MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

88. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

211. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

89. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

212. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 102 din 22 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

266. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol

 

267. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

272. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plătii în valută a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de către institutiile publice

 

273. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

281. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea si implementarea proiectului privind “Colectarea, sortarea si reciclarea deseurilor urbane în municipiul Bucuresti”

 

283. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare în activitate

 

285. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

 

286. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

227/74. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

4.594. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “BICAPA” - S.A. Târnăveni

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 4 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 11 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2005.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2005.

Nr. 211.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Scadenta obligatiunilor va fi de maximum 7 ani si se va stabili prin conventia de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finantelor Publice de către Guvern. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, conventia de emisiune va fi reanalizată si transmisă Guvernului.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Obligatiunile nerăscumpărate în conditiile art. 5 sunt convertibile la data scadentei, la optiunea emitentului, în actiuni ordinare având un rang pari passu cu actiunile ordinare existente la data emisiunii. Valoarea nominală, exprimată în lei, a unei actiuni sau a totalului valorilor nominale, exprimate în lei, a numărului de actiuni rezultate din modificarea ulterioară, în sensul diminuării sau majorării valorii nominale, exprimată în lei, a unei actiuni la data emisiunii va fi egală cu valoarea nominală a unei actiuni de la data emisiunii, exprimată în lei, înmultită cu raportul dintre cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Natională a României pentru data scadentei si cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Natională a României pentru data emisiunii.”

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) În termen de 6 luni de la data emiterii, prin hotărâre a Guvernului, obligatiunile vor fi înregistrate la Oficiul de Evidentă a Valorilor Mobiliare pentru tranzactionarea acestora pe pietele reglementate, în conditiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prezenta ordonantă de urgentă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 162 alin. (1), si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2005.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2005.

Nr. 212.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 102

din 22 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cristal” - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 4.218/2004 al Judecătoriei Botosani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosarul cauzei de Garda Financiară - Sectia Botosani, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitu tionalitate, precum si judecarea cauzei în lipsă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens arată că posibilitatea procurorului de a pune concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 131 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, apreciază că dispozitiile art. 45 alin. (3) din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, întrucât procurorul nu favorizează în mod subiectiv vreo parte, ci este impartial în exercitarea atributiilor sale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.218/2004, Judecătoria Botosani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cristal” - S.R.L. din Botosani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2)  si art. 132 alin. (1) din Constitutie. Autorul exceptiei apreciază că procurorul, punând concluzii în orice proces civil, îsi asumă calitatea de parte în proces, desi el nu poate avea o asemenea calitate decât în cazurile în care legea prevede expres că este titularul actiunii. Consideră că rolul Ministerului Public nu este acela de a acorda sprijin unuia sau altuia dintre cei care se judecă si nici nu este învestit cu vreun mandat de reprezentare. Astfel, participarea procurorului la dezbateri încalcă principiul egalitătii părtilor în fata legii. Citându-l pe profesorul Costică Bulai, autorul exceptiei arată că “într-o economie de piată, asa cum este economia României, potrivit art. 135 alin. (1) din Constitutie, nu este normal ca un subiect de drept, participant la circuitul civil, să fie considerat ca o persoană lipsită de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă, căruia trebuie să i se substituie, în scopul apărării intereselor sale civile, organele judiciare penale. Dacă o astfel de situatie juridică era de conceput în statul totalitar, ea este inadmisibilă în statul de drept”.

De asemenea, se arată că dreptul procurorului de a pune concluzii în orice proces civil aduce atingeri principiului egalitătii părtilor în procesul civil, prevăzut de art. 6 si 7 din Legea nr. 304/2004, precum si principiului impartialitătii procurorului stipulat de art. 132 din Constitutie.

