MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 324         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

74. - Lege privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978

 

196. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978

 

75. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale

 

197. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale

 

76. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

198. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

82. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

204. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

313. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) La articolul 6 paragraful 1 litera a):

Cetăteanul român nu poate fi extrădat.

Prin derogare de la aceste prevederi, cetăteanul român poate fi extrădat din România în baza conventiilor internationale la care aceasta este parte si pe bază de reciprocitate, numai dacă este îndeplinită cel putin una dintre următoarele conditii:

a) statul solicitant, în vederea efectuării urmăririi penale si a judecătii, dă asigurări considerate ca suficiente că, în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cetăteanul român va fi transferat în vederea executării pedepsei în România;

b) cetăteanul român domiciliază pe teritoriul statului solicitant la data formulării cererii de extrădare;

c) cetăteanul român are si cetătenia statului solicitant;

d) cetăteanul român a comis fapta pe teritoriul sau împotriva unui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă statul solicitant este membru al Uniunii Europene.

Persoana căreia i s-a acordat dreptul de azil în România nu poate fi extrădată.”

2. La articolul 2, punctul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La articolul 21 paragraful 5:

În cazul în care se va solicita tranzitarea teritoriului României, pentru un cetătean român sau pentru o persoană care a obtinut drept de azil în România, se aplică în mod corespunzător dispozitiile paragrafului 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 74.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, si a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 196.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.198 din 15 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR

PRESEDINTELE SENATULUI

MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. -Groupe Société Générale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 197.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă în  anul 2005 o functie publică de executie, în conditiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei si gradului profesional în care sunt numite.

(12) Functionarii publici care ocupă în anul 2005, în conditiile legii, o functie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică de executie detinută anterior, la care se adaugă indemnizatia de conducere.”

2. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cursul anului 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul anterior, se stabilesc functionarii publici care beneficiază de salariu de merit.”

3. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Functionarii publici care absolvesc o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o functie publică de executie, un grad profesional si o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o crestere de până la 15% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.”

4. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Sporul de confidentialitate se acordă functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ.”

5. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Functionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în conditiile legii si care îsi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de bază stabilite potrivit prezentei ordonante de urgentă, pentru functia publică în care au fost reîncadrati în conditiile art. 6-8.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 198.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 21 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 82.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 204.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei de terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2002, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Organismele de inspectie tehnică recunoscute si desemnate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin au obligatia ca, până la data de 31 mai 2005, să solicite Ministerului Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, reînnoirea recunoasterii ca organism de inspectie tehnică, în conditiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

1. Normele privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităti de avizare tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare la care se supun instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate pentru executarea operatiunilor de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili:

1.1. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de depozitare a benzinei la terminale;

1.2. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei în si din containere mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a cisternelor auto;

1.3. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si depozitare la statiile de distributie a benzinei si la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor.

2. Inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină are ca scop verificarea respectării cerintelor tehnice pentru proiectarea si exploatarea acestor instalatii, echipamente si dispozitive, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001.

3. Activitătile de inspectie tehnică mentionate la pct. 1 se realizează de către organisme de inspectie tehnică de tertă parte, recunoscute si desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială.

Organismele de inspectie tehnică trebuie să îndeplinească criteriile de independentă conform normelor în vigoare. Aceste criterii sunt prevăzute în anexa A la standardul de referintă SR EN 45004:1997 – Criterii generale pentru functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspectia.

4. Recunoasterea acestor organisme de inspectie tehnică se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe conditiile minime prevăzute în anexa nr. 1.

5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspectie tehnică mentionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.

6. Activitătile de inspectie tehnică la care sunt supuse instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate pentru executarea operatiunilor de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili, se efectuează pe baza conditiilor tehnice de admisibilitate a solutiilor stabilite la proiectare si, respectiv, a conditiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalatii, echipamente si dispozitive, precum si a procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele de inspectie tehnică si avizate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială.

7. Perioada de timp la care instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate pentru executarea operatiunilor de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină vor fi supuse procedurilor de inspectie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili, este de 2 ani.

8. Titularii de activităti care efectuează operatii de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină trebuie să detină, pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele noi sau modernizate, utilizate în astfel de operatii, un aviz tehnic pentru proiect (Aviz tehnic COV), emis de organismul de inspectie tehnică.

9. Titularii de activităti care efectuează operatii de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină trebuie să detină, pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele aflate în functiune, utilizate în astfel de operatii, certificat de inspectie tehnică în exploatare (Certificat de inspectie tehnică COV), emis de organismul de inspectie tehnică.

10. Procedurile pentru activitatea de avizare tehnică a proiectului pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în operatiunile de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili, se elaborează cu respectarea continutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

11. Procedurile pentru activitatea de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în operatiunile de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili, se elaborează cu respectarea continutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.

12. În cazul în care organismele de inspectie tehnică, recunoscute si desemnate de Ministerul Economiei si Comertului, constată, după efectuarea activitătilor de avizare tehnică a proiectelor sau a inspectiei tehnice în exploatare, conformitatea cu legislatia privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de distributie, emite titularului activitătii Avizul tehnic COV, respectiv Certificatul de inspectie tehnică COV.

13. În cazul instalatiilor care au obtinut perioada de tranzitie pentru conformarea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 sau au obligatia de a se conforma cu aceste prevederi până la 1 ianuarie 2007, Certificatul de inspectie tehnică COV se emite având anexat un program tehnic în vederea conformării cu cerintele hotărârii mentionate. Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate si termenele de realizare a acestora.

14. Redactarea Avizului tehnic COV si, respectiv, a Certificatului de inspectie tehnică COV se realizează cu respectarea cerintelor privind continutul acestor documente, prevăzute în anexa nr. 5.

