MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 732         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 330 din 28 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. – Ordonantă privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005

 

890. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 330

din 28 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Institutul Academic de Consultantă, Instruire, Editură si Servicii “Tehnoeconomia Europeană“ din Bucuresti în Dosarul nr. 11.858/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti si de Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 11.363/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă, pentru Institutul Academic de Consultantă, Instruire, Editură si Servicii “Tehnoeconomia Europeană“ din Bucuresti, domnul Ionel  Popescu, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Împuternicitul autorului exceptiei depune la dosarul cauzei o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public nu este de acord cu acordarea unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând asupra cererii formulate, având în vedere dispozitiile art. 14 din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare.

Având în vedere exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 58D/2005 si nr. 271D/2005, Curtea pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 271D/2005 la Dosarul nr. 58D/2005, care este primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat în numeroase rânduri, statuând că acestea nu contravin Constitutiei.

Referitor la dispozitiile art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, arată că acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Public apreciază că aceste dispozitii legale nu aduc atingere accesului liber la justitie si nici dreptului la apărare, nu afectează dreptul la viată si la integritate fizică si psihică si nici nu restrânge exercitiul drepturilor sau libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 11.858/2004 de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, si Încheierea din 8 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 11.363/2004 de Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Exceptia a fost ridicată de Institutul Academic de Consultantă, Instruire, Editură si Servicii “Tehnoeconomia Europeană“ din Bucuresti si Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu în cauze civile având ca obiect contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că textele de lege criticate aduc atingere dreptului la apărare, consacrat de art. 24 din Constitutie, întrucât blocarea tuturor conturilor face imposibilă atât achitarea cautiunii impuse de către instantă, cât si a onorariului unui avocat ales. De asemenea, arată că, fiind persoane juridice, din punct de vedere legal nici nu este posibilă achitarea în numerar a cautiunii impuse de instantă, singura variantă fiind plata din cont. Dispozitiile legale criticate încalcă astfel atât accesul liber la justitie, cât si dreptul la apărare. Totodată, aceste reglementări constituie un veritabil atac la integritatea psihică a asociatilor societătilor comerciale, contravenind astfel art. 22 din Constitutie.

Autorii exceptiei consideră, de asemenea, că prin instituirea acestei cautiuni, în conditiile în care conturile sunt blocate printr-o adresă de poprire, are loc o restrângere nejustificată a exercitiului unor drepturi si libertăti, fiind încălcate si prevederile art. 53 din Constitutie.

Totodată, dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă împiedică accesul liber la justitie, deoarece lasă la latitudinea exclusivă a instantei de judecată stabilirea cuantumului cautiunii si posibilitatea de a acorda sau nu suspendarea executării silite, chiar în situatia depunerii cautiunii.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au fost edictate în vederea asigurării reparării prejudiciilor ce ar putea fi suferite de creditor în eventualitatea suspendării executării. Pe de altă parte, art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, stabileste criteriul în functie de care băncile, ce au calitatea de terti popriti, transformă în monedă natională sumele existente în valută în conturile debitorilor, poprite în vederea realizării creantelor bugetare.

În acest context, instanta consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin art. 16 din Constitutie, întrucât acestea se aplică fără discriminare oricărei persoane care se găseste în situatia avută în vedere de legiuitor. Cât priveste încălcarea dreptului la integritate psihică al asociatiilor societătii comerciale obligate să se conformeze dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă si celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, instanta arată că nu poate fi primită această critică, întrucât asupra acestor persoane nu sunt exercitate constrângeri psihice. De asemenea, apreciază că nu este încălcat nici principiul liberului acces la justitie, deoarece legiuitorul are competenta de a stabili anumite conditii în ceea ce priveste exercitarea dreptului la apărare, a libertătilor si intereselor legitime ale persoanei.

Totodată, arată că în măsura în care, în patrimoniul persoanei aflate în ipoteza normelor legale criticate, nu se găsesc alte elemente de activ în afară de cele indisponibilizate, aceasta are dreptul constitutional de a solicita numirea unui avocat din oficiu.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În acest sens arată că cerinta depunerii unei cautiuni, prevăzută de art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, nu îngrădeste accesul liber la justitie, potrivit căruia orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, dar în limitele si cu respectarea exigentelor legale. De altfel, modalitatea de reglementare prevăzută de textul de lege criticat reprezintă o optiune legislativă, în deplină conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2) privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti. Totodată, instanta retine împrejurarea că judecătorul nu are libertatea de a stabili cautiuni exorbitante, si aceasta chiar dacă legea nu fixează anumite limite, un eventual abuz al instantei, în acest sens, putând fi sanctionat prin exercitarea de către debitor a căilor de atac prevăzute de lege, fiind respectat astfel principiul liberului acces la justitie. De asemenea, obligarea la plata unei cautiuni nu aduce atingere dreptului persoanei la judecată în termen rezonabil, întrucât prin aceasta nu se prelungeste în mod nejustificat termenul de solutionare a cauzei. În plus, instanta apreciază că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu instituie nici o diferentă de tratament juridic, stabilirea unor reguli speciale de procedură neexcluzând egalitatea părtilor, întrucât aceste reguli speciale se aplică oricărei persoane care este parte într-un litigiu supus acestor reguli, în spetă tuturor persoanelor care înteleg să introducă o contestatie la executare si să solicite în cadrul acesteia suspendarea executării silite.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, referitor la dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie, prin care s-a statuat, în numeroase rânduri, că textul de lege criticat este constitutional. În ceea ce priveste dispozitiile art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, se arată că acestea nu aduc atingere art. 16 din Constitutie, care consacră egalitatea în drepturi, întrucât se aplică fără discriminare sau privilegii tuturor celor aflati în situatia prevăzută de norma legală. De asemenea, apreciază că acest text de lege nu contravine nici art. 22 din Constitutie, deoarece nu cuprinde dispozitii de natură a leza integritatea fizică si psihică sau a impune tratamente inumane ori degradante la care să fie supusi asociatii societătii comerciale obligate să respecte art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003. Cât priveste critica privind înfrângerea dreptului la apărare, arată că acest drept constitutional poate fi asigurat de un avocat din oficiu, la solicitarea persoanei al cărei patrimoniu este alcătuit numai din elementele indisponibilizate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens apreciază că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor de judecată si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Astfel, dispozitiile art. 144 alin. (2) din Codul de procedură fiscală reprezintă o reglementare procedurală, potrivit căreia, în cazul urmăririi prin poprire, dacă sumele urmăribile existente în contul băncii tertului poprit sunt în valută, această bancă este autorizată să efectueze convertirea sumelor în lei, ceea ce asigură realizarea creantei în monedă natională. Ca atare, în opinia Guvernului dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, ci, dimpotrivă, asigură îndeplinirea cerintelor acestora.

