MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 320 din 14 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

967. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

2.169. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului “Casele Teodorenilor”, situat în municipiul Iasi, str. Zlataust nr. 7 A, judetul Iasi

 

6.351. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 320

din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Dan Constantin Gritac, Alexandru Constantin Gritac, Mirela Voicu, Constantin Bontea si Societatea Comercială “Rompac International“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 32/F/2003 al Tribunalului Botosani – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, se arată că specificul domeniului de reglementare al Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului impune conditii deosebite în ceea ce priveste instituirea măsurilor asigurătorii, diferite de cele prevăzute de Codul de procedură civilă, astfel că dispozitiile art. 16 din Constitutie, referitoare la principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nu sunt incidente în cauză. Se precizează, pe de o parte, că judecătorul-sindic, în temeiul art. 139, stabileste măsuri asigurătorii, însă nu în mod automat, ci în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 137 din lege, iar, pe de altă parte, că persoanele asupra cărora se instituie astfel de măsuri pot exercita căile legale de atac. De asemenea, se mentionează că aceleasi dispozitii de lege au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi norme si principii fundamentale, iar prin Decizia nr. 25 din 27 ianuarie 2004 Curtea Constitutională a respins exceptia ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea nr. 54 din 7 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 32/F/2003, Tribunalul Botosani – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată. Exceptia a fost ridicată de Dan Constantin Gritac, Alexandru Constantin Gritac, Mirela Voicu, Constantin Bontea si Societatea Comercială “Rompac International“ – S.A. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect cererea de angajare a răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperirii pasivului debitoarei Societatea Comercială “Avicola“ – S.A. din Botosani, precum si de luare a unor măsuri asigurătorii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că din continutul art. 139 din Legea nr. 64/1995 rezultă, “pe de o parte, faptul că dispunerea măsurilor asigurătorii nu este lăsată la aprecierea instantei de judecată, ci constituie o obligatie a acesteia, norma având un caracter imperativ“, iar, “pe de altă parte, faptul că respectivele măsuri se dispun de către instanta de judecată înainte de a fi atrasă răspunderea materială si stabilită, astfel, culpa persoanelor care au contribuit la ajungerea societătii debitoare în stare de insolventă prin una dintre faptele limitativ prevăzute de dispozitiile art. 137 din Legea nr. 64/1995“. Această procedură creează, în opinia autorilor exceptiei, o discriminare fată de persoanele împotriva cărora se iau măsuri asigurătorii în conditiile Codului de procedură civilă, încălcându-se art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că “legiuitorul a consacrat prin dispozitiile atacate o prezumtie de culpă în conditiile în care prezumtia legală si valabilă este cea de nevinovătie“, astfel fiind afectat dreptul părtii la apărare, precum si dreptul la un proces echitabil, consacrat de art. 21 alin. (3) teza întâi din Constitutie. Se sustine în continuare că prin “dispunerea de măsuri asigurătorii înainte de atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la aducerea în stare de insolventă a unei societăti comerciale“ (deci înainte de a se naste creanta respectivei societăti fată de aceste persoane) se încalcă si dreptul de proprietate privată al respectivei persoane, asa cum acesta este garantat de art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi si de art. 136 alin. (5) din Legea fundamentală. Totodată se arată că este afectată si libertatea comertului, consacrată de art. 135 alin. (2) lit. a) teza întâi din Constitutie, deoarece prin procedura instituită de textul de lege criticat “se blochează posibilitatea transferului dreptului de proprietate cu privire la bunurile asupra cărora se instituie măsurile asigurătorii“. În final se invocă si nerespectarea art. 53 din Constitutie, ca o consecintă a restrângerii nejustificate a exercitiului drepturilor si libertătilor pretins a fi încălcate, respectiv dreptul de proprietate privată, dreptul la un proces echitabil, egalitatea în drepturi si libertatea comertului.

Tribunalul Botosani – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale invocate.

În acest sens, se precizează că, “în raport cu actiunea principală, măsurile asigurătorii au un caracter accesoriu, vremelnic, si nu duc la deposedarea debitorului, care îsi poate continua activitatea“. Dispunerea măsurilor asigurătorii, asa cum este prevăzută de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, reprezintă o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, care îsi justifică acest caracter prin însusi scopul legii si prin specificul situatiilor diferite pe care actul normativ le reglementează în domeniul reorganizării judiciare si a falimentului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 16 din Constitutie, se arată, în esentă, că în cauză ne aflăm în fata unei proceduri speciale, diferite de cea reglementată de Codul de procedură civilă, si care impune, deci, un tratament legal diferit. Or, potrivit jurisprudentei constante în materie a Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel că dispozitiile art. 139 din Legea nr. 64/1995 nu intră sub incidenta art. 16 din Legea fundamentală.

