MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

14. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 85 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1201, art. 1303 si art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si art. 215 din Codul penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “PETROTRANS” - S.A.

 

183. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Carfil” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

184. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

3.329/81. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale

 

Modificarea Listei cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 17 aprilie 2000

 

Modificarea Listei cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 41 si al art. 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“ Se aprobă retragerea calitătii de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii a domnului deputat Liviu Codârlă - Grupul parlamentar al Partidului Popular România Mare.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

 

Bucuresti, 25 aprilie 2005.

Nr. 14.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 85

din 10 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1201, art. 1303 si art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si art. 215 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1201, art. 1303 si art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si art. 215 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Elemar Star” - S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr în Dosarul nr. 848/COM/2004 al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137 alin. 2, art. 322 pct. 4 si art. 376 din Codul de procedură civilă, ca neîntemeiată, considerând că se impune păstrarea jurisprudentei anterioare în materie a Curtii Constitutionale. Apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii legale criticate este inadmisibilă, întrucât acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 848/COM/2004, Tribunalul Ialomita – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1201 din Codul civil, art. 180-184 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 1714 din Codul civil, art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, modificată prin Legea nr. 123/1997, art. 66 din Legea nr. 36/1995 coroborat cu art. 376 din Codul de procedură civilă, art. 4042 alin. 3 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 4042 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, art. 1303 din Codul civil, art. 67 alin. 1 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 137 alin. 2 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 215 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Elemar Star” - S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr într-o cauză având ca obiect revizuirea unei sentinte comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia arată că textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 78 si art. 123 [devenit art. 124] din Constitutie, sustinând, în esentă, următoarele: dispozitiile art. 1201 din Codul civil încalcă prevederile art. 16 alin. (1).

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 78 si art. 123 [devenit art. 124] din Constitutie, sustinând în esentă următoarele: dispozitiile art. 1201 din Codul civil încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (1) si art. 123 alin. (1) [devenit art. 124] din Constitutie, întrucât “permit invocarea autoritătii de lucru judecat a unei hotărâri pronuntate într-un dosar anterior al cărui obiect [...] este diferit de obiectul dosarului în curs de solutionare”, ceea ce creează un prejudiciu autorilor exceptiei; dispozitiile art. 180-184 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispozitiile art. 1714 din Codul civil, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) si art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitutie, deoarece “nu se aplică faptelor comise de creditor, ci numai faptelor debitorului”, generând un tratament juridic inegal între acestia; dispozitiile art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor art. 21 si art. 123 [devenit art. 124] din Constitutie, întrucât permit justitiabilului “accesul la instanta penală ori civilă numai pe baza subiectivismului procurorului si numai în termenul în care acesta crede de cuviintă”; dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 123/1997, contravin prevederilor art. 16 alin. (2), art. 78 si art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitutie, asa cum reiese din hotărârile judecătoresti pronuntate în prezenta cauză; dispozitiile art. 66 din Legea nr. 36/1995 si art. 376 din Codul de procedură civilă sunt contrare prevederilor art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitutie, întrucât omit în cuprinsul lor precizarea că ar putea fi învestit cu formulă executorie si un înscris neautentic, asa cum este contractul de asigurare facultativă de garantie; dispozitiile art. 4042 alin. 3, coroborat cu art. 4042 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, încalcă prevederile art. 21 alin. (3) si art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitutie, întrucât constituie temeiul în baza căruia au fost pronuntate solutiile instantelor judecătoresti prin care autorii exceptiei “au fost împiedicati să beneficieze de întoarcerea executării silite”; dispozitiile art. 1303 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 si art. 123 alin. (1) [devenit art. 124 alin. (1)] din Constitutie, deoarece prin aplicarea lor “este posibil ca instantele civile să atribuie legalitate unui act care are o valoare stabilită prin înselăciune”; dispozitiile art. 67 alin. (1) din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispozitiile art. 137 alin. 2 din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile art. 215 din Codul penal, încalcă principiile constitutionale înscrise în art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 24 alin. (1), întrucât în temeiul lor instanta a dispus retragerea dreptului de administrare pe care îl aveau doi dintre autorii exceptiei.

