MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

851. – Hotărâre privind transmiterea unor constructii si a terenului aferent acestora, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor

 

385. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor constructii si a terenului aferent acestora, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor constructii, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea terenului aferent constructiilor prevăzute la art. 1, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se înregistrează ca fond forestier proprietate publică a statului în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscrie în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Zărnesti si se supune regimului silvic.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 851.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Tohani, judetul Brasov

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

- imobil = 2.450

- cod = 8.29.09

- nr. M.F. = 104.118

- suprafata construită = 4.222 m2

- suprafata desfăsurată = 6.337 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în fondul forestier national si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică la care se află administrativ în administrare terenul

Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul

Număr de înregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile terenului

Judetul

Unitatea administrativ în teritorială (localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata (m2)

Brasov

Tohani

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

imobil = 2.450 cod = 8.29.09 nr. M.F. = 104.118

226

5371 p

5373 pp 5375 p

300.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.604 din 8 aprilie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art.10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma sanitară veterinară de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor, armonizată cu Decizia Comisiei 2002/657/CE si cu Decizia Comisiei 2004/25, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele centrale de profil si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 214/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 si nr. 306 bis din 7 mai 2003.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 20 aprilie 2005.

Nr. 51.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU

COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) si (4), ale art. 59 alin. (1) si ale art. 60, 61, 64–66 si 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a avizului tehnic, a licentei de emisie, respectiv a licentei în cazul serviciilor publice de radiodifuziune, precum si a autorizatiei tehnice de functionare pentru statiile de emisie si retelele de comunicatii electronice aflate sub jurisdictia României si utilizate în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe audiovizuale.

Art. 2. – (1) În întelesul prezentei decizii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Legea audiovizualului – Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) aviz tehnic – actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea audiovizualului, care conferă solicitantului dreptul de a participa la concursul pentru acordarea licentei audiovizuale;

c) licentă – actul juridic prin care se acordă unui operator de retele de comunicatii electronice dreptul de difuzare pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune sonoră si/sau de televiziune;

d) zona de acoperire – zona în care valoarea intensitătii câmpului electromagnetic util al emitătorului este egală sau mai mare decât valoarea intensitătii câmpului electromagnetic utilizabil;

e) câmpul electromagnetic utilizabil – valoarea minimă a intensitătii câmpului electromagnetic necesară pentru a permite o calitate bună a receptiei;

f) statie de emisie – statia radioelectrică aflată sub jurisdictia României, utilizată în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

g) aviz de retransmisie – actul administrativ prin care Consiliul National al Audiovizualului, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia unor servicii de programe printr-o retea de comunicatii electronice, a unor servicii de programe de radiodifuziune sonoră si/sau de televiziune;

h) autorizatie tehnică de functionare – actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea audiovizualului, acordă titularilor licentelor audiovizuale/licentelor de emisie, respectiv ai avizelor de retransmisie, dreptul de a utiliza statiile de emisie sau retelele de comunicatii electronice aflate sub jurisdictia României, în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

i) buletin de măsurători – actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin care se constată că statiile de emisie/retelele de comunicatii electronice respectă sau nu conditiile tehnice si parametrii impusi prin licenta de emisie/licentă, precum si prevederile si reglementările în vigoare privind protectia radioelectrică, compatibilitatea electromagnetică si parametrii tehnici prevăzuti în reglementările specifice. Buletinul de măsurători favorabil se anexează si constituie parte integrantă a autorizatiei tehnice de functionare;

j) IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

k) CNA – Consiliul National al Audiovizualului;

l) ANRC – Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 1 din Legea audiovizualului si la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

Art. 3. – (1) Licentele de emisie, autorizatiile tehnice de functionare si avizele tehnice se eliberează gratuit.

(2) În vederea eliberării autorizatiei tehnice de functionare, IGCTI va efectua verificările tehnice ale statiei de emisie si/sau ale retelei de comunicatii electronice.

(3) Efectuarea verificărilor tehnice necesare în vederea eliberării buletinului de măsurători se face gratuit. În cazul în care rezultatul verificărilor tehnice este negativ, reverificările tehnice necesare eliberării autorizatiei tehnice de functionare se vor face contra cost, plata urmând a se realiza în baza facturii emise si a devizului întocmit conform cheltuielilor efectuate de către directia teritorială a IGCTI care a realizat măsurătorile.

