MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 332         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

268. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

160. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea porturilor fluviale”, indicativ NP 106-04

 

320/109. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de decontare a obligatiilor restante ale unitătilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii către furnizorii de medicamente si materiale sanitare

 

585. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) cadavre de animale, a căror eliminare este prevăzută la pct. 187 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10.167/2004 privind legislatia sanitar-veterinară în vigoare, ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman.”

2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalatiilor existente de ardere a deseurilor periculoase provenite din activităti medicale, prevăzute în anexa nr. 9.”

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Conditiile de lucru si regimul de functionare pentru instalatiile de incinerare si coincinerare, precum si controlul si monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2  «Cerinte privind exploatarea, controlul si monitorizarea instalatiilor si proceselor de incinerare si coincinerare a deseurilor».”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Calendarul de închidere a instalatiilor existente de ardere a deseurilor periculoase provenite din activităti medicale exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri este prevăzut în anexa nr. 9.”

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Procedura de autorizare a activitătilor economice si sociale cu impact asupra mediului, care se aplică si activitătilor de incinerare si coincinerare a deseurilor, se derulează conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, trebuie să contină pe lângă elementele prevăzute în legislatia natională în vigoare următoarele elemente specifice instalatiilor de incinerare/coincinerare de deseuri:

a) lista categoriilor de deseuri, pe coduri, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile,

inclusiv deseurile periculoase, si informatii despre cantităti, care pot fi tratate;

b) capacitatea nominală de incinerare sau de coincinerare a deseurilor pentru acea instalatie (t/h, respectiv MWth);

c) procedurile de prelevare a probelor si de măsurare folosite în scopul satisfacerii obligatiilor impuse pentru măsurătorile periodice ale fiecărui poluant al aerului si apei;

d) valorile limită admise pentru concentratiile de poluanti emisi în aer sau în apă în urma proceselor de incinerare sau de coincinerare;

e) referatul tehnic de evaluare, întocmit de un institut nominalizat de autoritatea administratiei publice centrale pentru sănătate, privind domeniul de utilizare al instalatiei

si posibilele efecte ale acesteia asupra sănătătii populatiei.

(2) În cazul deseurilor periculoase, acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, trebuie să contină si următoarele cerinte:

a) cantitătile pe diferite categorii de deseuri periculoase care pot fi tratate;

b) debitele masice minime si maxime din aceste deseuri periculoase, puterile calorice minime si maxime ale deseurilor si continutul maxim de poluanti, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

(3) Documentatia care se înaintează autoritătii competente pentru protectia mediului trebuie să prezinte toate elementele prevăzute la alin. (1) si (2), precum si o descriere a măsurilor avute în vedere pentru a garanta că:

a) instalatia respectă cerintele prezentei hotărâri în functie de categoriile de deseuri care se incinerează/coincinerează;

b) căldura generată prin procesul de incinerare/coincinerare se recuperează cât mai mult posibil prin generarea combinată de căldură si energie electrică, de

abur tehnologic sau pentru încălzirea de locuinte;

c) reziduurile vor fi minimizate ca volum si nocivitate, precum si reciclate pe cât posibil;

d) eliminarea reziduurilor care nu pot fi prevenite, reduse sau reciclate va fi efectuată în conformitate cu legislatia natională.

(4) Acordul de mediu se emite dacă documentatia prezentată în acest scop arată că tehnicile de măsurare propuse pentru emisiile de poluanti în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Autorizatia de mediu se emite de autoritatea competentă pentru protectia mediului pentru o instalatie de incinerare sau de coincinerare, tinându-se cont de cerintele prevăzute în legislatia natională în vigoare pentru reglementarea activitătilor si luându-se în considerare toate elementele specifice functionării incineratoarelor prevăzute la art. 8.

(2) Pentru instalatiile existente de ardere a deseurilor periculoase provenite din activităti medicale, mentionate în anexa nr. 9, se emite autorizatie de mediu pentru perioada prevăzută în această anexă. La expirarea acestei perioade, la faza de închidere a instalatiei, titularul este obligat să solicite aviz de mediu, conform unei proceduri ce se aprobă prin ordin al ministrului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.”

