MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 335         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

309. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“a) pentru sublista A - o singură prescriptie, lunar, cu număr variabil de medicamente cu valoarea totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 1.000.000 lei (100 RON), cu exceptia medicamentelor notate cu v, acestea putând fi înscrise pe o singură prescriptie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 1.000.000 lei (100 RON), precum si a formelor farmaceutice care nu pot fi fractionate;”.

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care asiguratul beneficiază de prescrierea unui medicament din categoria celor notate cu v, a cărui valoare depăseste 3.000.000 lei (300 RON), acesta nu poate beneficia de o altă prescriere de medicamente de pe sublista B sau C. Exceptie fac medicamentele notate cu v de pe sublista A, care pot fi prescrise împreună cu altă prescriptie de pe sublista B sau C.”

3. După alineatul (3) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Prin exceptie, în cazul medicamentelor stupefiante se pot emite pentru acelasi pacient două sau trei prescriptii cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(5) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si pentru care casele de asigurări suportă integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzător denumirii comune internationale pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică, se poate elibera o singură prescriptie cu maximum 3 medicamente din sublistele A si B, a cărei valoare să nu poată depăsi 3.000.000 lei (300 RON).

Pentru prescriptia care depăseste această valoare, medicul prescriptor va anexa la fisa medicală a pacientului un referat de justificare.”

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) În tratamentul bolilor cronice G.5, G.11, G.12, G.13, G.15, G.16, G.19 si G.25 cuprinse în sublista C se pot asocia două medicamente din această sublistă în cadrul aceleiasi boli, cu depăsirea sumei de 3.000.000 lei (300 RON).

(2) În mod exceptional, în alte situatii complexe, cu risc crescut de handicap major sau de pierdere a vietii, numărul de medicamente si sumele prevăzute la art. 3 se pot depăsi numai cu acordul scris al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii sau al Agentiei Nationale de Transplant.”

5. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ioan Roman,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 309.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a