MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 391 din 12 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

807. – Hotărâre privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

66. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor si criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice

 

67. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 391

din 12 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

Ion Predescu – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Dante Stefan Stroe în Dosarul nr. 1.810/P/2005 al Tribunalului Galati – Sectia penală. La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 432 D/2005, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Iulian Sopârlă în Dosarul nr. 13.863/P/2002 al Judecătoriei Galati. La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială “Suprem Impex“ – S.R.L. din Galati, prin administrator, lipsind autorul exceptiei si Societatea Comercială “Stejarul“ – S.R.L. din Comănesti. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Partea prezentă, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 432 D/2005 la Dosarul nr. 244 D/2005, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Societătii Comerciale “Suprem Impex“ – S.R.L. din Galati, care lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondată, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 17 februarie 2005 si 19 aprilie 2005, pronuntate în dosarele nr. 1.810/P/2005 si nr. 13.863/P/2002, Tribunalul Galati – Sectia penală si Judecătoria Galati au sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Dante Stefan Stroe si, respectiv, de Iulian Sopârlă în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece prin incriminarea unor fapte ce tin de activitatea comercială se instituie o sanctiune penală ce nesocoteste libertatea comertului si libertatea contractuală, în conditiile în care, în opinia lor, o eventuală eroare contractuală sau neîndeplinirea unei obligatii contractuale poate fi sanctionată doar în materie civilă. Într-o atare situatie aplicarea unor sanctiuni penale contravine prevederilor constitutionale ale art. 11 si 20, prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 45 referitoare la libertatea economică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie referitoare la asigurarea de către statul român a libertătii comertului.

Tribunalul Galati – Sectia penală si Judecătoria Galati opinează că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal este neîntemeiată. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal criticat incriminează infractiunea de înselăciune, care nu trebuie confundată cu neexecutarea unei obligatii contractuale. Asa cum rezultă chiar din cuprinsul art. 215 alin. 3 din Codul penal, pentru existenta laturii obiective fapta trebuie să fi fost săvârsită în asa fel încât, fără această eroare, cel înselat nu ar fi încheiat contractul în conditiile stipulate. Stabilirea existentei tuturor elementelor constitutive ale infractiunii este însă atributul exclusiv al instantei de judecată. Se mai arată că dispozitiile constitutionale ale art. 135 trebuie interpretate în legătură cu art. 45 consacrat libertătii economice, în sensul că ideea garantării accesului neîngrădit la libera initiativă trebuie privită prin prisma sarcinilor prevăzute la art. 135 alin. (2) si, pe cale de consecintă, nu se poate retine încălcarea de către textul legal criticat a acestor prevederi fundamentale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât nu poate fi confundată infractiunea de înselăciune cu  eexecutarea unei obligatii contractuale. Astfel, înselăciunea în oricare dintre variantele sale este o infractiune contra patrimoniului,  constând în înselarea încrederii participantilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestor raporturi juridice. Această infractiune este prevăzută în toate legislatiile penale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr.  7/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, cu următorul continut: “Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârsită în asa fel încât, fără această eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distinctiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.“ Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 11 si 20, prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si prevederile art. 45 referitoare la Libertatea economică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie referitoare la asigurarea de către statul român a libertătii comertului. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, sub aspectul acelorasi critici de neconstitutionalitate ca si în prezenta cauză, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 173 din 4 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, si, mai recent, prin Decizia nr. 215 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iunie 2005, în sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a retinut că atât alin. 3, cât si alin. 4 ale art. 215 din Codul penal incriminează înselăciunea ca o gravă faptă  antisocială contra patrimoniului, constând în înselarea încrederii participantilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestora. De altfel, în toate sistemele de drept înselăciunea ori escrocheria este o faptă incriminată si sever sanctionată.

Cu privire la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 45 referitoare la Libertatea economică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la asigurarea de către statul român a libertătii comertului s-a retinut că, asa cum rezultă chiar din continutul textului criticat, elementul material al infractiunii de înselăciune are drept premisă o actiune si, respectiv, o omisiune care induce cocontractantul într-o eroare determinantă la încheierea ori executarea actului. Dacă eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi încheiat sau executat în conditiile respective. Prin urmare, nu poate fi confundată infractiunea de înselăciune cu neexecutarea unei obligatii contractuale. De aceea invocarea dispozitiilor constitutionale mentionate, precum si a celor ale art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privitoare la interzicerea privării de libertate pentru datorii, este total nepertinentă.

Cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea, întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Dante Stefan Stroe în Dosarul nr. 1.810/P/2005 al Tribunalului Galati – Sectia penală si de Iulian Sopârlă în Dosarul nr. 13.863/P/2002 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iulie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Beneficiarii primei de export prevăzuti la art. 6 vor prezenta Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, institutie publică din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

“2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală verifică cererile si documentele primite de la operatorii economici prevăzuti la art. 6, în ordinea înregistrării la Registratura Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

(2) Cererile care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri se aprobă de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, care efectuează plătile către operatorii economici beneficiari.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 74/2003 pentru stabilirea nivelului subventionării primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Nivelul de subventionare a primelor de asigurare este de 50% din valoarea acestora, pentru toate societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.“

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) La încheierea contractului cu societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate, producătorii agricoli vor achita 50% din valoarea primelor de asigurare pentru culturile si speciile de animale, păsări, familii de albine si pesti pentru care se subventionează primele de asigurare si vor prezenta o adeverintă de la primărie, din care să rezulte îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare.“

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Pentru încasarea subventiei societătile de asigurare si asigurare-reasigurare vor depune la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, institutie publică din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, următoarele acte: copie de pe polita de asigurare, copie de pe documentele de plată cu care s-a achitat valoarea primelor de asigurare si adeverintă de la primăria în a cărei rază teritorială se află culturile agricole si speciile de animale asigurate, din care să rezulte îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare.“

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – În baza documentatiei primite de la societătile de asigurare si asigurare-reasigurare, sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală verifică documentatia prezentată si întocmesc un centralizator cu sumele reprezentând subventionarea primelor de asigurare, pe care îl vor înainta Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală pentru aprobare si decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotit de deconturile justificative întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.“

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, după aprobarea documentatiei primite, va transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale tabelul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cuprinzând sumele reprezentând subventionarea primelor de asigurare, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare însotită de tabelul centralizator cu sumele reprezentând subventionarea primelor de asigurare.“

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.“

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Decontarea sumelor reprezentând subventionarea primelor de asigurare către societătile de asigurare si asigurare-reasigurare se face de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală prin trezorerie.“

8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Întocmirea de documente neconforme cu realitatea si utilizarea fondurilor de la bugetul de stat în alte scopuri se sanctionează cu restituirea sumelor la bugetul de stat, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, actualizate cu indicele ratei inflatiei, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune.“

9. După articolul 9 se introduce un nou articol,  articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art.91. – Sumele alocate pentru subventionarea primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate.“

10. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006, si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 16 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care încălcarea dispozitiilor alin. (1)–(3), precum si a dispozitiilor art. 6 alin. (2) si (3) a fost constatată după acordarea ajutorului financiar, beneficiarii  sumelor respective sunt obligati să le restituie, actualizate în functie de nivelul ratei inflatiei, Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si  Dezvoltare Rurală, institutie publică din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în  vederea redistribuirii sau virării acestora către bugetul de stat, după caz. În cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, încasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasă autorizatia acordată, în urma înregistrării operatorului economic respectiv pentru producerea semintelor pe o perioadă de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate în conditiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.“

2. Articolele 3, 4, 7–11 din anexa nr. 5 “Norme metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, folosită pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006“ se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art.3. – Beneficiarii sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, întocmesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, pe care o adresează sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală în a căror rază este certificată oficial sământa.

Art. 4. – Cererile, înaintate de beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată însământării, la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală sunt însotite de următoarele documente, în copie:

a) autorizatiile operatorului economic, persoană fizică sau juridică, înregistrat pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, după caz, vizate pe anul în curs. În conditiile în care operatorul economic nu este înregistrat pentru desfăsurarea activitătii de prelucrare sau nu efectuează prelucrarea semintelor, el va prezenta contractul de prestări de servicii încheiat cu operatorul economic prestator si autorizatia de prelucrare a acestuia;

b) declaratia de multiplicare a semintei în vederea certificării oficiale sau declaratia de multiplicare însotită de contractul de multiplicare cu un prestator de servicii înregistrat pentru producerea de seminte, în baza cărora a fost produsă sământa, înregistrate la inspectoratele  teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor;

c) situatia privind provenienta semintelor care fac obiectul cererii pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care va cuprinde: denumirea producătorului, specia, soiul, categoria biologică, numărul de lot, cantitatea de seminte vândută si/sau însământată, exprimată în kilograme, numărul si data documentului de intrare, destinatia productiei, vânzare si/sau însământare, si copii de pe certificatele oficiale de calitate a semintei;

d) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care comercializează sământa, trebuie să prezinte si lista cuprinzând cumpărătorii de seminte certificate oficial, care contine: cumpărătorul, adresa, numărul si data facturii, numărul si data certificatului de calitate emis cumpărătorului, specia, soiul, categoria biologică, produsul de uz fitosanitar folosit la tratarea semintelor, grupa de toxicitate, numărul de lot, cantitatea de sământă vândută, pretul de vânzare, suma suportată de cumpărător, suma stabilită ca ajutor financiar la 100 kg sământă, valoarea ajutorului financiar, modul de efectuare a plătii;

e) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care folosesc sământa proprie pentru însământare, trebuie să facă dovada înfiintării culturii, printr-un document avizat de reprezentantul teritorial al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, din care să reiasă: specia, soiul, categoria biologică, numărul de lot, suprafata însământată, norma de sământă la hectar, cantitatea totală de sământă certificată oficial, folosită. Separat, beneficiarii ajutorului financiar vor furniza date cu privire la specie, soi, categorie biologică, produsul de uz fitosanitar folosit la tratarea semintelor si grupa de toxicitate, după caz, numărul de lot, cantitatea de sământă folosită pentru însământare, suma stabilită ca ajutor financiar la 100 kg sământă, valoarea ajutorului financiar si suma suportată de utilizator. Norma de sământă la hectar nu va depăsi limita maximă prevăzută, pe specii, în anexele nr. 1–4 la hotărâre.

