MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 315         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

56. - Lege privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii

 

143. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, în valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investitii, din granturi ISPA si, în completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritătilor administratiei publice locale respective.

(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonomă Municipală Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare si Compania Judeteană “Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamt.

(3) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu beneficiarii finali ai proiectului si autoritătile administratiei publice locale, în care vor fi stipulate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv sursele de finantare a proiectului, conform planurilor de finantare anexate la acestea.

(4) Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului si în această calitate este responsabilă de urmărirea, raportarea si efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investitii.

(5) Contributia României la finantarea proiectului, egală cu echivalentul în lei a 11.890.929 euro, precum si sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România si a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de executie a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritătilor administratiei publice locale respective.

(6) Echivalentul în valută al părtii în lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea proiectului, este cel valabil la data încheierii contractului de finantare si poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistică. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării, precum si eventualele depăsiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor si taxelor aferente realizării proiectului, pe parcursul derulării acestuia, se finantează din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritătilor administratiei publice locale respective.

Art. 3. - (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobânzi si orice alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinatie din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau din veniturile proprii ale autoritătilor administratiei publice locale respective, după caz.

(2) Beneficiarii finali ai proiectului vor plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc, în vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligatia rambursării împrumutului extern si din plata serviciului datoriei publice aferent. În cazul în care beneficiarii finali nu dispun de fondurile necesare, comisionul de risc va fi achitat, în numele acestora, de autoritatea administratiei publice locale respectivă.

Art. 4. - Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele si în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăti în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice si juridice române.

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii si cu beneficiarii finali ai proiectului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionalităti economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele mentionate la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 56.


*) Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

Fi nr. 22.495

Agora nr. 2002 0343

 

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeană de Investitii*)

 

Bucuresti, 15 martie 2004

Luxemburg, 19 martie 2004

Prezentul contract este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, România, reprezentată de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte, si Banca Europeană de Investitii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, si domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.

Având în vedere:

1. La data de 1 februarie 1993, Comunitătile Europene si Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte.

2. În cadrul acestui acord european, Consiliul Directorilor Băncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investitii în România.

3. În datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiară mentionată a fost semnat de către Împrumutat si Bancă si este aplicabil prezentului contract (denumit în continuare contract).

4. Împrumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care urmează a fi realizat prin intermediul autoritătilor sale locale sau al companiilor municipale de utilităti (denumite în continuare beneficiari finali), destinat reabilitării infrastructurii în domeniul alimentării cu apă si epurării apei uzate în fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumită în continuare subproiect), după cum se specifică mai detaliat în Descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul contract (denumită în continuare Descrierea tehnică) si identificate ca măsurile descrise în memorandumurile de finantare ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019, nr. 2002/RO/16/P/PE/021 si nr. 2002/RO/16/P/PE/023 intrate în vigoare începând cu 31 martie 2003 (fiecare dintre ele fiind denumit în continuare memorandum de finantare si toate împreună fiind denumite memorandumuri de finantare), încheiate între România si Comunitatea Europeană în cadrul general ISPA pentru cofinantarea Proiectului.

5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de către Bancă, este de 120.293.769 (o sută douăzeci milioane două sute nouăzeci si trei mii sapte sute saizeci si nouă) euro, incluzând cheltuieli neprevăzute si dobânda pe perioada constructiei, precum si taxe si impozite publice.

6. Împrumutatul a solicitat Uniunii Europene o contributie sub formă de fonduri nerambursabile pentru Proiect în cadrul programului ISPA (denumit în continuare grantul ISPA), într-o sumă echivalentă cu 73.902.840 (saptezeci si trei milioane nouă sute două mii opt sute patruzeci) euro.

7. Costul Proiectului urmează să fie finantat după cum urmează:

 

Contributiile Împrumutatului, prin beneficiarii finali

11.890.929 euro

Grant ISPA

73.902.840 euro

Asistentă tehnică ISPA

5.500.000 euro

Împrumutul Băncii

29.000.000 euro

TOTAL:

120.293.769 euro

 

Contributia Împrumutatului prin beneficiarii finali include în special taxe si impozite publice aferente părtii din costul Proiectului care nu este finantată din grantul ISPA.

8. În consecintă, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci si nouă milioane) euro.

9. În conformitate cu art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care apar ca urmare a activitătilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Băncii legate de astfel de activităti să fie scutite de impozite.

10. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadă a oricărei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru:

a) să asigure:

(i) ca beneficiarii să poată schimba în orice valută convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda natională a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si

(ii) ca aceste sume să fie transferabile liber, imediat si efectiv; si

b) să asigure:

(i) ca Banca să poată schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda natională a Împrumutatului primite de Bancă cu titlu de plăti aferente unor împrumuturi si garantii sau oricărei alte activităti si ca Banca să poată transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel,

(ii) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

11. Convinsă fiind că prezenta operatiune corespunde scopului functiunilor sale si este conformă cu scopurile Acordului-cadru si tinând cont de aspectele mentionate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i un credit în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci si nouă milioane) euro.

12. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt folosite cât mai rational posibil în interesele Comunitătii Europene si în mod corespunzător termenii si conditiile operatiunilor sale de împrumutare vor fi conforme cu politica Comunitătii Europene.

13. Semnarea prezentului contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizată în termenii stabiliti în anexa nr. I.

14. Referirile din prezentul contract la “articole”, “preambul”, “paragrafe”, subparagrafe”, “alineate”, “anexe” si “documente anexate” reprezintă referiri făcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele si documentele anexate ale prezentului contract.

Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Trageri

 

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare credit), în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci si nouă milioane) euro, care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finantarea partială a costurilor Proiectului si, în cadrul acestuia, a subproiectelor, asa cum se stipulează mai jos.

1.02. Proceduri de tragere

A. Banca va disponibiliza creditul în maximum nouă transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este suma netrasă din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O transă solicitată de Împrumutat în conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumită în cele ce urmează o transă.

B. Periodic, până la data de 31 octombrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei transe. Cererea de tragere va specifica:

a) suma si valuta transei trase;

b) data preferată a tragerii, întelegându-se că Banca poate disponibiliza transa în cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; si

c) în mod unilateral, rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, indicată de Bancă fără nici un angajament.

Împrumutatul va furniza Băncii dovada că persoana sau persoanele care fac cererile de tragere în cadrul prezentului contract au fost autorizate în mod corespunzător pentru a face acest lucru.

Împrumutatul va furniza Băncii dovada relevantă necesară conform paragrafului 1.04 C.

Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii, Banca, dacă cererea de tragere este în conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Împrumutatului o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care:

a) va confirma valoarea si valuta transei trase;

b) va specifica rata dobânzii fixe;

c) va specifica data la care transa este programată a fi disponibilizată (denumită în continuare data programată de tragere), sub rezerva paragrafului 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din cererea de tragere, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă, într-un interval de 3 zile lucrătoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, si ca urmare cererii si avizului de tragere nu li se va da curs.

În general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare luxemburgheză înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

D. Tragerea va fi efectuată în acel cont bancar, pe numele si în contul Împrumutatului, după cum Împrumutatul va înstiinta Banca cu cel putin 7 zile înainte de data efectuării tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea transă.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitătilor, Banca va elibera fiecare transă în valuta pentru care Împrumutatul si-a exprimat o preferintă. Fiecare valută de tragere va fi euro sau orice altă valută care este tranzactionată pe scară largă pe principalele piete valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase într-o altă valută decât euro, Banca va aplica cursul de schimb de referintă calculat si publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.

1.04. Conditii de tragere

A. Tragerea primei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor conditii, si anume ca, înainte de data cererii de tragere:

a) Banca să fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzătoare a prezentului contract de către Împrumutat si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile Băncii, emis de către un consilier juridic al Împrumutatului;

b) Banca să fi primit documente justificative în limba engleză privind autorizările de semnare a prezentului contract;

c) toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă există) vor fi fost obtinute, pentru a permite Împrumutatului să primească trageri în conditiile prezentului contract, să ramburseze împrumutul (asa cum este definit în paragraful 2.01) si să plătească dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări trebuie să se extindă si asupra deschiderii si mentinerii conturilor în care Împrumutatul solicită Băncii să disponibilizeze creditul; si

d) Banca să fi primit documente satisfăcătoare în legătură cu faptul că Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finantelor Publice al Împrumutatului este responsabil, în calitate de unitate de monitorizare a Proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea si tragerile aferente creditului, în conditii satisfăcătoare pentru Bancă.

Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este efectuată înainte de primirea de către Bancă a unor documente satisfăcătoare pentru ea, demonstrând că aceste conditii au fost îndeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la acea dată la care conditiile vor fi fost îndeplinite.

B. Tragerea fiecărei transe, inclusiv a primei transe, va fi conditionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere relevantă, a acordurilor de împrumut subsidiare, asa cum se descrie în mod detaliat în paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finantate din sumele transei.

C. Tragerea fiecărei transe ulterioare primei transe va fi conditionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere:

a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finantate din toate transele anterioare trase, acestea fiind încheiate în termeni satisfăcători pentru Bancă; si

b) a unei situatii transmise de Împrumutat, demonstrând că au fost efectuate cheltuieli (excluzând impozite si taxele vamale plătibile în România) pentru articolele finantate de către Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică, pentru o sumă egală cu toate transele trase, mai putin o sumă de 1 milion euro, cu exceptia ultimei trageri.

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.

Dacă o parte a dovezilor furnizate de Împrumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate fie să actioneze în conformitate cu ultima propozitie a subparagrafului 1.04 A, fie să disponibilizeze proportional mai putin decât suma solicitată.

D. În plus, tragerea fiecărei asemenea transe se va face cu conditia ca Banca să fie convinsă permanent că suficiente fonduri continuă să fie asigurate în concordantă cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului.

1.05. Amânarea tragerii

A. La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei transe, în totalitate sau partial, până la o dată specificată de Împrumutat, aceasta fiind o dată care să nu depăsească 6 luni de la data de tragere prevăzută. Într-o asemenea situatie Împrumutatul va plăti comisionul de amânare în conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei transe doar dacă este făcută cu cel putin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data prevăzută de tragere.