(4) Cheltuielile efectuate cu ocazia verificărilor prevăzute la alin. (3) vor fi obiective si proportionale cu scopul pentru care sunt destinate.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice terestre

 

SECTIUNEA 1

Eliberarea avizului tehnic

 

Art. 4. – (1) În vederea participării la concursurile organizate de CNA pentru acordarea licentei audiovizuale solicitantii vor depune la IGCTI o cerere-tip, în original, de eliberare a avizului tehnic, disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI.

(2) Depunerea cererii-tip prevăzute la alin. (1) se face după publicarea de către CNA a anuntului de organizare a concursului pentru acordarea licentelor audiovizuale.

(3) IGCTI analizează solicitarea depusă si, în cazul în care sunt întrunite conditiile tehnice, eliberează avizul tehnic si comunică solicitantului un exemplar al acestuia, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii.

(4) Avizul tehnic nu va fi eliberat dacă cererea depusă nu este completă sau nu Ondeplineste conditiile legale de eliberare a acestuia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eliberarea/modificarea licentei de emisie

 

Art. 5. – (1) În vederea eliberării licentei de emisie titularul licentei audiovizuale va completa o cerere-tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI.

(2) Cererea-tip, în original, prevăzută la alin. (1), va fi depusă la IGCTI cel mai târziu în termen de 180 de zile calendaristice de la data primirii de către titular a licentei audiovizuale si va fi însotită de:

a) copia licentei audiovizuale;

b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, în original, care să contină în mod obligatoriu cel putin mentiuni referitoare la:

1. datele de identificare: denumirea/numele, nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare, sediul social;

2. obiectul de activitate, care trebuie să cuprindă mentiuni referitoare la activităti de radiodifuziune si/sau de televiziune (cod CAEN – 6431, 6432, 9220);

3. durata de functionare;

4. starea de faliment.

(3) Copia documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) va fi legalizată sau va fi însotită de exemplarul original, pentru conformitate.

Art. 6. – (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii, IGCTI verifică documentele depuse în conformitate cu prevederile art. 5 si, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite licenta de emisie.

(2) Licenta de emisie va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială.

Art. 7. – (1) Licenta de emisie intră în vigoare la data emiterii si are ca termen de valabilitate 9 ani de la data emiterii primei autorizatii tehnice de functionare.

(2) În cazul în care CNA, în aplicarea prevederilor art. 95 din Legea audiovizualului, decide reducerea termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, IGCTI va reduce în mod corespunzător termenul de valabilitate a licentei de emisie.

(3) Licenta de emisie cuprinde în principal:

a) datele de identificare a titularului;

b) amplasamentul statiei de emisie;

c) tipul serviciului;

d) tipul statiei (locală, regională, statie dintr-o retea natională);

e) frecventa;

f) PAR maxim;

g) restrictii privind PAR;

h) Hefectiv max.;

i) zona de acoperire;

j) perioada de valabilitate;

k) obligatii referitoare la plata tarifului de utilizare a spectrului.

Art. 8. – Licenta de emisie nu se eliberează dacă titularul licentei audiovizuale se află în una dintre următoarele situatii:

a) cererea de eliberare nu este completă;

b) nu a depus documentele prevăzute la art. 5.

Art. 9. – (1) În situatia modificării/schimbării datelor de identificare cuprinse în licenta audiovizuală, modificarea licentei de emisie se va face în baza unei cereri scrise depuse la IGCTI.

(2) Titularul licentei de emisie are obligatia ca în termen de 5 zile calendaristice de la data modificării licentei audiovizuale să depună cererea prevăzută la alin. (1).

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare si de copia de pe licenta audiovizuală modificată.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale, pentru conformitate.

(5) IGCTI va modifica licenta de emisie în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) si (3).

(6) Licenta de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială numai după predarea licentei de emisie anterioare.

Art. 10. – (1) Modificarea, la cererea titularului, a parametrilor tehnici cuprinsi în licenta de emisie se realizează în baza unei cereri de modificare a acesteia.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, după caz, de documentele care justifică modificarea acestor parametri. În anumite cazuri IGCTI poate solicita si o copie a licentei de emisie.

(3) În cazul în care IGCTI este de acord cu modificările solicitate, va modifica licenta de emisie în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1).

(4) Licenta de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială si numai după predarea licentei de emisie anterioare.

Art. 11. – (1) Licenta de emisie poate fi prelungită pentru o perioadă de 9 ani.

(2) Prelungirea licentei de emisie se face în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusă la IGCTI cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de copia licentei audiovizuale prelungite, în mod corespunzător, de către CNA si de certificatul constatator, în original, eliberat de oficiul registrului comertului, care să contină în mod obligatoriu cel putin mentiuni referitoare la:

a) datele de identificare: denumire/nume, nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului, CUI, sediul social;

b) obiectul de activitate, care trebuie să cuprindă mentiuni referitoare la activităti de radiodifuziune si/sau de televiziune (cod CAEN – 6431, 6432, 9220);

c) durata de functionare;

d) starea de faliment.

