MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 316 din 14 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

906. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru judetul Galati

 

907. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru judetul Suceava

 

908. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Festivalului National de Teatru “I.L. Caragiale“

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

167. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remuneratiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 316

din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nadosim M“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.292/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Consideră că prevederile art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000 sunt conforme prevederilor constitutionale ale art. 16 si ale art. 41 alin. (1), întrucât alegerea liberă a profesiei si a locului de muncă presupune si îndeplinirea unor conditii de competentă si experientă specifice. În ceea ce priveste dispozitiile art. 9 lit. d) din Legea nr. 156/2000, arată că acestea dau expresie prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Astfel, contractele încheiate de agentii de ocupare a fortei de muncă cu persoane fizice si organizatii patronale din străinătate este necesar să cuprindă oferte ferme de locuri de muncă, deoarece aceste clauze contractuale urmează să fie incluse în contractele individuale de muncă încheiate între cetătenii români si angajatorii străini. În lipsa acestora, contractele individuale de muncă ar fi lipsite de elementele lor esentiale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 11.292/2004, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de contestatoarea Societatea Comercială “Nadosim M“ – S.R.L. din Bucuresti într-o cauză civilă având ca obiect anularea procesului-verbal de constatare a unei contraventii, întocmit de un inspector din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, statuat de art. 16 din Constitutie, întrucât creează o discriminare – în ceea ce priveste angajarea – între persoanele care au experientă în domeniul fortei de muncă si cele care nu au o astfel de experientă. Textul de lege criticat “blochează accesul la angajare pe considerentul experientei“ si “pune angajatorul în situatia de a încălca dreptul constitutional al persoanei constând în libertatea alegerii locului de muncă“, fiind astfel contrar art. 41 alin. (1) din Constitutie. Referitor la art. 9 lit. d) din Legea nr. 156/2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, sustine că încalcă dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care impune statului obligatia de a asigura libertatea comertului si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, deoarece “blochează accesul la activitatea de mediere de preexistenta unor contracte“.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, este întemeiată, întrucât acest text este contrar prevederilor art. 16 si art. 41 alin. (1) din Constitutie. Prin textul criticat “se creează o discriminare între persoanele care au experientă în domeniul fortei de muncă si cele care nu au experientă în acest domeniu si se blochează accesul la angajare pe considerentul experientei“; “legiuitorul nu a stabilit ce se întelege prin personal cu experientă în domeniul fortei de muncă, astfel încât măsura restrângerii alegerii locului de muncă poate fi aplicată în mod discriminatoriu“. Exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate a art. 9 lit. d) din Legea nr. 156/2000, instanta consideră că aceasta este neîntemeiată, dispozitiile de lege criticate fiind conforme cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate “nu contravine principiilor economiei de piată si nici obligatiilor statului în acest domeniu, prin aceste dispozitii urmărindu-se protectia socială a muncii“; “dacă nu ar exista contracte care să contină oferte ferme de locuri de muncă, agentul de ocupare a fortei de muncă nu ar putea asigura includerea elementelor cu caracter minimal în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin si angajatul cetătean român“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestei opinii, arată că art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000 nu creează discriminare între persoanele care au experientă si cele care nu au experientă în domeniul fortei de muncă, “întrucât principiul egalitătii cetătenilor în fata legii nu presupune uniformitate, ci faptul că la situatii diferite trebuie aplicat un tratament juridic diferentiat, care, în spetă, este fundamentat pe desfăsurarea, de către agentii de ocupare a fortei de muncă, a activitătii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate“. Textul nu este contrar nici prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitutie, “întrucât dreptul la muncă nu este îngrădit în situatia în care specificul activitătii desfăsurate impune obligativitatea experientei, astfel cum a fost statuată de legiuitor în virtutea atributiilor sale“. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 lit. d) din Legea nr. 156/2000, apreciază că nici aceasta nu este întemeiată.

