MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

779. – Hotărâre privind acordarea statutului de centru de excelentă pentru activităti medicale de o complexitate deosebită unei unităti sanitare

 

780. – Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare – Runda 45/2005

 

542. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2005

 

622. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

50. – Hotărâre privind modificarea si completarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea statutului de centru de excelentă pentru activităti medicale de o complexitate deosebită unei unităti sanitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă statutul de centru de excelentă pentru activităti medicale de o complexitate deosebită Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General Doctor Aviator Victor Anastasiu“ Bucuresti, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, din subordinea Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Art. 2. – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. va reface constructiile, instalatiile si împrejurimile situate pe terenul afectat de lucrările de fluidizare a traficului pe DN 1 Băneasa Otopeni – Aeroportul International “Henri Coandă“ Bucuresti, în conditiile legii.

Art. 3. – Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 780.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren aflate în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

Locul unde este situat terenul care

se transmite si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Orasul Otopeni, judetul Ilfov

Teren arabil intravilan

Ministerul Educatiei si Cercetării – Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului– Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Suprafată = 126,18 m2

Nr. M.F. 26.328 partial

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare Runda 45/2005

 

Având în vedere art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. – Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti miniere de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursele minerale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – (1) Ofertele pot fi depuse la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36–38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Dacă acest termen se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare.

Art. 4. – Ofertele persoanelor juridice interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42–45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (FGN) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (FNR/R), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în FGN si/sau în FNR/R, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti de art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau – documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

– copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilatăpentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. – (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din FGN referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 6. – Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 7. – (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de către participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau din pagina web www.namr.ro.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon317.00.18, 317.00.94 si 317.00.95 – interior 115.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 86.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2005

 

În temeiul:

– art. 1, 3 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale;

– art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;

– art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru semestrul II 2005, începând cu luna septembrie valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, si prevederilor art. 1, 3 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, este de 7 lei.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 542.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor memorandumuri de finantare ISPA*): 1. “Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate pentru municipiul Bucuresti: Faza I, localizată în Judetul Ilfov, România“ (semnat de partea comunitară la data de 13 decembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

2. “Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apă si canalizare în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, România“ (semnat de partea comunitară la data de 8 decembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

3. “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în municipiul Drobeta-Turnu Severin, România“ (semnat de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

4. “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Botosani, România“ (semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

5. “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România“ (semnat de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

6. “Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România“ (semnat de partea comunitară la data de 29 noiembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

7. “Sistem integrat de management al deseurilor în municipiul Galati si zonele învecinate, România“ (semnat de partea comunitară la data de 19 octombrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005);

8. “Constructia variantei de ocolire Deva–Orăstie la standard de autostradă“ (semnat de partea comunitară la data de 13 decembrie 2004 si de partea română la data de 14 februarie 2005).

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 16 mai 2005.

Nr. 622.


*) Memorandumurile de finantare ISPA se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Articol unic. – Registrul Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2005 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 50.

 

ANEXĂ*)