MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

321. - Hotărâre privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

 

335. - Hotărâre pentru modificarea pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel national, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de zgomotul ambiental, inclusiv a disconfortului, prin implementarea următoarelor măsuri:

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin întocmirea hărtilor de zgomot;

b) punerea la dispozitie publicului a informatiilor privind zgomotul ambiental si efectele sale;

c) adoptarea, pe baza datelor din hărtile de zgomot, a planurilor de actiune, având ca scop prevenirea si reducerea zgomotului ambiental, acolo unde este cazul, în special a nivelurilor de expunere, care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătătii umane.

(2) Planurile de actiune se elaborează pentru prevenirea cresterii sau reducerea nivelurilor zgomotului ambiental, acolo unde acesta depăseste limitele maxim admise, si pentru a mentine calitatea mediului din punct de vedere al zgomotului ambiental, acolo unde acesta are niveluri acceptabile.

(3) Prezenta hotărâre reprezintă cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele majore, în special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele industriale si mecanismele mobile.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri vizează zgomotul ambiental la care este expusă populatia, în special din:

a) zonele urbane construite, mai ales pentru cele construite pe verticală;

b) parcurile si grădinile publice;

c) zonele linistite din aglomerări si din spatiile deschise;

d) apropierea unitătilor de învătământ, a spitalelor si a altor clădiri si zone sensibile la zgomot.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu vizează zgomotul ambiental generat de:

a) persoana expusă;

b) activitătile casnice;

c) vecini;

d) activitătile de la locul de muncă si din interiorul mijloacelor de transport în comun;

e) activitătile militare din zonele militare.

Art. 3. - În întelesul prezentei hotărâri, definitiile termenilor folositi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Autoritătile administratiei publice locale elaborează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, hărtile de zgomot pentru aglomerările aflate în administrarea lor, hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente acestora.

(2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile administratiei publice locale prevăd, din bugetul local, fonduri necesare realizării hărtilor de zgomot, hărtilor strategice de zgomot si planurilor de actiune, astfel: a) începând cu anul 2006, numai pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori;

b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerările.

(3) Unitătile aflate sub autoritatea sau în subordinea autoritătii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare sau aeroportuare, elaborează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, hărtile de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate.

(4) Unitătile care aplică dispozitiile prevăzute la alin. (3), precum si limitele de competentă ale acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la alin. (1) si (3) înaintează autoritătii regionale pentru protectia mediului un exemplar din hărtile de zgomot, hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune, însotite, după caz, de toate informatiile suplimentare solicitate de autoritătile publice regionale pentru protectia mediului.

Art. 5. - (1) În vederea analizării, verificării si aprobării hărtilor de zgomot, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, precum si a informatiilor suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (5) se organizează la nivel regional o comisie tehnică, denumită în continuare comisia.

(2) Comisia analizează si verifică, în principal, următoarele aspecte:

a) modalitătile de măsurare si calcul ale indicatorilor Lzsn si Lnoapte, conform anexei nr. 2;

b) respectarea metodelor de evaluare a indicatorilor de zgomot, conform anexei nr. 3;

c) respectarea cerintelor minime privind hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune, conform prevederilor anexelor nr. 5 si 6;

d) respectarea cerintelor anexei nr. 7 privind informatiile principale transmise autoritătilor publice regionale pentru protectia mediului.

(3) Comisia este condusă de directorul executiv al autoritătii publice regionale pentru protectia mediului si include în mod obligatoriu reprezentanti ai: autoritătii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism, autoritătilor publice locale pentru protectia mediului, directiilor de sănătate publică, ai autoritătilor prevăzute la art. 4 alin. (5).