8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei, pentru unitătile medicale care nu respectă prevederile anexei nr. 9 privind calendarul de închidere a instalatiilor de tratare termică a deseurilor periculoase medicale;

2. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protectia mediului si refuzul de a asigura accesul publicului la informatiile de interes public din acel raport;

b) neîndeplinirea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control si monitorizare si suportarea costurilor acestuia;

c) neîndeplinirea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea si functionarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare;

d) neîndeplinirea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a prevederilor art. 14 referitoare la obligatia de păstrare a registrului cuprinzând evidenta deseurilor incinerate sau coincinerate;

e) neîndeplinirea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a obligatiei prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea si prelucrarea tuturor măsurătorilor;

f) nerespectarea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a prevederilor cap. 2 pct. 2.1-2.8 din anexa nr. 2, referitoare la conditiile de lucru;

3. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, nerespectarea de către operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.3 si 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la receptia deseurilor;

4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, operatorii instalatiilor de incinerare si coincinerare, pentru încălcarea prevederilor cap. 7 pct. 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.14 si 7.16 din anexa nr. 2, referitoare la măsurătorile poluantilor în aer si apă.”

9. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(2) Contraventiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Fără a prejudicia prevederile tranzitorii din anexele nr. 6 si 7, prezenta hotărâre se aplică integral instalatiilor de incinerare si coincinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007.”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

12. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - (1) Raportarea la Comisia Europeană si continutul raportului privind implementarea Directivei nr. 2000/76/CE se stabilesc si se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Până la sfârsitul primului trimestru al fiecărui an, autoritatea administratiei publice centrale pentru sănătate va raporta Comisiei Europene închiderea instalatiilor de ardere neconforme si cantitătile de deseuri medicale tratate pentru anul precedent, conform anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 997/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale.”

13. După articolul 23 se introduce următorul paragraf:

“Prezenta hotărâre transpune integral Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 030 din 4 februarie 2000.”

14. Punctul 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“3. deseuri municipale mixte - deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzând fractiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, sub codul 20 01, care sunt colectate separat la sursă, si excluzând alte deseuri indicate sub codul 20 02 din aceeasi anexă;”.

15. După punctul 3 din anexa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală, depozitabile - deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care în urma proceselor de sterilizare termică devin deseuri asimilabile celor menajere.”

16. Litera b) a punctului 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“b) orice deseuri lichide combustibile, care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei, definită conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, sau o concentratie mai mare a emisiilor decât cele rezultate din combustia motorinei.”

17. Punctele 8 si 9 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“8. instalatie de incinerare - orice instalatie tehnică fixă sau mobilă si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deseurilor, precum si piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definitie se referă la amplasament si la întreaga instalatie, incluzând: toate liniile de incinerare, receptie a deseurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deseuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si sistemele de control al operatiunilor de control al incinerării, de înregistrare si urmărire a conditiilor de incinerare;

9. instalatie de incinerare/coincinerare existentă - instalatie care functionează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care detine autorizatie conform normelor legale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau detine acord de mediu la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu conditia să înceapă să incinereze/coincinereze înainte de data de 28 decembrie 2004, sau este înregistrată de autoritatea competentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea obtinerii unui acord de mediu, cu conditia să înceapă să functioneze înainte de data de 28 decembrie 2004;”.

18. Punctul 10 din anexa nr. 1 se abrogă.

19. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“CERINTE

privind exploatarea, controlul si monitorizarea instalatiilor si proceselor de incinerare si coincinerare a deseurilor”

20. Paragraful 1 al anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Prezentele cerinte stabilesc conditiile de lucru si regimul de functionare pentru instalatiile de incinerare si coincinerare a deseurilor, precum si controlul instalatiilor si monitorizarea emisiilor.”

21. Punctul 1.2 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“1.2. Înainte de a accepta deseurile în instalatia de incinerare sau coincinerare operatorul determină, dacă este posibil, masa fiecărei categorii de deseuri, categorii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.”

22. După capitolul 7 din anexa nr. 2 se introduce un nou capitol, capitolul 8, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL 8

Conditii anormale de functionare

8.1. Autoritatea competentă pentru protectia mediului va stabili în autorizatie perioada maximă admisă pentru orice opriri, perturbări sau avarii inevitabile din punct de vedere tehnic ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentratiile din emisiile în aer si apa uzată epurată, referitoare la substantele reglementate, pot depăsi valorile limită admise.

8.2. În cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până ce se poate restabili functionarea normală.

8.3. Fără a prejudicia prevederile pct. 2.3 lit. c) din cap. 2, instalatia de incinerare sau coincinerare ori linia de incinerare nu va continua în nici un caz să incinereze deseuri pe o perioadă mai mare de 4 ore fără întrerupere, atunci când sunt depăsite valorile limită de emisie; durata cumulativă de functionare în asemenea conditii pe timp de un an trebuie să fie sub 60 de ore. Durata de 60 de ore se aplică acelor linii din instalatie care sunt conectate la un dispozitiv unic de spălare a gazelor de ardere.

