MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

274. - Hotărâre privind înfiintarea si organizarea Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finantării si a stadiului lucrărilor în vederea punerii în functiune a Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici

 

200. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind autorizarea Organizatiei interprofesionale a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România

 

342/115. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

559. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind eliberarea autorizatiei de “exportator autorizat”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea si organizarea Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finantării si a stadiului lucrărilor în vederea punerii în functiune a Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comitetul interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finantării si a stadiului lucrărilor în vederea punerii în functiune a Unitătii 2 de la CNE Cernavodă, denumit în continuare Comitet interministerial pentru Unitatea 2 Cernavodă, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În desfăsurarea activitătii Comitetul interministerial pentru Unitatea 2 Cernavodă poate înfiinta comisii de specialitate pentru asigurarea rezolvării si urmăririi diverselor activităti, prin ordin comun al ministrului economiei si comertului, ministrului finantelor publice si al presedintelui Agentiei Nucleare.

Art. 3. - Până la punerea în functiune a Unitătii 2 de la CNE Cernavodă, Comitetul interministerial pentru Unitatea 2 Cernavodă va monitoriza finantarea internă si externă a lucrărilor necesare pentru finalizarea obiectivului.Art. 4. - Comitetul interministerial pentru Unitatea 2 Cernavodă va prezenta Guvernului rapoarte lunare asupra stadiului realizării investitiei de la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 270/2001 pentru organizarea Comitetului interministerial de urmărire a negocierii, finalizării contractelor, asigurării finantării si a stadiului lucrărilor pentru finalizarea Unitătii 2 de la CNE Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valică Gorea

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finantării si a stadiului lucrărilor în vederea punerii în functiune a Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

1. Codrut Ioan Seres - ministrul economiei si comertului, presedinte;

2. Ionel Popescu - ministrul finantelor publice, membru;

3. Valică Gorea - presedintele Agentiei Nucleare, membru;

4. Lászlö Borbély - ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului, membru;

5. Constantin Popescu - secretar de stat la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, membru.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. e), al art. 28 si 43 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 58 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 aprilie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică,

prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedura privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică se aplică si în cazul parcurilor industriale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2001 pentru aprobarea Ghidului de stabilire a tarifului pentru energia electrică livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 23 noiembrie 2001, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2000 privind aprobarea Contractului-cadru pentru servicii energetice prestate de consumatorul principal către subconsumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000.

Art. 5. - Consumatorii care au racordati subconsumatori în retelele lor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentul infrastructură si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 8 aprilie 2005.

Nr. 16.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 aprilie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii consumatorilor captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 8 aprilie 2005.

Nr. 17.


*) Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la sectiunea Metodologii.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind autorizarea Organizatiei interprofesionale a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) si (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 94/2005 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 76.007 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei interprofesionale a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România ca principal reprezentant al producătorilor si procesatorilor din sectorul plantelor textile.

Art. 2. - Sediul Organizatiei interprofesionale a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România este situat în municipiul Mangalia, str. I.M. Dobrogeanu nr. 53, judetul Constanta.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor tehnice si economice de reglementare a pietei plantelor textile, Organizatia interprofesională a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în

conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România.

Art. 4. - Organizatia interprofesională a producătorilor si procesatorilor de in si cânepă din România se recunoaste prin Certificatul de înscriere nr. 009/2005.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 aprilie 2005.

Nr. 200.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 342 din 7 aprilie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 115 din 7 aprilie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând Referatul de aprobare nr. MC 4.466 din 7 aprilie 2005 al Ministerului Sănătătii si nr. 1.310 din 7 aprilie 2005 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Subprogramul 2.3 din cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile din anexa nr. II va avea următorul cuprins:

“Subprogramul 2.3 - Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu scleroză multiplă prin reducerea numărului de pusee; reducerea mortalitătii datorată AVC prin tratament antitrombotic cu clopidogrel.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului cu interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat pentru bolnavii cu scleroză multiplă si a tratamentului cu clopidogrel pentru bolnavii cu AVC, pentru o durată de cel mult 9 luni, la indicatia medicului specialist neurolog, în următoarele situatii clinice:

