MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 370 din 5 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. – Ordonantă pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

778. – Hotărâre privind indexarea indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat

 

781. – Hotărâre privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei

 

786. – Hotărâre privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut, în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului

 

789. – Hotărâre privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006

 

790. – Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviatie de a contracta o finantare de tip leasing financiar

 

794. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Grupul de Pompieri “Avram Iancu“ al judetului Cluj

 

795. – Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 370

din 5 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Dan Constantin Neamtu în Dosarul nr. 172/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde pentru autorul exceptiei avocat Marcela Marinescu, cu împuternicire avocatială depusă la dosarul cauzei, care, având cuvântul pe fond, reiterează, în esentă, sustinerile formulate în notele scrise depuse la dosar si, în plus, sustine faptul că, potrivit prevederilor Legii nr. 47/1992 si ale art. 154 din Constitutie, Curtea Constitutională examinează constitutionalitatea unor dispozitii legale prin raportare la normele Constitutiei în vigoare la data sesizării sale, si nu fată de cele în vigoare la momentul adoptării actului normativ supus controlului de constitutionalitate. Astfel, afirmă că printr-un act normativ “emis si modificat ulterior de Guvern, dar neratificat de Parlament“, respectiv prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, au fost reglementate, la art. 79 alin. (1), o infractiune, precum si pedeapsa corespunzătoare, fără a fi respectate prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, potrivit cărora regimul infractiunilor si pedepselor poate fi reglementat numai prin lege organică; în consecintă, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că examenul de constitutionalitate extrinsecă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 trebuie în realitate efectuat prin raportare la normele constitutionale în vigoare la data emiterii actului normativ în discutie, respectiv la Constitutia din 1991, în forma sa nerevizuită. În acest sens invocă si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 101/2004. În ceea ce priveste pretinsa contrarietate a art. 79 alin. (1) din ordonanta criticată fată de dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, se arată că interdictia reglementării în domeniul legii organice operează numai în privinta ordonantelor simple, nu si în cea a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, astfel că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 172/2005, Tribunalul Brasov – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia a fost ridicată de inculpatul Dan Constantin Neamtu într-o cauză având ca obiect solutionarea apelului formulat împotriva unei sentinte penale de condamnare pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 contravine “art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie“, referitor la reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si a regimului executării acestora, deoarece dispozitiile de lege criticate prevăd o infractiune, precum si pedeapsa corespunzătoare acesteia, care puteau fi reglementate doar prin lege organică. Or, ordonanta criticată este “un act normativ emis si modificat ulterior de Guvern, neratificat încă de Parlament“, si care, prin modalitatea de adoptare, nu poate fi inclus în categoria legilor ordinare sau a celor organice.

Se mai mentionează faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, “care nu emană de la Parlament“, incriminează fapte care anterior erau calificate drept contraventii. Astfel, Decretul nr. 328/1966 prevedea ca infractiune conducerea pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană având o alcoolemie de peste 1g%, în timp ce, pentru o îmbibatie alcoolică de 1g%, autorul exceptiei a fost trimis în judecată si condamnat în baza art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Tribunalul Brasov – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Se arată, pe de o parte, că în temeiul art. 114 din Constitutie, “în cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă“ care intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Chiar si în conditiile textului constitutional în forma sa revizuită, respectiv a art. 114 alin. (4)1, se apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu a fost aprobată printr-o lege de către Parlament. Pe de altă parte, potrivit prevederilor “art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutia României“, infractiunile, pedepsele si regimul de executare al acestora sunt reglementate prin lege organică. Or, infractiunea prevăzută de art. 79 alin. (1) este continută de o ordonantă de urgentă, iar nu de o lege organică, asa cum impun prevederile “art. 72 alin. (3) lit. h), ale art. 114 alin. (4) si alin. (4)1“ din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora noul act normativ, respectiv ordonanta de urgentă pretins a fi neconstitutională, incriminează fapte ce anterior, conform Decretului nr. 328/1966, erau doar contraventii, se arată că acestea nu sunt întemeiate, întrucât nu se încalcă nici o dispozitie din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Analiza exceptiei de neconstitutionalitate urmează să se facă prin raportare la reglementările “Constitutiei din 1991, care cuprind conditiile de constitutionalitate pe care Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 trebuia să le îndeplinească la momentul adoptării“. În acest context se constată că dispozitiile de lege criticate, potrivit continutului lor si prin raportare la art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutia din 1991, constituie reglementări de domeniul legii organice. Potrivit dispozitiilor art. 114 alin. (1) si alin. (4) din Constitutie, Guvernul poate emite ordonante de urgentă si în domeniile rezervate legilor organice, deoarece interdictia de a reglementa pe cale de ordonantă simplă, atât în domeniile rezervate legilor organice, cât si în afara domeniilor limitativ enumerate în legea de abilitare emisă de Parlament, nu se poate aplica, prin analogie, si în cazul ordonantei de urgentă, pentru care Constitutia prevede, la art. 114 alin. (4), alte conditii, si anume: necesitatea adoptării unei reglementări într-un caz exceptional si depunerea ordonantei de urgentă spre aprobare la Parlament, fără a mai face distinctii după obiectul reglementării. În acest sens este invocată si jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 34/1998, nr. 15/2000, nr. 85/2001 si nr. 101/2004.