B. Dacă oricare dintre conditiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu sunt îndeplinite la data specificată, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă si Împrumutat, cu cel putin 7 zile luxemburgheze după îndeplinirea tuturor conditiilor de tragere.

C. Dacă tragerea unei transe este amânată fie la solicitarea Împrumutatului, fie datorită neîndeplinirii conditiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti un comision la suma tragerii amânate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevăzută la data de tragere reală sau, după caz, până la data anulării transei, la o rată de R1 minus R2, unde:

- R1 înseamnă rata dobânzii care va fi aplicată periodic în conformitate cu paragraful 3.01, dacă transa a fost disponibilizată la data de tragere prevăzută; si

- R2 înseamnă rata interbancară relevantă (asa cum va fi definită în continuare) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu conditia că pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante conform paragrafului 1.05 perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lună începând cu data de tragere prevăzută.

Mai mult, comisionul sus-mentionat:

a) dacă amânarea depăseste o lună ca durată, se va acumula la sfârsitul fiecărei luni;

b) va fi calculat utilizându-se conventia numărului de zile aplicabilă la R1; si

c) atunci când R2 depăseste R1, se va stabili la 0.

Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancară relevantă înseamnă:

x) în cazul oricărei perioade de dobândă de o lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă egală cu numărul de luni întregi corespunzând duratei unei asemenea perioade de dobândă; si

y) în privinta oricărei perioade de dobândă mai mici de o lună, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă de o lună, oferită pe principala piată interbancară a valutei relevante (pentru dolarul american pe piata interbancară londoneză, iar pentru euro, pe piata interbancară a zonei euro), asa cum este selectată de către Bancă.

1.06. Anularea si suspendarea creditului

A. Împrumutatul poate oricând, prin notificarea Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte si cu efect imediat, partea netrasă a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei transe a cărei date de tragere prevăzute este în limita a 7 zile lucrătoare luxemburgheze după data notificării. Împrumutatul, dacă nu se stabileste altfel prin prezentul contract, nu va suporta nici o obligatie în ceea ce priveste comisionul sau o altfel de obligatie către Bancă din motivul unei asemenea anulări.

Dacă Împrumutatul anulează o transă care a făcut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea transă, indiferent de rata dobânzii aplicabilă, fiind denumită transă notificată), va plăti un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat în conformitate cu subparagraful 4.02 B în ceea ce priveste perioada începând cu data (data de început), aceasta fiind ultima dintre:

a) data avizului de anulare; si

b) data notificată de tragere previzionată pentru transa notificată, până la data finală a plătii previzionată pentru transa notificată.

Pentru acest scop:

x) referirile din subparagraful 4.02 B cu privire la data plătii anticipate se vor referi la data de început; si

y) suma anulată va fi considerată a fi trasă si rambursată după data de început.

Comisionul va fi plătibil în 7 zile de la solicitare.

B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, în totalitate sau partial, să suspende partea netrasă a creditului oricând si cu efect imediat:

a) în conditiile mentionate în paragraful 4.03 sau 10.01; si

b) dacă se vor ivi circumstante exceptionale care să afecteze în mod negativ accesul Băncii la pietele de capital internationale; sau

c) atâta vreme cât, actionând în mod rezonabil, Banca nu este satisfăcută că garantia si angajamentele luate de Împrumutat conform paragrafelor 6.12 si 8.04 au fost îndeplinite.

O asemenea suspendare va continua până ce Banca va notifica Împrumutatului că poate din nou să apeleze la credit sau, după caz, până ce Banca va anula suma suspendată, asa cum se mentionează mai jos.

În plus Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze, în totalitate sau în parte, portiunea netrasă din credit, în conditiile alin. a) si b) de mai sus, întotdeauna conditionat (în cazul paragrafului 4.03) de îndeplinirea procedurilor respective specificate în fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze o transă a cărei tragere a fost amânată conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.

Totusi Banca nu va fi îndreptătită să suspende sau să anuleze, în baza alin. b) de mai sus, orice transă notificată.

C. Dacă Banca suspendă o transă notificată doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei suspendate asa cum se prevede în subparagraful 1.05 C.

Dacă Banca anulează o transă notificată doar pe baza alin. a) sus-mentionat, Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei anulate, calculat în conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu conditia ca nici un comision să nu fie plătit în momentul anulării doar pe baza unui eveniment mentionat în subparagraful 4.03 A sau B.

D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsă în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte netrasă din credit proportional cu suma redusă.

Banca poate în orice moment după data de 31 octombrie 2008, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.

Împrumutatul nu va suporta nici o obligatie către Bancă sub forma vreunui comision sau într-o altă formă din motivul oricărei anulări conform subparagrafului 1.06 D.

1.07. Sumele datorate conform art. 1

Sumele datorate conform art. 1 se vor plăti în euro.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, asa cum au fost notificate de către Bancă, conform paragrafului 2.04.

