MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 349 din 28 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

398. – Decizie pentru aprobarea statului de functii si a criteriilor de selectie pentru angajarea personalului Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

764. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 349

din 28 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Cristina Toma – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, exceptie ridicată de Ion Paltin în Dosarul nr. 9.804/AS/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei. Lipseste Casa de Asigurări a Avocatilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, autorul exceptiei sustine exceptia, astfel cum aceasta a fost ridicată în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, arătând că exceptia ridicată nu vizează aspecte de neconstitutionalitate, ci se referă la aplicarea legii de către Casa de Asigurări a Avocatilor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 9.804/AS/2004, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, exceptie ridicată de Ion Paltin într-o cauză ce are ca obiect o contestatie la decizia de recalculare a pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 sunt neconstitutionale, întrucât au dat nastere la interpretări discriminatorii, ceea ce a determinat refuzul Casei de Asigurări a Avocatilor de a-i recalcula din oficiu atât pensia ce i se cuvine din sistemul de asigurări al avocatilor, cât si cea cuvenită din sistemul public de pensii, ambele fiind existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Acest text de lege nu face distinctie între pensii în functie de plătitorul acestora, ci are în vedere toate pensiile avocatilor aflate în plată la 25 iulie 2001.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Arată în acest sens că semnatarul exceptiei de neconstitutionalitate critică modul de interpretare si aplicare a textului de lege în cazuri concrete. Apreciază că dispozitiile de lege criticate nu fac nici o distinctie între pensii în functie de plătitorul acestora si nu creează nici o diferentă de tratament juridic între categorii distincte de pensionari, fiind aplicabile tuturor persoanelor care, la data intrării în vigoare a legii, se aflau în ipoteza vizată de text, neavând relevantă în această situatie care era modalitatea de plată a pensiei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu instituie privilegii sau discriminări, fiind aplicabile tuturor subiectelor de drept care se încadrează în ipoteza normei juridice. Arată că instanta de drept constitutional nu se poate pronunta asupra modului de interpretare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei, interpretarea legii fiind atributul suveran al instantei de judecată în opera de înfăptuire a justitiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001, dispozitii potrivit cărora “Pensiile existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se vor recalcula în termen de 6 luni“.

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată următoarele: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 si Legea nr. 452/2001 de aprobare a acestei ordonante au ca obiect de reglementare exclusiv drepturile de pensie si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale ale avocatilor.

Art. 131 alin. (1) din ordonantă prevede recunoasterea reciprocă între sistemul de pensii al avocatilor si sistemul public de pensii a stagiilor de cotizare, respectiv a vechimii în muncă, în vederea deschiderii dreptului la pensia pentru limită de vârstă, de retragere definitivă din profesie, de invaliditate si de urmas, iar alin. (2) al aceluiasi articol precizează că pensia în sistemul de pensii al avocatilor se stabileste numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

Art. 14 alin. (4) din ordonantă prevede stingerea decontărilor reciproce dintre Casa de Asigurări a Avocatilor si celelalte sisteme de pensii în anul bugetar 2001.

Alin. (3) al aceluiasi articol dispune ca reglementările tranzitorii privind recalcularea pensiilor aflate în plată, potrivit art. 101, precum si cele privind pensiile de retragere anticipată din profesie să fie prevăzute în Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.

Nemultumirile autorului exceptiei se referă la modul de interpretare si aplicare de către Casa de Asigurări a Avocatilor a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, solicitând Curtii Constitutionale o altă interpretare ori completarea cu precizări suplimentare a acestor dispozitii legale, ceea ce excede atributiilor Curtii, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, care prevăd: “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“

În raport cu aceste prevederi legale, exceptia ridicată apare ca fiind inadmisibilă, fapt ce trebuia să fie constatat de instanta judecătorească, care, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, avea obligatia să respingă exceptia printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, exceptie ridicată de Ion Paltin în Dosarul nr. 9.804/AS/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea statului de functii si a criteriilor de selectie pentru angajarea personalului Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Se aprobă statul de functii al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie. Criteriile de selectie a personalului aplicabile în cazul angajărilor la Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială sunt cele prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 1 august 2005.