În consecintă, critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, raportate la prevederile art. 72 alin. (3) lit. f) si ale art. 114 alin. (4) din Constitutia din 1991, este neîntemeiată.

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei, referitoare la incriminarea prin actul normativ criticat a unor fapte ce în reglementarea anterioară erau calificate drept contraventii, se arată că acestea nu constituie o critică de neconstitutionalitate, ci exprimă doar “dezacordul cu optiunea legiuitorului de a da relevantă penală unei fapte care anterior era considerată ca prezentând un pericol social redus“.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constitutionale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a textului mentionat fată de prevederile “art. 72 alin. (3) lit. h) si ale art. 114 alin. (4) si alin. (4)1 din Constitutie“, devenite, în urma republicării acesteia, “art. 73 alin. (3) lit. h) si art. 115 alin. (4) si (5) teza întâi si a doua“, aceasta nu poate fi retinută. “Examinarea adoptării constitutionalitătii unui act normativ sub aspectul competentei, al conditiilor si al formei de adoptare“ si în consecintă al motivelor de neconstitutionalite extrinsecă a dispozitiilor criticate “se poate face numai prin raportare la prevederile constitutionale în vigoare la momentul adoptării respectivului act normativ, iar nu în raport cu cele existente în momentul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate“.

Asadar, constitutionalitatea extrinsecă a ordonantei de urgentă criticate trebuie analizată numai prin raportare la prevederile constitutionale ale art. 114, în vigoare la momentul adoptării sale. “În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că Guvernul poate reglementa prin ordonante de urgentă în domenii care fac obiectul legii organice“, retinând că “interdictia abilitării Guvernului pentru a emite ordonante în domeniul legilor organice priveste, în mod nemijlocit, pe legiuitor, întrucât alin. (1) al art. 114 dispune expres că Parlamentul poate adopta o asemenea lege în domenii care nu fac obiectul legilor organice. O asemenea interdictie nu era prevăzută însă de alin. (4) al art. 114, referitor la ordonante de urgentă, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unei măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionalitătii institutiei (Deciziile nr. 34/1998 si nr. 101/2004)“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA ,

examinând încheierea de sesizare, sustinerile părtii prezente, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a instantei de judecată, dispozitiile art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările ulterioare. Critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate se referă însă doar la alin. (1) al art. 79 din ordonanta mentionată, astfel că numai asupra acestui text de lege Curtea Constitutională urmează a se pronunta. Aceste prevederi au următorul continut:

– Art. 79 alin. (1): “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depăseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.“

În motivarea exceptiei ridicate, autorul acesteia invocă încălcarea îart. 72 alin. (3) lit. h)“, precum si a art. 114 alin. (4) din Constitutie, în forma sa nerevizuită. Din continutul criticii formulate rezultă însă că autorul exceptiei se referă în realitate la prevederile constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. f) si ale art. 114 alin. (4) din Constitutie care, în urma revizuirii si republicării Legii fundamentale, au devenit art. 73 alin. (3) lit. h), respectiv art. 115 alin. (4) si (5) teza întâi din aceasta, având următorul cuprins:

– Art. 73 alin”(3) lit. h): “Prin lege organică se reglementează: (...)

h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora.“;

– Art. 115 alin. (4) si (5) teza întâi: “(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestuia.