2.02. Valuta rambursărilor

Fiecare rambursare care cade sub incidenta art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile si în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta dobânzii si a altor obligatii de plată

Dobânda si celelalte obligatii de plată datorate conform art. 3, 4 sau, după caz, art. 10 vor fi calculate si plătibile proportional în fiecare valută în care împrumutul este rambursabil.

Orice altă plată va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Notificarea de către Bancă

După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului o situatie rezumativă indicând suma, data tragerii si rata dobânzii pentru acea transă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda asupra soldului nerambursat al fiecărei transe, în rate semianuale, la datele de plată relevante specificate în subparagraful 5.03 A, începând cu prima dată de plată următoare datei tragerii transei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata aplicabilă la data avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu rată fixă a dobânzii, denominate în valuta transei, cu termeni asemănători în ceea ce priveste rambursarea ratelor de capital si plata dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele restante

Fără a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în conditiile prezentului contract, de la data scadentei până la data plătii, la o rată egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază). Pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante în legătură cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lună începând cu data scadentei.

Cu toate acestea, dobânda se va percepe la rata mentionată în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă ultima rată depăseste, pentru orice perioadă relevantă, data, rata specificată în propozitiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.

Dacă suma cu scadenta depăsită este într-o altă valută decât valuta transei relevante, se va aplica următoarea rată, si anume rata interbancară relevantă pentru tranzactii în acea valută plus 2% (200 puncte de bază), calculate în conformitate cu practica pietei pentru o asemenea rată.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

A. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transă, după transmiterea în avans cu o lună a unei notificări scrise (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată) în care se specifică suma (suma rambursată anticipat) care urmează a fi rambursată anticipat si data propusă pentru rambursarea anticipată (data rambursării anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea transă.

B. În privinta fiecărei sume rambursate anticipat, Împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o compensatie egală cu valoarea curentă (la data rambursării anticipate) a diferentei, dacă este cazul, dintre:

x) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la suma rambursată anticipat, dacă nu ar fi fost rambursată; si

y) dobânda care se va acumula în acest fel, dacă va fi calculată la rata de referină a BEI, efectivă cu o lună înainte de data rambursării anticipate, mai putin 15 puncte de bază.

În acest scop, rata de referintă a BEI înseamnă rata standard a Băncii pentru un împrumut acordat de Bancă pentru împrumuturi cu rată fixă denominate în valută, având aceleasi caracteristici privind serviciul datoriei ca si suma plătită anticipat.

Valoarea curentă mentionată va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referintă a BEI, aplicată ca fiecare dată de plată relevantă.

C. Banca va notifica Împrumutatului, cu cel putin 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat si compensatia plătibilă în conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, după caz, faptul că nu este datorată nici o compensatie.

Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei asemenea notificări (sau ora 17,00 în ziua următoare, dacă notificarea a fost transmisă după ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Băncii fie:

a) faptul că acesta confirmă avizul de rambursare anticipată, în termenii specificati de Bancă; sau

b) faptul că acesta retrage avizul de rambursare anticipată.

Dacă Împrumutatul acordă confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage avizul de rambursare anticipată sau nu îl confirmă în timp util, acesta ar putea să nu efectueze rambursarea anticipată. Cu exceptia mentionată anterior, avizul de rambursare anticipată va fi obligatoriu irevocabil.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, partial sau integral, orice alt împrumut contractat initial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei astfel de părti din suma împrumutului nerambursat, ca sumă rambursată anticipat datorată pentru suma totală nerambursată a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului, proportional cu suma reprezentând diferenta.

C. Dacă Banca constată că Împrumutatul a încălcat prevederile paragrafului 6.09 în privinta unui subproiect (denumit în continuare subproiectul afectat), poate notifica în conformitate Împrumutatul. Dacă, într-o perioadă de 30 de zile după notificare, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea încălcării într-o manieră acceptabilă Băncii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioară, ca, în cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Împrumutatul să plătească anticipat o fractiune din împrumut corespunzătoare cu raportul dintre valoarea declarată a subproiectului afectat si suma totală a valorii declarate a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată a sumei rambursate anticipat, si o compensatie calculată în conformitate cu subparagraful 4.02 B, dacă este cazul.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

În cazul oricărei rambursări anticipate partiale datorate în conformitate cu prezentul art. 4, Împrumutatul poate selecta care transă sau transe vor fi rambursate anticipat. În cazul rambursării anticipate partiale în toate valutele, pentru fiecare sumă rambursată anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecărei rate rămase de rambursat.

Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispozitiilor art. 10.

 

ARTICOLUL 5

Plătile

 

5.01. Locul plătii

Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat conform prezentului contract va fi plătită în contul respectiv comunicat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plată pe care o va face Împrumutatul si va comunica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile înainte de data primei plăti la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătilor conform art. 10.

5.02. Conventia numărului de zile

Orice sumă datorată de către Împrumutat ca dobândă, comision sau în alt mod, conform prezentului contract, si calculată pentru orice fractiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

A. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt plătibile Băncii, în fiecare an, la 15 iunie si la 15 decembrie.