Judecătoria Botosani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă fiind în concordantă cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie. În baza acestor dispozitii constitutionale, instanta consideră că reprezentantul Parchetului poate să participe la orice judecată, fără să stirbească egalitatea părtilor.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, arătând că, pentru anumite materii, anume prevăzute de lege, participarea procurorului la judecată si punerea concluziilor sunt obligatorii. Se apreciază că această solutie este firească si în deplin acord cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie. Consacrarea libertătii procurorului de a pune concluzii în orice proces civil, în orice fază a acestuia, în functie de aprecierea sa, constituie o aplicare a art. 131 alin. (1) din Legea fundamentală, text ce este completat de celelalte prevederi legale care stabilesc drepturile si obligatiile părtilor în procesul civil.

În punctul de vedere prezentat, Guvernul arată că dreptul procurorului de a participa la judecata cauzelor civile nu trebuie confundat cu dreptul procurorului de a porni procesul civil, în cazurile în care este necesar, pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si în alte cazuri prevăzute expres de lege.

În cauză, Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, mentionând Decizia nr. 71 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 10 mai 2002.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie. Faptul că procurorul poate pune concluzii în orice proces civil, în orice fază a acestuia, în cazul în care consideră necesar pentru apărarea ordinii de drept sau a drepturilor si libertătilor cetătenilor, reprezintă o detaliere, în materie civilă, a atributiilor procurorului, stabilită de dispozitiile constitutionale amintite.

Potrivit punctului de vedere prezentat, participarea la judecată, alături de părtile aflate în conflict, a unui reprezentant al interesului general al societătii, respectiv procurorul, care, de pe o pozitie impartială, contribuie la apărarea ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor, este justificată de dimensiunea de interes public general prezentă în litigiile ce se solutionează în cadrul procesului civil. În acest sens se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 71 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 10 mai 2002.

Avocatul Poporului consideră că prezenta procurorului în procesul civil, în calitate de reprezentant al intereselor generale ale societătii, constituie unul dintre modurile în care se concretizează caracterul de stat social al României, în care drepturile si libertătile cetătenilor reprezintă valori supreme si sunt garantate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Procurorul poate pune concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 132 alin. (1) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 132 alin. (1): “Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, în concordantă cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora, “în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor”, posibilitatea recunoscută procurorului, prin textul de lege criticat, de a pune concluzii în orice proces civil si în oricare fază a acestuia nu constituie o încălcare a nici unuia dintre principiile constitutionale invocate.

În măsura în care finalitatea urmărită de procuror este apărarea ordinii de drept, a drepturilor si intereselor cetătenilor, prezenta sa în proces nu este susceptibilă de conotatia negativă ce i-a fost atribuită. Chiar dacă, în conditiile în care procesul judiciar dă expresie unui conflict de interese contrare, dintre care, în principiu, doar unul este legitim, prin prisma cadrului juridic si a asigurării ordinii de drept, optiunea procurorului este univoc favorabilă acestuia, o atare optiune nu este apriorică si nici intuitu personae, ci este impusă de convingerea că cel în cauză are dreptate, altfel spus, că interesul său este cel căruia autoritatea publică îi datorează ocrotire. Sprijinindu-l în acest mod, procurorul îi potentează acestuia accesul liber la justitie, fără ca astfel să afecteze principiul egalitătii în drepturi, întrucât nu poate exista egalitate între titularul unui drept si cel care întelege să îl conteste fără temei, între titularul unui interes legitim si cel care invocă acelasi interes în mod arbitrar si fără legitimitate.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 132 alin. (1) din Constitutie, în Decizia nr. 68 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005. Cu acel prilej, Curtea a retinut că, “în toate cazurile de participare a procurorului în procesul civil, calitatea de parte în acest sens material apartine titularului dreptului subiectiv ce formează obiectul litigiului, care este liber să dispună de acest drept si să-si exercite fără nici o constrângere toate drepturile procesuale. Procurorul este, fără îndoială, un organ al statului, dar el nu este un «reprezentant al statului» în procesul civil [...]. Procurorul apără ordinea normativă, iar în felul acesta nu dezechilibrează procesul în favoarea unuia sau altuia dintre titularii drepturilor supuse judecătii [...]. Ca si judecătorul, procurorul este un subiect oficial al procesului civil. El actionează întotdeauna din oficiu si atunci când declansează procesul, si atunci când intervine în proces, si în cererile pe care le adresează. Scopul actiunii sale nu este acela de a obtine pentru una dintre părti satisfacerea unei pretentii, ci de a veghea ca admiterea sau respingerea cererilor părtilor să se facă în conformitate cu legea. Procurorul nu este parte, în sensul afirmat în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, el este un organ al legii. În felul acesta, principiul oficialitătii în temeiul căruia actionează procurorul nu anihilează si nici măcar nu micsorează efectele principiului disponibilitătii care guvernează actiunea si comportamentul părtilor în procesul civil. Independent de actiunea Ministerului Public, părtile au în continuare libertatea să dispună de drepturile lor subiective, materiale sau procesuale”.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate invocată urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cristal” - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 4.218/2004 al Judecătoriei Botosani. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol se suportă potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările ulterioare.”