Art. 6. - (1) Autoritătile publice regionale pentru protectia mediului au următoarele responsabilităti:

a) îndrumă autoritătile si unitătile mentionate la art. 4 alin. (1) si (3) în vederea realizării obligatiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) identifică aglomerările, căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate pe teritoriul lor de competentă, conform prevederilor prezentei hotărâri;

c) solicită, după caz, autoritătilor administratiei publice locale si unitătilor prevăzute la art. 4 alin. (3) informatii suplimentare;

d) asigură functionarea comisiei;

e) transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului un exemplar aprobat al hărtilor de zgomot, hărtilor strategice de zgomot si planurilor de actiune;

f) centralizează la nivel regional si transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si autoritătii publice centrale pentru protectia mediului informatiile principale, conform prevederilor anexei nr. 7.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului are următoarele responsabilităti:

a) centralizează, la nivel national, datele referitoare la identificarea aglomerărilor, căilor ferate, drumurilor si aeroporturilor, precum si hărtile de zgomot, hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune;

b) elaborează, pe baza centralizării planurilor de actiune, proiectul privind Planul national de actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot si îl transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

c) centralizează la nivel national si transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului informatiile principale conform anexei nr. 7;

d) pune la dispozitie publicului, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile, informatii privind hărtile de zgomot, hărtile strategice de zgomot si planurile de actiune conform prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la accesul liber la informatia privind mediul, precum si prevederilor anexelor nr. 5 si 6; informatiile trebuie să fie clare, coerente, accesibile si însotite de un rezumat al celor mai importante aspecte furnizate.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului are următoarele responsabilităti:

a) emite ghiduri privind metodele de evaluare a indicatorilor de zgomot conform prevederilor anexei nr. 3, prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) elaborează reglementări privind valorile limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn, Lnoapte si, după caz, Lzi si Lseară, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, traficul aerian din preajma aeroporturilor si pentru zgomotul produs în zonele cu activităti industriale care se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului sănătătii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului administratiei si internelor, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului sănătătii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului administratiei si internelor se aprobă Planul national de actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot, elaborat conform alin. (2) lit. b), până la data de 30 decembrie 2008.

Art. 7. - (1) Indicatorii de zgomot utilizati la nivel national sunt Lzsn si Lnoapte, definiti la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2.

(2) În completarea indicatorilor Lzsn si Lnoapte se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Valorile indicatorilor Lzsn si Lnoapte se determină conform metodelor provizorii de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Efectele dăunătoare se evaluează prin intermediul relatiilor doză-efect, conform metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - (1) Autoritătile publice regionale pentru protectia mediului identifică aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturile mari si comunică aceste informatii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului situatia centralizată a informatiilor prevăzute la alin. (1), până la data de 30 iunie 2005. După această dată transmiterea se realizează o dată la 5 ani.

Art. 10. - (1) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează hărtile strategice de zgomot privind situatia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si pentru aeroporturile mari.

(2) Hărtile strategice de zgomot prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 30 aprilie 2007.

Art. 11. - (1) Autoritătile publice regionale pentru protectia mediului identifică toate aglomerările, drumurile principale si căile ferate principale aflate pe teritoriul lor de competentă si comunică Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului aceste informatii.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului situatia centralizată a informatiilor prevăzute la alin. (1), până la data de 31 octombrie 2008. După această dată transmiterea se realizează o dată la 5 ani.

Art. 12. - (1) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează hărtile strategice de zgomot prezentând situatia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările, drumurile principale si căile ferate principale.

(2) Hărtile strategice de zgomot prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 30 aprilie 2012.

După această dată aprobarea se realizează o dată la 5 ani. Art. 13. - (1) Hărtile strategice de zgomot, aprobate potrivit art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (2), se reactualizează si se revizuiesc, după caz, cel putin o dată la 5 ani.

(2) Întocmirea hărtilor strategice de zgomot trebuie să respecte cerintele minime prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Elaborarea hărtilor strategice de zgomot din zona de frontieră se face prin cooperare cu autoritătile competente din statele vecine.

Art. 14. - (1) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează planurile de actiune pentru gestionarea zgomotului si a efectelor acestuia, inclusiv măsurile de reducere a zgomotului, după caz, pentru:

a) aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori;

b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturilor mari.

(2) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerintele minime prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să protejeze zonele linistite din aglomerări împotriva cresterii nivelului de zgomot.

(4) Măsurile de reducere a zgomotului trebuie să cuprindă prioritătile identificate prin depăsirea oricărei valori limită si se aplică celor mai importante zone stabilite prin hărtile strategice de zgomot.