15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CONDITII MINIME

în vederea recunoasterii organismelor de inspectie tehnică

 

În vederea recunoasterii, organismele de inspectie tehnică trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

1. să dispună de personal, mijloace si echipamente adecvate;

2. personalul acestora să aibă competentă tehnică, experientă în domeniu si integritate profesională;

3. să asigure independentă în realizarea inspectiilor, redactarea si eliberarea avizelor tehnice de proiect si/sau a certificatelor tehnice de inspectie în exploatare;

4. păstrarea de către personal a confidentialitătii datelor si informatiilor;

5. existenta unei asigurări de răspundere civilă.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

METODOLOGIA

de evaluare a organismelor de inspectie tehnică în vederea recunoasterii si desemnării acestora pentru a efectua inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoasterii si desemnării organismelor de inspectie tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină sunt:

1.1. cerere pentru evaluare în vederea recunoasterii ca organism de inspectie tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.

La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa nr. 2A la prezenta metodologie;

1.2. scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta acestuia în activitatea/activitătile pentru care se solicită evaluarea;

1.3. copie de pe documentele de înfiintare a organismului (certificat de înregistrare la registrul comertului si statut);

1.4. declaratie prin care organismul atestă că si-a însusit prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină;

1.5. lista cu personalul angajat, competenta si experienta profesională a acestuia;

1.6. declaratie prin care organismul se angajează să păstreze confidentialitatea si secretul profesional în activitătile de inspectie tehnică (avizare tehnică a proiectului si inspectie tehnică în exploatare) desfăsurate;

1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă, încheiată cu o firmă de asigurări;

1.8. procedura de subcontractare a unor activităti - contract-cadru, după caz;

1.9. procedurile de lucru pentru activitătile de inspectie tehnică si conditiile tehnice de admisibilitate a solutiilor stabilite la proiectare si, respectiv, conditiile tehnice de admisibilitate pentru exploatarea categoriilor de instalatii, echipamente si dispozitive utilizate pentru executarea operatiunilor de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină.

2. Recunoasterea si desemnarea

2.1. Cererea de evaluare si documentele însotitoare se depun la secretariatul Directiei generale politică industrială din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

2.2. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, realizează evaluarea în vederea recunoasterii.

2.3. În vederea luării deciziei privind recunoasterea, se poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

2.4. În situatia în care solicitantul evaluării întruneste conditiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, eliberează un certificat de recunoastere, prin care organismul care a solicitat evaluarea este recunoscut ca având competenta tehnică si capabilitatea să realizeze avizarea tehnică a proiectelor si/sau inspectia tehnică în exploatare la care sunt supuse instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.

2.5. În situatia în care solicitantul evaluării nu întruneste conditiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, face cunoscut solicitantului respingerea motivată a cererii.

2.6. Modelul certificatului de recunoastere este prezentat în anexa nr. 2B la prezenta metodologie.

2.7. Organismele de inspectie tehnică recunoscute se înscriu în Registrul de evidentă a organismelor de inspectie tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, gestionat de către Directia generală politică industrială.

Numărul de identificare al organismului de inspectie tehnică este numărul cu care acesta este înscris în registrul de evidentă. Un organism de inspectie tehnică primeste un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor referitoare la extinderea domeniului de inspectie tehnică.

2.8. Organismele se consideră desemnate si actionează conform prevederilor din reglementările specifice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei si comertului care aprobă lista organismelor recunoscute.

2.9. Lista organismelor de inspectie tehnică recunoscute se actualizează ori de câte ori este necesar.

2.10. Perioada de valabilitate a certificatului de recunoastere este de 5 ani. Solicitarea privind reînnoirea recunoasterii ca organism de inspectie tehnică va fi însotită si de un raport de activitate asupra activitătii desfăsurate în perioada celor 5 ani.

2.11. În perioada de valabilitate a certificatului de recunoastere, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, supraveghează respectarea conditiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoastere, iar în situatia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite toate conditiile în care acesta a recunoscut si desemnat organismul de inspectie tehnică, se vor lua măsuri pentru retragerea recunoasterii acestuia.

2.12. Tarifele orare percepute de către organismele de inspectie tehnică recunoscute si desemnate trebuie să asigure accesibilitatea agentilor economici la avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare.

 

3. Obligatiile organismelor de inspectie tehnică recunoscute si desemnate, în relatia cu Ministerul Economiei si Comertului:

 

3.1. să informeze cu privire la orice modificare apărută în documentele ce au stat la baza evaluării în vederea recunoasterii si desemnării ca organism de inspectie tehnică;

3.2. să informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor supuse inspectiei tehnice (avizare tehnică a proiectului si/sau inspectie tehnică în exploatare), avându-se în vedere termenele de conformare prevăzute în legislatia specifică în vigoare;

3.3. să prezinte, la cerere, copii de pe avizele tehnice COV si certificatele de inspectie tehnică COV emise;

3.4. să transmită Directiei generale politică industrială rapoarte semestriale asupra activitătii desfăsurate.

Rapoartele se transmit până la sfârsitul lunii ce urmează încheierii semestrului pentru care se face raportarea;

3.5. să se supună supravegherii, realizată de Ministerul Economiei si Comertului - Directia generală politică industrială, asupra activitătii de inspectie tehnică si să furnizeze informatiile solicitate în acest sens.

 

ANEXA Nr. 2A

la metodologie

 

MODEL

Organismul

..........................

Către:

Ministerul Economiei si Comertului

Directia generală politică industrială

 

CERERE DE EVALUARE

 

Organismul ...................................................................................... (denumirea completă), cu sediul în ....................................................., tel./fax ......................., si având Certificatul de înregistrare la registrul nr. ...................................., reprezentat prin director/presedinte ............................................................. (numele si prenumele), solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, să fie recunoscut si desemnat de către Ministerul Economiei si Comertului pentru a efectua inspectia tehnică

........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………..................................................................

(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.)

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: ….......................................................................................................................................................................

…………………………………..........................................................................................................................

 

Director/Presedinte

............................................

(Conducătorul organismului)

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2B

la metodologie

 

MODEL

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Directia Generală Politică Industrială

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE Nr. ...............................................

