MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 august 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

64. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare către Republica Finlanda si Regatul Suediei

 

65. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste garantii aditionale în ceea ce priveste Salmonella, pentru transportul de păsări de reproductie si pui de o zi către Republica Finlanda si Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie

 

817/13. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

28. – Circulară pentru abrogarea art. I pct. 1 alin. 3 si pct. 2 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare, si abrogarea unor prevederi ale Circularei Băncii Nationale a României nr. 42/1995

 

29. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.037 din 29 iunie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. – Actiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sunt obligatorii pentru toti proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice.

Art. 2. – (1) Actiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică pentru animalele proprietate a persoanelor fizice si pentru animalele proprietate a persoanelor juridice care nu detin personal veterinar propriu în baza contractului de concesiune.

(2) Pentru unitătile de crestere a porcinelor cu circuit închis, proprietate a persoanelor juridice, din ratiuni de biosecuritate, actiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se vor efectua de către medici veterinari de liberă practică organizati conform legii.

Art. 3. – Medicii veterinari de liberă practică, precum si medicii veterinari organizati conform legii, care efectuează actiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, vor raporta lunar medicilor veterinari oficiali actiunile efectuate, produsele utilizate si documentele întocmite în sustinerea realizării acestora.

Art. 4. – Toate persoanele juridice detinătoare de animale vor respecta întocmai programul anual al actiunilor sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, întocmit de către medicul veterinar oficial si aprobat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. – În conditiile modificării situatiei epidemiologice, cu acordul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pot fi efectuate si alte actiuni sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice.

Art. 6. – Actiunile sanitare veterinare obligatorii, precum si actiunile de supraveghere sanitară veterinară a animalelor vii destinate exportului sau provenite din import, prevăzute în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, se efectuează de medicii veterinari potrivit competentelor stabilite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 7. – Pentru asigurarea trasabilitătii animalelor, medicii veterinari oficiali eliberează certificatele veterinare de export în baza rezultatelor examenelor de laborator efectuate pentru animalele destinate exportului din exploatatii de origine, ferme de carantină pentru exportul de animale asimilate ca centre de colectare, toate aprobate sanitar-veterinar pentru exportul de animale, numai dacă animalele sunt individualizate.

Art. 8. – Modelele certificatelor pentru exportul de animale vii sunt în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, aprobate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în functie de cerintele sanitare veterinare ale autoritătii veterinare centrale a tării de destinatie.

Art. 9. – Testele obligatorii în baza cărora se certifică exportul de animale vii se execută în laboratoare sanitare veterinare judetene de stat aprobate, inclusiv laboratorul national de referintă si în alte laboratoare agreate de autoritatea sanitară veterinară a tării de destinatie.

Art. 10. – Costurile pentru efectuarea actiunilor sanitare veterinare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară sunt suportate de agentii economici persoane fizice si juridice.

 

CAPITOLUL II

Actiuni sanitare veterinare de supraveghere obligatorii

 

ACTIUNI VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A BOLILOR

I. Salmoneloze specifice păsărilor (produse de Salmonella imobile)

1. La găini se efectuează control serologic si examen bacteriologic după cum urmează:

1.1. în unităti indemne:

a) se recoltează un număr de probe pentru a detecta cu o posibilitate de 95% o probă pozitivă, dacă infectia este prezentă în efectiv la un nivel de 5% sau mai mare.

Probele se recoltează randomizat de la puii de o zi, cu

3 săptămâni înainte de transfer, iar dacă nu sunt transferate direct, se efectuează o recoltare suplimentară înaintea acestui transport.

În fermele de reproductie si statiile de incubatie se recoltează probe de la:

– puii destinati reproductiei (din adăposturi);

– adulte ouătoare (din statia de incubat).

Se recoltează probe de cadavre, meconiu din cutii (pui de o zi), meconiu pui morti în ou sau în afara oului, asternut apă din adăpători si pulberi din adăpost, incubator.

La loturile ouătoare recoltările se efectuează lunar pe toată perioada ouatului;

b) control serologic trimestrial prin reactia de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectivele de linii pure si bunici;

c) control serologic la 25% din efectivele de reproductie la transfer (16–24 de săptămâni), la 36 si la 50 de săptămâni;

d) control serologic la 1% din efectivele de pui broileri la vârsta de 30 de zile;

e) control serologic o dată la 4 luni la 1% din efectivele de găini ouătoare.

2. La curci:

2.1. control serologic prin RASI si/sau reactia de seroaglutinare lentă (RSAL) la 10% din efectivul de linii pure si bunici la vârsta de 8, 12, 16 si 20 de săptămâni;

2.2. control serologic prin RASI si/sau RSAL la 10% din efectiv la formarea familiilor si la intrarea în ouat (28–30 de săptămâni);

2.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.

3. La fazani:

3.1. control serologic prin RASI la 100% din efectivul matcă înainte de formarea familiei si înainte de intrarea în ouat;

3.2. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.

4. La bibilici:

4.1. control serologic trimestrial prin RASI la 100% linii pure si bunici;

4.2. control serologic la 25% din fiecare lot, din efectivul de părinti, înainte de a intra în ouat;

4.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.

5. La porumbei:

– examen bacteriologic în caz de suspiciune sau când se înregistrează mortalitate crescută.

Probele pozitive prin RASI se examinează obligatoriu prin RSAL la laboratorul veterinar de stat judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală. În cazul izolării unor tulpini de Salmonella imobile, acestea se trimit obligatoriu pentru tipizare la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală.