(4) Copia licentei audiovizuale prevăzută la alin. (3) va fi legalizată sau va fi însotită de exemplarul original pentru conformitate.

(5) În termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), IGCTI va modifica licenta de emisie si, în mod corespunzător, autorizatia tehnică de functionare.

(6) Licenta de emisie va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială.

Art. 12. – Licenta de emisie nu va fi prelungită în situatia în care titularul are restante la plata tarifului de utilizare a spectrului, inclusiv accesoriile acestuia.

Art. 13. – (1) Licenta de emisie poate fi cedată unui tert cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) licenta audiovizuală să fie cedată aceluiasi tert;

b) tertul să-si asume toate obligatiile care decurg din licenta de emisie.

(2) Cedarea licentei de emisie se face în baza unei cereri scrise care va fi depusă la IGCTI de titularul licentei de emisie.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe documentele care certifică datele de identificare a cesionarului.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) IGCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2) si (3) si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licentei de emisie, în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2). Acordul prealabil nu va fi eliberat în situatia în care titularul licentei de emisie are restante la plata tarifului de utilizare a spectrului, inclusiv accesoriile acestuia.

(6) În termen de 3 zile calendaristice de la emiterea acordului prealabil, IGCTI va comunica un exemplar al acordului prealabil titularului licentei de emisie.

(7) După obtinerea licentei audiovizuale, în termen de 5 zile calendaristice, cesionarul va depune la IGCTI o cerere de modificare a licentei de emisie.

(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi însotită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului de cesiune în formă autentică.

(9) În termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (7), IGCTI va analiza documentele depuse si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite licenta de emisie.

(10) Licenta de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială si numai după predarea licentei de emisie anterioare.

Art. 14. – Licenta de emisie se retrage de către IGCTI dacă titularul acesteia se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 65 din Legea audiovizualului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea/modificarea autorizatiei tehnice de functionare

 

Art. 15. – (1) Lucrările de realizare a statiei de emisie vor putea fi începute numai după obtinerea de la IGCTI a licentei de emisie.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, după realizarea statiei de emisie, titularul licentei de emisie va depune la IGCTI – directia teritorială în a cărei rază de actiune se află statia de emisie o cerere-tip, în original, de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare. Modelul de cerere si arondarea judetelor la directiile teritoriale se află disponibile pe pagina de Internet a IGCTI.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al statiei de emisie, întocmit în conformitate cu continutul-cadru disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, în două exemplare originale.

Art. 16. – (1) În baza documentelor prevăzute la art. 15, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii-tip, directia teritorială a IGCTI efectuează verificările tehnice ale statiei de emisie în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare, întocmeste buletinul de măsurători si comunică titularului licentei de emisie un exemplar al autorizatiei tehnice de functionare.

(2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice nu sunt favorabile, se va emite buletin de măsurători nefavorabil care va cuprinde neconformitătile constatate.

(3) După efectuarea lucrărilor de remediere prevăzute la alin. (2), titularul licentei de emisie va solicita reefectuarea verificărilor tehnice.

Art. 17. – (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este acelasi cu termenul de valabilitate a licentei de emisie.

(2) Modelul autorizatiei tehnice de functionare este prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 18. – Autorizatia tehnică de functionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licentei de emisie se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 15;

b) statia de emisie nu respectă reglementările tehnice în vigoare.

Art. 19. – (1) În vederea modificării datelor cuprinse în autorizatia tehnică de functionare, titularul licentei de emisie va notifica directiei teritoriale a IGCTI în a cărei rază de actiune se află statia de emisie cu privire la această intentie. Notificarea va cuprinde continutul modificărilor, durata estimată pentru realizarea lor si va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor, în două exemplare originale.

(2) Titularul licentei de emisie va putea începe realizarea modificărilor parametrilor tehnici cuprinsi în autorizatia tehnică de functionare numai după 10 zile calendaristice de la efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) si numai în cazul în care nu i s-a comunicat un aviz negativ privind modificările solicitate.

(3) După realizarea modificărilor parametrilor tehnici prevăzuti la alin. (1), titularul licentei de emisie va initia procedura de modificare a autorizatiei tehnice de functionare.

(4) În vederea modificării autorizatiei tehnice de functionare, titularul licentei de emisie va depune la directia teritorială a IGCTI în a cărei rază de actiune se află statia de emisie cererea de modificare a autorizatiei tehnice de functionare, potrivit art. 15 alin. (2).