 

În baza prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, ca urmare a cererii de evaluare, înregistrată cu nr. ..........................., se recunoaste organismul de inspectie tehnică ..................................................... (denumirea completă), cu sediul în .......………………………………................................. si având Certificatul de înregistrare la registrul comertului nr. ..........................., pentru a efectua inspectia tehnică ..................................................................................

(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se acordă recunoasterea conform pct. 1 din Normele privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.)

Prezentul certificat de recunoastere constituie temeiul desemnării si operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei si comertului care aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.

Prezentul certificat este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

Director general

...........................................

(semnătura)

Data emiterii ...................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CONTINUTUL - CADRU

pentru elaborarea procedurii de avizare tehnică a proiectului pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în operatiunile de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili

 

A. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalatii de depozitare a benzinei la terminale - noi sau modernizate - ori instalatii de încărcare si descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor) si echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a cisternelor auto - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică si/sau schemele de montaj conducte si automatizare pentru:

2.1.1. instalatii de depozitare a benzinei la terminal;

2.1.2. instalatii de încărcare si descărcare a containerelor mobile la terminal;

2.1.3. instalatii de recuperare a vaporilor si/sau instalatii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

2.2. descrierea functională si tehnologică referitoare la solutiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea si limitarea emisiilor de compusi organici volatili; performante/caracteristici;

2.3. cerinte tehnice specifice instalatiei/echipamentului/dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină;

3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă, vecinătăti, distante etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;

4. documentatia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:

4.1. specificatii de proiect sau relevee pentru utilaje si echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etansare, supape, brate de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

4.2. desene de executie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etansare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;

4.3. conditiile tehnice de fabricatie, control, încercări, probe;

5. proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor instalatiilor în cadrul terminalului;

5.2. desene de montaj si legături conducte la utilaje, echipamente etc.;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru bratele articulate si dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;

5.4. desene de detaliu pentru conductele de legătură pentru colectare vapori, conexiuni etanse, aerisiri etc.;

6. proiectul de automatizare:

6.1. specificatii de proiect pentru aparatura de măsură, control si automatizare;

6.2. specificatii de proiect pentru detectoare si avertizoare, dacă este cazul;

7. proiectul de instalatii electrice:

7.1. plan de zonare;

7.2. scheme electrice, legare la pământ etc.;

8. proiectul de constructii-instalatii:

8.1. plan de fundatii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, base de scurgere;

8.3. retea de apă si de canalizare aferentă.

B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalatii de încărcare si depozitare a benzinei la statiile de distributie - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică;

2.2. proiectul de tehnologie, instructiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a solutiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea si limitarea emisiilor de compusi organici volatili;

performante/caracteristici;

2.3. cerinte tehnice specifice instalatiei/echipamentului/dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;

3. Proiectul de plan general (încadrarea în zonă vecinătăti, distante etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;

4. Documentatia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:

4.1. specificatii de proiect sau relevee pentru utilaje si echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etansare, supape, brate de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

4.2. conditii tehnice de fabricatie, control, încercări, probe;

5. Proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor statiei de distributie;

5.2. plan de montaj;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc.;

5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire;

6. proiectul de automatizare:

6.1. specificatii de proiect pentru aparatura de măsură, control si automatizare;

6.2. specificatii de proiect pentru detectoare si avertizoare, dacă este cazul;

7. proiectul de instalatii electrice:

7.1. plan de zonare;

8. proiectul de constructii-instalatii:

8.1. plan de fundatii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;

8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;

8.4. reteaua de canalizare pentru apele impurificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CONTINUTUL - CADRU

pentru elaborarea procedurii pentru activitatea de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în operatiunile de depozitare, încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili

 

A. Pentru instalatiile de depozitare a benzinei la terminale, aflate în exploatare, pentru instalatii de încărcare si descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor), aflate în exploatare, si pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a cisternelor auto, aflate în exploatare, activitatea de inspectie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. inspectia vizuală privind starea tehnică a instalatiilor si a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.) amplasate în cadrul terminalului;

2. inventarierea surselor posibile de emisie COV; supape de respiratie la rezervoare, dispozitive de etansare, base de scurgere, neetanseităti - pe reteaua de legături conducte aferente, la îmbinările prin flanse, armături, pompe de transfer, dispozitive de cuplare la bratele de încărcare, conductele de evacuare din unitatea de recuperare a vaporilor;

3. verificarea documentatiei tehnice existente pentru:

3.1. instalatii tehnologice:

3.1.1. schema tehnologică si/sau schemele de montaj conducte si automatizare pentru:

3.1.1.1. instalatii de depozitare a benzinei la terminal;

3.1.1.2. instalatii de încărcare si descărcare a containerelor mobile la terminal;

3.1.1.3. instalatii de recuperare a vaporilor si/sau instalatii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

3.1.2. descrierea functională si tehnologică referitoare la solutiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea si limitarea emisiilor de compusi organici volatili; performante/caracteristici;

3.1.3. cerinte tehnice specifice instalatiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină;

3.2. inspectia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături, dispozitive de etansare la rezervoare, brate de încărcare, dispozitive de cuplare:

3.2.1. verificarea cărtilor tehnice;

3.2.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe si control utilaje-echipamente etc.;

3.2.3. verificarea declaratiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

3.2.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

3.3. inspectia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalatii de automatizare;

3.3.1. verificarea cărtilor tehnice;

3.3.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe si control utilaje-echipamente etc.;

3.3.3. verificarea declaratiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc. după caz;

3.3.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

4. verificarea documentelor de evidentă privind datele rezultate din măsurătorile de emisii de compusi organici volatili, efectuate de operatorul unitătilor de recuperare vapori, conform legislatiei în vigoare;

5. stabilirea gradului de conformare cu cerintele tehnice pentru exploatarea instalatiilor de depozitare a benzinei la terminale si pentru exploatarea instalatiilor de încărcare si descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv a echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora);

6. formularea observatiilor organismului de inspectie (dacă este cazul) privind respectarea legislatiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de depozitare la terminale, încărcarea si descărcarea containerelor mobile. (Aceste observatii se mentionează în Fisa de constatare întocmită de organismul de inspectie tehnică. Modalitătile de rezolvare a acestor observatii fac obiectul Programului tehnic care însoteste, după caz, Certificatul de inspectie tehnică COV.)