(5) Ordonanta de urgentă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgentă la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (...).“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: critica de neconstitutionalitate extrinsecă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 constă, în esentă, în sustinerea potrivit căreia art. 79 alin. (1), care reglementează infractiunea de a conduce autovehicule sub influenta băuturilor alcoolice sau a unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, precum si pedeapsa corespunzătoare, încalcă prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, referitoare la domeniile de reglementare ale legilor organice.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că această ordonantă de urgentă, datorită faptului că nu a fost încă aprobată de Parlament cu întrunirea numărului de voturi necesar adoptării legilor organice, nu poate fi încadrată în această categorie si contravine, astfel, art. 72 alin. (3) lit. f) si art. 114 alin. (4) din Constitutie.

Infractiunea prevăzută de art. 79 alin. (1) este stabilită printr-o ordonantă de urgentă, iar nu de o lege organică.

Curtea Constitutională observă faptul că argumentarea criticii prezentate se bazează pe o confuzie în ceea ce priveste conditiile impuse de Legea fundamentală pentru ca Guvernul să emită ordonante de urgentă, domeniile de reglementare ale acestora, precum si conditiile necesare pentru intrarea lor în vigoare.

În ceea ce priveste sustinerile privind examinarea constitutionalitătii unui act normativ prin raportare la normele Legii fundamentale în vigoare la momentul sesizării Curtii Constitutionale, Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat că “examinarea constitutionalitătii unui act normativ sub aspectul competentei, al conditiilor si al formei de adoptare se poate face numai prin raportare la prevederile constitutionale în vigoare la momentul adoptării respectivului act normativ, iar nu în raport cu cele existente în momentul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate“. (Decizia nr. 101 din 9 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 10 mai 2004). În consecintă, argumentele formulate în acest sens nu pot fi retinute.

Art. 114 alin. (4) din Constitutie, în forma sa anterioară revizuirii prin Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, stabilea că, în cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă, care intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost depus la Camera Deputatilor în data de 20 decembrie 2002, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002. Prin urmare, au fost îndeplinite conditiile cerute de art. 107 alin. (4) si art. 114 alin. (4) din Constitutie pentru ca ordonanta de urgentă să intre în vigoare. Cât priveste aprobarea sau respingerea acestui proiect de lege, ca urmare a dezbaterii si votului exprimat în Parlament, aceasta nu constituie o conditie pentru intrarea în vigoare a unei ordonante de urgentă. Autorul exceptiei confundă operatiunea de “depunere spre aprobare la Parlament“ a unei ordonante de urgentă, necesară sine qua non intrării sale în vigoare si, asadar, producerii de efecte juridice în urma publicării în Monitorul Oficial al României, cu operatiunea – ulterioară – de aprobare sau respingere, prin lege, a respectivei ordonante de urgentă a Guvernului.

De altfel, urmărind derularea procesului legislativ al proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea Constitutională observă că acesta a fost adoptat la data de 31 august 2004 de către Camera Deputatilor, conform procedurii legislative prevăzute de Constitutia din 1991 si cu îndeplinirea cerintelor specifice adoptării unei legi organice. La data de 5 mai 2005, Senatul a adoptat cu modificări proiectul de lege, pentru ca, în urma constituirii, potrivit art. 155 alin. (1) din Constitutia în forma sa revizuită, a unei comisii de mediere, raportul acesteia să fie adoptat în plenul Senatului la data de 9 iunie 2005 si de plenul Camerei Deputatilor la data de 21 iunie 2005.

Potrivit art. 77 alin. (2) din Constitutie, înainte de promulgare, Presedintele României a cerut Parlamentului reexaminarea legii, la 4 iulie 2005.

În ceea ce priveste caracterul organic al normelor pe care ordonanta de urgentă le poate cuprinde, se observă că, potrivit prevederilor constitutionale anterioare, precum si celor ulterioare revizuirii Legii fundamentale, Guvernul poate reglementa, prin intermediul ordonantei de urgentă, si în domeniul rezervat legilor organice. În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia din 1991, institutia delegării legislative printr-o lege specială de abilitare a Guvernului prevede interdictia expresă de a emite ordonante în domenii ce fac obiectul legilor organice doar în ceea ce priveste ordonantele simple ale Guvernului, fără ca această interdictie să se aplice, prin analogie, si ordonantei de urgentă, care îsi găseste reglementarea distinctă în cadrul alin. (4) al art. 114. În acest sens Curtea Constitutională a statuat în mod constant, de exemplu prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.