2. Anexa “Baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 266.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în domeniul său de competentă, are rolul si responsabilitatea:

a) de a asigura planificarea strategică în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizării obiectivelor;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisurile comunitare în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităti publice în vederea realizării coerentei politicilor si strategiilor guvernamentale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societătii civile si cu cetătenii, pentru a da consistentă obiectivelor si politicilor;

g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea regională si locală, precum si pe cea a sectorului privat;

i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei exercită următoarele functii:

a) functia de strategie - prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

b) functia de administrare - prin care se asigură administrarea si gestionarea patrimoniului său în mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societătile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficientă a pozitiilor orbitale atribuite României si a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate;

c) functia de monitorizare, evaluare si control al realizării politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;

d) functia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) functia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;

f) functia de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;

g) functia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administratiei publice, cât si cu societatea civilă si cu cetătenii;

h) functia de organism intermediar pentru promovarea societătii informationale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.”

3. Punctul 23 de la alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

4. Punctele 24, 25 si 47 de la alineatul (1) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“24. asigurarea gestionării si utilizării eficiente a pozitiilor orbitale atribuite României;

25. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor postale;

.............................................................................................

47. exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă functionează unităti aflate în coordonare;”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în coordonare directă Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexa nr. 3.”

6. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu finantare integrală din venituri proprii” se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 267.

 

ANEXĂ1)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plătii în valută a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de către institutiile publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plătii în valută a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de către institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 decembrie 1993, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 272.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexele nr. 1*) si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., mentionate la art. 1, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale, companiile mentionate la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 273.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea si implementarea proiectului privind “Colectarea, sortarea si reciclarea deseurilor urbane în municipiul Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) lit. d) si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea si implementarea proiectului privind “Colectarea, sortarea si reciclarea deseurilor urbane în municipiul Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 11 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 281.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare în activitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 19 aprilie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare si se diferentiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară, până la un an si jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, în functie de stadiul bolii;

c) un an si jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară operată si osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară.”

2. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(5) Acordarea concediilor medicale de recuperare si plata în continuare a drepturilor de soldă, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele prevăzute la alin. (4) si (41), se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor si ai institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, securitătii nationale si justitiei.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul justitiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 283.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române, în vederea realizării “Sistemului de supraveghere si control al traficului de nave pe Dunăre - VTMS”.

Art. 2. - Contractele de concesiune încheiate între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si, respectiv, Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu se modifică în mod corespunzător, prin diminuarea suprafetelor concesionate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

László Borbély,

ministru delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 18 decembrie 2000, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

László Borbély,

ministru delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 286.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 227 din 21 martie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 74 din 18 martie 2005

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 18 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si nr. 134 bis din 14 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

- Pozitia 65 “BH 04 Spitalul de Neurologie si Neuropsihiatrie Oradea” se elimină.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “BICAPA” - S.A. Târnăveni

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “BICAPA” - S.A. Târnăveni,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “BICAPA” - S.A. Târnăveni, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 144, judetul Mures, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J 26/24/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pntru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 4 aprilie 2005.

Nr. 4.594.