B. Pentru instalatiile de încărcare si depozitare a benzinei la statiile de distributie a benzinei, aflate în exploatare, activitatea de inspectie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. inspectia vizuală privind starea tehnică a instalatiilor si a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.), amplasate în cadrul statiei de distributie a benzinei;

2. inventarierea surselor posibile de emisie de compusi organici volatili COV;

3. inspectia instalatiei tehnologice:

3.1. schema tehnologică;

3.2. instructiuni de operare pentru exploatarea sistemelor prevăzute pentru prevenirea si limitarea emisiilor de compusi organici volatili;

3.3. cerinte tehnice specifice instalatiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;

4. inspectia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături;

4.1. verificarea cărtilor tehnice;

4.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe si control utilaje-echipamente etc.;

4.3. verificarea declaratiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

4.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

5. inspectia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalatii de automatizare;

5.1. verificarea cărtilor tehnice;

5.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe si control utilaje-echipamente etc.;

5.3. verificarea declaratiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

5.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

6. stabilirea gradului de conformare cu cerintele tehnice pentru exploatarea instalatiilor de încărcare si depozitare a benzinei la statiile de distributie a acesteia;

7. formularea observatiilor organismului de inspectie (dacă este cazul) pentru respectarea legislatiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare si depozitare a benzinei la statiile de distributie a acesteia. (Aceste observatii se mentionează în Fisa de constatare întocmită de organismul de inspectie tehnică. Modalitătile de rezolvare a acestor observatii fac obiectul Programului tehnic care însoteste, după caz, Certificatul de inspectie tehnică COV.)

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CONTINUTUL - CADRU

pentru Avizul tehnic COV si Certificatul de inspectie tehnică COV pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, emise de către organismele de inspectie recunoscute si desemnate

 

A. Avizul tehnic COV trebuie să includă cel putin următoarele informatii:

1. denumirea organismului de inspectie;

2. datele de identificare a organismului de inspectie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare al organismului de inspectie tehnică);

3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerintelor tehnice pentru proiectarea .......................................... (obiectul proiectului), în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină;

4. numărul si data documentului;

5. datele de identificare a beneficiarului si, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);

6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, proiectantul, numărul de identificare a proiectului, amplasamentul obiectivului, faza, cantitatea de benzină tranzitată anual, data prezentării proiectului la avizare);

7. informatii privind verificarea si avizarea proiectului (Aceste informatii vor fi prezentate într-un document separat, denumit referat tehnic, care constituie anexă la Avizul tehnic COV.);

8. formularea Avizului tehnic COV (Se vor mentiona conformitatea cu cerintele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină sau, după caz, neconformitătile si măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislatia mentionată.);

9. data eliberării Avizului tehnic COV;

10. semnătura conducătorului si stampila organismului de inspectie tehnică;

11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnică a proiectului, după caz.

B. Documentul care certifică inspectia tehnică în exploatare trebuie să includă cel putin următoarele informatii:

1. denumirea organismului de inspectie;

2. date de identificare a organismului de inspectie (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspectie tehnică);

3. Denumirea documentului: Certificat de inspectie tehnică COV privind respectarea cerintelor tehnice în exploatarea .............................................................................. (denumirea obiectivului - instalatie/echipament/dispozitiv - supus inspectiei tehnice)

în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină; 4. numărul si data documentului;

5. date de identificare a beneficiarului si, respectiv, a solicitantului de inspectie tehnică în exploatare (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail);

6. date de identificare a obiectivului supus inspectiei (denumirea obiectivului, amplasamentul obiectivului, cantitatea de benzină tranzitată anual, data inspectiei tehnice în exploatare a obiectivului, descrierea obiectivului supus inspectiei);

7. informatii privind inspectia tehnică în exploatare a obiectivului (Aceste informatii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fisă de constatare, care se păstrează la organismul de inspectie ca justificare a emiterii Certificatului de inspectie tehnică COV. Certificatul va fi însotit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformării cu cerintele Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, în care se mentionează lucrările ce urmează a fi executate si termenele de executie. Programul tehnic este anexă la Certificatul de inspectie tehnică COV.);

8. formularea Certificatului de inspectie tehnică COV (Se vor mentiona conformitatea cu cerintele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 sau, după caz, neconformitătile si măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislatia mentionată.);

9. data eliberării Certificatului de inspectie tehnică COV;

10. semnătura conducătorului si stampila organismului de inspectie tehnică;

11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspectia tehnică în exploatare a proiectului, după caz.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. p) pct. 1, 2 si lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 538/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 246/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, consumatorii eligibili si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 30 martie 2005.

Nr. 313.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca obiective:

a) urmărirea si controlul respectării de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor reglementate;

b) asigurarea de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a securitătii, continuitătii si echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

c) aplicarea unui tratament egal si nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;

d) promovarea si asigurarea competitiei pe piata internă a gazelor naturale;

e) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor în sectorul gazelor naturale;

f) crearea bazei de date si furnizarea de informatii privind piata internă si activitatea de comert international cu gaze naturale.

(2) Prin prezenta metodologie se stabileste sistemul unitar de raportare de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, a următoarelor informatii:

a) structura consumatorilor de gaze naturale, cantitătile de gaze naturale furnizate diferitelor categorii de consumatori si preturile practicate în relatie cu acestia, în conformitate cu prevederile Directivei CE 90/377;

b) serviciile de sistem prestate utilizatorilor sistemelor de transport, de tranzit, de înmagazinare si/sau de distributie a gazelor naturale;

c) îndeplinirea obligatiilor privind accesul tertilor la retelele de transport, de distributie si/sau la depozitele de înmagazinare subterană;

d) situatia stocurilor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană si a diferentelor în cantitătile de gaze naturale stocate în conducte.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie stabileste procedurile pe care titularii de licentă le aplică în furnizarea datelor către ANRGN.