B. Pentru scopurile prezentului contract în general, plătile datorate în orice valută la o dată care nu este zi lucrătoare relevantă (asa cum este definită mai jos) sunt plătibile în ziua imediat următoare care este zi lucrătoare relevantă.

Pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare relevantă înseamnă:

a) în cazul euro, o zi în care operează sistemul de plată numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real;

b) în cazul oricărei alte valute decât euro, o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii în centrul financiar al tării a cărei monedă natională este moneda sumei în care se face plata.

C. Sumele datorate prin prezentul, altele decât ratele de capital si dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată ca plătită în momentul în care aceasta este primită de către Bancă.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri

Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului si alte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului

Împrumutatul va determina beneficiarii finali să realizeze subproiectele în conformitate cu Descrierea tehnică si să le finalizeze până la datele specificate în aceasta, asa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăseste cifra estimată prevăzută în preambul, Împrumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depăsirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului.

Planurile Împrumutatului pentru finantarea costului suplimentar vor fi remise Băncii în timp util pentru aprobare.

6.04. Procedura de licitatie

Împrumutatul va determina beneficiarii finali să achizitioneze bunuri, servicii si să comande lucrări pentru subproiecte, acolo unde este cazul si satisfăcător pentru Bancă, prin licitatie internatională deschisă participantilor din toate tările Uniunii Europene si din România, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta si Turcia.

6.05. Asigurare

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să asigure în mod adecvat toate lucrările si proprietătile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

6.06. Întretinere

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să se asigure că toate proprietătile ce fac parte din Proiect sunt întretinute, reparate, că li se vor face reparatii capitale si vor fi reînnoite, după cum va fi necesar pentru a fi păstrate în bună stare de functionare.

6.07. Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajează ca suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, să fie alocate continuu Proiectului, în scopul de a se asigura completarea planului de finantare al Proiectului, neacoperit de împrumut, si care să permită finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.08. Functionarea Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat si dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:

a) să păstreze titlul de proprietate si posesiune asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, după cum este necesar, să înlocuiască si să reînnoiască aceste active si să mentină subproiectele în functionare continuă în conformitate cu scopul său initial.

Banca poate să nu îsi dea acordul numai în cazul în care actiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul să devină neeligibil pentru finantare din partea Băncii;

b) să întreprindă măsurile necesare satisfăcătoare pentru Bancă pentru a asigura o implementare si o functionare corespunzătoare a subproiectelor, incluzând atenuarea corespunzătoare a impactului asupra mediului; si

c) să includă proceduri de licitatie si conditii contractuale acceptabile Băncii în orice acord de participare a sectorului privat pentru servicii de alimentare cu apă si de epurare a apelor uzate în care se vor angaja.

6.09. Prevederi privind mediul

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:

a) să realizeze activitătile legate de subproiecte pe parcursul investitiilor si să asigure si să mentină toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile acestora, în conformitate cu legislatia aplicabilă privind mediul si cu standardele si practicile Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, asa cum pot fi amendate sau modificate, cu referire în mod particular la următoarele directive:

(i) Directiva Consiliului nr. 85/337/CE, amendată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE privind evaluarea impactului asupra mediului;

(ii) Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, amendată prin Directiva Consiliului nr. 98/15/CEE privind tratarea apelor uzate urbane;

(iii) Directiva Consiliului nr. 98/83/CE în privinta calitătii apei destinate consumului uman;

(iv) Directiva Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru pentru actiunea comunitară în domeniul politicii apei;

b) să realizeze toate operatiunile legate de subproiecte în conformitate cu directivele, legile, standardele si practicile la care se face referire la alin. a) al prezentului paragraf; si

c) să se asigure că nu se vor folosi în realizarea subproiectelor nici un fel de materiale si substante la care se face referire în cadrul directivelor, legilor, standardelor si practicilor mentionate la alin. a) al prezentului paragraf, care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.

6.10. Acorduri de împrumut subsidiar

Împrumutatul se va asigura ca acordurile de împrumut subsidiare care se vor încheia între Împrumutat si beneficiarii finali să specifice obligatiile beneficiarilor finali, spre satisfactia Băncii, asa cum se descrie în memorandumurile de finantare ISPA si astfel cum sunt sumarizate în anexa C la prezentul contract.

6.11. Vizite

A. Împrumutatul confirmă că Banca poate fi obligată să divulge Curtii de Conturi a Comunitătilor Europene (denumită în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat si la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curtii de Conturi, în concordantă cu legea Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va permite si va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările incluse în subproiecte si să facă acele verificări pe care acestia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura si va determina beneficiarii finali să le asigure sau să se asigure că le va fi acordată toată asistenta necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita Împrumutatului si/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenta scopului subparagrafului 6.11 A.