În consecintă, critica de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 prevede, la art. 79 alin. (1), o infractiune în legătură cu regimul circulatiei pe drumurile publice, precum si pedeapsa aplicabilă, ceea ce corespunde întru totul normelor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. f) si ale art. 114 alin. (4) din Constitutia din 1991.

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 reglementează, la art. 79, o infractiune care, conform actului normativ anterior în materie, constituia doar contraventie, Curtea constată că aceasta nu este o adevărată critică de neconstitutionalitate, ci exprimă doar nemultumirea fată de optiunea legiuitorului de a reconsidera, în cadrul unei noi politici penale în materia circulatiei pe drumurile publice, caracterul unei fapte în infractiune, si care anterior era apreciată ca prezentând un pericol social redus, fiind calificată drept contraventie. De altfel, autorul nici nu indică un text constitutional pretins a fi încălcat prin această nouă calificare juridică a faptei respective.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Dan Constantin Neamtu în Dosarul nr. 172/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII.2 si 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Litera a) a articolului 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 177/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) cetătenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferinte, studii, manifestări cultural-sportive, a efectua o vizită pe bază de invitatie ori în situatia îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei si asigurarea financiară a acesteia;“.

Art. II. – Alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Pasapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii sau, în regim de urgentă, la cererea expresă a solicitantului, în termen de 3 zile. Tariful suplimentar pentru eliberarea pasapoartelor simple în regim de urgentă este de 100 lei (RON).“

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Adultii cu handicap grav si accentuat, cu exceptia nevăzătorilor, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu exceptia pensiei de urmas, beneficiază de un venit lunar sub forma unei indemnizatii lunare în cuantum de 150 lei (RON).

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2005.

Art. 2. – Sumele corespunzătoare majorării indemnizatiei cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, prevăzută la art. 1, vor fi suportate din fondurile aprobate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la “Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 778.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă deschiderea unor puncte de trecere a frontierei pe aerodromurile militare si în zona militară a aeroporturilor si porturilor prevăzute în anexa nr. 1, pentru executarea cu aeronave/nave militare si civile, române si/sau străine a transportului:

a) esaloanelor militare;

b) delegatiilor militare si civile, la nivel înalt;

c) armamentului, munitiei, tehnicii si efectelor militare;

d) donatiilor si ajutoarelor umanitare oferite/primite de România;

e) echipelor de interventie la dezastre si pentru căutaresalvare;

f) personalului în caz de evacuare medicală sau serviciu medical de urgentă;

g) produselor strategice care sunt exportate sau importate.

(2) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (1) sunt deschise numai transporturilor coordonate sau executate de către Ministerul Apărării Nationale.

(3) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (1) functionează temporar numai în intervalele de timp prevăzute în solicitările Ministerului Apărării Nationale, formulate si transmise structurilor Politiei de Frontieră Române, respectiv structurilor Autoritătii Nationale a Vămilor, cu cel putin 24 de ore înainte de sosirea sau plecarea aeronavei/navei.

Art. 2. – Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei de stat si pentru activitatea vamală se asigură de către Ministerul Apărării Nationale, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. – Necesarul de personal pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei va fi asigurat în cadrul numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 4. – (1) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat de către Politia de Frontieră Română se asigură de către structurile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) La solicitarea Ministerului Apărării Nationale, transmisă cu cel putin 24 de ore înainte de sosirea sau plecarea aeronavei/navei, biroul vamal cel mai apropiat de punctul de trecere a frontierei de stat va asigura un reprezentant care să efectueze controlul vamal necesar.

(3) Deplasarea personalului prevăzut la alin. (1) si (2) la/de la punctul de trecere a frontierei de stat se asigură de Ministerul Apărării Nationale cu mijloace de transport proprii.

Art. 5. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 711/1995 privind deschiderea temporară a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona militară a Aeroportului International Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 septembrie 1995, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 781.