Păsările cu reactie pozitivă la RSAL se elimină obligatoriu din efectiv.

II. Morva

Toti caii tăiati pentru consum uman vor fi testati prin reactia de fixare a complementului (RFC) cu 10 zile înainte de tăiere.

 

CAPITOLUL III

Actiuni veterinare de profilaxie specifică

 

A.     ACTIUNI VETERINARE DE PROFILAXIE SPECIFICĂ

B.     I. Pesta porcină clasică

Actiunile veterinare de profilaxie specifică se execută optional la porcinele din exploatatiile cu activitate de reproductie, aprobate sanitar-veterinar, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2003 privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România, vaccinarea făcându-se pe fluxul tehnologic după cum urmează:

1. la purceii în vârstă de 60–120 zile;

2. la vieri, scroafe si porci la îngrăsat, de două ori pe an, în trimestrele I si III.

Vaccinarea se execută cu personal de specialitate, unitatea suportând costurile vaccinului.

Vaccinările se efectuează numai cu aprobarea autoritătii sanitare veterinare teritoriale.

Pentru testarea titrului de anticorpi si stabilirea statusului de imunitate se recoltează probe pentru examenul serologic conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Este interzisă vaccinarea tuturor porcinelor din exploatatiile individuale din fermele pentru îngrăsare si fermele neaprobate sanitar-veterinar.

II. Boala Aujeszky:

a) se efectuează vaccinări în ferme de selectie si în ferme care livrează animale de reproductie la:

1. vieri si scroafe;

2. tineret;

b) ultima vaccinare se va efectua cu cel putin 14 zile înainte de livrare pentru animalele destinate reproductiei.

III. Rinopneumonia ecvină

Vaccinarea preventivă a armăsarilor pepinieri si a iepelor gestante peste luna a V-a din herghelii se efectuează cu rapel, conform schemei recomandate de producător.

IV. Bronsita infectioasă aviară:

a) se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la găini – linii pure, bunici si părinti de reproductie, rase grele, usoare si hibrizi ouă pentru consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin;

b) la puii de carne vaccinările se efectuează în functie de situatia epidemiologică;

c) se utilizează vaccinuri vii si vaccinuri inactivate, omologate si înregistrate în România;

d) în unitătile unde se practică această vaccinare trebuie respectate obligatoriu:

– normele de biosecuritate;

– asigurarea unei furajări echilibrate;

– executarea repetată a operatiunilor de decontaminare repetate.

V. Variola aviară:

a) în exploatatii se efectuează vaccinări la:

1. tineretul de înlocuire, pentru găini de selectie, reproductie si ouă pentru consum;

2. tineretul din anul curent la efectivele de porumbei;

3. potârnichi si prepelite de reproductie;

b) se foloseste vaccin omologat si înregistrat în România si se aplică schema de vaccinare recomandată de producător pentru fiecare specie;

c) vaccinarea la porumbei se execută în trimestrul II, după cel putin 14 zile de la vaccinarea contra paramixovirozei.

VI. Bursita infectioasă aviară:

a) se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la găini – linii pure, bunici si părinti de reproductie, rase grele, usoare si hibrizi ouă pentru consum, cu vaccinuri vii si inactivate, omologate si înregistrate în România, conform schemelor stabilite de producătorul de vaccin. La puii de carne vaccinările se efectuează în functie de situatia epidemiologică;

b) în unitătile unde se practică această vaccinare trebuie respectate obligatoriu:

– normele de biosecuritate;

– asigurarea unei furajări echilibrate;

– executarea repetată a operatiunilor de decontaminare repetate.

VII. Boala Marek

Se efectuează vaccinări în statiile de incubatie la puii părinti în vârstă de o zi, iar în conditii epidemiologice deosebite se vaccinează si puii de carne.

VIII. Encefalita virală a vulpilor:

a) în exploatatii se efectuează vaccinări la efectivul de reproductie:

1. vulpi argintii;

2. vulpi albastre;

3. tineret.

În efectivele contaminate se vor vaccina animalele clinic sănătoase de la vârsta de 4 săptămâni;

b) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra bolii Carré, în puncte separate:

1. de la vârsta de 10–12 săptămâni;

2. cu rapel la 15–21 de zile.

IX. Rujetul porcului:

a) în exploatatiile autorizate sanitar-veterinar se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la:

1. purcei în vârstă de peste 90 de zile, cu repetare la vârsta de 120 de zile;

2. vierii si scroafele de reproductie, de două ori pe an, în trimestrele I si III;

b) vaccinarea antirujetică poate fi făcută concomitent cu vaccinarea antipestoasă porcină la vârsta de peste 90 de zile. În cazul utilizării vaccinurilor monovalente inocularea se va face în puncte separate, în fermele care primesc aprobare de efectuare a vaccinării anitpestoase porcine.

B. ACTIUNI DE PROFILAXIE VETERINARĂ SPECIFICĂ ÎN FUNCTIE DE ANTECEDENTE EPIZOOTICE SAU DE NECESITATE

I. Cărbunele emfizematos:

a) se efectuează vaccinări generale de două ori pe an la bovinele în vârstă de peste 3 luni, în localitătile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani;

b) vaccinările se execută în perioada aprilie–mai si octombrie–noiembrie, cu completări lunare;

c) vaccinările animalelor din import se efectuează în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinatie unităti în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală;

d) vaccinarea se execută la interval de cel putin 14 zile de alte vaccinări.