În legătură cu sustinerile autorilor exceptiei, potrivit cărora dispozitiile art. 139 creează instantei obligatia de a dispune măsuri asigurătorii la sesizare sau din oficiu, se afirmă că aceste prevederi, desi au un caracter imperativ, nu intervin în mod automat, ci ca urmare a verificării de către judecătorul-sindic a existentei indiciilor serioase “că persoanele a căror răspundere patrimonială este clamată au săvârsit una dintre etapele enumerate în art. 137, de natură a atrage starea de insolventă a debitorului“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de art. 21 alin. (3) din Constitutie, se arată că dispunerea măsurilor asigurătorii nu are ca efect instituirea unei prezumtii de culpabilitate, ci urmăreste acoperirea pasivului debitorului din bunurile existente în patrimoniul persoanelor despre care se va dovedi că au determinat sau au concurat la aparitia stării de insolventă a debitorului. De altfel, se mentionează că în acelasi sens a statuat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 25 din 27 ianuarie 2004.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 139 din Legea nr. 64/1995 fată de prevederile art. 44 din Constitutie, se arată că si aceasta este neîntemeiată. Fără a se contesta faptul că măsurile asigurătorii au ca efect restrângerea dreptului de proprietate, se sustine că, date fiind circumstantele si scopurile legitime urmărite în stabilirea unor astfel de măsuri în cadrul reorganizării judiciare si a falimentului, limitarea este justificată. În acest sens, se aminteste caracterul relativ al dreptului de proprietate, asa cum apare atât în jurisprudenta Curtii Constitutionale, dar si în cea a Curtii Europene, potrivit căreia ingerintele pe care le comportă dreptul de proprietate trebuie să răspundă exigentei de legalitate si proportionalitate între cerintele de interes general ale comunitătii si imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului. Astfel, restrângerile aduse dreptului de proprietate prin dispozitiile de lege criticate “sunt justificate atât de necesitatea protectiei intereselor legitime ale creditorilor, dar si ale debitorului, care îsi vede activitatea economică si credibilitatea alterate, urmare sau prin contributia persoanei a cărei tragere la răspundere este clamată“.

Sub aspectul compatibilitătii dispozitiilor art. 139 cu prevederile art. 53 din Constitutie, se aminteste, pe de o parte, că art. 16 nu are incidentă în cauza de fată, iar, pe de altă parte, că limitările aduse dreptului de proprietate se justifică din perspectiva conditiilor impuse de art. 53 din Constitutie.

În sfârsit, nu se poate sustine nici încălcarea art. 136 din Constitutie, deoarece scopul însusi al procedurii speciale reglementate de legea criticată este “cel de a facilita libera exercitare a comertului, de a proteja concurenta loială, de a asigura consolidarea credibilitătii operatorilor economici si de a determina relansarea societătilor debitoare a căror stare de insolventă nu este determinată sau este doar în parte datorată propriei culpe, contributia prejudiciabilă a altor persoane fiind cea care a avut rol major în ajungerea în încetare de plăti“.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 139 din Legea nr. 64/1995 sunt constitutionale. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, se arată că “reglementarea dedusă controlului de constitutionalitate se aplică tuturor debitorilor aflati în stare de insolventă, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare“.

În legătură cu pretinsa contrarietate a textului de lege criticat fată de exigentele dreptului la un proces echitabil, se mentionează că “măsurile asigurătorii dispuse de judecătorul-sindic, din oficiu sau la sesizarea făcută de administrator, nu încalcă sub nici un aspect dreptul părtilor de a apela la instantele judecătoresti si de a se prevala de toate garantiile care conditionează, într-o societate democratică, procesul echitabil“. De altfel, se arată că este de competenta exclusivă a legiuitorului să instituie regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si modalitătile de exercitare a căilor de atac, iar principiul accesului liber la justitie presupune tocmai posibilitatea celor interesati de a le exercita în conditiile legii. În plus, este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, potrivit căreia liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale. De altfel, textul de lege criticat nu contravine nici art. 135 alin. (2) din Constitutie, întrucât stabilirea procedurii falimentului “reprezintă o optiune a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru asigurarea libertătii comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“.