 

ANEXA Nr. 1

 

Aerodromurile militare, aeroporturile si porturile în care se deschid puncte de trecere a frontierei de stat

 

A. Zona militară a aeroporturilor internationale:

– “Henri Coandă“ – Bucuresti;

– Timisoara;

– Constanta;

– Bacău.

B. Aerodromuri militare:

– Câmpia Turzii;

– Fetesti;

– Boboc.

C. Zona militară a porturilor:

– Constanta;

– Mangalia;

– Brăila.

 

ANEXA Nr. 2

 

Spatiile si dotările necesare Politiei de Frontieră Române în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare si în zona militară a aeroporturilor si porturilor

 

A. În aerodromuri si în zona militară a aeroporturilor:

a) săli pentru efectuarea controlului de frontieră cu un singur flux, folosit alternativ la plecări sau la sosiri, prevăzute cu grup sanitar, cu următoarele dotări:

– un calculator;

– un post de lucru prevăzut cu racord la reteaua electrică de 220 V;

b) încăpere pentru personalul politiei de frontieră, cu următoarele dotări:

– două mese tip birou si 4 scaune;

– un dulap metalic tip fiset;

– un telefon/fax cuplat la reteaua publică;

– un telefon cuplat la reteaua interurbană de cooperare I.C.

B. În zona militară a porturilor, dotările prevăzute la lit. A se asigură la bordul navelor.

 

Spatiile si dotările necesare Autoritătii Nationale a Vămilor în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare si în zona militară a aeroporturilor si porturilor

 

A. În aerodromuri si în zona militară a aeroporturilor:

a) o încăpere pentru personalul Autoritătii Nationale a Vămilor;

b) o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

c) un calculator;

d) un telefon/fax cuplat la reteaua publică;

e) un telefon cuplat la reteaua interurbană de cooperare I.C;

f) mese si scaune pentru încăperi.

B. În zona militară a porturilor, dotările prevăzute la lit. A se asigură la bordul navelor.

 

ANEXA Nr. 3

 

Structurile Politiei de Frontieră Române care asigură personal pentru controlul de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare si în zona militară a aeroporturilor si porturilor

 

Punctul de trecere a frontierei de stat

Structura Politiei de Frontieră Române care asigură personal pentru controlul de frontieră

Zona militară a Aeroportului “Henri Coandă“ Bucuresti

Punct Politie de Frontieră Aeroport “Henri Coandă“ – Bucuresti

Zona militară a Aeroportului Timisoara

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis – Punct Politie de Frontieră Aeroport Timisoara

Zona militară a Aeroportului Constanta

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta – Punct Politie de Frontieră Aeroport Constanta

Zona militară a Aeroportului Bacău

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bacău – Punct Politie de Frontieră Aeroport Bacău

Aerodromul militar Câmpia Turzii

Punct Politie de frontieră Aeroport Cluj-Napoca

Aerodromul militar Fetesti

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita – Punct Politie de Frontieră Cernavodă

Aerodromul militar Boboc

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila – Punct Politie de Frontieră Brăila

Zona militară a Portului Constanta

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta – Punct Politie de Frontieră Port Constanta

Zona militară a Portului Mangalia

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta – Punct Politie de Frontieră Mangalia

Zona militară a Portului Brăila

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila – Punct Politie de Frontieră Brăila

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut, în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 si 18 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Producătorii agricoli de tutun, persoane fizice sau juridice, beneficiază de sprijinul direct al statului, sub formă de prime de productie, în scopul îmbunătătirii cresterii productiei si calitătii tutunului.

(2) Valoarea primei acordate pe kilogramul de tutun, stabilită pe grupe de varietăti, conform art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică si unitătilor de învătământ agricol, care produc si valorifică tutunul brut în conditiile Legii nr. 236/2003.

(4) Sprijinul direct al statului se acordă producătorilor agricoli de tutun care cultivă, în baza contractului de vânzare-cumpărare a tutunului încheiat cu unitătile primprocesatoare, si fac dovada suprafetelor plantate că sunt înregistrate în registrul agricol, iar în cazul persoanelor juridice, în registrul exploatatiilor agricole.

(5) Cuantumul sprijinului care se acordă producătorilor de tutun după livrarea tutunului se stabileste pe baza declaratiei de livrare, întocmită de unitătile primprocesatoare de tutun, înregistrată la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobată cu modificări prin Legea nr. 326/2002.