- AVC recurent sub acid acetylsalicilic;

- AVC cu intolerantă la acid acetylsalicilic;

- AVC cu sindrom coronarian acut în ultimul an;

- AVC cu stenoză de arteră carotidă semnificativă;

- AVC cu interventie percutană carotidiană.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratati - 900;

- număr de bolnavi cu AVC tratati - 3.000.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an - 444.444 mii lei;

- cost mediu/bolnav cu AVC tratat/an - 33.077 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru interferon beta 1a - toate formele, interferon beta 1b, glatiramer acetat si clopidogrel.”

2. Punctele 2.1, 2.3 si 2.9 din cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile din anexa nr. III vor avea următorul cuprins:

“2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare:

- Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C. C. Iliescu» Bucuresti;

- Institutul Inimii «Prof. dr. Niculae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

- Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

- Centrul de Cardiologie Iasi;

- Centrul de Cardiologie Craiova;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculară;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - Clinica de cardiologie;

- Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti – Clinica de cardiologie;

- Spitalul Clinic «Sfântul Ioan» Bucuresti - Clinica de cardiologie;

- Spitalul Judetean Baia Mare;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

.......................................................................................................

2.3. Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice:

- Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti – Clinica de neurologie (scleroză multiplă + AVC);

- Spitalul Militar Central de Urgentă «Carol Davila» - Clinica de neurologie (scleroză multiplă + AVC);

- Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie (scleroză multiplă);

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures (scleroză multiplă + AVC);

- Spitalul Clinic de Urgentă nr. 3 «Sfânta Treime» Iasi (AVC);

- Spitalul Clinic de Recuperare Iasi (scleroză multiplă);

- Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. dr. Vlad Voiculescu» Bucuresti - Clinica de neurologie (AVC);

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Clinica de neurologie (AVC).

.....................................................................................................

2.9. Preventie în traumatologie si în ortopedie:

- Spitalul Clinic de Urgentă Elias;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Cristian Vlădescu,

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind eliberarea autorizatiei de “exportator autorizat”

 

Având în vedere prevederile protocoalelor privind definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexe la acordurile preferentiale încheiate de România (cu exceptia Acordului de comert liber dintre România si Republica Moldova),

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Conform prevederilor protocoalelor de reguli de origine din acordurile preferentiale încheiate de România, “declaratia pe factură” se întocmeste:

a) de către un exportator autorizat în sensul prevederilor protocoalelor mentionate; sau

b) de către un exportator pentru orice transport constând din unul sau mai multe colete continând produse originare a căror valoare totală nu depăseste 6.000 euro.

“Declaratia pe factură” se înscrie pe o factură, pe o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor.

Art. 2. - “Declaratia pe factură” se întocmeste dacă produsele în cauză pot fi considerate originare în sensul criteriilor de origine stabilite în protocoalele mentionate si dacă îndeplinesc celelalte conditii stipulate în aceste protocoale.

Art. 3. - Exportatorul care întocmeste o “declaratie pe factură” trebuie să prezinte în orice moment, la solicitarea autoritătii vamale, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză, precum si îndeplinirea celorlalte conditii stipulate în protocoale.

Art. 4. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaratiei pe factură” depun la directiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competentă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 5. - Cererea este însotită de următoarele documente, în fotocopie:

- actul constitutiv al societătii;

- certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

- contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

- descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

- structura de pret a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorică);

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clară între materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata internă;

- copiile documentelor care au însotit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate - pentru câteva operatiuni derulate în ultimele 12 luni (de exemplu: declaratie vamală, dovadă de origine, factură aferentă, packing list, document de transport, certificat de

nonmanipulare etc.);

- copiile documentelor care însotesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite - pentru câteva operatiuni derulate în ultimele 12 luni, care lichidează operatiunile de import corespunzătoare (de exemplu: declaratie vamală, dovadă de origine - dacă este cazul, factură aferentă, packing list, document de transport, certificat de nonmanipulare, declaratia furnizorului etc.), precum si copii ale actelor constatatoare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare, conform prevederilor regulii nondrawback;

- orice alte documente care sustin cele declarate în cerere.