În sfârsit, se arată că dispozitiile legale atacate nu aduc atingere sub nici un aspect normelor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si ale art. 136 alin. (5), referitoare la protectia proprietătii private, iar prevederile art. 53 din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004. Aceste prevederi au următorul continut:

– Art. 139: “În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 137, judecătorul-sindic va dispune măsuri asigurătorii, din oficiu sau la sesizarea făcută de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociati/actionari.“

Art. 137, la care face trimitere art. 139, are următoarea redactare: “(1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolventă, să fie suportată de către membrii organelor de conducere – administratori, directori, cenzori si de orice altă persoană – care au contribuit la ajungerea debitorului în această situatie, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăti;

d) au tinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

g) în luna precedentă încetării plătilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferintă unui creditor, în dauna celorlalti creditori.

(2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.“

În motivarea exceptiei ridicate autorii acesteia invocă încălcarea art. 16 alin. (1), a art. 21 alin. (3) teza întâi, a art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi, a art. 53, a art. 135 alin. (2) lit. a) teza întâi si a art. 136 alin. (5) din Constitutie. Aceste prevederi au următorul cuprins:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (3) teza întâi: “Părtile au dreptul la un proces echitabil (...).“;

– Art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular (...)“;

– Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 135 alin. (2) lit. a) teza întâi: “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, (...)“;

– Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Examinând textele de lege criticate, raportate la normele constitutionale invocate, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează a fi respinsă, pentru următoarele considerente:

Criticile de neconstitutionalitate formulate de autorii exceptiei vizează faptul că, potrivit dispozitiilor legale atacate, judecătorul-sindic are obligatia de a dispune, fie din oficiu, fie ca urmare a sesizării făcute de una dintre persoanele enumerate la art. 139, luarea de măsuri asigurătorii asupra membrilor organelor de conducere ai societătii comerciale debitoare aflate în stare de insolventă, prevăzuti în art. 137 din lege, fără a fi însă stabilite culpa si răspunderea patrimonială a acestora fată de respectiva societate comercială debitoare. Se consideră că astfel sunt nesocotite prevederile constitutionale referitoare la principiul egalitătii în drepturi, dreptul la un proces echitabil (din perspectiva împiedicării persoanei asupra căreia se dispun respectivele măsuri de a-si exercita dreptul la apărare), dreptul de proprietate al acestora, precum si principiul libertătii comertului.

Curtea Constitutională retine că, într-adevăr, dispozitiile de lege criticate prevăd obligatia judecătorului-sindic de a dispune, din oficiu sau la sesizarea făcută de către administrator sau lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociati ori actionari, de măsuri asigurătorii, în vederea luării măsurilor prevăzute de art. 137 din lege. Aceste din urmă măsuri urmăresc satisfacerea creantelor creditorilor prin suportarea unei părti din pasivul societătii comerciale debitoare de către membrii organelor de conducere ale acesteia – administratori, directori, cenzori si de orice altă persoană – care au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolventă prin săvârsirea unor fapte limitativ enumerate la lit. a)–g) ale alin. (1) din art. 137.

Procedura dispunerii măsurilor asigurătorii, reglementată de art. 139 din Legea nr. 64/1995, reprezintă o procedură subsidiară, declansată printr-o actiune accesorie celei de stabilire a răspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale societătii comerciale ajunse în stare de insolventă. Totodată această procedură are un caracter special, derogatoriu de la dreptul comun, justificat prin specificul domeniului reglementat de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Măsurile asigurătorii au menirea de a satisface creantele creditorilor prin reîntregirea patrimoniului debitorului, au caracter vremelnic si reprezintă o modalitate prin care membrii organelor de conducere, împotriva cărora s-a deschis deja actiune de stabilire a răspunderii patrimoniale si asupra cărora există indicii temeinice că au contribuit prin comportamentul propriu la atingerea stării de insolventă a debitorului, suportă o parte din pasivul societătii comerciale respective. În temeiul art. 137 judecătorul-sindic poate dispune această măsură de îndestulare a creditorilor din bunurile membrilor organelor de conducere, dacă acestia din urmă au contribuit prin săvârsirea actiunilor limitativ enumerate la lit. a)–g) la ajungerea societătii comerciale debitoare în stare de insolventă. Asadar, judecătorul-sindic este în măsură să aprecieze asupra oportunitătii acestei măsuri, iar atunci când o consideră necesară, pentru aducerea sa la îndeplinire va dispune luarea de măsuri asigurătorii, ca mijloc de realizare a creantelor creditorilor. Asadar, art. 139 este o normă imperativă, dar subsecventă celei cuprinse în art. 137, care are un caracter dispozitiv.