(2) ANRGN va înregistra în baza de date proprie datele obtinute în conditiile alin. (1) si va realiza raportările periodice privind preturile si tarifele practicate de titularii de licente către Institutul National de Statistică din România si către SOEC - Bruxelles, Regatul Belgiei, conform prevederilor Directivei CE 90/377.

Art. 3. - (1) Prezenta metodologie se aplică în relatia dintre titularii de licente din sectorul gazelor naturale si ANRGN privind transmiterea datelor referitoare la structura clientilor, la preturile practicate si la cantitătile contractate în baza contractelor de achizitie, de furnizare si/sau de vânzare-cumpărare, precum si a datelor referitoare la structura beneficiarilor de servicii de transport, tranzit, înmagazinare si/sau de distributie, a datelor referitoare la serviciile prestate si la tarifele practicate.

(2) Obligatia de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) revine:

a) titularilor licentei de furnizare a gazelor naturale;

b) titularilor licentei de distributie a gazelor naturale;

c) titularilor licentei de înmagazinare a gazelor naturale;

d) titularilor licentei de transport al gazelor naturale;

e) titularilor licentei de tranzit al gazelor naturale;

f) consumatorilor eligibili care au calitatea de importator direct.

(3) Obligatia de raportare a datelor referitoare la structura consumatorilor de gaze naturale, la preturile practicate si la cantitătile contractate în baza contractelor de achizitie, de furnizare si/sau de vânzare-cumpărare, centralizate la nivel national, către organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) revine ANRGN.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acte normative de referintă

 

Art. 4. - Dispozitiile prezentei metodologii se completează cu prevederile următoarelor acte normative de referintă;

a) Legea gazelor nr. 351/2004;

b) Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, republicată;

c) Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

d) Decizia presedintelui ANRGN nr. 307/2005 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale;

e) 31990L0377 Directiva 90/377/CE din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de îmbunătătire a transparentei preturilor la gaz si energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie - “Council Directive 90/377/EC of the 29th June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices to industrial end-users”.

 

CAPITOLUL II

Monitorizarea pietei interne a gazelor naturale

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 5. - (1) Agentii economici prevăzuti la art. 3 au obligatia să întocmească si să înainteze Departamentului preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN rapoarte privind cantitătile si preturile gazelor naturale tranzactionate si/sau serviciile prestate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-5 la prezentul regulament.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se elaborează lunar si se înaintează ANRGN, respectiv se completează si se transmite prin modulul de colectare on-line, până cel târziu în data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă.

Art. 6. - (1) Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN are dreptul să solicite titularilor de licente prevăzuti la art. 3 completarea, clarificarea si/sau detalierea datelor si informatiilor cuprinse în rapoartele înaintate.

(2) Termenul în care răspunsul de clarificare va fi înaintat Departamentului preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN este de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 7. - (1) Datele si informatiile vor fi completate si înaintate ANRGN sub semnătură si pe propria răspundere a reprezentantilor legali ai titularilor de licentă sau prin completarea formularelor de colectare on-line a datelor, pe baza numelui de utilizator si a parolei eliberate de ANRGN.

(2) Personalul împuternicit al ANRGN are drept de control al veridicitătii si exactitătii datelor si informatiilor furnizate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Toate datele si informatiile cuprinse în rapoarte vor fi tratate conform art. 9 din Legea gazelor nr. 351/2004.

(2) Personalul Departamentului preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor, precum si personalul cu atributii de control sau care utilizează aceste date are obligatia asigurării securitătii, integritătii si confidentialitătii acestor date.

Art. 9. - (1) ANRGN are dreptul de a face publice orice date si informatii privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale pe piata internă a gazelor naturale, precum si pe cele referitoare la îndeplinirea obligatiilor de asigurare a accesului la sistemele de transport si/sau de distributie si la depozitele de înmagazinare subterană, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004.

(2) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi făcute publice numai în forme prelucrate si agregate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea unor tranzactii individuale si să se asigure confidentialitatea relatiilor contractuale.

Art. 10. - ANRGN nu va face publice datele si informatiile privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de consumatori, dacă în categoria respectivă nu  există cel putin 3 consumatori înregistrati, cu exceptia cazului în care există acordul titularului/titularilor de licentă care a/au furnizat informatiile respective sau în cazul în care aceste date si informatii sunt de notorietate ori de interes public.

 

SECTIUNEA a 2-a

Instructiuni de completare a rapoartelor

 

Art. 11. - (1) Raportul privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către detinătorul licentei de furnizare a gazelor naturale si de către consumatorii eligibili importatori directi.

(2) Consumatorii eligibili importatori directi sunt consumatorii finali care au fost acreditati drept eligibili si care, în baza drepturilor conferite ca urmare a acreditării, derulează în mod nemijlocit contracte de import al gazelor naturale cu furnizorii externi, îndeplinind în acest sens toate formalitătile vamale pentru cantitătile importate.

Art. 12. - Rapoartele privind serviciile de transport, serviciile de tranzit, serviciile de înmagazinare si serviciile de distributie, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4 si 5, se completează de către titularii licentelor, după caz.

 

SECTIUNEA a 3-a

Completarea Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare si contracte de vânzare-cumpărare)

 

Art. 13. - (1) Completarea Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare, contracte de vânzare-cumpărare si contracte de înmagazinare), al cărui model este prezentat în anexa nr. 1, se face distinct pentru consumatorii conectati direct la Sistemul national de transport al gazelor naturale (SNT), pentru consumatorii conectati în sistemele de distributie si pentru alti titulari ai licentei de furnizare.

(2) Completarea raportului prevăzut la alin. (1) se face pentru categoriile de consumatori prevăzute în anexa nr. 1 la Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.078/2003, pe tipurile de consumatori prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Consumatorii eligibili importatori directi vor completa numai sectiunile A “Achizitia gazelor naturale" si D “Consum propriu si stocuri”.