Art. 6. - Directiile regionale vamale analizează cererile depuse si eliberează autorizatiile de “exportator autorizat”, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

- criteriul de origine aplicat;

- volumul si frecventa exporturilor;

- existenta unor contracte ferme;

- originea materiilor prime si a materialelor folosite;

- respectarea prevederilor regulii nondrawback;

- respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitătii.

În termen de 30 de zile de la primirea cererii, directia regională vamală emite autorizatia sau comunică în scris exportatorului refuzul justificat.

Art. 7. - Autorizatia se emite conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Fiecare directie regională vamală va acorda numărul autorizatiilor începând cu cifra 1. Numărul autorizatiei va fi înscris pe autorizatie sub forma RO/XXXXX/ZZZ, unde “XXXXX” reprezintă codul directiei regionale vamale emitente, iar “ZZZ”, numărul autorizatiei.

Codurile utilizate de către directiile regionale vamale vor fi următoarele:

- DRVAR - Directia Regională Vamală Arad;

- DRVB - Directia Regională Vamală Bucuresti;

- DRVBH - Directia Regională Vamală Oradea;

- DRVBV - Directia Regională Vamală Brasov;

- DRVCJ - Directia Regională Vamală Cluj;

- DRVCR - Directia Regională Vamală Craiova;

- DRVCT - Directia Regională Vamală Constanta;

- DRVGL - Directia Regională Vamală Galati;

- DRVIS - Directia Regională Vamală Iasi;

- DRVTM - Directia Regională Vamală Timisoara.

De exemplu, prima autorizatie emisă de Directia Regională Vamală Brasov va avea următoarea codificare: RO/DRVBV/001.

Autorizatia se emite în două exemplare. Un exemplar se transmite exportatorului si celălalt exemplar rămâne în evidentele directiei regionale vamale emitente.

O copie a autorizatiei se transmite Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si tuturor directiilor regionale vamale, care, la rândul lor, le înaintează birourilor vamale din subordine.

Autorizatia eliberată pentru un exportator este valabilă si pentru sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică ale acelui exportator.

Art. 8. - Controlul folosirii autorizatiei si al respectării conditiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către directia regională vamală care a emis autorizatia, prin compartimentele de specialitate, semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare, care se prezintă exportatorului pentru luare la cunostintă si se clasează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

În situatia în care în circulatia mărfurilor sunt implicate birouri vamale si unităti ale exportatorului care se află în raza teritorială a altor directii regionale vamale, acestea colaborează cu directia regională vamală emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât si în cazul unui control aposteriori.

În cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea conditiilor avute în vedere la autorizare, directia regională vamală emitentă suspendă autorizatia pe o perioadă de 3 luni. Dacă ulterior, în cadrul controalelor periodice efectuate, se constată din nou abateri de la criteriile avute în vedere la autorizare, autorizatia îsi pierde valabilitatea. Autorizatia se anulează si la cererea titularului.

Suspendarea si anularea se notifică în scris exportatorului, tuturor directiilor regionale vamale si Autoritătii Nationale a Vămilor, indicându-se intervalul de timp în care autorizatia este suspendată sau, în cazul anulării, data la care autorizatia este anulată.

Art. 9. - Modificările survenite fată de datele înscrise în cererea de autorizare vor fi comunicate de către exportator, în termen de 5 zile de la producerea acestora, directiei regionale vamale emitente. Directia regională vamală emitentă notifică tuturor directiilor regionale vamale si Autoritătii Nationale a Vămilor modificările survenite fată de datele înscrise în autorizatie. Acestea din urmă se anexează la autorizatie.

