MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 august 2005

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 143/1999*)

privind ajutorul de stat

 


*) Republicată în temeiul art. XIV din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 143/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, si a fost modificată prin:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003), abrogată prin Legea nr. 603/2003;

– Legea nr. 603/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scopul legii

Art. 1. – Prezenta lege are ca scop reglementarea modalitătilor de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare si raportare a ajutorului de stat, în vederea creării si mentinerii unui mediu concurential normal.

 

Definirea, formele si modalitătile de acordare a ajutorului de stat

Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitătile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitătilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau amenintă să distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal.

(2) Sunt compatibile cu mediul concurential normal si se notifică Consiliului Concurentei:

a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate;

b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.

(3) Pot fi considerate compatibile numai ajutoarele de stat prevăzute la art. 23 care îndeplinesc conditiile pentru a fi autorizate, prevăzute în regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei.

(4) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către o întreprindere, fie în renuntarea la unele venituri viitoare – certe sau posibile – si care asigură unei întreprinderi un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obtinut în absenta acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat dacă ele conferă un avantaj anumitor regiuni, anumitor întreprinderi sau productiei anumitor bunuri ori prestării anumitor servicii.

(5) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

(6) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general si abstract sau orice sistem pe baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anume proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată sau într-un cuantum nedeterminat.

(7) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.

(8) Modalitătile de acordare a ajutorului de stat, fără a se limita la acestea, pot fi: subventii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor si impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale; garantii acordate de stat, de alte autorităti publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, în conditii preferentiale; participări cu capital ale statului, ale autoritătilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, dacă rata profitului acestor investitii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de către autorităti publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri apartinând domeniului privat al statului sau autoritătilor publice locale, sub pretul pietei.

 

Definirea ajutorului existent

Art. 3. – (1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schemă de ajutor care Ondeplineste una dintre următoarele conditii:

a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;

b) a fost autorizat de către Consiliul Concurentei;

c) Consiliul Concurentei nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege;

d) orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescriptie prevăzut la art. 28.

(2) Alocările specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurentei a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocări specifice de ajutoare.

 

Definirea ajutorului ilegal

Art. 4. – În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligatia notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurentei sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei în termen legal.

 

Definirea ajutorului interzis

 

Art. 5. – În sensul prezentei legi, ajutorul interzis este ajutorul de stat pentru care Consiliul Concurentei a emis o decizie de interzicere, dar a fost totusi acordat.

 

Persoanele interesate

Art. 6. – Persoanele interesate sunt considerate initiatorul ajutorului de stat, furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat si orice altă persoană, întreprindere sau asociatie de întreprinderi, incluzând asociatiile comerciale si asociatiile profesionale, afectate prin acordarea unui ajutor de stat.

 

Definirea întreprinderii

Art. 7. – În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăsoară activităti în scop lucrativ, total sau partial.

 

Definirea întreprinderii publice

Art. 8. – În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică se întelege orice întreprindere asupra căreia autoritătile publice pot exercita, direct sau indirect, o influentă determinantă în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guvernează activitatea acesteia.

 

Definirea initiatorului ajutorului de stat

Art. 9. – În sensul prezentei legi, initiatorul ajutorului de stat este acea autoritate abilitată să initieze proiecte de acte normative sau administrative ce implică acordarea unor ajutoare de stat. În această sferă se includ si initiativele legislative conform prevederilor Constitutiei României.

 

Definirea întreprinderii publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 10. – În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică ce activează în sectorul industriei prelucrătoare se întelege orice întreprindere publică al cărei obiect principal de activitate, reprezentând cel putin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfăsoară în domeniul industriei prelucrătoare. Activitătile care se includ în sectorul industriei prelucrătoare sunt cele din Clasificarea activitătilor din economia natională (CAEN), sectiunea D – Produse ale industriei prelucrătoare, subsectiunile DA până la DN inclusiv.

 

Definirea serviciului de interes economic general

Art. 11. – În sensul prezentei legi, prin serviciu de interes economic general se întelege acel serviciu prestat în conditii de piată, pentru care există obligatii impuse de autoritătile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu si/sau alte obligatii impuse.