Art. 2. – (1) Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, acordat sub formă de primă, producătorii agricoli trebuie să prezinte directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti următoarele documente:

a) cererea-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu unitătile prim-procesatoare, înregistrate la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în copie, care trebuie să respecte conditiile instituite prin contractul-tip de cultivare a tutunului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 502/2003 privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut, referitoare la suprafata cultivată, varietatea de tutun, calitatea tutunului si pretul de livrare;

c) declaratiile de livrare întocmite si semnate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 326/2002, în cazul persoanelor fizice, si/sau documentele contabile care atestă livrarea si efectuarea plătii, corespunzător cantitătii livrate.

(2) Producătorii agricoli de tutun depun cererea pentru acordarea sprijinului direct al statului pentru productia de tutun după livrarea în totalitate a cantitătii de tutun, realizată conform prevederilor contractului de vânzare-cumpă rare a tutunului.

(3) Termenul limită pentru depunerea cererii, de către producătorii agricoli de tutun, pentru acordarea sprijinului direct al statului acordat pentru productia de tutun, sub formă de primă, este 30 aprilie a anului următor anului de recoltă, dată la care, conform art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 754/2004, întreaga productie de tutun este livrată.

Art. 3. – (1) În baza cererii prezentate directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pe a căror rază teritorială se află suprafetele exploatate, se întocmesc dosare producătorilor agricoli de tutun, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor de tutun, precum si documentele prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Obligatia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi teritoriali, în baza datelor si documentelor furnizate de producătorii agricoli de tutun.

(3) Dosarele întocmite de reprezentantii teritoriali se păstrează în original la sediul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si se introduc într-un program informativ, care se actualizează în functie de situatiile deosebite apărute în teritoriu sau ori de câte ori este necesar.

(4) Răspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli de tutun revine reprezentantilor directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, după verificarea dosarelor si aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli de tutun, întocmesc situatia centralizatoare a cererilor pentru acordarea sumelor cuvenite ca sprijin direct al statului sub formă de primă pentru productia de tutun livrată, prevăzută în anexa nr. 3, si depun la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale centralizatorul cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pentru productia de tutun, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 4. – În baza centralizatorului prevăzut în anexa nr. 4, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice, alături de cererea de deschidere de credite bugetare, situatia centralizatoare privind sumele cuvenite producătorilor agricoli de tutun pentru sprijinul direct al statului, pentru productia de tutun, potrivit anexei nr. 5.

Art. 5. – După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli de tutun, efectuează plata către acestia.

Art. 6. – Plata sprijinului direct al statului acordat sub formă de primă se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti direct în contul beneficiarului, deschis la trezorerie pentru persoane juridice, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale, la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau cu mandat postal.

Art. 7. – (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, inspectori ai sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. – Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul direct al statului pentru productia de tutun.

Art. 9. – Sprijinul direct al statului pentru productia de tutun, acordat producătorilor agricoli în anul 2005, este în valoare de 9.690.000 lei (RON) si se asigură de la bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură“, titlul “Prime“.

Art. 10. – Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 2 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Suma aferentă plătii sprijinului financiar în anul 2005 este de 262.910.000 lei (RON) si se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005 în cadrul Programului «Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si legumicultur㻓.

Art. 11. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 786.

 

ANEXA Nr. 1

 

VALOAREA

sprijinului direct al statului acordat sub formă de primă de productie pentru tutun, pe grupe de varietăti, pentru anul 2005

 

Grupa

de varietăti/varietatea

Total primă

– lei/kg –

Prima fixă

– lei/kg –

Prima variabilă

– lei/kg –

Ajutorul specific

– lei/kg –

Flue cured:

 

 

 

 

– Virginia

23.529

16.000

7.059

470

Sun cured:

 

 

 

 

1. tutun oriental:

– Djebel, Molovata

18.676

12.700

5.603

373

2. tutun semioriental:

– Ghimpati

13.235

9.000

3.970

265

3. tutun mare consum:

– Bărăgan

11.765

8.000

3.530

235

Air cured:

 

 

 

 

– Burley

23.529

16.000

7.059

470

 

ANEXA Nr. 2

 

Producătorul agricol ...............................................

(datele de identificare)

Comuna ..................................................................

Judetul ....................................................................

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ............

Nr. .......................... din .......................