Art. 10. - Autorizatiile emise până în prezent rămân valabile si vor putea fi utilizate pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. În această perioadă autorizatiile vor fi înlocuite în conformitate cu noile dispozitii, fără depunerea unei noi cereri de autorizare. Anularea

vechii autorizatii si emiterea celei noi se vor face în asa fel încât să nu fie afectată activitatea exportatorilor autorizati.

Fiecare exportator va primi un nou număr de autorizatie, conform noilor instructiuni.

Directia regională vamală emitentă notifică celorlalte directii regionale vamale si Autoritătii Nationale a Vămilor modificarea survenită, mentionând atât noul număr de autorizatie, cât si vechiul număr.

Art. 11. - Directiile regionale vamale si birourile vamale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 12. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul circular al directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 6 din 28 martie 1997 si pct. 1 din Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 316/2005 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 559.

 

ANEXA Nr. 1

 

   CERERE

de eliberare a autorizatiei de “exportator autorizat”

 

1. Denumirea exportatorului ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Adresa exportatorului .................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. Numele persoanelor de contact ................................................................................................................ (se precizează numele si prenumele, precum si functia si numărul de telefon) ..........................................................................................................................................

4. Sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică - denumirea, adresa, telefonul, numele, prenumele si functia persoanei de contact: ............................................................................

5. Volumul, valoarea si frecventa exporturilor de produse originare efectuate în ultimele 12 luni:

- cu declaratie pe factură” (sub 6.000 euro):

- volum ............ u.m.;

- valoare ............ unitate monetară;

- frecventă ............ nr. exporturi/lună;

- cu EUR 1:

- volum ............ u.m.;

- valoare ............ unitate monetară;

- frecventă ............ nr. exporturi/lună;

6. Date referitoare la produsele exportate:

a) denumirea ...................................................................................................................................................;

b) încadrarea tarifară .....................................................................................................................................;

c) criteriul de origine avut în vedere ............................................................................................................;

d) regimul vamal:

- export definitiv (EX 1) o

- export temporar (EX 2) o

- reexport (EX 3) o

e) Produsele exportate sunt:

- productie proprie o

- achizitionate de la alti producători o

- achizitionate de la alti comercianti o

7. Date referitoare la materiile prime utilizate:

a) materiale originare importate cu dovezi de origine o

- regimul vamal:

- import definitiv (IM 4) o

- import temporar (IM 5) o

- reimport (IM 6) o

- antrepozit (IM 7) o

- transformare sub control vamal (IM 9) o

b) materiale neoriginare importate o

- regimul vamal:

- import definitiv (IM 4) o

- import temporar (IM 5) o

- reimport (IM 6) o

- antrepozit (IM 7) o

- transformare sub control vamal (IM 9) o

c) materiale achizitionate de pe piata internă o

(se anexează declaratiile furnizorilor)

8. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate:

- produse obtinute în întregime o

- produse suficient transformate, în sensul protocoalelor de reguli de origine o

- cumul de origine o

9. Mentionati tările sau grupurile de tări în care exportati produsele originare:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

10. Contracte în baza cărora sunt exportate si/sau vor fi exportate produse originare (Se mentionează partenerul extern, numărul contractului si durata):

.....................................................................................................................................................................................

11. Documente anexate*):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

12. Declarăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, nu am comis infractiuni sau, după caz, încălcări repetate ale legislatiei vamale si nu avem debite fată de autoritatea vamală.

Ne obligăm să comunicăm autoritătii vamale, în termen de 5 zile, orice modificare survenită fată de datele înscrise în prezenta cerere.

...........................................

(numele, prenumele si functia)

...........................................

(semnătura si stampila)

 

 


*) Se mentionează datele de identificare a documentului anexat (denumire, dată, număr, serie etc.).