8.4. Continutul total de praf al emisiilor în aer de la o instalatie de incinerare nu trebuie în nici o circumstantă să depăsească 150 mg/m3, exprimate ca medie la jumătate de oră, iar valorile limită ale emisiei în aer pentru CO si TOC nu trebuie depăsite. Toate celelalte conditii mentionate la cap. 2 trebuie respectate.”

23. Tabelul de la punctul II 1.1 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

 

“Poluanti

C (mg/Nm3)

Pulberi totale

30

HCl

10

HF

1

NOx pentru instalatii existente

800

500*)

NOx pentru instalatii noi Cd+T1

0,05

Hg

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5

Dioxine si furani

0,1 ng/Nm3”

 

24. Nota de subsol a tabelului de la punctul II.1.1 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“*) Pentru aplicarea valorilor limită de emisie ale Nox cuptoarele de ciment în functiune si care dispun de o autorizatie conform reglementărilor legale existente si încep coincinerarea deseurilor după data mentionată la pct. 9 din anexa nr. 1 nu sunt considerate instalatii noi.

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autoritatea competentă pentru protectia mediului exceptii pentru NOx pentru instalatiile existente de ciment cu proces umed sau cuptoare de ciment care ard mai putin de 3 tone deseuri pe oră, cu conditia ca autorizatia să prevadă o valoare limită de emisie totală la NOx sub 1.200 mg/Nm3.

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza exceptii pentru pulberi totale de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru cuptoare de ciment care ard sub 3 tone de deseuri pe oră, cu conditia ca valoarea limită de emisie totală la pulberi, trecută în autorizatie, să fie sub 50 mg/Nm3.”

25. Tabelul de la punctul II.1.2 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

 

“Poluanti

C (mg/Nm3)

SO2

50

TOC

10”

 

26. Punctul II.1.3 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“Valorile limită de emisie pentru monoxidul de carbon pot fi stabilite de autoritatea competentă pentru protectia mediului.”

27. Paragraful 3 al punctului II.2.1 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

Biomasa - produse constând în orice materie integral sau partial vegetală din agricultură ori silvicultură, care pot fi folosite în scopul recuperării continutului lor energetic ca si deseurile enumerate la art. 3 lit. a)-e).”

28. Nota de subsol a tabelului de la litera c) din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

“*) Valorile medii valabile până la data de 1 ianuarie 2007 pentru instalatiile existente, a căror aprobare de functionare a fost acordată înainte de data de 31 decembrie 1996 si care incinerează exclusiv deseuri periculoase.”

29. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având continutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru instalatiile noi care nu se regăsesc în definitia prevăzută în anexa nr. 1 la pct. 9 sinstalatie de incinerare/coincinerare existentă” din Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cerintele prezentei hotărâri se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 268.

 

ANEXĂ*)

(anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2002)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea porturilor fluviale”, indicativ NP 106-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 32 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea porturilor fluviale”, indicativ NP 106-04, elaborată de către Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale si Aeriene - IPTANA S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 160.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 320 din 6 aprilie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 109 din 6 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de decontare a obligatiilor restante ale unitătilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii către furnizorii de medicamente si materiale sanitare

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

având în vedere Protocolul nr. M.C. 2.928/798/55 încheiat în 2005 între Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Asociatia Furnizorilor de Produse Medicale si, respectiv, Protocolul nr. M.C. 4.368/991/2.033 încheiat în anul 2005 între Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Asociatia Distribuitorilor de Medicamente din România,

văzând Referatul de aprobare M.C. 4.350/D.G.1.305/2005 al Secretarului general al Ministerului Sănătătii si Directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de decontare a obligatiilor restante ale unitătilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii către furnizorii de medicamente si materiale sanitare.

(2) Metodologia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de decontare a obligatiilor restante ale unitătilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii către furnizorii de medicamente si materiale sanitare

 

1. În sensul prezentei metodologii, obligatiile restante de plată ale unitătilor sanitare cu paturi sunt sumele datorate furnizorilor pentru materiale sanitare procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice, înregistrate în contabilitatea spitalelor pe baza documentelor justificative avizate si aprobate de persoanele în drept si rămase nedecontate.