 

Definirea drepturilor exclusive si speciale

Art. 12. – În sensul prezentei legi:

a) drepturile exclusive se definesc ca fiind drepturile acordate de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfăsura o activitate în cadrul unei zone geografice date;

b) drepturile speciale se definesc ca fiind drepturile care sunt acordate de o autoritate publică unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ care, în cadrul unei zone geografice date:

– limitează la două sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate să presteze un serviciu sau să desfăsoare o activitate;

– desemnează câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfăsurarea unei activităti;

– conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substantial capacitatea oricărei alte întreprinderi de a presta acelasi serviciu sau de a desfăsura aceeasi activitate în aceeasi zonă geografică, în conditii substantial echivalente.

 

Măsuri si ajutoare de stat care nu intră sub incidenta legii

 

Art. 13. – Acordarea ajutoarelor de stat pentru agricultură si piscicultură se realizează conform reglementărilor specifice.

 

CAPITOLUL II

Reguli procedurale

 

Autorizarea ajutorului de stat

Art. 14. – (1) Orice ajutor de stat, sub orice formă si indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu exceptia cazurilor când prezenta lege prevede altfel.

(2) Ajutoarele de stat sub formă de schemă sau ajutoare individuale, prevăzute în proiecte de acte normative sau în proiecte de acte administrative – legi, ordonante, ordonante de urgentă, hotărâri ale Guvernului etc. –, se notifică Consiliului Concurentei si se acordă numai după autorizarea lor de către acesta.

 

Notificarea ajutorului de stat

Art. 15. – (1) Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurentei, cu exceptia cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informatiile exacte si complete, cerute de Consiliul Concurentei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege si cu reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) Notificarea va deveni efectivă la data când informatiile cuprinse în notificare sunt exacte si complete.

(4) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că informatiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificării.

 

Clauza suspensivă

Art. 16. – Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.

 

Examinarea notificării si initierea procedurilor

Art. 17. – (1) Consiliul Concurentei va examina notificarea de îndată ce o primeste.

(2) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens.

(3) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare.

(4) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigatii.

 

Termenele stabilite pentru initierea procedurilor si pentru decizii

Art. 18. – (1) Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile mentionate la art. 17 alin. (2)–(4), în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă, initiatorul/furnizorul fiind informat asupra acestei date.

(2) În cazul în care Consiliul Concurentei decide să deschidă o investigatie, va trebui să ia decizia finală în termen de cel mult 4 luni de la data deschiderii investigatiei.

(3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia deciziile mentionate în termenele stabilite, ajutorul poate fi acordat în mod legal după Onstiintarea prealabilă a Consiliului Concurentei si va deveni un ajutor existent.

(4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectivă.

 

Revocarea unei decizii

Art. 19. – Consiliului Concurentei poate revoca o decizie luată anterior, după prezentarea argumentelor de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, când decizia s-a bazat pe informatii incorecte primite pe parcursul procedurii si care au fost determinante în luarea acesteia.

 

Puteri de investigatie

Art. 20. – În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei are puterile de investigare prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Deciziile Consiliului Concurentei

 

Decizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent

Art. 21. – (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliului Concurentei analizează măsura notificată în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurentei analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.

(2) După o astfel de analiză, Consiliul Concurentei poate decide:

a) că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;

b) să autorizeze ajutorul de stat;

c) să autorizeze ajutorul de stat, impunând prin decizia sa conditii sau obligatii menite să asigure că acesta nu denaturează semnificativ mediul concurential normal si nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte;

d) să interzică acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denaturează semnificativ mediul concurential normal si afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte.

(3) Atunci când Consiliul Concurentei ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat si recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.

 

Decizii privind un ajutor existent

Art. 22. – (1) Dacă în urma activitătii de supraveghere a ajutoarelor de stat existente, prevăzută la art. 38, se constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurential normal sau afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurentei solicită furnizorului de ajutor de stat să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilitătii acestuia. Solicitarea Consiliului Concurentei poate să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent.

(2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurentei poate decide oprirea acordării ajutorului de stat existent sau poate impune conditii si obligatii menite să asigure compatibilitatea ajutorului de stat cu dispozitiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv si trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) se aplică si în cazul în care beneficiarul nu respectă decizia de autorizare a Consiliului Concurentei.