 

Vor fi anexate următoarele documente:

- actul constitutiv al societătii comerciale;

- certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

- contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

- descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

- structura de pret a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorică);

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clară între materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata internă;

- copiile documentelor care au însotit la import materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate - pentru câteva operatiuni derulate în ultimele 12 luni (de exemplu: declaratie vamală, dovadă de origine - dacă este cazul, factură aferentă, packing list, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul etc.);

- copiile documentelor care însotesc la export produsele finite - pentru câteva operatiuni derulate în ultimele 12 luni, care lichidează operatiunile de import corespunzătoare (de exemplu: declaratie vamală, dovadă de origine – dacă este cazul, factură aferentă, packing list, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul, declaratia furnizorului etc.), precum si copii ale actelor constatatoare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare, conform prevederilor regulii non drawback;

- orice alte documente care sustin cele declarate în cerere.

NOTE:

1. Dacă spatiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta se pot anexa file suplimentare.

2. Toate rubricile cererii sunt obligatorii; casetele se bifează doar dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Autoritatea Natională a Vămilor

 

Fată

 

AUTORIZATIE

de

EXPORTATOR AUTORIZAT

Nr. RO/........./.........

 

Societatea comercială ...............................................*) este autorizată să întocmească dovada originii prin “declaratia pe factură”, cu respectarea conditiilor stipulate în protocoalele de reguli de origine din acordurile preferentiale încheiate de România.

 

Director executiv,

...........................

 

Data: ............

 


*) Se completează denumirea si adresa sediului principal, precum si denumirea si adresele sediilor secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comertului.

 

Verso

 

I. Autorizatia este valabilă pe întregul teritoriu al României si se eliberează gratuit.

II. Acordurile preferentiale încheiate de România si protocoalele de reguli de origine corespunzătoare, pentru care este valabilă această autorizatie:

- Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 12 aprilie 1993. Protocolul 4 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 bis din 29 decembrie 2001;

- Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, ratificat prin Legea nr. 19/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 16 aprilie 1993. Protocolul B referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 bis din 23 decembrie 2002;

- CEFTA - Legea nr. 90/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997. Protocolul 7 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 183/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 28 decembrie 2001;

- Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, ratificat prin Legea nr. 218/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 22 decembrie 1997. Protocolul D referitor la

definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul dintre România si Republica Turcia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 bis din 25 aprilie 2002;

- Acordul de comert liber dintre România si Statul Israel, ratificat prin Legea nr. 271/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 30 mai 2001. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul dintre România si Statul Israel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 bis din 30 mai 2001;

- Acordul de aderare a Republicii Croatia la CEFTA, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 31 ianuarie 2003. Protocolul 7a referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul de aderare a Republicii Croatia la CEFTA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 bis din 31 ianuarie 2003;

- Acordul de comert liber dintre România si Bosnia si Hertegovina, ratificat prin Legea nr. 398/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 24 octombrie 2003. Protocolul 1 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 bis din 24 octombrie 2003;

- Acordul de comert liber dintre România si Republica Macedonia, ratificat prin Legea nr. 396/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 21 octombrie 2003. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 bis din 21 octombrie 2003;

- Acordul de comert liber dintre România si Republica Albania, ratificat prin Legea nr. 397/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 23 octombrie 2003. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 bis din 24 octombrie 2003;

- Acordul de comert liber dintre România si Serbia si Muntenegru, ratificat prin Legea nr. 188/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 mai 2004. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 bis din 25 mai 2004.

III. Declaratia pe factură, al cărei text figurează mai jos, trebuie să fie elaborată în concordantă cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

Declaratie pe factură: “Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizatia vamală nr. .......................1)] declară că, exceptând cazul în care, în mod expres, este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentială ....................................2).

 

......................................................................................3) (locul si data)

 

.................................................................................................................4)

(semnătura exportatorului, în plus trebuie indicat în clar numele întreg al persoanei care semnează declaratia)


1) Numărul autorizatiei trebuie mentionat în acest spatiu.

2) Originea produselor trebuie indicată.

3) Aceste indicatii sunt facultative în cazul în care informatiile figurează în documentul propriu-zis.

4) În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, această exceptie se referă si la înscrierea numelui celui care

trebuie să semneze.