Textul de lege criticat “vizează protectia socială a muncii, necontravenind principiilor economiei de piată si nici obligatiilor pe care statul le are în acest domeniu“, iar inexistenta unor contracte care să contină oferte ferme de locuri de muncă “ar conduce la imposibilitatea agentului de ocupare a fortei de muncă de a include în contract elementele prevăzute de legiuitor la art. 10 din Legea nr. 156/2000“.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate este neîntemeiată. Legea nr. 156/2000 a fost adoptată “pentru a oferi o protectie socială corespunzătoare cetătenilor români care lucrează în străinătate si pentru a reglementa activitatea agentilor de ocupare a fortei de muncă“. În cuprinsul legii s-au stabilit anumite conditii pe care trebuie să le îndeplinească agentii de ocupare a fortei de muncă pentru a putea media angajarea cetătenilor români în străinătate, conditii ce “nu contravin principiilor economiei de piată si nici obligatiilor statului în acest domeniu, prin acest act normativ urmărindu-se protectia socială a muncii“. Guvernul sustine că, “dacă nu ar exista contracte care să contină oferte ferme de locuri de muncă, agentul de ocupare a fortei de muncă nu ar putea asigura includerea elementelor cu caracter minimal în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin si angajatul cetătean român“. Tinând seama de complexitatea activitătii pe care o desfăsoară cei ce se ocupă de plasarea fortei de muncă, cerinta referitoare la existenta experientei în domeniul fortei de muncă este justificată, astfel încât nu se încalcă nici principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor si nici dreptul la muncă al acestora. Prin adoptarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate “a fost asigurată o mai bună constientizare si responsabilizare a agentilor de ocupare a fortei de muncă în stăinătate pentru ca serviciile de mediere pe care le desfăsoară să fie realizate în mod eficient si operativ“.

Avocatul Poporului si-a exprimat opinia în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Dispozitiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, “prin conditionarea încadrării unei persoane într-o anumită muncă, de o anumită experientă profesională“ nu îngrădesc dreptul la muncă. Precizează că prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie “nu pot fi interpretate în sensul că orice persoană, oricând, poate opta pentru exercitarea unei profesii ori a unei meserii sau pentru alegerea oricărui loc de muncă, fără a avea pregătirea si calificarea corespunzătoare“. În punctul de vedere se arată că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate a art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000 prin raportare la art. 16 din Constitutie, deoarece “exigenta experientei profesionale în vederea încadrării în muncă nu este de natură discriminatorie între cetăteni, întrucât principiul egalitătii si nediscriminării nu are semnificatia instituirii unei uniformităti, ci permite ca în situatii diferite să se aplice un tratament juridic diferit când acesta se justifică în mod rational si obiectiv“. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 lit. d) din lege, aceasta nu este întemeiată, întrucât “conditionarea prin textul legal criticat a preexistentei unor contracte care contin oferte ferme pentru locuri de muncă pentru desfăsurarea activitătii de mediere a angajării cetătenilor români în stăinătate nu este de natură să contravină libertătii comertului, ci asigură protectia concurentei loiale si creează cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, astfel cu a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 592/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002. Cuprinsul textelor de lege criticate este următorul:

– Art. 9 lit. b) si d): “Agentii de ocupare a fortei de muncă pot desfăsura activitatea de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele conditii:

(...)

b) au încadrat în muncă personal cu experientă în domeniul fortei de muncă;

(...)

d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din străinătate, după caz, contracte care contin oferte ferme de locuri de muncă;“.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, ale art. 41 alin. (1) si ale art. 135 alin. (2) lit. a). Din motivarea exceptiei însă, în ceea ce priveste art. 16 din Constitutie, rezultă că autorul acesteia îsi raportează critica doar la prevederile alin. (1) al acestui articol. Cuprinsul textelor constitutionale invocate este următorul:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 41 alin. (1): “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă.“;

– Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate impune agentilor de ocupare a fortei de muncă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 9, necesare pentru desfăsurarea activitătii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate. Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, conditia stabilită la art. 9 lit. b) privind încadrarea de personal cu experientă în domeniul fortei de muncă este neconstitutională prin aceea că, pe de o parte, creează o discriminare la angajare între cetătenii care au experienta cerută si cei care nu au dobândit o asemenea experientă, iar pe de altă parte, îngrădeste libertatea alegerii locului de muncă. Curtea constată că, în realitate, dispozitia de lege criticată nu instituie nici privilegii, nici discriminări între cetăteni, astfel încât nu se poate sustine că ar încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, tratamentul egal impunându-se doar pentru cetătenii aflati în situatii identice.

Sub acest aspect Curtea Constitutională a retinut în mod constant că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În plus, asa după cum Curtea Constitutională a statuat, de exemplu în Decizia nr. 233 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004, “Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de muncă nu înseamnă că orice persoană, oricând si în orice conditii, poate exercita profesia sau meseria pe care o doreste. Alegerea profesiei si a meseriei presupune, înainte de toate, pregătirea si calificarea corespunzătoare în vederea exercitării acestora“. Din această perspectivă, nici prin raportare la prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie nu se poate sustine că este neconstitutională conditionarea instituită prin dispozitiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 156/2000. În legătură cu neconstitutionalitatea art. 9 lit. d) din Legea nr. 156/2000 Curtea constată că obligatia agentilor de ocupare a fortei de muncă de a încheia cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din străinătate contracte care contin oferte ferme de locuri de muncă se justifică prin scopul însusi al Legii nr. 156/2000, acela de a asigura protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate.