II. Tetanos

Vaccinarea antitetanică a tineretului cabalin se efectuează la vârsta de 6 luni cu doza I, cu rapel la 30 de zile si la un an.

III. Pasteureloza

Vaccinări în localitătile din zonele în care s-au diagnosticat cazuri se efectuează:

a) la toate bovinele în vârstă de peste 3 săptămâni, în perioada martie–aprilie, cu rapel la 14 zile si repetare din 6 în 6 luni, si la cele din import, în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinatie unităti în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală în aceeasi perioadă;

b) la loturile de porcine afectate, după izolarea si tratarea animalelor bolnave, în ferme si localităti din zonele în care s-a diagnosticat boala, la porcine clinic sănătoase din focarele de boală.

Vaccinările se execută cu 14 zile înaintea altor vaccinări si cu 30 de zile înainte de iesirea la păsunat. Animalele bolnave se vor vaccina după izolare si tratare.

IV. Rinita atrofică a porcului

Se efectuează vaccinări la porcine în ferme în care s-a diagnosticat boala la solicitarea proprietarilor.

V. Pleuropneumonia infectioasă a porcinelor

Se efectuează vaccinări la porcine în ferme în care s-a diagnosticat boala la cel putin 14 zile după vaccinarea antipestoasă.

VI. Sindromul căderii ouatului

Se efectuează vaccinări la păsări în ferme în care s-a diagonsticat boala si se execută conform prospectului.

VII. Holera aviară:

a) la galinacee se efectuează vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, în loturile si localitătile în care boala evoluează endemic;

b) la rate si gâste se efectuează vaccinări de două ori pe an, în martie si septembrie, la întregul efectiv de rate si gâste în vârstă de peste 3 săptămâni, conform schemelor stabilite la loturile si localitătile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni.

c) la fazani se efectuează vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, conform schemelor stabilite la loturile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni.

În localitătile cu antecedente de boală, la păsările receptive în vârstă de peste 3 săptămâni, clinic sănătoase, se efectuează vaccinări de două ori pe an, în lunile martie si septembrie, numai cu aprobarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

VIII. Viroze enteropulmonare la bovine:

a) se efectuează vaccinări de două ori pe an cu vaccin IBR-IPV, PI 3 si BVD-MD:

1. la efective din unităti în care au evoluat viroze enteropulmonare în ultimele 12 luni se foloseste vaccin inactivat, omologat si înregistrat în România;

2. în îngrăsătorii pe fluxul tehnologic de productie se foloseste vaccin viu atenuat, omologat si înregistrat în România;

3. la animale din import se foloseste vaccin inactivat, omologat si înregistrat în România, în perioada de carantină, după minimum 7 zile de la preluare, dacă au ca destinatie unităti de reproductie în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente epizootice în aceeasi perioadă;

b) vaccinările pot fi executate concomitent cu vaccinarea anticolibacilară;

c) vaccinarea contra rinotraheitei infectioase a mamelor de tauri si a tăurasilor care vor intra în testare este interzisă.

IX. Colibaciloza

Vaccinarea animalelor gestante se efectuează în:

1. unitătile cu antecedente epizootice;

2. loturile în care s-a diagnosticat boala la:

a) vacile gestante, cu 45 de zile înainte de fătare, cu rapel la 15 zile;

b) scroafele gestante, la 75 si 95 de zile vârstă de gestatie, simultan cu vaccinările contra dizenteriei anaerobe si gastroenteritei transmisibile a porcului.

Se pot utiliza vaccinuri preparate cu serotipuri izolate din unitate sau vaccinuri cu poliadezine, omologate si înregistrate în România.

X. Leptospiroza:

a) la bovine si cabaline se efectuează vaccinări de două ori pe an în unitătile si/sau curtile în care s-au înregistrat cazuri de boală, cu rapel la 10 zile, conform instructiunilor producătorului.

La tineretul în vârstă de 1–6 luni se execută un rapel cu doza a doua de vaccin.

După caz, vaccinările se efectuează si în colectivitătile de animale.

Se utilizează vaccinuri cu serotipurile identificate în unitătile si/sau curtile respective.

Vor fi respectate prevederile prospectului care însoteste produsul;

b) la porcine se efectuează vaccinări la vieri, scroafe si tineret de reproductie din ferme si localităti cu antecedente de boală.

Se utilizează vaccinuri bivalente (L. pomona si L. tarassovi). În caz de necesitate pot fi incluse si alte serotipuri identificate în focar.

XI. Infectii cu coronavirus (GET):

a) vaccinarea scroafelor si scrofitelor din ferme cu antecedente de boală se efectuează la 75 si 95 de zile vârstă de gestatie;

b) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei si dizenteriei anaerobe.

XII. Anaerobioze:

a) vaccinarea la ovine si caprine se efectuează:

1. la efectivele din fermele de selectie, elită si din import, în perioada a II-a a gestatiei si apoi după 6 luni;

2. la berbecii, tapii si tineretul din unitătile cu antecedente de boală, din 6 în 6 luni;

3. la mieii si iezii din unitătile cu antecedente de boală, la 3 luni;

4. la ovinele si caprinele din îngrăsătoriile cu antecedente de boală;

b) vaccinarea scroafelor si scrofitelor din ferme cu antecedente de boală se efectuează la 75 si 95 de zile vârstă de gestatie;

c) vaccinarea se face cu vaccinuri care să cuprindă patotipuri dominante la speciile respective;

d) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei si GET;

e) în caz de serumizare vaccinarea se face după cel putin 14 zile.