6.12. Angajamentul de integritate

Împrumutatul garantează si se angajează că nu a comis - si nici o persoană, din câte cunoaste până în prezent, nu a comis - nici unul dintre faptele următoare si că nu va comite - si nici o persoană, cu consimtământul si cunostinta sa anterioară, nu va comite - nici o asemenea actiune, si anume:

a) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj incorect în vederea influentării actiunii unei persoane care detine o functie publică sau functia de director ori angajat al unei autorităti publice sau întreprindere publică sau un director ori oficial al unei organizatii internationale publice, în relatie cu orice proces de achizitie sau în executia oricărui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică;

b) orice act care afectează în mod neadecvat sau vizează să influenteze în mod neadecvat procesul de achizitie ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv întelegeri între ofertantii la licitatie.

Împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă află despre orice fapt sau informatie sugestivă în privinta comiterii unui asemenea fapt.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Garantii

Dacă Împrumutatul va acorda unei terte părti vreo garantie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligatiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferintă ori de prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferintă ori o prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o astfel de garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii

 

8.01. Informatii privind Proiectul

Împrumutatul, prin OPCP:

a) se va asigura că evidentele sale prezintă toate operatiile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului;

b) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

(i) un raport privind implementarea Proiectului, până la data de 15 decembrie 2004 si ulterior, anual, până la terminarea Proiectului;

(ii) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni după încheierea acestuia; si

(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;

c) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare majoră în planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract;

d) va informa Banca în timp util despre orice situatie care impune consimtământul Băncii, în conformitate cu paragraful 6.08; si

e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substantial sau poate afecta conditiile executării ori functionării Proiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa Banca:

a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situatie care îl obligă ori despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat initial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) imediat, despre orice intentie din partea sa de a acorda în favoarea unei terte părti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau

c) în general, asupra oricărei situatii sau oricărui eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligatii a Împrumutatului care decurge din prezentul contract sau ar prejudicia în mod substantial ori ar afecta

conditiile executării sau functionării Proiectului.

8.03. Informatii privind beneficiarii finali

Împrumutatul:

a) va determina beneficiarii finali să furnizeze Băncii în fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizică si furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniti cu Banca; si

b) va informa Banca imediat în legătură cu orice modificare adusă documentelor de bază ale beneficiarilor finali si cu orice schimbare a mandatului si a statutului său legal.

8.04. Verificarea si informarea

În plus, Împrumutatul:

a) va lua orice măsuri asa cum Banca va solicita în mod rezonabil pentru a verifica si/sau a termina orice actiune pretinsă sau suspectată de natura celei descrise în paragraful 6.12;

b) va informa Banca asupra măsurilor pentru pretinderea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierderi rezultate dintr-un asemenea fapt; si

c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face referitor la un asemenea fapt.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru si taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract ori a oricărui document legat de acesta si aferent acordării oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va rambursa integral capitalul si va plăti dobânda, comisioanele si alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice natură, cu conditia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta va majora suma de plată către Bancă astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricărei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipată datorată unui caz de culpă

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informatie majoră sau document remis Băncii de către Împrumutat ori în numele acestuia sau al beneficiarilor finali, în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul cât acesta este în vigoare, se dovedeste a fi fost incorect în orice detaliu semnificativ;

b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteste dobândă la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum este prevăzut în prezentul contract;

c) dacă, urmare oricărei neîndepliniri a obligatiilor în legătură cu acesta, Împrumutatului sau unui beneficiar final i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacă survine vreun eveniment sau vreo situatie care este posibil să pericliteze îndeplinirea obligatiilor de plată care decurg din împrumut sau să afecteze negativ orice garantie acordată pentru acesta;

e) dacă orice obligatie asumată de Împrumutat si la care se face referire la pct. 9 si 10 din preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

f) dacă Împrumutatul nu îsi va îndeplini orice obligatie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

g) dacă Împrumutatul sau un beneficiar final nu îsi va îndeplini orice obligatie referitoare la grantul ISPA; sau

h) (i) dacă un executor intră în posesia oricărei părti a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau

(ii) dacă orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietătii unuia dintre beneficiarii finali; sau

B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată de Bancă într-o comunicare către Împrumutat, fără ca problema să fi fost remediată în mod satisfăcător pentru Bancă:

a) dacă Împrumutatul nu îndeplineste vreo obligatie care rezultă din prezentul contract, alta decât cea mentionată în subparagraful 10.01 A. alin. b); sau

b) dacă vreun element important prevăzut în preambul se modifică în mod substantial sau se dovedeste a fi eronat si dacă modificarea fie prejudiciază interesul Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau functionarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul solicitării de rambursare anticipată conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată în conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B si C asupra sumei care a devenit scadentă si plătibilă. O asemenea sumă se va acumula de la data scadentei pentru plata specificată în notificarea Băncii privind solicitarea si va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la acea dată.

10.04. Nederogări

Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitării de către Bancă a oricăruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi considerată o renuntare la un astfel de drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor si dobânzii, în această ordine, si, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate, în ordinea inversă a scadentei. Acestea se vor aplica între transe, după cum va considera Banca.

 

ARTICOLUL 11

Legea si jurisdictia

 

11.01. Legea

Prezentul contract si întocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.

Locul realizării prezentului contract este sediul central al Băncii.

11.02. Jurisdictia

Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene (denumită în continuare Curtea).