(5) Prevederile art. 15–18 se aplică în mod corespunzător.

(6) În situatia în care modificarea parametrilor tehnici ai statiei de emisie are implicatii asupra frecventei sau zonei de difuzare prevăzute în licenta audiovizuală, respectiv asupra datelor tehnice cuprinse în licenta de emisie si prevăzute la art. 10 alin. (3), modificarea statiei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare nu se va putea face înainte de modificarea licentei audiovizuale si a licentei de emisie.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare în cazul difuzării/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei retele de comunicatii electronice

 

Art. 20. – (1) După obtinerea de la CNA a licentei audiovizuale/avizului de retransmisie si realizarea retelei de comunicatii electronice pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, în vederea eliberării autorizatiei tehnice de functionare, titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la directia teritorială a IGCTI în a cărei rază de actiune se află reteaua de comunicatii electronice, în original, cererea de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare. Modelul de cerere si arondarea judetelor la directiile teritoriale sunt disponibile pe pagina de Internet a IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului, care să contină cel putin mentiuni referitoare la datele de identificare, durata de functionare si starea de faliment;

b) certificatul-tip prin care ANRC, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, cu modificările si completările ulterioare, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (copie);

c) licenta audiovizuală/avizul de retransmisie (copie);

d) licenta de utilizare a frecventelor si autorizatiile de asignare a frecventelor aferente, în cazul utilizării liniilor de transmisie pe cale radioelectrică terestră (copie);

e) proiectul tehnic al retelei de comunicatii electronice pentru difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, întocmit în conformitate cu continutul-cadru disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, un exemplar original.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

Art. 21. – (1) În baza documentelor prevăzute la art. 20, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii-tip, directia teritorială a IGCTI efectuează verificările tehnice ale retelei, consemnează într-un procesverbal de verificare că parametrii tehnici corespund cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare si comunică titularului licentei audiovizuale/avizului de retransmisie un exemplar al autorizatiei tehnice de functionare.

(2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice nu se încadrează în specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare, după efectuarea lucrărilor de remediere, titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va solicita reefectuarea verificărilor tehnice.

(3) Modelul autorizatiei tehnice de functionare este prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 22. – Autorizatia tehnică de functionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 20;

b) reteaua nu respectă reglementările tehnice în vigoare;

c) nu respectă zona de difuzare prevăzută în licenta audiovizuală/avizul de retransmisie.

Art. 23. – (1) În vederea realizării de modificări ale datelor tehnice cuprinse în autorizatia tehnică de functionare, titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va notifica directiei teritoriale a IGCTI emitente a autorizatiei tehnice de functionare cu privire la această intentie. Notificarea va cuprinde continutul modificărilor si durata estimată pentru realizarea lor.

(2) Titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va putea începe realizarea modificărilor datelor tehnice cuprinse în autorizatia tehnică de functionare numai după efectuarea notificării prevăzute la alin. (1).

(3) După realizarea modificărilor datelor tehnice prevăzute la alin. (1), titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va initia procedura de modificare a autorizatiei tehnice de functionare.

(4) În vederea modificării autorizatiei tehnice de functionare, titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la directia teritorială a IGCTI în a cărei rază de actiune se află reteaua de comunicatii electronice cererea de modificare a autorizatiei tehnice de functionare, potrivit art. 20 alin. (2) lit. a)–d).

(5) Prevederile art. 21–22 se aplică în mod corespunzător.

(6) Functionarea retelei de comunicatii electronice în conditiile datelor tehnice modificate este permisă doar după obtinerea autorizatiei tehnice de functionare.

Art. 24. – (1) În situatia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului autorizatiei tehnice de functionare, modificarea acesteia se va face în baza unei cereri scrise, în original, depuse la directia teritorială a IGCTI în a cărei rază de actiune se află reteaua de comunicatii electronice, în termen de 5 zile de la data modificării/schimbării acestora.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare si de copia de pe licenta audiovizuală/avizul de retransmisie modificată/modificat.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) Directia teritorială a IGCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) si va comunica titularului un exemplar al acesteia.

Art. 25. – (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale este acelasi cu termenul de valabilitate a licentei audiovizuale.

(2) La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare, prelungirea acesteia se va realiza în baza unei cereri scrise, în original, a titularului licentei audiovizuale.

(3) Cererea de prelungire a autorizatiei tehnice de functionare, însotită de copia legalizată a licentei audiovizuale, prelungită în mod corespunzător, se va depune la directia teritorială a IGCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării termenului de valabilitate.