(5) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 18 mai 2008.

(6) Elaborarea planurilor de actiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autoritătile competente din statele vecine.

Art. 15. - (1) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează planuri de actiune ce cuprind măsuri prioritare de reducere a oricărei valori limită care este depăsită, pentru toate aglomerările, drumurile principale si căile ferate principale identificate.

(2) Planurile de actiune prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 18 mai 2013.

(3) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) reactualizează si revizuiesc cel putin o dată la 5 ani, după data aprobării, planurile de actiune prevăzute la art. 14 alin. (5), precum si la fiecare modificare relevantă a situatiei existente privind nivelul de zgomot.

Art. 16. - (1) Autoritătile administratiei publice locale si unitătile prevăzute la art. 4 alin. (3) trebuie să asigure consultarea, participarea si informarea publicului prin:

a) participarea si consultarea efectivă a acestuia, încă din faza de initiere, la elaborarea, analiza si revizuirea planurilor de actiune;

b) luarea în considerare a rezultatelor activitătilor prevăzute la lit. a);

c) aducerea la cunostintă a deciziilor luate.

(2) Pentru consultarea, participarea si informarea publicului se fixează intervale de timp limită corespunzătoare, cu scopul de a asigura luarea deciziei într-o perioadă rezonabilă.

Art. 17. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 2002/49/CE privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 189 din 18 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul sănătătii,

Ioan Roman,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. Aeroport mare - aeroport civil având mai mult de 50.000 de miscări pe an (o miscare însemnând o decolare sau o aterizare), cu exceptia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare.

2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populatie al cărei număr depăseste 100.000 de locuitori si cu o densitate a populatiei necesară îndeplinirii conditiilor de zonă urbană.

3. Cale ferată principală - cale ferată cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.

4. Disconfort - stare neplăcută generată de zgomotul ambiental, determinată prin anchete de teren si/sau semnalată de public.

5. Drum principal - drum de interes international, national sau judetean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.

6. Efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătătii umane.

7. Evaluare - orice metodă utilizată pentru calculul, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii indicatorului de zgomot ori a efectelor dăunătoare ale acestuia.

8. Hartă de zgomot - cartarea, pentru o anumită zonă, a datelor privind situatiile existente sau prognozate referitoare la zgomot, în functie de un indicator de zgomot, si care evidentiază depăsirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor afectate dintr-o anumită zonă ori numărul de locuinte expuse la anumite valori ale indicatorului de zgomot.

9. Hartă strategică de zgomot - o hartă concepută pentru evaluarea globală a expunerii la zgomotul provenit din surse diferite într-o zonă dată sau pentru a stabili previziuni generale pentru zona respectivă.

10. Indicator de zgomot - parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiental, în relatie directă cu efectele nedorite ale acestuia.

11. Lnoapte (indicator de zgomot pentru noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul noptii, când se poate produce tulburarea somnului, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.

12. Lseară (indicator de zgomot pentru seară) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul serii, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.

13. Lzi (indicator de zgomot pentru zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul zilei, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.

14. Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, pe o durată de 24 de ore, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.

15. Planificare acustică - gestionarea zgomotului în perspectivă, prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducere prin măsuri de izolare acustică, controlul si reducerea zgomotului la sursă etc.

16. Planuri de actiune - planuri destinate gestionării problemei zgomotului si efectelor acestuia, incluzând măsuri de diminuare, după caz.

17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociatiile sau fundatiile.

18. Relatia doză-efect - relatia dintre valoarea unui indicator de zgomot si un efect dăunător.

19. Valoare limită - o valoare a Lzsn sau Lnoapte ori, după caz, Lzi sau Lseară, stabilită potrivit art. 8 alin. (1) din hotărâre, a cărei depăsire determină aplicarea măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limită sunt egale sau diferite în functie de:

a) tipul zgomotului ambiental - zgomot de trafic (rutier, feroviar sau aerian), zgomot industrial etc.;

b) sensibilitatea la zgomot a populatiei;

c) situatii existente si situatii noi (unde intervine o schimbare privind sursa de zgomot sau utilizarea ariilor învecinate).