Nr. 398.

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. 8.845 din 15 iulie 2005,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11), (12), (5), (51) si (6) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 311/2004, precum si ale art. 9 alin. (1), art. 15 alin. (1)–(9), art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (6) si (7) din Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă procedura de înregistrare a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) contine conditiile administrative si tehnice în baza cărora laboratoarele se înregistrează la Directia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii, denumită în continuare DSPMS.

(3) Potrivit procedurii prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătătii, prin DSPMS, elaborează si actualizează Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile, denumit în continuare Registru.

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) înregistrarea – recunoasterea oficială la Ministerul Sănătătii a faptului că un laborator care este competent să execute anumite teste si anumite tipuri de măsurători face parte dintre laboratoarele care fac controlul oficial al calitătii apei potabile;

b) Registru – lista completă a laboratoarelor înregistrate la Ministerul Sănătătii, care efectuează prelevarea si analiza probelor de apă potabilă în vederea realizării programului de monitorizare în cadrul controlului oficial al calitătii apei potabile;

c) Directia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii (DSPMS) – directia care, în calitate de autoritate de stat, coordonează domeniul sănătătii în relatie cu factorii de mediu;

d) client – orice persoană fizică sau juridică ce solicită analizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al calitătii apei, definit conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

e) evaluator – specialistul din institutele de sănătate publică/centrul de sănătate publică, care elaborează referatul de evaluare a unui laborator în cadrul procedurii de înregistrare a acestuia la Ministerul Sănătătii;

f) program de monitorizare – monitorizarea de control si de audit a calitătii apei potabile la iesirea din statia de tratare, la consumator, a apei îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente, a ghetii alimentare fabricate din apă potabilă si a apei folosite în industria alimentară;

g) referat de evaluare – documentul întocmit de către evaluatorul desemnat, în urma analizării documentatiei depuse de solicitant si a vizitei la fata locului, care stă la baza procesului de înregistrare si care contine recomandarea în baza căreia Ministerul Sănătătii înregistrează laboratoarele;

h) solicitant – persoana juridică ce face demersurile necesare prevăzute de legislatia în vigoare în vederea înregistrării laboratorului al cărui reprezentant legal este.

Art. 3. – (1) Înregistrarea laboratoarelor se face în functie de tipul de monitorizare, în conformitate cu Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) laboratoare care efectuează monitorizarea de control;

b) laboratoare care efectuează monitorizarea de control si de audit a calitătii apei potabile.

(2) Monitorizarea de control a calitătii apei potabile se poate face de către orice laborator care respectă prevederile privind analiza calitătii apei potabile, conform legislatiei în vigoare, si este înregistrat în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.

(3) Monitorizarea de audit a calitătii apei potabile se realizează numai de către laboratoarele apartinând Ministerului Sănătătii.

Art. 4. – (1) În situatia în care un laborator subcontractează anumite analize, trebuie să se asigure că laboratorul subcontractat este la rândul său înregistrat pentru analizele respective, conform prezentului ordin.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) laboratorul care subcontractează trebuie să aducă la cunostintă în scris acest fapt atât clientului, cât si autoritătii teritoriale de sănătate publică.

Art. 5. – (1) Înregistrarea laboratoarelor pentru efectuarea monitorizării de control si de audit se face pentru analiza parametrilor prevăzuti în Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Înregistrarea laboratoarelor în vederea prelevării de probe se realizează numai în conditiile în care laboratorul realizează analizele parametrilor prevăzuti în Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. – Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, în conditiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării. În vederea reînnoirii înregistrării se reia procedura de înregistrare cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea înregistrării.