(4) Directia teritorială a IGCTI va comunica autorizatia tehnică de functionare prelungită în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

(5) Autorizatia tehnică de functionare nu va fi prelungită în situatia în care CNA a refuzat prelungirea licentei audiovizuale.

Art. 26. – În cazul retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei retele de comunicatii electronice durata de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este acordată pe o perioadă nedeterminată.

Art. 27. – Autorizatia tehnică de functionare se retrage în următoarele cazuri:

a) ca urmare a retragerii de către CNA a licentei audiovizuale/avizului de retransmisie;

b) ca urmare a încălcării repetate a obligatiilor prevăzute în autorizatia tehnică de functionare;

c) la cererea titularului;

d) la înstrăinarea retelei si/sau la cesionarea autorizatiei tehnice de functionare.

Art. 28. – (1) Autorizatia tehnică de functionare poate fi cedată unui tert numai în conditiile în care CNA a acceptat cedarea licentei audiovizuale/avizului de retransmisie către acelasi tert si a modificat licenta  audiovizuală/avizul de retransmisie în mod corespunzător.

(2) În vederea cedării autorizatiei tehnice de functionare, noul titular al licentei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la directia teritorială a IGCTI care a eliberat autorizatia tehnică de functionare o cerere de modificare a acesteia, în original, care va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) licenta audiovizuală/avizul de retransmisie modificată/ modificat;

b) contractul de cesiune;

c) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului, care să contină cel putin mentiuni referitoare la datele de identificare, durata de functionare si starea de faliment;

d) autorizatia tehnică de functionare, în original, eliberată cedentului.

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) vor fi legalizate sau vor fi însotite de originale pentru conformitate.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi depusă în termen de 5 zile calendaristice de la data obtinerii de către noul titular a licentei audiovizuale/avizului de retransmisie modificate/modificat.

(5) În termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt respectate conditiile prevăzute de lege, directia teritorială a IGCTI va comunica noului titular autorizatia tehnică de functionare.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune

 

SECTIUNEA 1

Eliberarea/modificarea licentei în cazul serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune

 

Art. 29. – (1) Licenta pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune se acordă unui operator de retele de comunicatii electronice în temeiul art. 52 alin. (4) din Legea audiovizualului.

(2) Titularul licentei mentionate la alin. (1) este Societatea Natională de Radiocomunicatii – S.A.

(3) Difuzarea programelor prin intermeniul licentei mentionate la alin. (1) se face în baza licentelor audiovizuale pentru servicii publice de radiodifuziune sonoră si de televiziune detinute de către Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune.

Art. 30. – (1) În vederea modificării licentei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune, în sensul completării acoperirii retelelor nationale de radiodifuziune sonoră si/sau de televiziune prevăzute la art. 71 lit. a) si c) din Legea audiovizualului, IGCTI va elibera un acord tehnic.

(2) Cererea de modificare a licentei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune va fi însotită de un memoriu tehnic care să cuprindă date privind amplasamentul, parametrii tehnici, zona de acoperire, precum si programul difuzat.

(3) Acordul tehnic va fi comunicat CNA de către IGCTI în vederea modificării în consecintă a licentelor audiovizuale arătate în cuprinsul art. 29 alin. (3).

(4) Modificarea licentei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune se face numai după confirmarea de către CNA a modificărilor din cuprinsul licentelor audiovizuale.

(5) Licenta pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune nu va fi modificată în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale sau CNA nu va modifica licentele audiovizuale arătate în cuprinsul art. 29 alin. (3). Despre acest lucru va fi Onstiintat si solicitantul cu explicitarea motivelor refuzului.

Art. 31. – Durata de valabilitate a licentei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune poate fi prelungită la cererea titularului, solicitare efectuată cu cel putin 3 luni înaintea expirării licentei, dar nu mai devreme de 12 luni de la încetarea valabilitătii acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eliberarea/modificarea autorizatiei tehnice de functionare în cazul serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune

 

Art. 32. – În vederea obtinerii autorizatiei tehnice de functionare titularul licentei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si/sau de televiziune va depune la IGCTI – directia teritorială în a cărei rază de actiune se află statia de emisie o cerere, în original, de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare.

Art. 33. – Prevederile art. 15–19 se aplică în mod corespunzător.

Art. 34. – Pentru statiile de emisie care utilizează frecvente cuprinse în licentă si aflate în functiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii, până la data de 31 decembrie 2005 se vor elibera autorizatii tehnice de functionare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 35. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2005.

Nr. 385.