Referitor la art. 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă, arată că prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 346/2003 si Decizia nr. 67/2004, Curtea a statuat, în mod constant, că aceste dispozitii legale sunt constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si cele ale art. 144 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sunt constitutionale. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a acestor texte de lege raportată la art. 16 din Constitutie, arată că aceste dispozitii legale nu contin măsuri discriminatorii care să contravină principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, acestia beneficiind de un tratament juridic egal. De asemenea, Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate a art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă fată de art. 21 alin. (2) din Constitutie, cu atât mai mult cu cât dispozitiile legale criticate constituie norme de procedură, conforme cu art. 126 alin. (2) din Constitutie. Cu privire la contrarietatea dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă cu prevederile art. 24 din Constitutie, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie, respectiv Decizia nr. 67/2004 si Decizia nr. 289/2004. Cât priveste critica de  neconstitutionalitate a art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă în raport cu art. 22 din Constitutie si cea a art. 144 alin. (2) din Codul de procedură fiscală cu referire la art. 21, 22 si 24 din Constitutie, Avocatul Poporului apreciază că prevederile constitutionale invocate nu au relevantă în cauza de fată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite în cauză de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si cele ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ordonantă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

– Art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă:

“Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.“;

– Art. 144 alin. (2) din Codul de procedură fiscală:

“În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri si disponibilităti în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimtământul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectivă.“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16, 21, 22, 24, 53 si 56 din Constitutie, care au următoarea redactare:

– Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.“;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“;

– Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.“;

– Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

– Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 56: “(1) Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la unele dintre prevederile constitutionale invocate în cauza de fată.

Astfel, în ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin Decizia nr. 67 din 24 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004, Curtea a constatat că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată. De asemenea, referitor la înfrângerea art. 24 din Constitutie, care consacră dreptul la apărare, cu acelasi prilej Curtea a retinut că, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, asupra cererilor de suspendare a executării silite instanta se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, astfel încât, cu prilejul exercitării acestei căi de atac, partea interesată poate formula toate apărările pe care le consideră necesare. Asa fiind, art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă este în concordantă cu prevederile constitutionale privind dreptul la apărare, precum si cu reglementările internationale cuprinse în art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil.

Cu privire la sustinerea autorilor exceptiei potrivit căreia dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravin principiului constitutional al liberului acces la justitie, prin Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Curtea a retinut că aceste dispozitii legale reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare, dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Instituirea obligatiei de plată a cautiunii ca o conditie a suspendării executării are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Prin aceeasi decizie Curtea a constatat că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă nici prevederile constitutionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor. Procedura contestatiei la executare asigură însă garantii suficiente pentru ocrotirea accesului liber la justitie, prin însusi faptul că le oferă părtilor posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau al însăsi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării si la restabilirea situatiei anterioare acesteia.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea observă că invocarea ca texte de referintă în cauza de fată a art. 16 alin. (3) si (4), art. 21 alin. (4), art. 22 si art. 56 din Constitutie nu are relevantă, domeniul de incidentă al acestora fiind cu totul altul decât cel al dispozitiilor legale deduse controlului, ceea ce înlătură de plano posibilitatea oricărei coliziuni între ele.

Cu privire la dispozitiile art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, Curtea constată că posibilitatea recunoscută băncilor, având calitatea de tert poprit, de a proceda la convertirea în lei a sumelor în valută supuse urmăririi, fără consimtământul titularului de cont, nu relevă, prin ea însăsi, nici o contradictie cu textele constitutionale de referintă, fiind impusă de exigenta legală potrivit căreia plătile, deci inclusiv realizarea creantelor bugetare, se efectuează numai în moneda natională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Institutul Academic de Consultantă, Instruire, Editură si Servicii “Tehnoeconomia Europeană“ din Bucuresti în Dosarul nr. 11.858/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti si de Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 11.363/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – Pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatii, de către proprietarii acestora, în regie proprie sau prin antreprenori autorizati, se abilitează Agentia Natională pentru Locuinte să achizitioneze materialele si produsele necesare pe care să le pună la dispozitie proprietarilor caselor, prin primăriile comunelor de care acestea apartin.

Art. 2. – Achizitiile prevăzute la art. 1 se finantează din resursele alocate de la bugetul de stat pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – În aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonantă, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundatiilor din anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

 

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Comisiile comunale, orăsenesti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor judetene si a comisiei municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări si vor lua măsurile necesare pentru respectarea si aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 3. – Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor asigura realizarea atributiilor si responsabilitătilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si vor propune Guvernului măsurile necesare.

Art. 4. – Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 890.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a