Părtile la prezentul contract renuntă prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta fată de jurisdictia Curtii.

O decizie a Curtii, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă si obligatorie asupra părtilor, fără restrictie sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridică ce decurge din prezentul contract certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notificări

Notificările si alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îsi alege domiciliul:

- pentru Bancă:

1. bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg-Kirchberg;

- pentru Împrumutat:

1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti, România;

2. Misiunea României la

Comunitătile Europene,

12, rue Montoyer,

B-1180 Bruxelles.

Fiecare parte poate să comunice celeilalte părti schimbarea adresei sale mentionate mai sus, cu conditia că adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o altă adresă din cadrul Uniunii Europene.

Dacă Împrumutatul nu va specifica altfel în scris Băncii, Împrumutatul va determina OPCP să fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 si 8.04.

12.02. Forma notificării

Notificările si alte comunicări pentru care sunt mentionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe si documente anexate

Preambulul si următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

- anexa A “Descrierea tehnică”;

- anexa B “Graficul de amortizare”;

- anexa C “Obligatiile beneficiarilor finali”.

Următoarea anexă este atasată la prezentul contract:

- anexa nr. I “Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului”.

Ca urmare, părtile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Stefan Petrescu, director general, iar în numele Băncii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.

 

Semnat pentru si în numele României,

M. Tănăsescu

Semnat pentru si în numele Băncii Europene de Investitii,

 

R. Saerbeck

G.D. Spota

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Luxemburg, 19 martie 2004.

 

ANEXA A

 

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a

 

DESCRIEREA TEHNICĂ

 

1. Obiective

Obiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apă si epurarea apei uzate în municipiile Buzău, Satu Mare si Piatra-Neamt. Subproiectele vor fi cofinantate de ISPA.

2. Componentele Proiectului

Subproiectele cuprind următoarele programe investitionale în vederea îmbunătătirii sistemului de alimentare cu apă si de colectare si tratare a apelor uzate, care vor cuprinde următoarele componente:

 

Beneficiarul

final

Scheme privind alimentarea cu apă

Scheme privind epurarea apelor uzate

Buzău

- extinderea cu circa 2 km a retelei de alimentare cu apă, care deserveste aproximativ 1.400 de persoane

- înlocuirea a 45 km de conducte, care reprezintă 26% din totalul retelei

- modernizarea statiilor de pompare prin instalarea unor pompe cu viteză variabilă, contoare ultrasonice si echipament SCADA pentru operare optimizată

- procurarea de echipament mobil GIS si de cartografiere digitală si a unor unităti mobile de detectare a scurgerilor în retea

- finalizarea procesului de contorizare primară  si secundară prin instalarea a circa 7.000 de contoare si achizitionarea unui echipament de calibrare si întretinere a contoarelor

- reabilitarea si reconstructia partială a statiei de epurare a apei cu o capacitate de 233.000 echivalent persoană si un flux de tratare a apei de 500 l/s

- extinderea cu circa 25 km a canalului colector pentru a deservi aproximativ 24.000 de persoane;

- reabilitarea a circa 11 km de canale colectoare principale, constructia a 5 bazine de retentie si desfundarea canalelor colectoare principale

- achizitia unei unităti mobile CCTV pentru întretinerea canalului colector si a unui extractor mobil pentru nămolul depus

Piatra-Neamt

- reabilitarea puturilor de apă subterană la Vaduri, inclusiv instalarea de noi pompe si echipament SCADA

- îmbunătătirea calitativă a statiei de epurare a apei brute în Bâtca Doamnei

- extinderea cu circa 8 km a retelei de alimentare cu apă, care deserveste aproximativ 5.000 de persoane

- înlocuirea a circa 9 km de conducte si reabilitarea a 5 statii de pompare si a accesoriilor

- procurarea de echipament mobil GIS si de cartografiere digitală si a unor unităti mobile de detectare a scurgerilor în retea

- finalizarea procesului de contorizare primară si secundară prin instalarea a circa 2.400 de contoare si distribuirea de contoare zonale prin intermediul a 33 de contoare si, de asemenea, achizitionarea unui echipament de calibrare si întretinere a contoarelor

- reabilitarea statiei de epurare a apei cu o capacitate de 205.000 echivalent persoană si un flux de tratare a apei de 400 l/s

- extinderea cu 42 km a canalului colector si constructia a 6 statii de pompare colectoare

- înlocuirea a 6 km de canale colectoare si reabilitarea a două statii de pompare colectoare

- achizitia unei unităti mobile CCTV pentru întretinerea canalului colector si a unui extractor mobil pentru nămolul depus

Satu Mare

- reforarea si reechiparea a 15 puturi cu un volum total de 730 l/s

- dublarea a 7 km de conductă magistrală cu diametrul nominal de 600 mm, care leagă câmpul de puturi de statia de tratare a apei  Mărtinesti

- reabilitarea statiei de tratare a apei Mărtinesti si reducerea capacitătii la 600 l/s

- reabilitarea statiei de epurare a apei cu o capacitate de 180.000 echivalent persoană si un flux de tratare a apei de 430 l/s

- reabilitarea sectiunilor principale ale retelei de canalizare

- reabilitarea statiilor de pompare colectoare

 

Investitiile sunt estimative, astfel încât mărimea si caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru îndeplinirea acelorasi obiective, cu conditia ca acestea să fie convenite în prealabil cu Banca.