 

Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis

Art. 23. – (1) Consiliul Concurentei poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, conform regulamentelor sau instructiunilor specifice, cum sunt:

a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;

b) ajutor pentru întreprinderi mici si mijlocii;

c) ajutor pentru protectia mediului înconjurător;

d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de muncă;

e) ajutor pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate; ajutorul pentru mentinerea locurilor de muncă poate fi considerat ajutor de restructurare;

f) ajutor pentru dezvoltare regională;

g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin actiuni ca: săptămâni nationale, târguri internationale, magazine de prezentare si altele asemenea, cu conditia ca de acestea să poată beneficia toate întreprinderile interesate;

h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;

i) ajutor pentru proiecte mari de investitii;

j) orice alt ajutor în conditiile regulamentelor si instructiunilor privind ajutorul de stat ce vor fi emise, cu respectarea legislatiei în vigoare, de către Consiliul Concurentei.

(2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurentei trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiasi beneficiar.

(3) Sunt interzise măsurile ce constituie ajutor de stat, cum sunt:

a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte;

b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;

c) măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, fată de bunurile similare produse în tări participante la acorduri internationale la care România este parte si în care sunt prohibite astfel de discriminări.

 

CAPITOLUL IV

Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal si a ajutorului interzis

 

Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal

Art. 24. – (1) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.

(2) Curtea de apel poate dispune, prin ordonantă presedintială, suspendarea acordării ajutorului ilegal prevăzut de actul administrativ. Ordonanta poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că un ajutor de stat a fost instituit printr-un act normativ cu putere de lege, cu încălcarea prevederilor art. 14 si 15, sesizează autoritatea emitentă.

(4) Consiliul Concurentei informează concomitent furnizorul si beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisă autoritătii emitente.

(5) În termen de 10 zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), autoritatea emitentă este obligată să ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat.

(6) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), furnizorul si initiatorul sunt obligati să notifice Consiliului Concurentei în conformitate cu prevederile art. 14 si 15. Autoritatea emitentă, tinând cont de decizia Consiliului Concurentei, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.

 

Recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat interzis

Art. 25. – (1) În cazul în care Consiliul Concurentei emite o decizie de interzicere, ajutorul de stat interzis nu poate face obiectul de reglementare al vreunui act administrativ.

(2) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurentei va cere curtii de apel în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta si, pe cale de consecintă, să dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar.

(3) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ si în cazul în care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevăzute în decizia de autorizare.

(4) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurentei va sesiza autoritatea emitentă, care, în termen de 30 de zile, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate, tinând cont de decizia Consiliului Concurentei.

 

Recuperarea dobânzii si a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis

Art. 26. – (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei va solicita, de asemenea, curtii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurentei. O astfel de dobândă poate fi impusă:

a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa;

b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa.

(2) În afara prevederilor alin. (1), orice persoană interesată are dreptul să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligatiei de a nu se acorda un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurentei.

 

Procedura în fata instantei

Art. 27. – Actiunile prevăzute în prezentul capitol sunt judecate conform procedurii de contencios administrativ.

 

Termenul de prescriptie

Art. 28. – (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescriptie de 10 ani.

(2) Termenul de prescriptie începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal/interzis este acordat beneficiarului sub formă de ajutor individual sau de alocare specifică în cadrul schemei de ajutor.

(3) Orice măsură luată de Consiliul Concurentei în legătură cu un ajutor ilegal/interzis întrerupe termenul de prescriptie. Fiecare întrerupere duce la curgerea unui nou termen. Termenul de prescriptie este suspendat atâta timp cât cazul se află pe rol la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casatie si Justitie, după caz.

 

CAPITOLUL V

Categorii exceptate

 

Pragul minim

Art. 29. – Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 4 miliarde lei*), este considerat a fi autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, în conditiile stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

 

Regulamente si instructiuni în aplicarea legii

Art. 30. – (1) Consiliul Concurentei poate să adopte si să pună în aplicare, de asemenea, regulamente si instructiuni, altele decât cele mentionate la art. 29, în vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.