XIII. Agalaxia contagioasă la ovine si caprine:

a) se efectuează vaccinări în unitătile si localitătile cu antecedente epizootice:

1. la oile si caprele mame, la jumătatea perioadei de gestatie;

2. la berbecii si tapii reproducători, oile sterpe si tineret, în perioada mai–iunie;

3. la mieii la vârsta de 45 de zile;

b) în unitătile si localitătile în care evoluează boala se vaccinează numai efectivul clinic sănătos.

XIV. Mamita gangrenoasă a ovinelor

Vaccinarea ovinelor clinic sănătoase se efectuează în a doua jumătate a gestatiei:

a) în unitătile si localitătile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) în unitătile în care evoluează boala se vor vaccina oile gestante în ultima lună de gestatie.

XV. Ectima contagioasă a ovinelor:

a) se efectuează vaccinarea ovinelor în vârstă de peste o lună din:

1. unitătile si localitătile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

2. unitătile în care evoluează boala;

b) ovinele care se importă în astfel de unităti sau localităti trebuie să fie vaccinate în tara de origine sau în perioada de carantină.

XVI. Avortul salmonelic al oilor

Se efectuează vaccinarea oilor clinic sănătoase, aflate în ultima lună de gestatie, din:

a) unitătile si localitătile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) unitătile în care evoluează boala.

XVII. Avortul salmonelic al iepelor

Se efectuează vaccinarea animalelor clinic sănătoase din:

a) unitătile si localitătile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) unitătile în care evoluează boala.

Se vor vaccina iepele gestante în ultimele două luni de gestatie.

XVIII. Salmoneloza purceilor:

a) vaccinări la purceii sugari se efectuează începând cu vârsta de 20 de zile, din ferme cu antecedente de boală;

b) se va evita administrarea de antibiotice în cazul utilizării de vaccinuri vii.

XIX. Listerioza ovinelor:

a) se efectuează vaccinarea ovinelor în vârstă de peste 30 de zile, în unitătile si localitătile cu antecedente epizootice, în perioada noiembrie–decembrie;

b) se efectuează vaccinarea ovinelor clinic sănătoase din unitătile si localitătile în care evoluează boala.

XX. Encefalomelita infectioasă aviară

Se efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unitătile de crestere, în functie de antecedentele de boală.

XXI. Anemia infectioasă a puilor de găină

Se efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unitătile în care s-a înregistrat boala, în functie de antecedentele de boală.

XXII. Laringotraheita infectioasă aviară

Se efectuează vaccinarea păsărilor din unităti cu antecedente de boală.

XXIII. Mixomatoza la iepuri

Se efectuează vaccinări la:

a) efectivele adulte, de două ori pe an, în perioada martie–aprilie si august–septembrie;

b) efectivele de tineret pentru reproductie, la vârsta de 4–5 săptămâni, cu rapel la 30 de zile;

c) efectivele de tineret pentru carne, la vârsta de 4–5 săptămâni. Vaccinările se efectuează numai în judetele în care s-au înregistrat cazuri de boală în ultimele 12 luni.

XXIV. Boala virală hemoragică a iepurelui:

a) vaccinarea se efectuează la matcă si tineret cu vaccin inactivat;

b) vaccinarea se face conform instructiunilor producătorului.

XXV. Botulismul la nurci:

a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:

1. efectivul de reproductie, în luna ianuarie;

2. tineretul la vârsta de 7–8 săptămâni;

b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice vaccinările se fac, după caz, la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice;

c) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra enteritei virotice, în puncte separate.

XXVI. Enterita virotică a nurcilor:

a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:

1. efectivul de reproductie în luna ianuarie;

2. tineretul la vârsta de 7–8 săptămâni;

b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice, după caz, vaccinările se fac la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice;

c) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra botulismului, în puncte separate.

XXVII. Vaccinări contra bolilor infectioase ale câinilor si pisicilor se efectuează pentru următoarele boli:

1. boala Carré;

2. parvoviroza canină;

3. hepatita contagioasă canină;

4. leptospiroza canină;

5. panleucopenia pisicilor;

6. leucoza pisicilor;

7. rinotraheita infectioasă a pisicilor;

8. caliciviroza felină.

Aceste vaccinări se fac cu vaccinuri monovalente sau polivalente, conform schemei recomandate de producători.

 

CAPITOLUL IV

Actiuni sanitare veterinare obligatorii pentru animalele vii destinate exportului

 

Perioada de carantină obligatorie este în conformitate cu cerintele veterinare stabilite de tările importatoare.

A. Pentru exportul de bovine vii:

1. Cu destinatia tăiere imediată:

a) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;

b) 10% din efectivul destinat exportului, o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export.

2. Cu destinatia productie (crestere):

a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

b) tratament antiparazitar intern si extern;

c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;

d) o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export;

e) o testare serologică individuală pentru bruceloză bovină prin reactie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export.

3. Cu destinatia reproductie:

a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

b) tratament antiparazitar intern si extern;

c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;

d) o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export;

e) o testare serologică individuală pentru bruceloză bovină prin reactie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export;

f) examene specifice individuale pentru depistarea inflamatiei glandei mamare, cu maximum 7 zile înainte de export;

g) testare pentru leptospiroza bovină, rinotraheita infectioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infectioasă, boala mucoaselor/diarea virotică bovină, conform conditiilor stabilite de importator, mentionate în certificatul veterinar de export.