Prezenta metodologie nu se referă la sumele angajate, pentru materialele sanitare, peste prevederile bugetare aprobate în 2004.

2. Sumele datorate furnizorilor se suportă de unitătile sanitare cu paturi, din veniturile realizate în cadrul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate în anul 2005.

3. Conducerea unitătilor sanitare cu paturi are obligatia de a lua măsurile ce se impun ca din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale prestate în limita valorii contractelor încheiate în anul 2005 să plătească furnizorilor de materiale sanitare obligatiile restante.

4. Plătile către furnizori se efectuează de unitătile sanitare cu paturi esalonat, în transe, în ordinea vechimii facturilor, conform graficului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

5. În 3 zile de la data prevăzută în grafic ca termen de plată a unei transe, unitătile sanitare cu paturi vor raporta directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti situatia sumelor achitate, conform machetei din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

6. În 3 zile de la data primirii raportărilor mentionate la pct. 5, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a centraliza si transmite în sistem electronic Ministerului Sănătătii situatia centralizată pe judet, respectiv municipiul Bucuresti, a sumelor achitate, conform machetei din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

7. Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, supraveghează direct în judete si în municipiul Bucuresti operatiunea de stingere a obligatiilor restante ale unitătilor sanitare cu paturi.

8. În anul 2005 termenul de plată al materialelor sanitare livrate în cadrul contractelor încheiate de unitătile sanitare cu paturi este de 60 de zile de la data receptiei.

9. Conducerea unitătilor sanitare cu paturi răspunde administrativ/contraventional, conform prevederilor legale pentru neaplicarea prezentei metodologii, precum si pentru nerespectarea termenului de plată a transelor cuprinse în grafic.

10. Conducerile directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru aplicarea corespunzătoare în teritoriu a prevederilor prezentei metodologii si pentru transmiterea la Ministerul Sănătătii, în termen, a situatiilor mentionate.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFIC

de esalonare la plată a obligatiilor restante înregistrate de unitătile sanitare cu paturi către furnizorii de medicamente si materiale sanitare

 

Nr.

crt.

Explicatii

Termenul de plată

 

A. Obligatii restante către furnizorii de medicamente

 

1.

Plata de către unitătile sanitare cu paturi a obligatiilor restante din anul 2003

30 aprilie 2005

2.

Plata de către unitătile snaitare cu paturi a obligatiilor mai vechi de 180 de zile

(angajamente ale anului 2004 care aveau termen de plată 2004)

 

Transa I ...................................................................................................................................

31 mai 2005

Transa II...................................................................................................................................

30 iunie 2005

3.

Plata de către unitătile sanitare cu paturi a obligatiilor în termen de 180 de zile

(angajamente ale anului 2004 cu termen de plată 2005)....................................................

 

a) Transa I...............................................................................................................................

30 aprilie 2005

b) Transa II ..............................................................................................................................

31 mai 2005

c) Transa III.............................................................................................................................

30 iunie 2005

d) Transa IV ............................................................................................................................

31 iulie 2005

e) Transa V ..............................................................................................................................

31 august 2005

f) Transa VI ..............................................................................................................................

30 septembrie 2005

g) Transa VII ............................................................................................................................

31 octombrie 2005

h) Transa VIII ..........................................................................................................................

30 noiembrie 2005

4.

Plata contravalorii medicamentelor livrate în anul curent se efectuează la termen de 180 de zile de la data receptiei.

 

 

B. Obligatii restante către furnizorii de materiale sanitare

 

1.

Plata de către unitătile sanitare cu paturi a obligatiilor restante din anul 2003 si a obligatiilor din anul 2004 (angajamente ale anului 2004 care aveau termen de plată 2004)

30 aprilie 2005

2.

Plata contravalorii materialelor sanitare livrate în anul curent se efectuează la termen de 60 de zile de la data receptiei.

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Denumirea unitătii sanitare

cu paturi ...........................

 

SITUATIA LUNARĂ

a plătilor restante către furnizorii de medicamente si materiale sanitare

 

Nr.

crt.

Denumirea furnizorilor

Suma plătită

(mii lei)

Data efectuării plătii

Termenul din grafic

A.

Medicamente

 

 

 

1.

Furnizorul X

 

 

 

2.

Furnizorul Y

 

 

 

...

.....................

 

 

 

TOTAL

X

 

X

X

B.

Materiale sanitare

 

 

 

1.

Furnizorul Z

 

 

 

2.

Furnizorul V

 

 

 

...