 

Grafic

 

Subproiectele individuale vor fi implementate pe perioada 2003-2007.

 

ANEXA B

 

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

 

Data scadentă a ratei de rambursat

Sume de rambursat exprimate ca procent din împrumut

1. 15 iunie 2010

2,63

2. 15 decembrie 2010

2,63

3. 15 iunie 2011

2,63

4. 15 decembrie 2011

2,63

5. 15 iunie 2012

2,63

6. 15 decembrie 2012

2,63

7. 15 iunie 2013

2,63

8. 15 decembrie 2013

2,63

9. 15 iunie 2014

2,63

10. 15 decembrie 2014

2,63

11. 15 iunie 2015

2,63

12. 15 decembrie 2015

2,63

13. 15 iunie 2016

2,63

14. 15 decembrie 2016

2,63

15. 15 iunie 2017

2,63

16. 15 decembrie 2017

2,63

17. 15 iunie 2018

2,63

18. 15 decembrie 2018

2,63

19. 15 iunie 2019

2,63

20. 15 decembrie 2019

2,63

21. 15 iunie 2020

2,63

22. 15 decembrie 2020

2,63

23. 15 iunie 2021

2,63

24. 15 decembrie 2021

2,63

25. 15 iunie 2022

2,63

26. 15 decembrie 2022

2,63

27. 15 iunie 2023

2,63

28. 15 decembrie 2023

2,63

29. 15 iunie 2024

2,63

30. 15 decembrie 2024

2,63

31. 15 iunie 2025

2,63

32. 15 decembrie 2025

2,63

33. 15 iunie 2026

2,63

34. 15 decembrie 2026

2,63

35. 15 iunie 2027

2,63

36. 15 decembrie 2027

2,63

37. 15 iunie 2028

2,63

38. 15 decembrie 2028

2,69

 

ANEXA C

 

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a

 

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR FINALI

 

I. Obligatii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali

1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecărui subproiect si un fond de întretinere, înlocuire si dezvoltare stabilit în conditii acceptabile Băncii.

2. Beneficiarii finali vor prezenta un program de întretinere si operare, satisfăcător pentru Bancă, până la 31 decembrie 2007. Programul va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2008.

3. Beneficiarii finali vor prezenta un masterplan actualizat pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate, care să contină investitiile prioritizate si costurile viitoare, în vederea asigurării îndeplinirii  directivelor CE corespunzătoare executării măsurii ISPA/BEI si a unui concept pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a activitătilor regiei/companiilor (alimentare cu apă/epurarea apelor uzate si termoficare).

4. Beneficiarii finali vor asigura auditarea anuală a conturilor de către auditori de reputatie internatională, care să confirme faptul că sunt tinute sisteme de contabilitate separate pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate si pentru activitătile de termoficare si că nu se aplică nici un fel de subventie încrucisată între aceste activităti, si că acestea sunt prezentate Băncii la sfârsitul fiecărui an calendaristic, până la 31 decembrie 2007, sau, în cazul în care a avut loc înainte de această dată, până la momentul înfiintării unei persoane juridice autonome pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate.

5. Vor fi aprobate de către autoritătile responsabile cresteri adecvate de tarife pentru serviciile de alimentare cu apă/tratarea apelor uzate, în vederea asigurării recuperării costurilor de operare, de întretinere si înlocuire a activelor, precum si a costurilor cu serviciul datoriei externe pentru toate investitiile care nu sunt finantate din grant.

6. Vor fi introduse tarife corespunzătoare de tratare a apei pentru industrii, bazate pe afluenta cantitativă si calitativă, precum si costul tratării.

7. Reziduurile industriale vor fi pretratate si/sau reciclate în conformitate cu directivele CE, astfel încât să nu fie dăunătoare proceselor industriale, si monitorizate de către autoritătile de mediu competente.

8. Beneficiarii finali vor furniza dovada faptului că se va implementa o solutie pentru înlăturarea nămolului în conformitate cu directivele CE.

II. Obligatiile specifice ale subproiectelor

1. Buzău

Tarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 50% în termeni reali fată de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.

2. Satu Mare

Tarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 45% în termeni reali fată de tariful stabilit la 1 iulie 2002.

Beneficiarul final va furniza dovada că autorizatia de mediu a luat în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării publicului.

3. Piatra-Neamt

Tarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 60% în termeni reali fată de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.

III. Esalonarea în timp

Implementarea obligatiilor va fi în conformitate cu termenele limită stabilite în momorandumurile de finantare.

 

ANEXA Nr. I

 

ÎMPUTERNICIREA PENTRU SEMNAREA ÎMPRUMUTATULUI

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIA

 

Prin prezenta se certifică că Presedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice, pentru a semna Contractul de finantare (România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană de Investitii.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 3 martie 2004.

Nr. 945.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 143.