Tipuri de consumatori de referintă

Art. 14. - În cadrul categoriilor de consumatori prevăzute la art. 13 alin. (2) raportarea se realizează pe tipuri de consumatori astfel:

 

A. Pentru consumatorii casnici

 

Tipul de

consumator

Consumul anual

Utilizări pentru

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

D1

8,37

2.326,0000

250

preparare hrană si apă caldă

D2

16,74

4.652,0000

500

D3

83,70

23.260,0000

2.400

încălzire, preparare hrană si apă caldă

D3b

125,60

34.890,0000

3.750

D4

1.047,00

290.750,0000

>= 31.000

încălzire condominiumuri cu cel putin 10 locuinte

 

B. Pentru consumatorii noncasnici

1. Alti consumatori noncasnici

 

Tipul de

consumator

Consumul anual

Utilizări pentru

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

R1

16,74

4.652,0000

500

încălzire, preparare hrană si apă caldă

R2

83,70

23.260,0000

2.400

R3

418,60

0,1163

12.400

R4

4.186,00

1,1630

124.000

R5

41.860,00

11,6300

1.240.000

 

2. Consumatori comerciali si consumatori industriali

 

Tipul de

consumator

Consumul anual

Factorul de sarcină*)

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

I1

418,60

0,1163

12.400

nu este stabilit, dacă este necesar 115-200 zile

I2

4.186,00

1,1630

124.000

200 de zile

I3-1

41.860,00

11,6300

1.240.000

200 de zile, 1.600 de ore

I3-2

41.860,00

11,6300

1.240.000

250 de zile, 4.000 de ore

I4-1

418.600,00

116,3000

12.400.000

250 de zile, 4.000 de ore

I4-2

418.600,00

116,3000

12.400.000

330 de zile, 8.000 de ore

I5-4

4.186.000,00

1.163,0000

124.000.000

330 de zile, 8.000 de ore


*) Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore necesare pentru preluarea consumului anual la debitul instalat si se determină cu formula:

nd = Qa/Qh(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qh(max) = debitul instalat, exprimat în mc/h.

Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile necesare pentru preluarea consumului anual la debitul instalat zilnic si se determină cu formula:

nd = Qa/Qd(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qd(max) = debitul instalat zilnic, exprimat în mc/zi;

Debitul instalat zilnic se determină cu formula Qd(max) = 24 h x Qh(max).

 

Art. 15. - (1) În cazul consumatorilor care încheie contracte de furnizare sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru locuri de consum noi sau ca urmare a modificării caracteristicilor tehnice ale instalatiilor de alimentare existente, încadrarea în categoriile si tipurile de consumatori mentionate la art. 13 si 14 se va face pe baza cantitătilor de gaze naturale estimate la încheierea contractelor.

(2) Încadrarea consumatorilor în categoriile de consum mentionate se mentine pe parcursul unui an calendaristic si se actualizează anual, după încheierea anului calendaristic, pe baza consumului înregistrat.

Art. 16. - (1) La sectiunea A “Achizitia gazelor naturale” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale achizitionate sunt destinate comercializării sau consumului propriu în aceeasi lună de raportare ori sunt stocate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea unei revânzări ulterioare.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

- numărul si data contractului;

- denumirea vânzătorului;

- cantitatea achizitionată;

- pretul gazelor naturale achizitionate, asa cum rezultă din executarea contractului.

(3) Titularul licentei de furnizare care este producător de gaze naturale în conditiile Legii petrolului nr. 238/2004 va înscrie cantitătile de gaze naturale produse, la pct. 1 “Din perimetre de productie” al sectiunii A “Achizitia gazelor naturale”, distinct pentru cantitătile calificate drept “gaze naturale noi” potrivit Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 si pentru celelalte cantităti.

Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(4) Titularul licentei de furnizare, respectiv consumatorul eligibil importator direct care achizitionează gazele naturale din import de la un furnizor extern, va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 2 “De la furnizori externi (import direct)” al sectiunii A “Achizitia gazelor naturale”.

Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(5) Titularul licentei de furnizare care achizitionează gaze naturale de la un alt furnizor licentiat va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 3 “De la furnizorii interni” al sectiunii A “Achizitia gazelor naturale”, chiar atunci când cantitătile achizitionate sunt cantităti exclusiv din intern, de gaze noi sau din import ori dacă sunt cantităti în orice fel de amestec. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate asa cum rezultă din derularea contractului; în situatiile în care, potrivit clauzelor contractuale, transferul proprietătii asupra cantitătilor achizitionate se face la iesirea din sistemul de transport, respectiv la iesirea din sistemul de distributie, pretul înregistrat va include si tarifele aferente serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz.

Art. 17. - (1) Cantitătile achizitionate vor fi exprimate în “mii mc”, iar preturile în “lei/1.000 mc”, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără T.V.A.

(2) Pretul pentru gazele naturale achizitionate de la furnizorii externi va fi exprimat în conditia DDP frontiera română.

(3) În cazul plătii contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, se va preciza cursul de schimb utilizat la întocmirea declaratiei vamale de import, conform prevederilor contractuale, sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, cursul de la data întocmirii raportului.

Art. 18. - (1) La sectiunea B “Vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se înregistrează preturile finale rezultate din executia contractelor încheiate cu consumatorii captivi si cu consumatorii eligibili, defalcate pentru categoriile de consumatori, si, respectiv, tipurile de consumatori standard prevăzute la art. 13 si 14.

(2) Pentru consumatorii captivi, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, de înmagazinare si/sau de distributie, după caz.

(3) Pentru consumatorii eligibili, preturile finale înregistrate si raportate nu vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz. În cazul în care tarifele aferente serviciului de înmagazinare sunt facturate de către furnizor distinct de pretul gazului, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele de înmagazinare.

(4) Preturile înregistrate si raportate trebuie să includă si toate componentele fixe, în cazul în care există astfel de componente (de exemplu: abonamentul, tariful sau chiria pentru contor etc.). Ele nu vor include eventualele tarife de instalare, de bransare sau de racordare, plătite initial de consumator, si nici tarifele de reconectare.