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct al statului sub formă de primă pentru productia de tutun în anul ............

 

I. Producătorul agricol, persoană fizică/juridică, ...................................., din comuna (orasul) .................................., judetul .........................., reprezentat prin domnul/doamna ...................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. ...................., codul numeric personal ....................., solicit acordarea sprijinului direct sub formă de primă pentru productia de tutun realizată, în cantitate de ........ kg, varietatea .................................................. .

II. În primăvara anului 2005 am înfiintat cultura de tutun, varietatea ......................................, în baza contractului de vânzare-cumpărare a tutunului nr. .................../................, înregistrat la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ..............., pe suprafata de ............ ha.

III. Anexez, în copie, la prezenta cerere următoarele: contractul de vânzare-cumpărare a tutunului, încheiat cu unitatea prim-procesatoare ...................................., înregistrat la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului .........................., cu nr. ................./......................................, declaratia de livrare a tutunului si alte documente contabile care justifică livrarea tutunului .................... [acte doveditoare conform art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre].

IV. Solicit decontarea sumelor reprezentând sprijinul direct al statului sub formă de primă din fondurile alocate de către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti, prin:

 

Trezorerie

Denumirea contului

Banca comercială

Denumirea contului

C.E.C. – S.A.

 

Oficiul postal

Denumirea

 

Răspund de exactitatea celor declarate.

Numele si prenumele

(stampila)

 

Vizat:

Primar,

............................

Secretar,

............................

 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ............................/Municipiului Bucuresti

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a cererilor pentru acordarea sumelor cuvenite ca sprijin direct al statului sub formă de primă pentru productia de tutun livrată în anul ........

 

Nr.

crt.

Sistemul de uscare/varietatea/

producătorul agricol

Cererea

nr. ... din ...

Cantitatea

– kg –

Valoarea primei

Stabilita pe un kg de tutun

– lei/kg –

Suma

– milioane lei –

I.

Flue cured Virginia

 

 

16.000

 

1.

Numele producătorului agricol

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II.

Sun cured

 

 

 

 

 

Tutun oriental:

Djebel si Molovata

 

 

12.700

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Tutun semioriental

Ghimpati

 

 

9.000

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Tutun mare consum –

Bărăgan

 

 

8.000

 

III.

Air cured

Burley

 

 

16.000

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

 

x

 

 

Director executiv,

.................................

Director executiv adjunct,

.................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ............................/Municipiului Bucuresti

 

CENTRALIZATORUL

cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pentru productia de tutun în anul ...

 

Nr.

crt.

Sistemul

de uscare/varietatea

Cantitatea

– kg –

Valoarea primei

– lei/kg –

Suma cuvenită

– milioane lei –

I

Flue cured:

 

 

 

 

– Virginia

 

16.000

 

II.

Sun cured:

 

 

 

1.

tutun oriental

 

12.700

 

 

– Djebel si Molovata

 

 

 

2.

tutun semioriental:

 

9.000

 

 

– Ghimpati

 

 

 

3.

tutun mare consum

 

 

 

 

– Bărăgan

 

8.000

 

III.

Air cured:

 

 

 

 

– Burley

 

16.000

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director executiv,

..................................

Director executiv adjunct,

..................................

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

...............................................

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind sumele cuvenite producătorilor agricoli de tutun pentru sprijinul direct al statului pentru productia de tutun în anul ...

 

Nr.

crt.

Sistemul

de uscare/varietatea

Cantitatea

– kg –

Valoarea primei

– lei/kg –

Suma cuvenită

– milioane lei –

1.

Flue cured:

 

 

 

 

– Virginia

 

 

 

2.

Sun cured:

 

 

 

 

– tutun oriental:

 

 

 

 

– Djebel

 

 

 

 

– Molovata

 

 

 

 

– tutun semioriental:

 

 

 

 

– Ghimpati

 

 

 

 

– tutun mare consum:

 

 

 

 

– Bărăgan

 

 

 

3.

Air cured:

 

 

 

 

– Burley

 

 

 

 

Directia buget-finante,

Director

..............................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Pentru anul 2006 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă pe picior de 18,5 milioane m3 din următoarele categorii de resurse:

a) 11,1 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului;

b) 2,7 milioane m3 din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 2,3 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat;

d) 1,7 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice;

e) 0,7 milioane m3 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.