B. Pentru exportul de ovine sau caprine vii:

1. Cu destinatia reproductie:

a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că efectivele nu au fost imunizate la locul de origine;

b) tratament antiparazitar extern si intern;

c) testare serologică a întregului efectiv (lot) de berbecuti pentru export, în vârstă de peste 6 luni, pentru Brucella ovis si 5% din efectiv pentru Brucella melitensis.

2. Cu destinatia productie (îngrăsare):

a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că efectivele nu au fost imunizate la locul de origine;

b) tratament antiparazitar extern si intern.

3. Cu destinatia tăiere:

– vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că ovinele si caprinele nu au fost imunizate la locul de origine.

C. Pentru exportul de cabaline vii:

1. Cu destinatia măcelărie direct din abator:

a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

b) testare individuală serologică pentru anemie infectioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie;

c) testare individuală serologică pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.

2. Cu destinatia măcelărie printr-o piată sau printr-un centru de colectare:

a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

b) testare serologică individuală pentru anemia infectioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie;

c) testare serologică individuală pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.

3. Cu destinatia productie (crestere) si reproductie:

a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

b) testare serologică individuală pentru anemia infectioasă ecvină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin imunodifuzie;

c) testare serologică individuală pentru morvă, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului;

d) testare serologică individuală pentru durină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reactia de fixare a complementului.

4. Cu destinatia sport (export temporar): cu pasaport individual, sub semnătura medicului veterinar oficial, din care trebuie să rezulte că au fost testate pentru:

a) anemia infectioasă, dacă nu se certifică efectuarea acestor analize în ultimele 3 luni;

b) morvă, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reactia de fixare a complementului;

c) durină, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reactia de fixare a complementului;

d) arterită virală, cu 21 de zile înainte de export, prin reactia de seroneutralizare.

D. Pentru exportul iepurilor vii:

a) testare la toate animalele în vârstă de peste 8 luni pentru bruceloză, prin reactia de seroaglutinare rapidă cu roz-bengal;

b) testare serologică la 10% din efectiv pentru sindromul hemoragic al iepurelui, prin testul ELISA;

c) toate animalele moarte în perioada de carantină vor fi supuse examenului de laborator.

E. Pentru exportul de fazani vii:

a) examene de laborator pentru controlul salmonelozei conform precizărilor din codul zoosanitar international pentru mamifere, păsări si albine;

b) pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%.

F. Actiunile sanitare veterinare de supraveghere pentru exportul de animale vii se pot modifica în functie de cerintele veterinare impuse de tara importatoare în certificatul veterinar.

 

CAPITOLUL V

Actiuni sanitare veterinare obligatorii, efectuate în perioada de carantină pentru animalele vii importate

 

1. Importul de animale vii se efectuează în baza prevederilor legislatiei în vigoare, fiind obligatorie respectarea perioadei de carantină profilactică de 30 de zile.

2. Carantina profilactică se efectuează în adăposturile societătii importatoare, izolate functional de exploatatia mamă.

3. În perioada carantinei profilactice se efectuează examene clinice, alergice si recoltări de probe pentru stabilirea statusului de sănătate a animalelor importate.

4. Până la expirarea perioadei de carantină profilactică si stabilirea statusului de sănătate a animalelor importate este interzisă introducerea în efectivul de origine al exploatatiei a altor animale.

A. Bovine

1. Bovinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman si care au vârsta de peste 30 de luni, se testează pentru ESB.

2.1. Bovinele importate pentru crestere si reproductie vor fi supuse următoarelor teste:

a) febră aftoasă: pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%, de două ori la 7 si la 21 de zile de la intrarea în tară;

b) pestă bovină si pleuropneumonie contagioasă bovină: pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%;

c) leucoză enzootică bovină: va fi testat întregul lot;

d) tuberculoză: va fi testat întregul lot pentru tuberculoză prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, dacă testarea se face prin EIAs-ylFN;

e) paratuberculoză, bruceloză, rinotraheită infectioasă a bovinelor, tricomonoză, leptospiroză si boala mucoaselor: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

2.2. Bovinele importate pentru îngrăsare vor fi supuse următoarelor teste:

a) febră aftoasă: pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%, de două ori la 7 zile si la 21 de zile de la intrarea în tară;

b) pestă bovină si pleuropneumonie contagioasă bovină: pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%;

c) leucoză enzootică bovină: 10% din lotul importat; d) tuberculoză: va fi testat întregul lot prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, dacă testarea se face prin EIAs-yIFN;

e) paratuberculoză, bruceloză, rinotraheită infectioasă a bovinelor, tricomonoză, leptospiroză si boala mucoaselor: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

B. Ovine si caprine

1. Ovinele si caprinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman si care au vârsta de peste 18 luni, se testează pentru scrapie.