(2) Regulamentele, instructiunile si modificările acestora necesită avizul conform al Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

(3) Reglementările Consiliului Concurentei elaborate în aplicarea prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ la curtea de apel în a cărei rază teritorială persoana interesată îsi are sediul sau domiciliul.


*) Plafonul a fost modificat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 51/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 22 martie 2004.

 

CAPITOLUL VI

Inventarierea, monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat

 

Inventarul ajutoarelor de stat

Art. 31. – Consiliul Concurentei întocmeste inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale existente.

 

Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat

Art 32. – (1) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează anual de către Consiliul Concurentei, tinându-se seama de următoarele elemente:

a) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale autorizate de Consiliul Concurentei în cursul anului de raportare;

b) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei.

(2) Pentru realizarea si actualizarea inventarului, furnizorii de ajutoare de stat, precum si orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale sunt obligati să transmită Consiliului

Concurentei informatii referitoare la:

a) natura ajutorului acordat;

b) conditii impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;

c) originea ajutorului;

d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar;

e) durata acordării ajutorului de stat.

(3) Consiliul Concurentei supraveghează relatiile financiare dintre autorităti publice si întreprinderi publice, precum si asigurarea transparentei în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost încredintată prestarea unor servicii de interes economic general.

(4) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarii de ajutor de stat vor tine o evidentă specifică privind ajutoarele de stat

acordate/primite.

 

Obligatia autoritătilor publice

Art. 33. – Autoritătile publice au obligatia să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si întreprinderile publice.

 

Obligatiile întreprinderilor publice

Art. 34. – Întreprinderile publice au următoarele obligatii:

a) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare ca întreprindere publică, stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

 

Obligatiile întreprinderilor care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii economice de interes general

Art. 35. – Întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau care prestează servicii economice de interes general au următoarele obligatii:

a) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii privind costurile si veniturile aferente diferitelor activităti, detalii complete asupra metodelor prin care costurile si veniturile sunt alocate diferitelor activităti;

b) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

 

Obligatiile întreprinderilor publice care actionează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 36. – Întreprinderile publice care actionează în sectorul industriei prelucrătoare au următoarele obligatii:

a) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei;

d) să transmită, la solicitarea Consiliului Concurentei, un raport care să cuprindă:

– situatiile financiare anuale;

– hotărârile si procesele-verbale ale adunărilor generale ale actionarilor si ale sedintelor consiliului de administratie;

– informatii referitoare la aportul de capital social în actiuni si modalitatea de realizare;

– informatii referitoare la destinatia dividendelor plătite si a profiturilor nedistribuite;

– informatii legate de primirea de alocatii sau subventii nerambursabile si conditiile în care au fost primite si utilizate;

– informatii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea conditiilor de acordare, a ratei dobânzii si a garantiilor;

– informatii legate de garantiile acordate de autoritătile publice pentru împrumuturi;

– informatii legate de apartenenta la un grup de întreprinderi;

– informatii privind renuntarea de către stat la sumele care-i sunt datorate;

– informatii privind sumele primite din donatii si sponsorizări, precum si modul lor de folosire.

 

Acordarea de asistentă de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat

Art. 37. – (1) Autoritătile furnizoare de ajutor de stat îsi  vor constitui compartimente specializate în domeniul ajutorului de stat, cu atributii în aplicarea prezentei legi si a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(2) În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum si al prelungirii sau modificării unei scheme existente, autoritătile implicate pot solicita asistentă tehnică de specialitate Consiliului Concurentei.

 

Monitorizarea ajutoarelor existente

Art. 38. – (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se întelege activitatea de supraveghere si control al ajutoarelor de stat existente în derulare, în vederea verificării respectării prevederilor actului normativ sau administrativ care le instituie si a deciziilor de autorizare emise de către Consiliul Concurentei.

(2) În aplicarea regulamentelor, instructiunilor si deciziilor emise de către Consiliul Concurentei conform prezentei legi, actiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare.

(3) Obligatia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Consiliului Concurentei.

(4) În vederea realizării monitorizării ajutoarelor de stat, Consiliul Concurentei are următoarele atributii:

a) supraveghează respectarea de către furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;

b) urmăreste aplicarea efectivă a deciziilor de autorizare emise;

c) verifică respectarea de către furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;

d) verifică dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislatia în domeniu.