Asa fiind, nu pot fi retinute sustinerile autorului exceptiei în sensul cărora aceste prevederi sunt contrare art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Curtea observă că textul de lege criticat dispune chiar în sensul prevederii constitutionale invocate, dând astfel expresie preocupării statului privind asigurarea protectiei concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) si d) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nadosim M“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 11.292/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru judetul Galati

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 380.000 lei (RON), constând în 100 tone motorină si 5 tone ulei de motor necesare functionării utilajelor din zonele afectate de inundatii, în vederea creării conditiilor revenirii populatiei sinistrate la o viată normală în localitătile din judetul Galati.

Art. 2. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse“, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Institutia Prefectului Judetului Galati.

(2) Reîntregirea stocului de motorină cu cantitatea de 100 tone se va face în anul 2006, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. – (1) Transportul produselor până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Galati se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto specializate ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat sau pe calea ferată.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea, încărcarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor se va face prin grija Institutiei Prefectului Judetului Galati, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. – (1) Institutia Prefectului Judetului Galati va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Galati în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 906.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 72.000 lei (RON), constând în 20 tone motorină necesară executării lucrărilor urgente în vederea revenirii la o viată normală a persoanelor sinistrate din judetul Suceava, ale căror case si curti au fost inundate.

Art. 2. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse“, după caz, cantitatea de motorină aprobată a fi scoasă din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Institutia Prefectului Judetului Suceava.

(2) Reîntregirea stocului de motorină cu cantitatea de 20 tone se va face în anul 2006, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. – (1) Transportul produsului până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Suceava se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto specializate ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat sau pe calea ferată.

(2) Cheltuielile legate de manipularea, încărcarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor se va face prin grija Institutiei Prefectului Judetului Suceava, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. – (1) Institutia Prefectului Judetului Suceava va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Suceava în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 907.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Festivalului National de Teatru “I.L. Caragiale“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, cu suma de 600 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 6–13 noiembrie 2005, a Festivalului National de Teatru “I.L. Caragiale“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru finantarea cheltuielilor de transport intern si international, a cheltuielilor privind onorariile, cazarea si diurnele, precum si a cheltuielilor de productie.

Art. 2. – Finantarea se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Uniunea Teatrală din România – UNITER, cu plata în avans, în cuantum de 180 mii lei (RON), pentru organizarea actiunii prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 4. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 908.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a remuneratiilor stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national

 

Având în vedere dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, remuneratiile stabilite în sumă fixă, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/1999 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor, modificate pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 8 august 2005.

Nr. 167.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABELUL

cuprinzând remuneratiile datorate pentru utilizarea operelor muzicale în scop ambiental

 

Utilizatori

Remuneratii

actualizate cu indicele inflatiei

113,8% aferent perioadei

1 ianuarie 2004 – 30 iunie 2005

(RON)

A. Unităti de alimentatie publică (restaurante, baruri, berării, birturi, cofetării, pizzerii,

plăcintării, fast-food si orice asemenea unităti) si săli de jocuri*) (remuneratii/lună)

 

1. În orase sau în statiuni balneoclimaterice:

 

a) cu suprafata de până la 100 m2, sau în spatii deschise

36

b) cu suprafata cuprinsă între 100–200 m2

54

c) cu suprafata cuprinsă între 200–500 m2

72

d) cu suprafata de peste 500 m2 (supermarket)

108

2. În comune si în sate:

 

a) cu suprafata până la 50 m2

18

b) cu suprafata de peste 50 m2

27

B. Unităti comerciale sau de prestări cu activitate continuă**) (remuneratii/lună)

 

1. În orase sau în statiuni balneoclimaterice:

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 sau în spatii deschise

18

b) cu suprafata cuprinsă între 100–200 m2

36

c) cu suprafata cuprinsă între 200–500 m2

54

d) cu suprafata de peste 500 m2

72

2. În comune si în sate:

 

a) cu suprafata de până la 50 m2

18

b) cu suprafata de peste 50 m2

29

C. Evenimente ocazionale (remuneratii/manifestatie)

 

a) Petreceri cu muzică (nunti cu dar si alte asemenea petreceri organizate de către particulari)

18

b) Petreceri organizate în cadrul unor colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, lansări

de carte sau de disc si alte reuniuni profesionale similare

72

D. Târguri si expozitii***) (remuneratii/zi)

 