20. Zgomot ambiental - ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv dăunătoare, rezultate din activitătile umane, inclusiv cele provocate de mijloacele de transport, traficul rutier, feroviar, aerian si cele provenite din amplasamentele unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

21. Zonă linistită într-o aglomerare - zonă delimitată de către autoritătile competente, care nu este expusă unei valori a indicatorului Lzsn sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decât valoarea limită în vigoare, indiferent de sursa de zgomot.

22. Zonă linistită în spatiu deschis - o zonă delimitată de către autoritătile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activităti recreative.

 

ANEXA Nr. 2

 

INDICATORI DE ZGOMOT

 

1. Definirea nivelului zi-seară-noapte Lzsn

1.1. Nivelul de zgomot zi-seară-noapte în decibeli (dB) se defineste prin următoarea relatie: unde:

 

 

a) Lzi este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de zi dintr-un an;

b) Lseară este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de seară dintr-un an;

c) Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an.

Ziua are 12 ore, seara are 4 ore si noaptea are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate. Intervalele orare ale acestora sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 si 23,00-07,00, ora locală.

Se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveste emisia de zgomot si un an mediu în privinta conditiilor meteorologice.

Se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se tine cont de zgomotul reflectat de fatada unei constructii. În general, acest aspect implică o corectie de 3 dB în cazul unei măsuri la care ar putea interveni zgomotul reflectat.

1.2. Alegerea pozitiei punctului de evaluare a Lzsn se face în functie de scopul urmărit, astfel:

a) pentru calculul necesar realizării hărtilor strategice de zgomot, în legătură cu expunerea la zgomot în interiorul sau în exteriorul clădirilor, punctele de evaluare se situează la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului si la fatada cea mai expusă, prin fatada cea mai expusă se întelege peretele exterior dinspre sursa sonoră specifică si cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege si alte pozitii ale punctului de măsurare;

b) pentru măsurările necesare realizării hărtilor strategice de zgomot, în legătură cu expunerea la zgomot în interiorul sau în exteriorul clădirilor, pot fi alese înăltimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele măsurărilor se corectează pentru înăltimea de 4 m;

c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea si zonarea acustică, pot fi alese alte înăltimi, dar acestea nu pot fi mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:

- zone rurale cu case cu un singur etaj;

- proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului sonor asupra clădirilor locuite;

- realizarea unei hărti de zgomot detaliate într-o arie limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuintă.

2. Definirea indicatorului de zgomot pentru perioada de noapte Lnoapte

Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte

Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an mediu, unde durata noptii este de 8 ore, în conformitate cu definitia dată la pct. 1.

Se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveste emisia de zgomot si un an mediu în privinta conditiilor meteorologice.

Se ia în considerare zgomotul incident, conform precizării de la pct. 1.

Alegerea pozitiei punctului de evaluare este aceeasi ca pentru Lzsn.

3. Indicatori suplimentari de zgomot

În completare fată de Lzsn si Lnoapte si, unde este cazul, Lzi si Lseară, este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali si a unor valori limită corespunzătoare, în următoarele situatii:

a) când sursa de zgomot considerată emite o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai putin de 20% din timp, raportat la suma perioadelor de zi dintr-un an sau la suma perioadelor de seară dintr-un an ori la suma perioadelor de noapte dintr-un an);

b) când numărul evenimentelor sonore, în cursul uneia sau mai multor perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai putin de un eveniment sonor pe oră).

Evenimentul sonor este definit ca un zgomot care durează mai putin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion);

c) când componentele de joasă frecventă a zgomotului sunt importante;

d) când se are în vedere o protectie suplimentară în timpul zilelor de sfârsit de săptămână sau într-o perioadă particulară a anului;

e) când se are în vedere o protectie suplimentară în perioada de zi;

f) când se are în vedere o protectie suplimentară în perioada de seară;

g) când există o combinatie a zgomotelor mai multor surse;

h) în cazul unei zone linistite în câmp deschis;

i) în cazul unui zgomot continând componente tonale importante;

j) în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv.