Tribunalul Ialomita - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât autorii acesteia nu indică motivele pentru care textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate, ci critică de fapt aplicarea gresită a textelor de lege atacate de către instantele în fata cărora au fost exercitate căile legale de atac.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece nu sunt indicate motivele pentru care textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Modul de aplicare a dispozitiilor legale criticate în cazuri concrete excede controlului de constitutionalitate, făcând obiectul controlului instantelor judecătoresti, exercitat în căile legale de atac.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autori. Normele criticate ce apartin dreptului procesual civil sunt adoptate cu respectarea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1201, art. 1303 si art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376 si art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, cu modificările aduse prin art. I pct. 1 din Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, art. 66 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, si art. 215 din Codul penal.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si alin. (2) privind suprematia legii, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare si art. 123 privind înfăptuirea justitiei [devenit art. 124] din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii, după invocarea acesteia, cu mentionarea textelor legale considerate neconstitutionale, fac abstractie de competenta Curtii si procedează la o analiză critică exhaustivă a întregului proces, cu înfătisarea pe larg a ceea ce se pretinde a constitui erori de judecată săvârsite de instante în diferitele faze procesuale, considerând că sorgintea acestor erori nu se află în aplicarea gresită a legii, ci în caracterul neconstitutional al textelor de lege aplicabile.

Or, neconstitutionalitatea reprezintă o stare organică a unei norme juridice legale si nu poate fi dedusă dintr-o interpretare discutabilă, realizată în procesul de aplicare a sa la o situatie concretă, care constituie obiectul competentei exclusive a instantelor de judecată, asa încât, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1201, art. 1303 si art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si art. 215 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Elemar Star” - S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr în Dosarul nr. 848/COM/2004 al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “PETROTRANS” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005, precum si a unor măsuri pentru aplicarea acesteia si conform Listei nr. 5 privind societătile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în data de 24 mai 2004 în cotidienele: România liberă, Ziarul Financiar si Bursa,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “PETROTRANS” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “PETROTRANS” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Ploiesti, str. Basarabi nr. 7, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J29/291/2002, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate.

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea

comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale, si pentru a nu face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri; aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si societătii comerciale să efectueze plătile facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 181.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Carfil” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, pentru anul 2004, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea strategiei de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale si conform Listei nr. 6 privind societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A. oferite la privatizare de Compania Natională “Romarm” - S.A. sub coordonarea Ministerului Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în data de 21 iunie 2004 în cotidienele: Adevărul, Ziarul Financiar si Bursa,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Carfil” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Carfil” - S.A., filială a Companiei Natioanle “Romarm” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Brasov, Str. Zizinului nr. 119, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/596/18 mai 2001, începând cu data publicării prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale, si de a nu începe nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri; aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 183.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, pentru anul 2004, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea strategiei de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale si conform Listei nr. 6 privind societătile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în data de 21 iunie 2004 în cotidienele: Adevărul, Ziarul Financiar si Bursa,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/183/2002, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale, si de a nu începe nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri; aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 184.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 3.329 din 23 februarie 2005

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 81 din 21 februarie 2005

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 32 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 37 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. I. - Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Evaluarea evaluatorilor de competente profesionale, în vederea certificării, se face de către verificatori interni, conform prevederilor art. 32 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În vederea obtinerii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape:

a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor;

b) verificarea autenticitătii informatiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare întocmit de centru, de către un verificator extern nominalizat de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, conform prevederilor art. 32 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la solicitarea verificării;

c) întocmirea de către verificatorul extern a raportului de evaluare care cuprinde:

- matricea de stabilire a nivelului de performantă;

- motivarea stabilirii nivelului de performantă respectiv.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor nominalizează un alt verificator extern, care întocmeste un alt raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestatiei.

(3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea verificator extern rămâne definitiv.”

4. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) După analizarea dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Directia pentru standarde ocupationale si atestare, propune plenului Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor autorizarea centrului pentru o perioadă corespunzătoare nivelului de performantă stabilit în raportul de evaluare.”

5. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitătile de competentă în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitătile de competentă specifice unei ocupatii sau calificări primesc un certificat de competente profesionale care cumulează toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificări în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregătire profesională.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere natională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Documentele prevăzute la art. 36 se completează conform instructiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează si se certifică pentru continut si număr de pagini de către conducerea centrului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului si se păstrează în dulapuri metalice care prezintă sigurantă.”

7. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“(2) Taxa de autorizare se achită diferentiat, în functie de nivelul de performantă al centrului, astfel:

- un salariu de bază minim brut pe tară, garantat în plată, pentru nivelul 1;

- două salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată, pentru nivelul 2;

- trei salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată, pentru nivelul 3.”

8. Alineatul (3) al articolului 46 se abrogă.

9. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

“Art. 461. - Costul formularelor de certificate de competente profesionale se virează în contul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si se constituie venituri la bugetul de stat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 17 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 7, după sintagma “... tip SAMSUNG,” se va introduce sintagma “denumire comercială: SAM 4S ...”.

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale), avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 3, “... model Class 7454 - 3200, configuratie: PC: NCR 7454 - 3200, ...” se va înlocui cu “... model Class, configuratie: PC: NCR, ...”.