Art. 7. – (1) În vederea înregistrării solicitantul depune la DSPMS următoarele documente:

a) cererea de înregistrare în Registru, conform modelului prezentat în anexa nr. I;

b) referatul de evaluare, eliberat în conformitate cu prevederile art. 8.

(2) Laboratorul sau societatea comercială care are mai multe sedii cu personal diferit va face demersurile necesare de înregistrare pentru fiecare dintre laboratoarele sale.

Art. 8. – (1) Referatul de evaluare în vederea înregistrării laboratoarelor se eliberează de institutele de sănătate publică Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara.

(2) Formatul standardizat al referatului de evaluare este prezentat în anexa nr. II.

(3) Referatul de evaluare se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei, în baza dosarului de înregistrare întocmit conform documentelor prezentate în anexa nr. III si a unei vizite de evaluare la fata locului.

(4) Institutiile prevăzute la alin. (1) în coordonarea Institutului de Sănătate Publică Bucuresti elaborează un ghid privind criteriile de functionare a laboratoarelor de monitorizare a calitătii apei potabile, în vederea înregistrării la Ministerul Sănătătii, care se va publica pe site-ul propriu al fiecărei institutii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(5) Pentru laboratoarele acreditate din punctul de vedere al calitătii, referatul de evaluare se întocmeste numai pe baza dosarului depus, dacă certificatul de acreditare include în mod detaliat apa potabilă ca matrice analizată si parametrii prevăzuti de Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. – (1) Evaluarea dosarului se face de către evaluatorii desemnati prin decizie a conducătorilor institutiilor enumerate la art. 8 alin. (1), în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Evaluatorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să posede diplomă universitară si cunostinte profesionale de profil;

b) să posede experientă de lucru în laborator de minimum 5 ani;

c) să posede diploma de absolvire a unui curs de auditori de la o institutie de profil;

d) să nu se afle în conflict de interese.

Art. 10. – (1) DSPMS, pe baza referatului de evaluare, eliberează o rezolutie tipizată, conform anexei nr. IV, efectuează înregistrarea si informează în scris solicitantul în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii la sediul său.

(2) Ministerul Sănătătii, prin DSPMS, comunică laboratorului tipul de monitorizare de audit/control, analizele si metodele de analiză pentru care este înregistrat în Registru, precum si numărul de cod al acestuia. Comunică laboratorului, de asemenea, dacă acesta este înregistrat si pentru prelevare de probe.

Art. 11. – (1) Toate laboratoarele supuse procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii pot primi cel putin câte o vizită de supraveghere.

(2) Vizita de supraveghere este anuntată în prealabil si este efecutată de către un evaluator desemnat de institutia care detine dosarul de evaluare a laboratorului în cauză.

(3) Vizita de supraveghere se finalizează cu un referat care se adaugă la dosarul laboratorului.

Art. 12. – Dacă la vizita de supraveghere laboratorul nu Ondeplineste conditiile impuse de procedura prevăzută de prezentul ordin, acesta va primi un termen pentru punerea în aplicare a actiunilor corective sau, în caz de neconformare, este radiat din Registru prin decizie a directorului DSPMS, în baza unui referat elaborat de către evaluator.

Art. 13. – În situatia în care laboratorul nu este de acord cu decizia luată de a nu fi înregistrat sau de radiere din Registru, poate face contestatie la DSPMS, care va desemna o comisie alcătuită din 3 evaluatori care vor analiza cazul si vor elabora o recomandare finală.

Art. 14. – (1) Laboratoarele înregistrate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza înregistrării lor.

(2) Laboratoarele trebuie să facă cunoscută, în scris, institutiei care a făcut referatul de evaluare orice modificare pe care intentionează să o facă si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor de înregistrare, cu cel putin 90 de zile înainte de punerea în aplicare a modificării. Laboratoarele vor comunica în scris si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) În conditiile alin. (2), evaluatorul va face un nou referat de evaluare pe care îl va adăuga la dosarul laboratorului si, în cazul în care noile informatii presupun modificări în Registru, informează în scris DSPMS, în decurs de 10 zile, în vederea operării modificărilor respective.

