MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 aprilie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre privind validarea alegerii presedintelui Consiliului Economic si Social

 

25. - Hotărâre privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004

 

DECRETE

 

332. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonantă de urgentă privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

360. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a tării

 

361. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

362. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Vizita Casei Regale a României în Republica Cehă, Republica Slovacă si Federatia Rusă, în perioada 3-10 mai 2005”, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea alegerii presedintelui Consiliului Economic si Social

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează alegerea domnului Mihai Seitan în functia de presedinte al Consiliului Economic si Social, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere din data de 27 aprilie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 aprilie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 22.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004

 

În temeiul prevederilor art. 85 din Constitutia României, republicată, si al art. 36 si 37 din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La propunerea primului-ministru se aprobă desfiintarea functiei de ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control prevăzută la poz. 22 din Lista Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.265 din 29 decembrie 2004.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Presedintelui României.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 aprilie 2005, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 25.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în cadrul Detasamentului Enduring-Freedom din Afganistan, în care si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului Sonei Victor Narcis.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 332.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În vederea sustinerii Programului de guvernare si pentru corelarea unor dispozitii din legislatia fiscală, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ;

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (3) ale articolului III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile art. I pct. 1-7, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pct. 10-11 si pct. 17-18 inclusiv intră în vigoare la data de 1 mai 2005.

(3) Prevederile art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-25 inclusiv se aplică începând cu data de 1 iunie 2005.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 490.274.004 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, din care 100.000.000 mii lei la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” si 390.274.004 mii lei la titlul “Transferuri”, pentru majorarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie în partea de vest a tării.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 490.274.004 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 360.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului-Ministru, prin reorganizarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 si prin preluarea activitătii, a personalului, a personalului delegat si a reprezentantilor altor institutii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Departamentului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, departament care se desfiintează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.

Art. 2. - Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice locale si centrale, precum si celorlalte persoane juridice detinătoare de imobile care fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, pentru aplicarea corectă si unitară a prevederilor acestui act normativ;

b) monitorizează procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată;

c) întocmeste si tine la zi următoarele situatii:

1. potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, imobilele restituite în natură si imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii si despăgubiri acordate în baza legii speciale; situatiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

2. potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, imobilele retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza legii speciale; situatiile se întocmesc în baza evidentelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

3. potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare, imobilele retrocedate în natură si deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza legii speciale; situatiile se întocmesc în baza evidentelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare, pe baza concluziilor rezultate din analiza situatiilor prevăzute la lit. c) pct. 1, 2 si 3;

e) elaborează si supune spre adoptare Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, si de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu exceptia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenta altor autorităti;

f) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptătite, controlul fazei administrative a aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, de către ministere si celelalte institutii publice centrale;

g) prin intermediul corpului de control constată faptele contraventionale si aplică sanctiunile, ca urmare a încălcării obligatiilor instituite prin procedura administrativă de solutionare a notificărilor sau a cererilor de retrocedare, potrivit actelor normative amintite;

h) asigură organizarea si functionarea secretariatului Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România;

i) asigură organizarea si functionarea secretariatului Comisiei centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;

j) avizează compensarea obligatiilor reciproce de plată si, respectiv, de restituire, existente între stat si persoanele îndreptătite la despăgubiri bănesti, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare si, respectiv, a Legii nr. 10/2001, republicată;

k) sesizează organele de urmărire penală atunci când sunt indicii privind săvârsirea unor infractiuni prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată;

l) solutionează contestatiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată;

m) analizează si validează/invalidează hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, prin care sunt stabilite aspectele patrimoniale si cele civile ale dosarelor de despăgubire;

n) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată;

o) solutionează contestatiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;

p) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003;

q) asigură arhivarea dosarelor de despăgubiri, comunicarea hotărârilor către beneficiari si întocmirea documentelor de plată a despăgubirilor pentru Legea nr. 9/1998, republicată, si Legea nr. 290/2003.

Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primuluiministru, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Presedintele conduce întreaga activitate a Autoritătii, pe care o reprezintă în relatiile cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice române sau străine, precum si în justitie.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea atributiilor prevăzute la art. 2 lit. g) se constituie un corp de control al Autoritătii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Rezultatele controalelor dispuse de către presedintele Autoritătii se consemnează în procese-verbale prin care se vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispozitiei, fie constatarea faptelor contraventionale si aplicarea sanctiunilor, ca urmare a încălcării obligatiilor instituite în procedura administrativă de solutionare a notificărilor sau a cererilor de retrocedare, fie sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când sunt indicii privind săvârsirea unor infractiuni.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii se stabileste prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 90, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cadrul Autoritătii se pot organiza servicii si birouri prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea presedintelui Autoritătii.

Art. 7. - (1) Atributiile, competentele si răspunderea personalului Autoritătii se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, cu regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii si sunt prevăzute în fisa postului întocmită în urma evaluării posturilor.

(2) Salarizarea functionarilor publici si a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autoritătii se face potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, se transferă, în vederea aplicării acestei legi, în bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Activitătile privind evidenta contabilă, plata despăgubirilor, raportările periodice, precum si resursele umane se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 9. - (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizează un birou judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizează si functionează în subordinea directă a prefectului si îsi desfăsoară activitatea în spatiile ce vor fi puse la dispozitie de prefect împreună cu presedintele consiliului judetean.

(3) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din 3-5 specialisti din domeniile juridic, economic, financiar si administrativ, numiti prin ordin al prefectului, la propunerea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale organizate în judet, respectiv în municipiul Bucuresti.

(4) Pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul biroului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, personalul acestuia îsi păstrează locul de muncă avut la institutiile din care provine, acestea fiind obligate să le plătească salariul.

(5) Prefectul exercită controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, cu privire la entitătile implicate în solutionarea notificărilor, care îsi au sediul pe raza teritorială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - (1) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care detin imobile ce intră sub incidenta Legii nr. 10/2001, republicată, si întocmeste situatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe care le transmite Autoritătii la termenele si pe căile stabilite de aceasta.

(2) Biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, îndeplineste următoarele atributii:

a) monitorizează aplicarea corectă si unitară a Legii nr. 10/2001, republicată;

b) primeste si difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate;

c) întocmeste si comunică Autoritătii toate datele ce îi sunt solicitate;

d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si a unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, în urma verificării în teritoriu, comunică situatia juridică si locativă a imobilelor solicitate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor-Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii

pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001,

Ingrid Zaarour

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 361.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Vizita Casei Regale a României în Republica Cehă, Republica Slovacă si Federatia Rusă, în perioada 3-10 mai 2005”, din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Vizita Casei Regale a României în Republica Cehă, Republica Slovacă si Federatia Rusă, în perioada 3-10 mai 2005”, cu ocazia comemorării a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 4 din 28 aprilie 2005, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 557.153.000 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 1 august 2005.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 362.