Art. 19. - (1) Preturile de vânzare a gazelor naturale către consumatorii finali captivi se comunică în monedă natională, în lei/1.000 mc:

a) fără taxe;

b) cu toate taxele incluse (cu exceptia T.V.A.).

(2) Pretul final cu taxe va contine toate taxele si impozitele, fie locale, fie nationale, stabilite conform prevederilor legale în vigoare si care, potrivit acestora, se colectează direct de la consumatorul final.

(3) Valorile si modul de calcul al taxelor si impozitelor nationale sau locale trebuie comunicate separat.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2), raportul privind preturile fără taxe incluse, prevăzut la alin. (1) lit. a), se elaborează semestrial, la datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecărui an pentru semestrul

precedent, si se înaintează ANRGN pe suport hârtie în termen de 30 de zile calendaristice de la datele mentionate.

Art. 20. - Preturile înregistrate conform art. 18 se vor baza pe tarifele, conditiile si reglementările aflate în vigoare la începutul fiecărei perioade de 6 luni (ianuarie si iulie), inclusiv eventualele reduceri comerciale.

Art. 21. - (1) Dacă există mai multe preturi posibile, se ia în considerare pretul cel mai avantajos pentru consumator, după eliminarea preturilor care nu sunt utilizate în practică sau care se aplică doar la un număr nesemnificativ de utilizatori.

(2) Dacă nu există preturi partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si înregistrat pretul cel mai des întâlnit, respectiv pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare respective.

(3) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preturilor (de exemplu, interuptibilitatea) se determină pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna solutia aplicată cel mai frecvent în practică.

(4) În cazul preturilor negociate se va utiliza valoarea cea mai frecventă (cea mai reprezentativă) pentru pretul practicat.

Art. 22. - (1) La sectiunea C “Vânzările de gaze naturale către alti furnizori/transportatori/distribuitori” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale, se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare încheiate cu alti furnizori, executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale vândute sunt în sau provin din depozite subterane ori din achizitii curente.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

- numărul si data contractului;

- denumirea cumpărătorului;

- cantitatea vândută;

- pretul gazelor naturale comercializate, asa cum acesta rezultă din executarea contractului;

- structura cantitătilor comercializate (exclusiv intern, import, gaze naturale noi sau gaze naturale în amestec).

Art. 23. - (1) Cantitătile vândute vor fi exprimate în .mii mc”, iar preturile în “lei/1.000 mc”, exclusiv T.V.A.

(2) În cazul vânzării gazelor naturale la export sau al încasării contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, transformarea în lei a preturilor se va realiza la cursul de schimb al declaratiei vamale de export sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, la cursul de la data întocmirii raportului.

(3) De asemenea, vor fi precizate tarifele incluse în preturi conform contractului si valoarea acestora.

Art. 24. - (1) La sectiunea D “Consum propriu si stocuri” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale, se nominalizează cantitătile de gaze naturale destinate consumului în procese tehnologice (consum tehnologic) si pentru încălzire, preparare de hrană si apă caldă (consum energetic), precum si eventualele diferente datorate erorilor de măsurare.

(2) La rubricile “Diferente stocuri din conductele proprii”, respectiv “Diferente stocuri din conductele tertilor”, se nominalizează cantitătile de gaze naturale stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de titular, respectiv cantitătile de gaze naturale stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de un tert. Cantitătile stocate vor fi înregistrate cu valori pozitive, iar cantitătile consumate din conducte vor fi înregistrate cu valori negative.

(3) Cantitătile destinate consumului propriu si stocurile vor fi exprimate în “mii mc”, iar preturile în “lei/1.000 mc”, exclusiv T.V.A. Preturile vor fi cele înregistrate în evidenta contabilă a titularului de licentă.

Art. 25. - (1) La sectiunea E “Înmagazinare” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale”, vor fi mentionate toate cantitătile de gaze naturale introduse în, respectiv extrase din depozitele de înmagazinare subterană operate de titularul licentei sau de un tert, precum si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare.

(2) Pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană se prezintă următoarele elemente:

- denumirea depozitului subteran, numărul si data contractului de înmagazinare;

- cantitatea introdusă, respectiv extrasă din depozitul subteran respectiv si contractul din care acestea provin;

- pretul gazelor naturale introduse în si, respectiv, extrase din depozitul respectiv;

- stocul detinut în respectivul depozit la începutul si la sfârsitul lunii de raportare.

Art. 26. - (1) Cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în “mii mc”, iar preturile în “lei/1.000 mc”, exclusiv T.V.A.

(2) Pretul gazelor naturale din depozitul subteran nu va include contravaloarea serviciilor de înmagazinare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Completarea rapoartelor privind prestarea serviciilor de sistem (transport, tranzit, înmagazinare, distributie)

 

Art. 27. - Raportul privind serviciile de transport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se completează de către detinătorii licentei de transport al gazelor naturale.

Art. 28. - (1) În raportul prevăzut la art. 27 se mentionează contractele încheiate de transportator cu utilizatorii sistemului de transport si se detaliază capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate în punctele de intrare si în punctele de iesire din sistemul de transport, precum si cantitătile transportate.

(2) Pentru utilizatorii sistemului de transport, raportarea contractelor încheiate se va realiza individual, cu precizarea utilizatorului si a numărului si datei contractului încheiat.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în “mii mc/h”, iar cantitătile transportate vor fi exprimate în “mii mc”.

Art. 29. - Raportul privind serviciile de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se completează de către detinătorii licentei de tranzit al gazelor naturale.

Art. 30. - (1) Pentru activitatea de tranzit international al gazelor naturale pe teritoriul României, prin conducte dedicate, raportarea se va realiza în mod distinct pentru fiecare linie dedicată.

(2) În raportul prevăzut la art. 29 se mentionează contractele încheiate cu utilizatorii si se detaliază capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate pentru fiecare utilizator si linie de tranzit, tarifele de tranzit aplicate si cantitătile transportate.