Un indicator suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot) pentru protectia în perioada de noapte, în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODE DE EVALUARE

a indicatorilor de zgomot

 

1. Introducere

Valorile Lzsn si Lnoapte se determină atât prin calcul, cât si prin măsurare în punctul de evaluare. Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de

calcul.

2. Metode provizorii de calcul pentru Lzsn si Lnoapte

Metodele provizorii de calcul respectă recomandarea comunitară privind Liniile directoare pentru metodele provizorii revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, de traficul rutier si feroviar si date privind emisiile asociate.

Până la stabilirea de către Comisia Europeană a metodelor comune de calcul se aplică următoarele metode provizorii de calcul:

a) pentru zgomot industrial: ISO 9613-2: “Acustică - Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber, partea a doua: metode generale de calcul”.

Pentru folosirea ISO 9613-2, datele de intrare privind emisiile se obtin prin măsurările efectuate în conformitate cu una dintre următoarele metode:

- SR ISO 8297:1999 “Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică pentru instalatiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustică în mediul înconjurător - metoda tehnică”;

- SR EN ISO 3744:1997 “Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică - metoda tehnică aproximativă, în conditii asemănătoare de câmp liber, deasupra unui plan reflectant”;

- SR EN ISO 3746:1998 “Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafete înconjurătoare de măsurare, deasupra unui plan reflectant”;

b) pentru zgomotul produs de traficul aerian, rutier si feroviar: până în momentul standardizării metodelor de calcul de către Comitetul European pentru Standardizare se utilizează metodele stabilite la art. 6 alin. (3) lit. a) din hotărâre, pe baza metodelor provizorii practicate la nivel european.

3. Metode provizorii de măsurare pentru Lzsn si Lnoapte

Metoda de măsurare pentru Lzsn si Lnoapte se defineste pe baza SR ISO 1996-2:1995 si SR ISO 1996-1:1995.

Datele privind măsurătorile efectuate la fatadă sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contributia reflexiei acestei fatade sau a elementului reflectant (în general, în cazul unei măsurători, aceasta implică o corectie de 3 dB).

 

ANEXA Nr. 4

 

METODE DE EVALUARE

a efectelor dăunătoare

 

Relatiile doză-efect trebuie să fie folosite pentru a evalua efectul zgomotului asupra populatiei.

Relatiile doză-efect urmăresc, în special:

- relatia dintre disconfort si Lzsn pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru zgomotul industrial;

- relatia dintre tulburarea somnului si Lnoapte pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru zgomotul industrial.

Dacă este necesar, relatiile specifice doză-efect se prezintă pentru:

- clădiri cu izolatie specială împotriva zgomotului, astfel cum sunt definite în anexa nr. 7;

- clădiri cu o fatadă linistită, conform definitiei din anexa nr. 7;

- grupuri vulnerabile de populatie;

- zgomot industrial cu componente tonale importante;

- zgomot industrial cu caracter de impuls si alte cazuri speciale.

 

ANEXA Nr. 5

 

CERINTE MINIME

pentru elaborarea hărtilor strategice de zgomot

 

1. O hartă strategică de zgomot este o reprezentare a informatiilor referitoare la unul dintre următoarele aspecte:

- starea, din punct de vedere acustic, existenta, anterioară sau viitoare, în functie de un indicator de zgomot;

- depăsirea unei valori limită;

- estimarea numărului de locuinte, scoli si spitale dintr-o anumită zonă, expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;

- estimarea numărului de persoane stabilite într-o zonă expusă la zgomot.

2. Hărtile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub formă de:

- grafice;

- date numerice organizate în tabele;

- date numerice în format electronic.

3. Hărtile strategice de zgomot pentru aglomerări trebuie să pună accent pe zgomotul emis de:

- traficul rutier;

- traficul feroviar;

- aeroporturi;

- zonele industriale, inclusiv porturi.