Art. 15. – (1) Laboratoarele înregistrate trebuie să participe la comparări interlaboratoare cel putin o dată pe an sau la cererea expresă a directorului DSPMS, pentru toti parametrii care fac obiectul înregistrării.

(2) Laboratorul National de Referintă din Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, în colaborare cu laboratoarele institutiilor prevăzute la art. 8 alin. (1), este responsabil de organizarea de programe de comparări interlaboratoare.

Art. 16. – (1) Decizia de retragere a înregistrării unui laborator determină actualizarea Registrului.

(2) În situatia în care un laborator solicită radierea din Registru, această hotărâre trebuie înaintată DSPMS cu minimum 90 de zile înainte de încetarea activitătii.

(3) Radierea din Registru va fi însotită de retragerea numărului de cod care nu va mai fi alocat unui alt laborator.

Art. 17. – (1) Costurile pentru întocmirea referatului de evaluare se suportă de către solicitant.

(2) Cheltuielile generate de procesul de evaluare, de evaluare în urma contestatiei si/sau de supraveghere a laboratoarelor se suportă de către solicitant.

(3) Cheltuielile de monitorizare a calitătii apei potabile se suportă de către client (a se întelege client în sensul prezentului ordin), conform devizului întocmit în conformitate cu prevederile legale între părtile contractante.

Art. 18. – DSPMS, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, institutele de sănătate publică Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara/Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 19. – Anexele nr. I–IV fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 20. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 764.

 

ANEXA Nr. I

 

CERERE

pentru solicitarea înregistrării în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile al Ministerului Sănătătii

 

Domnule Director,

Subsemnatul ................................................................................................................................,

laborator acreditat     neacreditat , solicit înregistrarea la Ministerul Sănătătii – Directia de sănătate publică, în vederea prelevării  analizării  probelor de apă potabilă, pentru realizarea programului de monitorizare pe anul ....... .

Solicitant:

 

Solicitantul este un laborator cu personalitate juridică     Da  / Nu 

Denumirea si adresa completă (telefon/fax/e-mail) ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului ............................................................. CUI ....................................................

 

 

 

Organizatia care are personalitate juridică:

 

Denumirea si adresa completă (telefon/fax/e-mail) ...............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

Numele si adresa completă ale persoanei la care se găseste dosarul tehnic al laboratorului

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

 

Ministerul Sănătătii

Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile

Domnului/Doamnei Director al Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii

 

ANEXA Nr. II

 

REFERAT DE EVALUARE

 

Institutia: .....................

Evaluator: ...................

Numele: ......................

Telefon: ......................

Prenumele: ...................

E-mail: ..........................

Functia: .................

Activitătile evaluate

Referiri la documentele,

încăperile, instrumentele etc.

evaluate

Dacă au fost adecvate,

se va scrie DA

Dacă au fost inadecvate,

se va explicita

Organizatia/laboratorul si personalul

 

 

Spatii

 

 

Metode de analiză

 

 

Echipamente

 

 

Reactivi si consumabile

 

 

Modul de manipulare a probelor

 

 

Buletine de analiză:

locul de prelevare, timpul, data si numărul de identificare al probei

 

 

Pot constitui un suport de decizie pentru autoritătile de sănătate publică?

 

 

Modul de tratare a reclamatiilor de la clienti

 

 

Evaluarea directă a modului de efectuare a determinărilor analitice (în timpul vizitei)

Enumerati parametrii si metodele de analiză evaluate direct

 

 

Alte remarci

 

 

 

Concluziile evaluării:

A. Evaluarea personalului

Calificarea personalului

Evaluarea va evidentia dacă persoana are/nu are cunostinte adecvate despre metodele de analiză, instrumentele utilizate, raportarea rezultatelor etc.