2.1. Ovinele si caprinele importate destinate reproductiei si cresterii vor fi supuse următoarelor teste:

a) pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%, pentru pesta micilor rumegătoare, bluetongue si febra aftoasă;

b) paratuberculoză, bruceloză (Brucella ovis si Brucella melitensis), artrită encefalită caprină, maedi visna, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

2.2. Ovinele si caprinele destinate îngrăsării vor fi supuse următoarelor teste:

a) pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%, pentru pesta micilor rumegătoare, bluetongue si febra aftoasă;

b) paratuberculoză, bruceloză (Brucella ovis si Brucella melitensis), artrită encefalită caprină, maedi visna, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

C. Cabaline

Caii importati pentru crestere si reproductie se testează obligatoriu individual:

a) pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%, pentru pesta africană a calului;

b) pentru anemie infectioasă ecvină, arterită virală ecvină, influentă ecvină, rinopneumonie ecvină, leptospiroză, morvă si durină: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

D. Porcine

a) Se efectuează testare la porcinele de productie/îngrăsare importate pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95% pentru febra aftoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică;

b) Se efectuează testare pentru boala Aujeszky, bruceloză, PRRS, GET, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăseste 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depăseste acest număr se controlează în proportie de 20%, după cel putin 7 zile de la import.

E. Păsări

a) Puicutele de înlocuire destinate reproductiei se testează pentru influenta aviară si boala de Newcastle, bronsită, laringotraheită infectioasă, tifoză, micoplasmoză pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%.

b) Puii de o zi (broiler, reproductie) se testează pentru salmoneloză, influenta aviară, boala de Newcastle, micoplasmoză pe un număr de probe care să asigure o prevalentă de 10% pentru o confidentă de 95%.

F. Pesti

Pestii vii si gametii importati pentru popularea bazinelor piscicole se vor testa, pe probe reprezentative, pentru identificarea eventualei infectări fată de necroza hematopoietică infectioasă – salmonide, viremia de primăvară a crapului, septicemia hemoragică virală – salmonide.

G. Albine

Familiile de albine importate vor fi testate, pe probe reprezentative, pentru acarioză, loca europeană, loca americană, nosemoză, varooză.

H. Iepuri vii

Iepurii vii importati pentru popularea fondurilor de vânătoare sau pentru crestere si reproductie vor fi testati pentru bruceloză, sindromul hemoragic al iepurelui, la 10% din efectiv, si prin examen bacteriologic pentru tularemie pe animalele moarte în perioada de carantină.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella

pentru transportul găinilor ouătoare către Republica Finlanda si Regatul Suediei

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 32.986 din 27 iunie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare către Republica Finlanda si Regatul Suediei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/235/CE ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare către Finlanda si Suedia, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 72 din 1 martie 2004, p. 86.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 11/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste garantiile aditionale privind Salmonella la găinile ouătoare destinate exportului în Finlanda si Suedia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Decizia Comisiei 95/161/CE.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare către Republica Finlanda

si Regatul Suediei

 

Art. 1. – Găinile ouătoare, si anume păsările crescute pentru productie în vederea producerii de ouă de consum, ce urmează să fie expediate către Republica Finlanda si Regatul Suediei, trebuie să fie supuse unui test microbiologic, efectuat prin prelevare de probe în lotul de origine.

Art. 2. – Testul microbiologic la care se referă art. 1 trebuie să fie efectuat asa cum este stabilit în anexa nr. 1.

Art. 3. – (1) Găinile ouătoare ce urmează să fie expediate către Republica Finlanda si Regatul Suediei trebuie să fie însotite de certificatul prezentat în anexa nr. 2.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) poate fi:

a) însotit de modelul 3 de certificat prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474 din 5 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/539/CE;

b) încorporat în certificatul prevăzut la lit. a).

Art. 4. – Garantiile aditionale prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să fie aplicabile loturilor supuse unui program recunoscut ca fiind echivalent cu cel implementat de Republica Finlanda si Regatul Suediei în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 5. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea faptelor privind încălcarea legislatiei veterinare ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/235/CE.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

1. Reguli generale

Efectivul de origine trebuie să fie izolat timp de 15 zile.

Testul microbiologic trebuie să fie efectuat cu 10 zile înainte de expedierea transportului.

Testul microbiologic trebuie să includă următoarele serotipuri invazive:

a) Salmonella gallinarum;

b) Salmonella pullorum;

c) Salmonella enteritidis;

d) Salmonella berta;

e) Salmonella typhymurium;

f) Salmonella thompson;

g) Salmonella infantis.

2. Metoda de prelevare de probe

Se recoltează randomizat probe de fecale comasate din anumite puncte ale adăpostului în care sunt tinute păsările, fiecare probă fiind compusă din probe separate de fecale proaspete si cântărind cel putin un gram. Atunci când păsările au acces liber la mai multe adăposturi dintr-o exploatatie, probele se recoltează din fiecare grup de adăposturi din exploatatia în care sunt tinute păsările.

3. Numărul de probe ce urmează să fie prelevate

Numărul de probe prelevate trebuie să facă posibil să se detecteze prezenta Salmonellei în proportie de 5%, cu o precizie de 95%.

4. Testul microbiologic pentru examinarea probelor

Testarea microbiologică a probelor pentru Salmonella trebuie să fie efectuată în conformitate cu ultima editie a standardului Organizatiei pentru Standardizare ISO 6579 sau cu ultima editie a metodei descrise de Comitetul Nordic privind Analiza Alimentelor (NMKL, metoda nr. 71).

Atunci când rezultatele analizelor sunt contestate, trebuie să fie utilizată ca metodă de referintă ultima editie a standardului Organizatiei Internationale pentru Standardizare ISO 6579.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICARE

 

CERTIFICATION

 

Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că găinile ouătoare (păsări crescute pentru productie în vederea producerii de ouă pentru consum) au fost testate pentru Salmonella, cu rezultate negative, în conformitate cu Norma sanitară veterinară ce stabileste garantii aditionale privind Salmonella pentru transportul găinilor ouătoare către Republica Finlanda si Regatul Suediei (păsări crescute pentru productie în vederea producerii de ouă pentru consum), ce transpune Decizia Comisiei 2004/235/CE.