Dispozitiile art. 139 nu instituie o prezumtie de culpă a persoanei asupra căreia se dispune luarea măsurilor asigurătorii, deoarece măsurile pot fi luate de judecătorulsindic dacă apreciază în acest sens si dacă sunt respectate conditiile impuse de art. 137. Stabilirea existentei faptelor prevăzute limitativ de art. 137 alin. (1) lit. a)–g) si a măsurii în care ele au contribuit la ajungerea în stare de insolventă a societătii comerciale debitoare se face cu respectarea tuturor normelor procedurale aplicabile si în dreptul comun, pe baza unui probatoriu complet si pertinent. În cadrul acestui proces persoana a cărei responsabilitate se cere a fi stabilită poate exercita fără nici o îngrădire dreptul la apărare, căile legale de atac, precum si celelalte garantii procesuale impuse de dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, nici sustinerile autorilor exceptiei referitoare la încălcarea regimului constitutional al protectiei proprietătii private nu pot fi retinute. Regimul constitutional de garantare si ocrotire a proprietătii urmăreste realizarea unui echilibru între interesele tuturor persoanelor, asa încât dreptul de proprietate al unei persoane să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept. Astfel, art. 136 alin. (5) din Constitutie prevede că “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice“, ceea ce permite instituirea unor limitări rezonabile în valorificarea acesteia, ca drept subiectiv garantat. Pe de altă parte, dreptul de proprietate nu este un drept absolut, iar potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele acestuia sunt stabilite de lege. În acest context măsurile asigurătorii reprezintă o modalitate de a garanta proprietatea creditorilor prin îndestularea creantelor lor, ceea ce reprezintă însusi scopul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Având în vedere considerentele de mai sus, nici criticile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din lege fată de art. 16 alin. (1), art. 53 si art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie nu sunt întemeiate.

De altfel, prin Decizia nr. 25 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, Curtea Constitutională a mai examinat constitutionalitatea art. 126 din Legea nr. 64/1995, devenit art. 139 după republicarea acesteia, prin raportare la aceleasi norme fundamentale ca si în prezenta cauză, stabilind că acestea nu sunt încălcate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Dan Constantin Gritac, Alexandru Constantin Gritac, Mirela Voicu, Constantin Bontea si Societatea Comercială “Rompac International“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 32/F/2003 al Tribunalului Botosani – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 149 alin. (5) din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 82 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu deconturile aferente lunii iulie 2005.

Art. 3. – Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, aferente anului 2004 si semestrului I 2005, se solutionează potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004.

Art. 4. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare si Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2005.

Nr. 967.

 

ANEXE)

la metodologie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

 

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului “Casele Teodorenilor”, situat în municipiul Iasi, str. Zlataust nr. 7 A, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice,

având în vedere dosarele de clasare nr. 2.336 din 18 aprilie 2005 si nr. 2.975 din 20 mai 2005, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 93/E din 2 iunie 2005,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Imobilul “Casele Teodorenilor”, situat în municipiul Iasi, str. Zlataust nr. 7 A, judetul Iasi, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice a judetului Iasi (cod listă/2004 IS-II-m-B-04095), se declasează.

Art. 2. – Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iunie 2005.

Nr. 2.169.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de Raportul Directiei Regionale Vamale Bucuresti nr. 26.451 din 13 iulie 2005,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Activitătile privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se efectuează în locatiile situate în:

– bd. Iuliu Maniu nr. 566–570, sectorul 6 (arondată Biroului vamal Antrepozite);

– Sos. Chitilei nr. 230, sectorul 1 (arondată Biroului vamal Antrepozite);

– Bd. Metalurgiei nr. 132, sectorul 4 (arondată Biroului vamal Bucuresti-Sud);

– str. Intrarea Binelui nr. 1A, sectorul 4 (arondată Biroului vamal Bucuresti-Sud);

– comuna Popesti-Leordeni, Sos. de Centură nr. 1 (arondată Biroului vamal Bucuresti-Sud);

– orasul Otopeni, str. Horia, Closca si Crisan nr. 61–63 (arondată Biroului vamal Băneasa).

Art. 2. – Efectuarea operatiunilor de vămuire pentru aceste categorii de mărfuri perisabile se desfăsoară în programul de lucru glisant în intervalul 8,00–16,00/10,00–18,00.

Timpul de lucru săptămânal poate fi extins cu 8 ore suplimentare, care pot fi efectuate cu acordul functionarului public.

Art. 3. – Mijloacele de transport rutier care se prezintă la intrarea în tară, cu mărfurile perisabile mentionate la art. 1, vor fi tranzitate la unul dintre birourile vamale mentionate în prezentul ordin.

Art. 4. – Pentru efectuarea operatiunilor vamale în locatiile mentionate la art. 1 au acces liber toti comisionarii vamali agreati să-si desfăsoare activitatea pe lângă birourile vamale la care acestea sunt arondate.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care Ordinul vicepresedintelui Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 373/2005 privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 19 iulie 2005.

Nr. 6.351.