B. Evaluarea laboratorului

În concluzie, cerintele sunt/nu sunt îndeplinite.

Lista parametrilor pentru care se solicită înregistrarea: ................................................................

Evaluat de către evaluatorul, data, semnătura .............................................................................

 

ANEXA Nr. III

 

DOCUMENTELE

necesare în vederea obtinerii referatului de evaluare

 

În vederea obtinerii referatului de evaluare, solicitantul depune la sediul uneia dintre institutiile enumerate la art. 8 alin. (1) din ordin următoarele documente:

I. cererea de înregistrare conform anexei nr. I la ordin;

II. dosarul tehnic pentru înregistrarea laboratorului, care va contine:

a) organigrama organizatiei/laboratorului;

b) lista membrilor personalului de laborator si CV-urile acestora;

c) schita spatiului de laborator si anexele aferente;

d) lista aparaturii din dotare;

e) copii de pe certificatele de etalonare/verificare metrologică a echipamentelor;

f) dovezi ale existentei sau ale constructiei unui sistem al calitătii în conformitate cu standardele în vigoare;

g) lista parametrilor chimici, microbiologici si de radioactivitate pentru care se solicită înregistrarea, incluzând lista metodelor de analiză utilizate si a metodelor de prelevare, cu respectarea cerintelor prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 311/2004 (precizia, acuratetea si limita de detectie a metodei);

h) raportul de activitate (numărul de prelevări de probe si numărul de analize efectuate pentru parametrii pentru care se solicită înregistrarea) pentru 12 luni precedente cererii, pentru laboratoarele cu activitate a cărei durată este mai mare de un an de zile;

i) dovezi în ceea ce priveste controlul intern de calitate si rezultatele controlului extern de calitate;

j) formatul buletinului de analiză;

k) modalitatea de comunicare electronică a buletinului de analiză (e-mail);

l) lista tarifelor utilizate;

III. declaratia pe propria răspundere:

Subsemnatul/subsemnata ......................................................., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat/eliberată la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ...................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......................, având calitatea/functia de ..........................., reprezentant al .............................., declar pe propria răspundere că îndeplinesc următoarele cerinte:

– am întocmit o procedură scrisă de colaborare cu autoritatea de sănătate publică teritorială;

– cunosc si respect procedurile privind esantionarea, recoltarea, transportul, pregătirea si analiza probelor si modul de transmitere a rezultatelor obtinute;

– întocmesc proceduri privind efectuarea, transmiterea, păstrarea si protectia înregistrărilor urmărite, conform programului de monitorizare al clientului, care trebuie să fie vizat de autoritatea de sănătate publică teritorială;

– cunosc si aplic procedurile de actiune în cazul depăsirii valorilor limită specificate, care sunt stabilite de comun acord cu autoritatea de sănătate publică teritorială si cu clientul;

– dispun de proceduri de verificare a rezultatelor care să asigure corectitudinea datelor transmise clientului si autoritătilor de sănătate publică;

– respect si aplic normele sanitare pe baza cărora s-a făcut înregistrarea laboratorului.

 

Data

.................

Semnătura

.........................

 

ANEXA Nr. IV

 

FORMULAR

de confirmare a înregistrării

 

Laboratorul: ......................................

Codul de înregistrare: .....................

Data evaluării: .................................

Evaluatorul: ......................................

 

 

DA/Comentariu

Evaluatorul a efectuat evaluarea conform procedurii

 

Actiunile corective recomandate au fost puse în practică (dacă este cazul)

 

Alte comentarii

 

Evaluatorul recomandă înregistrarea si semnează raportul de evaluare

 

 

Concluzie:

Înregistrat pentru monitorizare de control  de audit  prelevare de probe 

Neînregistrat 

Anexe: 1. Lista parametrilor pentru care s-a solicitat înregistrarea

2. Metodele de analiză pentru care este autorizat

Semnătura directorului Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii