferinte pe teme medico-sanitare ce vor fi axate pe teme specifice.

5.3. Cooperarea în domeniul pregătirii de personal paramedical va fi, de asemenea, organizată în baza unui acord reciproc între părti după determinarea în prealabil a modulelor specifice de pregătire pentru această categorie de personal.

 

ARTICOLUL 6

Asistenta medicală curativă

 

6.1. Fiecare parte va asigura în mod gratuit asistentă medicală curativă cetătenilor statului celeilalte părti, aflati în misiune oficială pe teritoriul statului său, inclusiv personalului diplomatic si consular, în caz de urgente medico-chirurgicale.

6.2. Părtile îsi pot trimite bolnavi una alteia pentru diagnostic si tratament, după obtinerea avizului din partea celeilalte, pentru fiecare caz în parte. Cheltuielile aferente acestor prestatii revin părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 7

Asistenta medicală preventivă

 

7.1. Cele două părti se angajează să încurajeze cooperarea concretă pentru prevenirea bolilor transmisibile.

7.2. În caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major, cetătenii aflati în sejur temporar pe teritoriul statului uneia dintre părti vor primi gratuit îngrijiri medicale adecvate până când starea acestor bolnavi permite transportul în statul de origine fără riscuri. Partea primitoare va asigura, dacă este necesar, transportul gratuit până la frontiera sa.

 

ARTICOLUL 8

Medicina legală si legislatia sanitară

 

8.1. În cazul decesului unui cetătean al uneia dintre cele două părti pe teritoriul statului celeilalte părti, părtile vor asigura, pe bază de reciprocitate, servicii medico-legale gratuite, incluzând îmbălsămarea sau alte modalităti de conservare a cadavrelor. Cheltuielile de transport pentru cadavru revin familiei defunctului.

8.2. Părtile vor face schimb de informatii privind legislatiile lor în domeniul sănătătii, furnizând, la cererea părtii solicitante, documente cu caracter oficial pe această temă.

 

SECTIUNEA a III-a

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 9

Urmărire si evaluare

 

9.1. Părtile vor înfiinta, de comun acord, un comitet de evaluare a cooperării în cadrul prezentului protocol.

9.2. Acest comitet va fi alcătuit, în număr egal, din reprezentanti ai ministerelor sănătătii din cele două state.

9.3. Acest comitet se va reuni periodic pentru a evalua rezultatele înregistrate în diferite domenii de cooperare si pentru a asigura continuitatea.

Comitetul va informa despre activitatea sa ministerele sănătătii din cele două state.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica reciproc îndeplinirea formalitătilor interne necesare în acest scop.

La data intrării în vigoare a prezentului protocol, îsi încetează valabilitatea Protocolul privind colaborarea si cooperarea dintre Ministerul Sănătătii din Republica Socialistă România si Ministerul Sănătătii Publice din Regatul Maroc, semnat la Bucuresti la 21 noiembrie 1970.

Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă initială de 5 ani si se prelungeste automat pentru noi perioade de câte 5 ani dacă nici una dintre părti nu îl denuntă în scris cu 6 luni înainte de data expirării. În cazul încetării valabilitătii prezentului protocol, orice program de cooperare convenit în perioada sa de valabilitate va fi îndeplinit până la terminarea sa.

Întocmit si semnat la Bucuresti la 2 iulie 2003, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergentă în interpretare, va prevala textul în limba franceză.

 

Pentru partea română,

Mircea Beuran,

ministrul sănătătii

Pentru partea marocană,

Mohamed Benaissa,

ministrul afacerilor externe si al cooperării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind punerea în functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 398/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, întretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru înfiintarea unei activităti pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantată integral din venituri proprii,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - În cuprinsul prezentului ordin sunt aplicabile definitiile prezentate la art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 398/2002.

Art. 2. - Se introduce în România numărul 112 ca număr unic pentru apeluri de urgentă în retelele publice de telefonie.

Art. 3. - Începând cu data de 17 aprilie 2005, ora 00,00, se dă în functiune la nivel national Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă.

Art. 4. - Operatorii retelelor publice de telefonie fixă si mobilă vor lua măsuri de rutare a apelurilor abonatilor proprii la numărul unic de urgentă 112 prin reteaua Romtelecom.

Art. 5. - (1) Necesarul resurselor de comunicatii pentru Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă va fi analizat de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale împreună cu operatorii retelelor publice de telefonie fixă si mobilă, astfel încât să asigure un grad de accesibilitate în sistem de 99% din totalul apelurilor la 112, în orele de trafic maxim.

(2) Resursele de comunicatii apartinând operatorilor retelelor publice de telefonie fixă si mobilă si utilizate exclusiv pentru serviciul de urgentă 112 se pun gratuit la dispozitia operatorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 112.