1. Târguri, iarmaroace, talciocuri în aer liber

36

2. Târguri sau expozitii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale sau a bunurilor

de larg consum:

 

a) în spatii cu suprafata de până la 500 m2

54

b) în spatii cu suprafata de peste 500 m2

72

3. Expozitii de artă, stiintă, carte si altele asemenea:

 

a) în spatii cu suprafata de până la 200 m2

4

b) în spatii cu suprafata de peste 200 m

11

4. Standuri mobile, vehicule publicitare activând în spatii publice

18

E. Sport si agrement (remuneratii/lună)

 

1. Piscine, plaje, stranduri, pârtii pentru schi

18

2. Patinoare deschise publicului

36

3. Scoli de dans, centre de sănătate si de gimnastică aerobică

36

4. Săli de sport, patinoare si piscine de antrenament sportiv

18

5. Parcuri de distractie, orăsele si sate de vacantă

54

6. Orăsele ale copiilor, serbări, alte activităti dedicate copiilor

36

F. Turism****) (remuneratii/lună)

 

1. Hoteluri până la categoria 3 stele, situate în statiuni balneoclimaterice:

 

a) cu capacitate de cazare mică

18

b) cu capacitate de cazare medie (31–100 camere)

36

c) cu capacitate de cazare mare

54

2. Hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, situate în orase:

 

a) cu capacitate de cazare mică

22

b) cu capacitate de cazare medie (31–100 camere)

36

c) cu capacitate de cazare mare

65

3. Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare

143

4. Unităti de cazare montane, moteluri, cabane, amenajamente cu căsute de vacantă, campinguri

18

5. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

18

G. Transporturi*****) (remuneratii/mijloc de transport/lună)

 

1. Transporturi rutiere de pasageri cu:

 

a) autobuze, troleibuze, tramvaie

11

b) microbuze si taxiuri

18

c) autocare în transport intern si international

54

d) vehicule de agrement (atelaje, trenulete, remorci, platforme)

18

2. Transporturi feroviare cu:

 

a) trenuri de pasageri în trafic intern

54

b) trenuri de pasageri în trafic international

72

c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern

54

d) vagoane-restaurant sau bar în trafic international

72

3. Transporturi aeriene de pasageri:

 

a) zboruri interne

54

b) zboruri continentale

108

c) zboruri transcontinentale

215

4. Transporturi pe apă de pasageri:

 

a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri

18

b) transporturi fluviale si maritime

54

5. Transport pe cablu de pasageri cu:

 

a) telecabine

18

b) ascensoare

4

H. Spatii de asteptare (remuneratii/lună)

 

1. Aeroporturi:

 

a) interne

36

b) internationale

72

2. Gări si statii de metrou (pentru fiecare statie):

 

a) în Bucuresti si în municipii resedintă de judet

36

b) în orase

29

c) săli de asteptare clasa I

22

3. Autogări

18


*) În calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activităti, remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plăti pentru fiecare activitate în parte. Cumulul remuneratiilor plătite nu va depăsi 10% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.

**) În calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile.

***) Remuneratiile aplicabile pentru târgurile si expozitiile organizate în afara oraselor sau în comune si sate vor fi reduse cu 40% fată de cele indicate în tabel.

****) Remuneratiile prevăzute pentru unitătile de cazare se percep numai în cazul existentei echipamentelor radio-tv în camere.

*****) La transportul de pasageri aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursă în parte, dar numai în cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar nu se plătesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apă sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, după caz).

 

ANEXA Nr. 2

(Tabelul nr. IV din anexa nr. 3

la Hotărârea Guvernului nr. 769/1999)

 

TABELUL Nr. IV

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în cadrul manifestărilor ocazionale si remuneratiile minimale pentru utilizarea operelor muzicale în cadrul manifestărilor ocazionale

 

Manifestările ocazionale

Procentul

pentru calculul

remuneratiei

Remuneratii actualizate

cu indicele inflatiei

113,8% aferent perioadei

1 ianuarie 2004 – 30 iunie 2005

(RON)

1. Parade stradale cu caracter festiv

1%

36/ora

2. Parade stradale cu caracter publicitar sau electoral

3%

72/ora

3. Muzică transmisă prin difuzoare, parade ori fanfare care deschid sau însotesc manifestări sportive

0,1%

Valoarea a 11 bilete

4. Spectacole de stradă istorice, de sunet si lumină, artificii etc.

1%

31/ora

5. Concursuri sportive în spatii publice (alergări, carting, auto-moto, ciclism etc.)

0,1%

31/ora