I, the undersigned, official veterinarian, certify that the laying hens (productive poultry reared with a view to producing eggs for consumption) have been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2004/235/CE of 9 March 2004 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of laying hens (productive poultry reared with a view to producing eggs for consumption).

 

Întocmit la ........................................ Data ........................

Done at ............................................ Date ........................

 

......................................

Semnătura

Signature

.......................................

Numele (cu majuscule)

Name (in capitals)

.......................................

Calificare

Qualification

 

Stampila

Stamp

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste garantii aditionale în ceea ce priveste Salmonella, pentru transportul de păsări de reproductie si pui de o zi către Republica Finlanda si Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 32.987 din 27 iunie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste garantii aditionale în ceea ce priveste Salmonella, pentru transportul de păsări de reproductie si pui de o zi către Republica Finlanda si Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/644/CE ce stabileste garantii aditionale în ceea ce priveste Salmonella, pentru transportul de păsări de reproductie si pui de o zi căre Finlanda si Suedia în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 228 din 12 septembrie 2003, p. 29.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 603/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste garantiile suplimentare în ceea ce priveste Salmonella, pentru activitătile de transport de păsări de reproductie si pui de o zi către Finlanda si Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Decizia Comisiei 95/160/CE.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste garantii aditionale în ceea ce priveste Salmonella, pentru transportul de păsări de reproductie si pui

de o zi către Republica Finlanda si Regatul Suediei, în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie

sau în efective de păsări pentru productie

 

Art. 1. – Păsările de reproductie ce urmează să fie expediate către Republica Finlanda si Regatul Suediei trebuie să fie supuse unui test microbiologic, efectuat prin prelevare de probe din efectivul de origine.

Art. 2. – Testul microbiologic la care se referă art. 1 trebuie să fie efectuat asa cum este stabilit în anexa nr. 1.

Art. 3. – (1) Păsările de reproductie ce urmează să fie expediate către Republica Finlanda si Regatul Suediei trebuie să fie însotite de certificatul prezentat în anexa nr. 2.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) poate fi:

a) însotit de modelul 3 de certificat prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/539/CE;

b) încorporat în certificatul prevăzut la lit. a).

Art. 4. – Puii de o zi ce urmează să fie expediati către Republica Finlanda sau Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie trebuie să provină din ouă de incubatie de la păsări de reproductie care au fost supuse testului prevăzut la art. 2.

Art. 5. – (1) Puii de o zi ce urmează să fie expediati către Republica Finlanda sau Regatul Suediei în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie trebuie să fie însotiti de un certificat similar cu cel prezentat în anexa nr. 3.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) poate fi:

a) însotit de modelul 2 de certificat prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/539/CE;

b) încorporat în certificatul prevăzut la lit. a).

Art. 6. – Garantiile suplimentare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară nu sunt aplicabile efectivelor supuse unui program recunoscut ca fiind echivalent cu cel implementat de Republica Finlanda si Regatul Suediei, în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 7. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea faptelor privind încălcarea legislatiei veterinare ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/644/CE.

Art. 8. – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

1. Reguli generale

Efectivul de origine trebuie să fie izolat timp de 15 zile.

Testul microbiologic trebuie să acopere toate serotipurile de Salmonella.

2. Metoda de prelevare

Metoda de prelevare si numărul de probe ce urmează a fi prelevate trebuie să fie cele stabilite de Norma sanitară veterinară privind măsurile de protectie împotriva unor zoonoze specifice si a agentilor zoonotici specifici la animale si produse de origine animală, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare si intoxicatii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 77/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Decizia Comisiei 2003/644/CE.

3. Testul microbiologic pentru examinarea probelor

a) Testarea microbiologică a probelor pentru Salmonella trebuie să fie efectuată în conformitate cu standardul Organizatiei Internationale pentru Standardizare ISO 6579:1993 si cu editiile revizuite sau prin metoda descrisă de Comitetul Nordic pentru Analiza Alimentelor (metoda NMKL nr. 71, a patra editie, 1991, si editiile revizuite).

b) Atunci când rezultatele analizei sunt contestate de România sau de statele membre ale Uniunii Europene, standardul Organizatiei Internationale pentru Standardizare ISO 6579:1993 si editiile revizuite trebuie considerate drept metodă de referintă.

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICARE

 

CERTIFICATION

 

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că păsările de reproductie au fost testate, cu rezultate negative, în conformitate cu regulile stabilite de prezenta norma sanitară veterinară.

I, the undersigned, official veterinarian, certify that the breeding poultry has been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC of 8 September 2003 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry.

 

Întocmit la ........................................ Data ........................

Done at ............................................ Date ........................

 

.......................................

Semnătura medicului veterinar oficial

Signature of official veterinarian

.......................................

Numele cu majuscule, calificare, titlu

Name in capital letters, qualification, title

Stampila

Stamp

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICARE

 

CERTIFICATION

 

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că puii de o zi, în scopul introducerii în efective de păsări de reproductie sau în efective de păsări pentru productie, au fost testati, cu rezultate negative, în conformitate cu regulile stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

I, the undersigned, official veterinarian, certify that the one-day chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry come from flocks which have been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC of 8 September 2003 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry.