(2) Revizuirea volumului de masă lemnoasă, pe categoriile de resurse prevăzute la alin. (1) si pe destinatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), se face ori de câte ori este cazul, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în functie de evolutia procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră, fără a se depăsi volumul maxim de 18,5 milioane m3.

(3) Repartizarea pe judete a volumelor de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b)–e) se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 2. – (1) Volumul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) va avea următoarele destinatii:

a) 6,1 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati spre vânzare pe picior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind vânzarea masei lemnoase destinate operatorilor economici;

b) 2,5 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati pentru prestări de servicii operatorilor economici atestati în activitatea de exploatare forestieră, pe bază de licitatii sau de negociere directă. Sortimentele de lemn rezultate în urma exploatării si sortării vor fi valorificate, de către administratorul pădurilor proprietate publică a statului către consumatorii de material lemnos, prin licitatii sau prin negocieri directe;

c) 2,0 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati aprovizionării populatiei din mediul rural;

d) 0,5 milioane m3 sunt destinati nevoilor proprii ale administratorului pădurilor proprietate publică a statului.

(2) Masa lemnoasă necesară pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificările si completările ulterioare, si pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, stabilită si comunicată conform metodologiilor aprobate, se pune la dispozitie de administratorul pădurilor proprietate publică a statului, din cantitatea alocată conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), care se diminuează corespunzător.

Art. 3. – (1) Masa lemnoasă prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), neadjudecată conform procedurilor legale în vigoare, va fi exploatată de administratorul pădurilor proprietate publică a statului, prin prestări de servicii cu operatori economici atestati, pe bază de licitatie sau cu forte proprii.

(2) Masa lemnoasă neadjudecată pentru prestări de servicii de operatorii economici atestati în activitatea de exploatare forestieră, după două licitatii si o negociere directă organizate într-un interval de maximum 45 de zile calendaristice, se va vinde pe picior sau se va exploata în regie proprie, în conditiile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004.

(3) O cotă de 10% din valoarea masei lemnoase pe picior, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), este destinată alimentării fondului extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere.

Art. 4. – (1) Destinatia volumului de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se stabileste pentru fiecare unitate administrativ-teritorială prin hotărârea consiliului local.

(2) Hotărârea consiliului local se transmite oficial structurii care administrează fondul forestier.

(3) Volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), destinat operatorilor economici, va fi oferit spre vânzare pe picior prin licitatii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la vânzarea masei lemnoase destinate operatorilor economici.

(4) Exploatarea volumului de masă lemnoasă care provine din categoriile de resurse prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează numai de operatori economici atestati pentru exploatări forestiere în conditiile art. 3 alin. (1) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), exploatarea masei lemnoase în pădurile proprietate privată a persoanelor fizice se poate face de proprietarii acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 5. – (1) Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de personalul silvic cu atributii de control al regimului silvic, care are calitatea de functionar public, din cadrul institutiilor statului.

Art. 6. – Prevederile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 5 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 789.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviatie de a contracta o finantare de tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviatie de a contracta o finantare de tip leasing financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se autorizează Academia Română de Aviatie să contracteze o finantare de tip leasing financiar pentru o perioadă de 5 ani, în valoare maximă de 13,6 milioane euro, inclusiv dobânzile, comisioanele si celelalte costuri aferente, pentru atribuirea unui contract de furnizare a 3 elicoptere si a echipamentelor de sol necesare întretinerii acestora.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 790.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Grupul de Pompieri “Avram Iancu“ al judetului Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Grupul de Pompieri “Avram Iancu“ al judetului Cluj.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Grupul de Pompieri “Avram Iancu“ al judetului Cluj

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Huedin,

Piata Republicii nr. 40,

judetul Cluj

Statul român,

Ministerul

Apărării

Nationale

Statul român,

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 2465

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.697

– suprafata construită = 1.486,62 m2

– suprafata desfăsurată = 2.641,62 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 3.323 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 795.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Lipova,

sos. Lipova– Arad, km 3,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Orasul Lipova,

Consiliul Local

al Orasului Lipova,

judetul Arad

– imobil 1753

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.514

suprafata construită/suprafata desfăsurată = 213,16 m2

– suprafata totală a terenului = 50.755 m2