4. Hărtile strategice de zgomot se utilizează:

- pentru a obtine date care să fie trimise autoritătilor publice regionale pentru protectia mediului;

- ca o sursă de informatii pentru cetăteni;

- ca bază pentru elaborarea planurilor de actiune;

- ca bază de date în cazul eliberării autorizatiei de constructie si/sau functionare pentru diferite clădiri cu functiuni ce pot avea impact negativ asupra zgomotului ambiental al zonei de amplasament;

- ca bază de date în scopul propunerilor de schimbare a regimului de trafic (rutier, feroviar, aerian), propuneri ce ar putea avea impact negativ asupra zgomotului ambiental al zonei de amplasament.

Pentru fiecare dintre aspectele prevăzute la pct. 1-4 este necesară realizarea unor hărti diferite de zgomot.

5. Pentru informarea autoritătilor publice regionale pentru protectia mediului hărtile strategice de zgomot trebuie să îndeplinească cerintele minime prevăzute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 si 2.7 din anexa nr. 7.

6. Pentru informarea populatiei si pentru realizarea planurilor de actiune trebuie furnizate cel putin următoarele informatii:

- o prezentare grafică;

- hărti care să arate depăsirea unei valori limită;

- hărti comparative, prin care situatia existentă poate să fie comparată cu diferite situatii viitoare posibile;

- hărti prezentând valoarea unui indicator de zgomot, după caz, la o altă înăltime decât cea de 4 m.

7. Hărtile strategice de zgomot se întocmesc pentru înăltimi de evaluare de 4 m si pentru valori ale Lzsn si Lnoapte, definite conform anexei nr. 7.

8. În cazul aglomerărilor se realizează hărti strategice de zgomot separate pentru zgomotul produs de traficul rutier, de cel feroviar, de zgomotul produs de aeronave si zgomotul industrial. Se pot adăuga hărti si pentru alte surse de zgomot.

 

ANEXA Nr. 6

 

CERINTE MINIME

pentru realizarea planurilor de actiune

 

a) Un plan de actiune trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. descrierea aglomerării, a arterelor rutiere mari, a căilor ferate importante sau a marilor aeroporturi si a altor surse de zgomot luate în considerare;

2. autoritatea sau unitatea responsabilă;

3. cadrul legal;

4. valorile limită utilizate;

5. sinteza informatiilor obtinute prin hărtile de zgomot;

6. evaluarea numărului de persoane expuse la zgomot;

7. identificarea problemelor si situatiilor care necesită îmbunătătiri;

8. sinteza consultărilor publice organizate;

9. informatii privind măsurile de reducere a zgomotului, aflate în desfăsurare;

10. informatii privind proiectele de reducere a zgomotului, aflate în pregătire;

11. actiuni pe care autoritătile competente intentionează să le ia în următorii 5 ani, inclusiv orice măsuri pentru protejarea zonelor linistite;

12. strategia pe termen lung;

13. informatii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficientă, evaluarea cost-profit;

14. prognoze privind evaluarea implementării si a rezultatelor planului de actiune.

b) Măsurile pe care autoritătile si unitătile responsabile le pot întreprinde sunt, de exemplu:

1. planificarea traficului;

2. amenajarea teritoriului;

3. măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

4. alegerea surselor mai silentioase;

5. măsuri de reducere sau blocare a transmiterii zgomotului;

6. introducerea pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau mentinerea nivelurilor de zgomot, după caz.

Fiecare plan de actiune trebuie să contină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).

 

ANEXA Nr. 7

 

INFORMATII

care se transmit autoritătii publice pentru protectia mediului

 

Informatiile principale care se transmit autoritătii publice pentru protectia mediului sunt următoarele:

1. Aglomerări

1.1. Scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori

1.2. Autoritatea responsabilă

1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior si măsuri curente împotriva zgomotului

1.4. Metodele de calcul si de măsurare folosite

1.5. Estimarea numărului de persoane (în sute de locuitori) care trăiesc în locuinte expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pe cea mai expusă fatadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, >75.

Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru surse industriale.

Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiată sută (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 si 5.249; 100 pentru valori între 50 si 149; 0 pentru valori mai mici de 50).

Informatii referitoare la numărul de persoane din categoriile prevăzute mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu protectie specială împotriva zgomotului si fatadă linistită.

1.5.1. Prin protectie specială împotriva zgomotului se întelege izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unuia sau mai multor tipuri de zgomot ambiental, combinată cu măsuri de izolare fată de zgomotul produs de propriile instalatii de ventilatie si conditionare a aerului, care să poată asigura mentinerea nivelului ridicat de protectie împotriva zgomotului ambiental.

1.5.2. Prin fatadă linistită se întelege fatada unei clădiri la care valoarea Lzsn la 4 m deasupra nivelului solului si 2 m de fatadă, pentru zgomotul emis de o sursă specifică, este mai scăzută cu 20 dB fată de valoarea de la fatada la care Lzsn are valoarea cea mai mare.

Se precizează contributiile drumurilor principale, căilor ferate principale si aeroporturilor mari la rezultatele evaluării conform indicatiilor de mai sus.

1.6. Estimarea numărului de persoane (în sute de locuitori) care trăiesc în locuinte expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pe cea mai expusă fatadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), >70.

Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru surse industriale.

Se furnizează informatii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;

- fatadă linistită, conform pct. 1.5.2.

Trebuie, de asemenea, să se indice care este contributia drumurilor principale, căilor ferate principale si a aeroporturilor mari la această estimare.

1.7. În cazul prezentării grafice, hărtile strategice trebuie să cuprindă cel putin curbele de nivel corespunzătoare la: 60, 65, 70 si 75 dB.

1.8. Un rezumat al planului de actiune, de maximum 10 pagini si care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 6.

2. Drumuri principale, căi ferate principale si aeroporturi mari

2.1. Descriere generală a drumurilor, căilor ferate si aeroporturilor: localizare, mărime si date despre trafic

2.2. Caracterizarea împrejurimilor lor: aglomerări, sate, comune sau alte zone rurale, informatii privind folosirea terenului, alte surse majore de zgomot

2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior si măsuri curente împotriva zgomotului

2.4. Metode de calcul si de măsurare utilizate

2.5. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor, în clădiri expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului si pe cea mai expusă fatadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), >75.

Informatii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;

- fatadă linistită, conform pct. 1.5.2.

2.6. Numărul total de persoane estimat (în sute), care trăiesc în afara aglomerărilor, în clădiri expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra solului si pe cea mai expusă fatadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), >70.

Informatii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;

- fatadă linistită, conform pct. 1.5.2.

2.7. Suprafata totală (în km2) expusă nivelurilor Lzsn mai mari de 55, 65 si, respectiv, 75 dB. Numărul total de clădiri estimat (în sute) si numărul total de persoane estimat (în sute), care trăiesc în fiecare dintre aceste zone.

Aceste valori trebuie să cuprindă si aglomerările.

Hărtile pe care se reprezintă curbele corespunzătoare nivelurilor de 55 si 65 dB trebuie să cuprindă informatii privind localizarea satelor, oraselor si aglomerărilor în cadrul zonelor delimitate de aceste curbe.

2.8. Un rezumat al planului de actiune, care să nu depăseacă 10 pagini si care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 6.

 

*) Corectia se face astfel: între 0,1-0,5 se aproximează la valoarea inferioară, iar între 0,6-0,9 se aproximează la valoarea superioară.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 1 din anexa “Datele de identificare a imobilizărilor corporale si necorporale, precum si a investitiilor în curs care se transmit din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. în proprietatea privată a statului si administrarea Clubului Sportiv «Rapid»” la Hotărârea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 9 iulie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Adresa

Imobilizărilor

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilizările

Persoana juridică

la care se transmit

imobilizările

Caracteristicile tehnice ale imobilizărilor

1.

Municipiul Bucuresti,

calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate

«C.F.R.» - S.A.

Statul român,

în administrarea

Clubului Sportiv «Rapid»

Teren în suprafată totală de 36.721 m2, amplasat în apropierea Podului Grant,

având următoarele vecinătăti: la sud - Teatrul Giulesti, la est - zona de cale

ferată Bucuresti-Nord, la nord – Consiliul Local al Sectorului 6 (alee), la vest -

Calea Giulesti”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 335.