Întocmit la ........................................ Data ........................

Done at ............................................ Date ........................

 

.......................................

Semnătura medicului veterinar oficial

Signature of official veterinarian

.......................................

Numele cu majuscule, calificare, titlu

Name in capital letters, qualification, title

Stampila

Stamp

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 817 din 28 iulie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 13 din 28 iulie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările

ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Anexele nr. 30 si 31 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 30, la articolul 17, ultimul paragraf al punctului 1 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care la unele farmacii se înregistrează la sfârsitul unui trimestru sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu si fără contributie personală decât suma prevăzută pentru trimestrul respectiv în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată initial cu sumele respective printr-un act aditional la contract. Sumele cuprinse în actul aditional vor fi repartizate la farmaciile care nu au realizat economii în trimestrul respectiv, conform prevederilor lit. a) si b), printr-un act aditional. Aceste prevederi se aplică si pentru pct. 2, referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatită virală cronică, poliartrită reumatoidă, boli psihice.“

2. În anexa nr. 30, la articolul 171, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

a) farmaciile care nu si-au respectat obligatiile privind eliberarea de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în limita valorii lunare de contract, raportată la luna anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, nu vor intra în calcul la repartizarea fondurilor aprobate cu destinatia de consum de medicamente, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract si a sumelor deblocate din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005, cu exceptia:

1. farmaciilor la care depăsirea este de maximum 5% fată de luna anterioară;

2. farmaciilor la care depăsirea este de maximum 20% fată de luna anterioară, dacă acestea reprezintă unicul furnizor într-o localitate/zonă, astfel încât să poată fi asigurat accesul la medicamentele cu si fără contributie personală al asiguratilor în localitatea/zona respectivă.

Aceste farmacii se stabilesc de către o comisie formată din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, ai directiilor de sănătate publică si ai colegiilor judetene ale farmacistilor. Pentru cazurile exceptionale stabilite de comisia sus-mentionată si înaintate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, se poate accepta o depăsire mai mare de 20% numai în limita fondurilor aprobate cu această destinatie si numai cu aprobarea presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

La stabilirea procentului de depăsire a valorii lunare de contract nu se ia în calcul valoarea actului/actelor aditional/aditionale încheiat/încheiate între farmaciile selectionate si casele de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări postransplant, hepatită virală cronică, poliartrită reumatoidă, boli psihice. Exceptiile prevăzute la pct. 1 si 2 se aplică numai pentru selectia farmaciilor cu care casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale; sumele corespunzătoare depăsirii de maximum 5%, respectiv de maximum 20%, după caz, si peste 20% nu fac obiectul cuprinderii în angajamentele legale si în plăti. În acest sens reprezentantii legali ai farmaciilor aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate depun o declaratie cu privire la încadrarea în limita valorii lunare de contract sau procentul de depăsire a acesteia. Reprezentantii legali răspund de exactitatea si realitatea datelor cuprinse în declaratie;“.

3. În anexa nr. 30, la articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În vederea încadrării în fondul destinat eliberării medicamentelor fără contributie personală pentru cele 4 boli cronice mentionate la art. 17 pct. 2 si a utilizării eficiente a acestuia, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor desemna un medic coordonator pentru fiecare dintre cele 4 boli cronice. Casele de asigurări de sănătate împreună cu medicii coordonatori vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor mentionate mai sus, conform unei metodologii care va face obiectul unui ordin distinct al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.“

4. În anexa nr. 31, la articolul 6, după litera j) se introduce o literă nouă, litera k), cu următorul cuprins:

“k) să afiseze pe site, pentru prima, respectiv a doua jumătate a fiecărei luni, la datele de 15 si 30/31 ale lunii respective, valoarea medicamentelor eliberate de fiecare farmacie cu care casa de asigurări de sănătate se află în relatie contractuală.“

5. În anexa nr. 31, la articolul 7, după litera b) se introduce o literă nouă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 12 ore pentru bolile acute si subacute si 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din Lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu se găseste/găsesc momentan în farmacie, fie că este/sunt recomandat/recomandate de medic ca denumire comercială, fie  corespunde/corespund DCI prescris.“

6. În anexa nr. 31, la articolul 7, după litera r) se introduc două litere noi, literele s) si t), cu următorul cuprins:

“s) să afiseze la loc vizibil în farmacie, pentru informarea asiguratilor, numărul de telefon «tel-verde» al casei de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relatie contractuală, precum si valoarea contractului defalcat pe luni, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, iar la data de 15, respectiv de 30/31, a fiecărei luni, va afisa valoarea medicamentelor eliberate pentru prima, respectiv a doua jumătate a lunii;

t) să raporteze lunar la casa de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract, la datele de 15 si 30/31 ale fiecărei luni, valoarea medicamentelor eliberate în prima, respectiv a doua jumătate a lunii respective.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si are aplicabilitate începând cu luna august 2005.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru abrogarea art. I pct. 1 alin. 3 si pct. 2 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare, si abrogarea unor prevederi

ale Circularei Băncii Nationale a României nr. 42/1995

 

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Articol unic. – Se abrogă art. I pct. 1 alin. 3 si pct. 2 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare, si abrogarea unor prevederi ale Circularei Băncii Nationale a României nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 17 ianuarie 2002.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2005.

Nr. 28.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 1 august 2005.

Nr. 29.