MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 329 din 28 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

393. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

610. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC

 

4.608. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru suplimentarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 329

din 28 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat“ – S.A. – Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Arad în Dosarul nr. 7.714/2004 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât autorul exceptiei nu formulează în mod real o critică de neconstitutionalitate, ci vizează, de fapt, o lacună legislativă, cu intentia de completare a dispozitiilor legale criticate cu o nouă situatie în care poate opera întreruperea cursului prescriptiei extinctive.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.714/2004, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat“ – S.A. – Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine caracterului restrictiv si limitativ impus de prevederile art. 53 din Constitutie. În acest sens arată că prescriptia stinge dreptul material la actiune al creditorului în valorificarea dreptului său de creantă dacă înlăuntrul termenului de 3 ani acesta nu a formulat o cerere de chemare în judecată, nu i s-a recunoscut dreptul de către debitor ori dacă, existând titlul executoriu, nu a efectuat un act începător de executare. Autorul exceptiei apreciază că legiuitorul nu a luat în considerare si alte împrejurări din care rezultă, în mod neîndoielnic, intentia creditorului în valorificarea dreptului său de creantă. De altfel, consideră că neconstitutionalitatea art. 16 din Decretul nr. 167/1958 este cu atât mai evidentă cu cât se referă la stingerea unui drept, si nu la restrângerea lui, ceea ce contravine art. 53 din Constitutie, care prevede în mod expres si limitativ cazurile în care poate fi restrâns doar temporar exercitiul unor drepturi sau libertăti. În final arată că, asa cum reiese atât din lege, cât si din practica judecătorească, stingerea dreptului material la actiune se datorează pasivitătii creditorului care, timp de 3 ani, nu si-a valorificat dreptul său de creantă.

Or, în cazul de fată nu poate fi vorba de pasivitatea unitătii sau a lipsei de stăruintă în recuperarea sumei de bani datorate cu titlu de despăgubire, întrucât “există corespondentă cu părtile si notificări făcute expres acestora“. Asa fiind, autorul exceptiei consideră că întreruperea cursului prescriptiei ar trebui să intervină si în asemenea situatii din care rezultă neîndoielnic si fără echivoc stăruinta creditorului în valorificarea drepturilor sale.

Judecătoria Arad apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile legale criticate nu contravin art. 53 din Constitutie, prescriptia extinctivă fiind destinată ocrotirii unui interes general, si anume de a înlătura incertitudinea în derularea raporturilor civile si a asigura stabilitatea acestora. Totodată, instanta apreciază că, prin prescriptie, se transformă doar continutul raportului juridic, această institutie de drept reprezentând o sanctiune care constă în stingerea dreptului la actiune în sens material, si nu a dreptului subiectiv, respectiv a posibilitătii de a proceda la executarea silită a obligatiei de către debitor. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens apreciază că nu se poate retine că prin dispozitiile legale criticate se încalcă art. 53 din Constitutie, referitor la exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti, întrucât reglementarea de către legiuitor a cazurilor de întrerupere a prescriptiei extinctive nu constituie o restrângere a exercitiului acestora. Referitor la sustinerile autorului exceptiei cu privire la diligentele întreprinse, materializate în “corespondenta cu părtile“ sau “notificările făcute expres acestora“, Guvernul arată că, potrivit art. 16 lit. b) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia extinctivă se întrerupe prin introducerea unei cereri de chemare în judecată, ceea ce înseamnă că actiunea în justitie trebuie să fie efectivă, făcută cu scopul de a fi admisă.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 16 din Decretul nr. 167/1958 sunt constitutionale. Astfel, arată că întreruperea cursului prescriptiei, în cazurile stabilite de lege, nu poate fi considerată de natură a îngrădi exercitiul drepturilor fundamentale, finalitatea ei fiind, dimpotrivă, de a le facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a drepturilor constitutionale. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc însă decât într-un cadru prestabilit de către legiuitor, cu respectarea anumitor exigente care, departe de a constitui o negare a dreptului în sine, dau expresie ordinii de drept, întreruperea cursului prescriptiei extinctive constituind o măsură de protectie a drepturilor sau intereselor legitime ale persoanelor. În sustinerea acestui punct de vedere, Avocatul Poporului invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 279/2004 si Decizia nr. 417/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960, care au următorul continut:

“Prescriptia se întrerupe:

a) prin recunoasterea dreptului a cărui actiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescriptia.