Art. 31. - Raportul privind serviciile de înmagazinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către detinătorii licentei de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 32. - (1) În raportul prevăzut la art. 31 se mentionează contractele încheiate de operatorul depozitului cu utilizatorii depozitului subteran.

(2) Raportul prevăzut la art. 31 detaliază, pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană operat de titularul licentei de înmagazinare subterană, capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate, cantitătile introduse în si, respectiv, extrase din depozit si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare de către fiecare utilizator.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în “mii mc/ciclu de depozitare”, iar cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în “mii mc”.

Art. 33. - Raportul privind serviciile de distributie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se completează de către detinătorii licentei de distributie a gazelor naturale.

Art. 34. - (1) Raportul prevăzut la art. 33 detaliază contractele încheiate de distribuitor cu utilizatorii sistemului de distributie, respectiv consumatori captivi, consumatori eligibili si/sau terti furnizori, si va detalia capacitătile rezervate si cantitătile distribuite.

(2) Raportul prevăzut la art. 33 se completează distinct pentru consumatorii captivi proprii, pentru consumatorii eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia, precum si pentru serviciile prestate unui tert furnizor.

(3) Pentru utilizatorii sistemului de distributie, raportarea serviciilor prestate se va realiza pe categoriile si tipurile de consumatori prevăzute la art. 13, atât în cazul consumatorilor captivi, cât si al consumatorilor eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia.

(4) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în “mc/h”, iar cantitătile distribuite vor fi exprimate în “mii mc”.

(5) În cazul în care contractul de distributie este încheiat de către un furnizor pentru alimentarea unor consumatori finali conectati în terte sisteme de distributie, raportarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare furnizor.

 

CAPITOLUL III

Contraventii

 

Art. 35. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, refuzul de a furniza sau furnizarea de date si informatii incorecte, incomplete ori eronate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 36. - (1) Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a transmite la ANRGN un formular de înregistrare a fiecărui contract de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat cu furnizorii interni pentru o durată mai mare de 11 luni calendaristice consecutive, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, inclusiv de a actualiza datele transmise în situatia încheierii unor acte aditionale la acesta.

(2) Formularul de înregistrare a contractelor mentionate la alin. (1) se transmite la ANRGN în termen de 5 zile calendaristice de la data încheierii acestora.

(3) Obligatia de transmitere a formularelor de înregistrare a contractelor mentionate la alin. (1) revine vânzătorului.

Art. 37. - Titularii de licentă care au încheiate contracte de import si/sau contracte de tranzit al gazelor naturale au obligatia de a transmite ANRGN o copie legalizată a acestora, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii.

Art. 38. - În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data acordării licentei de către ANRGN, titularii de licentă prevăzuti la art. 3 vor notifica ANRGN persoanele autorizate să întocmească rapoartele prevăzute la art. 11 si 12, precum si formularul de înregistrare a contractelor de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare, prevăzut la art. 36, si să furnizeze datele si informatiile solicitate de departamentul de specialitate.

Art. 39. - Rapoartele prevăzute la art. 11 si 12, precum si formularul de înregistrare a contractelor, prevăzut la art. 36, vor fi transmise ANRGN în format Microsoft Excel 97, prin e-mail, la adresa anrgn@anrgn.ro, precum si pe suport hârtie, cu exceptia acelor formulare care vor fi completate on-line, prin intermediul unei aplicatii web furnizate de către ANRGN.

Art. 40. - (1) ANRGN va comunica Institutului National de Statistică din România si SOEC - Bruxelles (Belgia), până la datele de 28 februarie si 31 august ale fiecărui an, date privind:

a) sistemul de preturi pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii finali;

b) preturile medii practicate, rezultate din sinteza datelor primite de la furnizorii de gaze naturale;

c) structura de consumatori si cantitătile de gaze naturale consumate de fiecare categorie si/sau tip de consumator de referintă.

(2) Raportarea datelor mentionate la alin. (1) către SOEC - Bruxelles (Belgia) se va realiza din momentul aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 41. - Anexa nr. 1*) “Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale”, anexa nr. 2*) “Raport privind serviciile de transport”, anexa nr. 3*) “Raport privind serviciile de tranzit”, anexa nr. 4*) “Raport privind serviciile de înmagazinare”, anexa nr. 5*) “Raport privind serviciile de distributie” si anexa nr. 6 “Modelul formularului de înregistrare a contractului de achizitie/vânzare-cumpărare a gazelor naturale” fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

 

MODELUL

formularului de înregistrare a contractului de achizitie/vânzare-cumpărare a gazelor naturale

 

1. Număr de înregistrare a contractului la ANRGN

2. Numărul contractului

3. Părti contractante

3.1. Vânzător ............................................ în calitate de ................................................ (se alege unul din termenii: producător, furnizor intern, furnizor extern)

3.2. Cumpărător ....................................... în calitate de .......................................... (se alege unul din termenii: furnizor, transportator, distribuitor, operator depozite de înmagazinare, consumator eligibil)

4. Data de începere a contractului (zi/lună/an)

5. Durata contractului (luni calendaristice întregi)

6. Cantitatea contractată si defalcarea lunară

- în mii mc –

Totală

Anul

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pretul contractului

7.1. la data înregistrării (se alege unul din termenii: lei/1.000 mc, USD/1.000 mc, euro/1.000 mc etc.)

7.2. formula de ajustare a pretului (se explicitează toate conditiile de ajustare)

7.3. valoarea parametrilor de ajustare corespunzător pretului înregistrat la pct. 7.1

8. Conditia de livrare (se alege unul din termenii: la intrarea în SNT din perimetrele de productie, la intrarea în SNT din import, la iesirea din SNT, la intrarea în sistemul de distributie)

9. Partea care asigură încheierea contractelor pentru serviciile de sistem

9.1. Serviciile de transport (se alege unul din termenii: vânzătorul/cumpărătorul)

9.2. Serviciile de înmagazinare (se alege unul din termenii: vânzătorul/cumpărătorul)

9.3. Serviciile de distributie (se alege unul din termenii: vânzătorul/cumpărătorul).