.............................................................................................

Art. 7. – (1) Sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală verifică cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată însământării, si le transmite spre aprobare si decontare Agentiei de Plăti si Interventie  pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

(2) După aprobarea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală întocmeste situatia centralizatoare privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare în campania agricolă a anului respectiv, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(3) În baza situatiei centralizatoare privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare în campania agricolă a anului respectiv, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală întocmeste centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare în campania agricolă a anului respectiv, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si îl transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale până la data de 15 august pentru culturile însământate primăvara si până la data de 20 decembrie pentru culturile însământate toamna.

Art. 8. – Derularea si decontarea fondurilor alocate ca ajutor financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, beneficiari ai ajutorului financiar, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se fac prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

Art. 9. – Centralizatorul transmis de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare în campania agricolă a anului respectiv, se aprobă de ordonatorul principal de credite si se transmite la Ministerul Finantelor Publice însotit de cererea de deschidere a creditelor bugetare.

Art. 10. – După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, care, în baza cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată însământării, efectuează plătile către beneficiarii ajutorului financiar.

Art. 11. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.“

3. Anexele nr. 1–3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2–4 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 4 la anexa nr. 5 “Norme metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, folosită pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006“ se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 807.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 74/2003)

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE

PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE

ALIMENTARĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

Sucursala Judeteană ....................

Nr. ................./...............................

 

CENTRALIZATOR

cu sumele privind subventionarea primelor de asigurare în conformitate cu art. 6 lit. b) din Legea nr. 381/2002,

cu modificările ulterioare

 

Nr. crt

Societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Suma totală reprezentând primele de asigurare

(mii lei)

Suma reprezentând 50% din valoarea primelor de asigurare(mii lei)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Sef sucursală ..........

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Judetul ....................................................................................

Beneficiarul ajutorului financiar .............................................

Adresa/Sediul .........................................................................

Telefon/Fax .............................................................................

Codul fiscal ............................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului ...................

Banca (Trezoreria) .................................................................

Contul nr. ...............................................................................

 

Verificat si aprobat pentru suma de ................ mii lei.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

Director general,

 

Certificăm

cantitatea si calitatea semintei

I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S

Certificăm efectuarea tratamentului la semintele de ............

Unitatea fitosanitară

 

    CERERE

privind acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial,

destinată însământării în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004

 

1. Sământa vândută

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

– specia –

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar (mii lei/100 kg; 100 buc.)

Cantitatea de sământă

Total

(kg)

Ajutor financiar de primit de la bugetul de stat

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1

x

x

 

 

       2. Sământa utilizată pentru însământare proprie

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

– specia –

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar (mii lei/100 kg; 100 buc.)

Cantitatea de sământă

Total

(kg)

Ajutor financiar de primit de la bugetul de stat

(mii lei)

Norma la hectar(kg; mii buc./ha)

Total(kg)

 

TOTAL 2

x

x

x

 

 

TOTAL GENERAL (1 + 2)

 

x

x

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor.

Beneficiarul ajutorului financiar,

Agentul economic ..........

 

Director,

........................

Contabil-sef,

.................................

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE

PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE

ALIMENTARĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă,

folosite la însământare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului financiar

Cerere

Nr. ..... din ......

Specia

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutorul financiar

(mii lei/100 kg;

100 buc.)

Total

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Situatia centralizatoare se va întocmi separat pentru semintele vândute si separat pentru semintele utilizate pentru

însământare proprie.

 

Director general,

................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Se aprobă.

Ordonator principal de credite

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE

PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIE

ALIMENTARĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

 

CENTRALIZATORUL

sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia internă,

folosite la însământare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004

 

Nr crt.

Cultura

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutor financiar de primit

de la bugetul de stat

(mii lei/100 kg;

100 buc.)

Total

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

................................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor si criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.153 din 5 iulie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor si criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile prezentului ordin se aplică exploatatiilor de animale în care nu se efectuează vaccinarea porcinelor contra pestei porcine clasice.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/106/CE care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor si criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 39 din 9 februarie 2002, p. 71.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 66.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.023 din 29 iunie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 404/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control al pestei porcine clasice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 17 aprilie 2003.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 2001/89/CE privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 316 din 1 decembrie 2001, p. 5.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2003 privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 10 septembrie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 67.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.