În raporturile dintre organizatiile socialiste, recunoasterea nu întrerupe curgerea prescriptiei;

b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecată ori de arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instantă judecătorească, ori la un organ de arbitraj, necompetent;

c) printr-un act începător de executare.

Prescriptia nu este întreruptă, dacă s-a pronuntat încetarea procesului, dacă cererea de chemare în judecată sau executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat, ori dacă cel care a făcut-o a renuntat la ea.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 53 din Constitutie, potrivit cărora:

“(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi din argumentarea la care apelează ca si din textul constitutional de referintă invocat ar rezulta că este criticată însăsi institutia prescriptiei ca atare, prin al cărei efect se restrânge exercitiul unor drepturi, în măsura în care, după împlinirea termenului prevăzut de lege, acestea nu mai pot fi valorificate pe cale silită, autorul exceptiei îsi îndreaptă critica, asa cum declară in terminis, împotriva modului de reglementare a întreruperii prescriptiei.

Or, fată de finalitatea acestei reglementări, constând în scoaterea anumitor situatii de sub incidenta efectului extinctiv al prescriptiei, deci, altfel spus, evitarea restrângerii exercitiului drepturilor subiective în asemenea situatii, sustinerea potrivit căreia respectiva reglementare ar veni în coliziune cu art. 53 din Constitutie nu poate fi primită.

Curtea constată că, independent si prevalent fată de deficienta de argumentare semnalată, critica autorului exceptiei rezidă în aceea că reprosează normei legale, cu titlu de fine de neconstitutionalitate, neincluderea printre cazurile de întrerupere prevăzute de lege în mod expres si limitativ, si a celui în care “există corespondentă cu părtile si notificări făcute expres acestora“, asadar, o omisiune a legiuitorului. Însă o asemenea omisiune, chiar reală fiind, nu ar putea fi complinită de instanta de contencios constitutional, care, în exercitarea atributiilor sale, nu se poate substitui legiuitorului pozitiv. Asa fiind, în conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat“ – S.A. – Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Arad în Dosarul nr. 7.714/2004 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) si (7) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor se realizează de către Comisia de recunoastere constituită potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 542/2004 privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune destinate instalării numai în spatiile proprii utilizatorilor acestor echipamente.

2. Poate fi recunoscută în vederea desemnării ca inspectorat al utilizatorilor orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii si care respectă criteriile aplicabile inspectoratelor utilizatorilor, prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, denumite în continuare organisme.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

3.1. Cererea de desemnare se completează de către organism conform modelului prezentat în anexa nr. 1 si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului – Comisia de recunoastere pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte, denumită în continuare Comisia de recunoastere.

3.2. Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de inspectie sau ca organism de certificare produs, emis de organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu este preluată de grupul de firme, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării echipamentelor sub presiune, cu indicarea detaliată a tipurilor de echipamente sub presiune pentru care solicită desemnarea;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea să le efectueze si a dotărilor aferente de care dispune; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele aplicabile si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) informarea privind participarea la activitatea de standardizare pentru domeniul echipamente sub presiune, după caz;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul se angajează să utilizeze si să promoveze în grupul de firme pentru care activează “Liniile orientative pentru aplicarea Directivei 97/23/EC“, emise de statele membre ale Uniunii Europene si de către Comisia Europeană;

h) prezentarea listei personalului implicat în activitatea de inspectie sau de certificare, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

i) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii, în legătură cu acreditarea sa;

j) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, conform prevederilor art. 17 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

k) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

l) grupul de firme pentru care activează organismul, cu indicarea adreselor si a spatiilor în care se amplasează echipamente sub presiune si, după caz, a filialelor acestui grup, care sunt localizate în România sau în alte tări;

m) politica de securitate a grupului de firme pentru care activează organismul, prevăzută la art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, în copie.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

4. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 3.2 si verificării:

a) respectării criteriilor pentru evaluarea organismelor, prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

b) respectării prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) respectării cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

d) respectării sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii pentru care organismul solicită desemnarea, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

e) cunoasterii modului de utilizare a diagramelor de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

f) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 3.2 lit. c);

g) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

5.1. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

5.2. În cadrul evaluării Comisia de recunoastere va aprecia pozitiv implicarea organismului în activitătile prevăzute la pct. 3.2 lit. f) si g).

5.3. În vederea luării deciziei Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

5.4. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

6.1. Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare.

Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

6.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a recunoasterii.

6.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.1. La propunerea Comisiei de recunoastere, ministrul economiei si comertului desemnează prin ordin organismele care au primit certificat de recunoastere.

7.2. Ordinul prevăzut la pct. 7.1 va contine pentru fiecare organism informatii privind denumirea completă, sediul si sarcinile specifice pentru care acesta a fost desemnat.

7.3. Până la data aderării României la Uniunea Europeană, ordinul prevăzut la pct. 7.1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va contine pentru fiecare organism denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, sarcinile specifice pentru care este desemnat.

7.4. Certificatul de recunoastere dă dreptul organismului de a actiona ca organism desemnat, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la pct. 7.1.

7.5. În cazuri motivate desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

7.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 7.1, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

8. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru domeniul echipamentelor sub presiune, conform art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat, sarcinile specifice pe care acestea le vor executa si grupul de firme pentru care activează fiecare organism, cu indicarea adreselor si a spatiilor în care se amplasează echipamente sub presiune.

9.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

9.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului.

9.3. În situatia prevăzută la pct. 9.1, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul grupului de firme, către Comisia de recunoastere.

9.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevăzut la pct. 7.1.

9.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează valabilitatea documentelor emise de acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismului, până se dovedeste că acestea trebuie retrase.

10. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate

11.1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

11.2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevăzute la pct. 3, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

11.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 11.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

12.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere proprie.

12.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

12.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

13.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 12.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

14.1. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare sau supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere împreună cu organismul national de acreditare si organismul desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

14.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

15. Organismele desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

16. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării, după caz;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

17. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

 

Organismul/...........................................................................................................................................................................

(denumire completă, adresă, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului)

Nr. ......................../Data ..................................1)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul/2) ........................................................................, având sediul în3) ........................................., reprezentat prin director/presedinte4) ..................................................................................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor în domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, solicită Ministerului Economiei si Comertului – Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte să fie evaluat în vederea aprobării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii, pentru produsele sau grupa de produse5) ........................................, prin6) ......................................................................................................................

Anexăm la prezenta următoarele documente7): .....……............................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

Directorul/Presedintele 8)

Organismului

................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului si a grupului de firme din care face parte.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul CPSA al produselor sau grupei de produse ce face obiectul evaluării.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor pct. 3 din normele metodologice.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor

pentru evaluarea conformitătii echipamentelor

sub presiune si a organizatiilor de tertă parte

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. .................../data emiterii ......................................

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Cererii de desemnare înregistrate cu nr. ........../............, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că Organismul1) ......................................., cu sediul în 2)  ..................................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ..............................., pentru produsele sau grupa de produse4) ..........................................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune. La data retragerii desemnării Organismului ............................... prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele Comisiei de recunoastere,

5).......................................


1) Denumirea completă a organismului si grupului de firme din care face parte.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul CPSA al produselor sau grupei de produse.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC si al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 mai 2004, se modifică si se completează1) după cum urmează:

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 610.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

ORDIN

pentru suplimentarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările ulterioare,

în baza Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare, cu un număr de 2.570 de elevi si studenti, ca urmare a deblocării fondurilor bugetare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. – Directia generală învătământ superior, Directia informatizare, statistică si personal, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 4.608.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.