.....................

 

 

 

TOTAL

X

 

X

X

 

Director general,

Contabil-sef,

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Directia de sănătate publică

..............................................

 

SITUATIA CENTRALIZATĂ

a plătilor restante efectuate de unitătile sanitare cu paturi în luna .....................

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii sanitare

cu paturi

Plăti efectuate pentru

Termenul din grafic*)

Medicamente

(mii lei)

Materiale sanitare

(mii lei)

1.

Spital X

 

 

 

2.

Spital Y

 

 

 

3.

Spital Z

 

 

 

TOTAL X

 

 

 

 

Director general,

Contabil-sef,

 


*) Se va mentiona pentru fiecare unitate sanitară cu paturi pentru ce termen din grafic a fost efectuată plata.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu, prevăzute la art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, denumită în continuare Comisia de recunoastere, al cărei secretariat functionează în cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de recunoastere, prevăzută în anexa nr. 2*).

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 4 aprilie 2005.

Nr. 585.


*) Anexa nr. 2 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu

 

Art. 1. - Comisia de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu, denumită în continuare Comisia de recunoastere, se organizează si functionează în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - (1) Structura Comisiei de recunoastere este următoarea:

a) presedinte - secretarul de stat care coordonează domeniul integrare europeană si relatii internationale;

b) membrii:

- directorul general al Directiei generale integrare europeană si relatii internationale

- directorul general al Directiei generale reglementări juridice si contencios

- inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Secretariatul Comisiei de recunoastere este asigurat de directorul Directiei pompieri din Inspectia de Prevenire a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 3. - (1) Comisia de recunoastere functionează în conformitate cu prevederile Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, denumită în continuare Procedură.

(2) Comisia de recunoastere are următoarele atributii:

a) adoptă deciziile de recunoastere a organismelor de certificare, a organismelor de inspectie si a laboratoarelor de încercări pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;

b) eliberează certificatele de recunoastere si initiază ordinele ministeriale referitoare la aprobarea organismelor recunoscute;

c) analizează periodic situatia organismelor si laboratoarelor recunoscute;

d) adoptă deciziile referitoare la mentinerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea recunoasterilor acordate si initiază ordinele ministeriale aferente;

e) avizează procedurile operationale de evaluare initială si de supraveghere a organismelor si laboratoarelor, elaborate de organismul national de acreditare si de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă;

f) colaborează cu Comisia de recunoastere omoloagă, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si cu organismul national de acreditare, în vederea asigurării corelărilor necesare aplicării unitare a cerintelor privind recunoasterea organismelor în domeniul produselor pentru constructii;

g) solicită înscrierea organismelor în Registrul organismelor recunoscute, gestionat de Ministerul Economiei si Comertului, si atribuie numărul de identificare national.

Art. 4. - Comisia de recunoastere îsi desfăsoară activitatea permanent. Presedintele Comisiei de recunoastere stabileste repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru.

Art. 5. - Convocarea Comisiei de recunoastere se face de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta, ori de câte ori este nevoie. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

Art. 6. - Comisia de recunoastere se consideră legal întrunită dacă sunt prezente cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 7. - Deciziile Comisiei de recunoastere se adoptă prin vot, cu majoritatea simplă a celor prezenti, si se consemnează în procesele-verbale înscrise într-un registru unic, gestionat de secretariatul Comisiei de recunoastere. Membrii absenti nu pot contesta deciziile adoptate.

Art. 8. - Comisia de recunoastere analizează si aprobă propunerile din raportul de evaluare prevăzut la art. 22 alin. (2) din Procedură, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.

Art. 9. - În cadrul analizei Comisia de recunoastere examinează raportul de evaluare si documentele din dosarul de evaluare, verificând respectarea cerintelor prevăzute în Procedură si urmărind gradul de satisfacere a conditiilor minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 pe fiecare domeniu de recunoastere.

Art. 10. - În măsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind recunoasterea, Comisia de recunoastere poate întreprinde alte măsuri justificative pentru informarea sa completă si corectă. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestor măsuri se suportă de către solicitanti.

Art. 11. - În termen de maximum 3 zile de la adoptarea deciziei de recunoastere, Comisia de recunoastere eliberează certificatul de recunoastere sau, în cazul în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în Procedură, comunică solicitantului respingerea motivată a recunoasterii.

Art. 12. - Comisia de recunoastere propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor lista organismelor recunoscute.

Art. 13. - Lista organismelor recunoscute, aprobată, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.