 

Procedurile privind raportarea, inventarierea si monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 39. – Procedurile privind raportarea, inventarierea si monitorizarea ajutoarelor de stat, cele privind supravegherea relatiilor financiare prevăzute la art. 32 alin. (3) se stabilesc prin regulamente ale Consiliului Concurentei.

 

Puterile de investigatie ale personalului împuternicit al Consiliului Concurentei

Art. 40. – (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, personalul împuternicit al Consiliului Concurentei are următoarele puteri de investigare:

a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarilor de ajutor de stat informatiile si documentele care-i sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii si documente să-i fie furnizate;

b) să i se permită accesul, în prezenta reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezenta altei persoane desemnate de acesta, în orice spatiu în care îsi desfăsoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat;

c) să solicite explicatii si declaratii reprezentantilor furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale si beneficiarilor ajutoarelor de stat, după caz;

d) să i se permită accesul, în timpul controlului, la registre, documente, înscrisuri sau evidente contabile si să obtină copii de pe acestea.

(2) Furnizorii, organismele care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarii de ajutor de stat, după caz, au obligatia de a asigura exercitarea puterilor de investigare conferite de prezenta lege personalului împuternicit al Consiliului Concurentei.

(3) Procedurile de investigare se stabilesc prin regulament al Consiliului Concurentei.

(4) La solicitare, personalul împuternicit al Consiliului Concurentei beneficiază de protectie din partea organelor abilitate ale statului.

 

Sanctiuni si contraventii

Art. 41. – (1) Constituie contraventii si vor fi sanctionate cu amendă neîndeplinirea obligatiilor prevăzute de art. 34, 35 si 36, precum si următoarele fapte săvârsite de beneficiarii de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;

b) refuzul de a se supune controlului desfăsurat conform prevederilor prezentei legi;

c) refuzul acordării explicatiilor si furnizării declaratiilor solicitate conform prezentei legi;

d) neîndeplinirea obligatiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite.

(2) Cuantumurile amenzilor se stabilesc si se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Raportul anual

Art. 42. – Consiliul Concurentei întocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, pe care îl înaintează spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea asigurării transparentei în acest domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Plafoane

Art. 43. – Plafoanele exprimate în procente sau în sume la valoarea absolută, mentionate la art. 23 si 29, pot fi actualizate prin ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei.

 

Publicarea deciziilor Consiliului Concurentei

Art. 44. – Consiliul Concurentei asigură publicarea deciziilor luate în aplicarea prezentei legi prin orice mijloace de informare, tinând seama de interesul părtilor si cu asigurarea protectiei informatiilor secrete de stat sau a informatiilor secrete de serviciu.

 

Drepturile persoanelor interesate

Art. 45. – (1) Consiliul Concurentei publică, prin orice mijloace, informatii cu privire la notificările primite, precum si ordinele privind deschiderea investigatiilor în conformitate cu art. 17 alin. (4).

(2) Orice persoană interesată poate transmite punctul său de vedere cu privire la măsura fată de care s-a dispus deschiderea investigatiei în conformitate cu art. 17 alin. (4).

(3) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurentei cu privire la orice ajutor de stat presupus ilegal sau orice utilizare presupusă abuzivă a ajutorului de stat. În cazul în care Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor de care dispune, consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunta asupra cazului, informează persoanele interesate asupra acestui fapt.

(4) La cerere, orice persoană interesată poate obtine o copie a oricărei decizii emise de Consiliul Concurentei.

 

Atacarea deciziilor Consiliului Concurentei

Art. 46. – Deciziile Consiliului Concurentei, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de către persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedură de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti. Hotărârea va fi pronuntată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Confidentialitate

Art. 47. – (1) Consiliul Concurentei, furnizorii de ajutor de stat, personalul angajat al acestora, alti functionari publici, precum si alte persoane interesate au obligatia de a nu dezvălui informatiile sau documentele obtinute în aplicarea prezentei legi si care au caracter de informatii secrete de stat sau informatii secrete de serviciu.

(2) Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.

(3) Informatiile si documentele pot fi date altor autorităti de concurentă, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte, cu conditia ca aceste autorităti de concurentă să fie supuse unor reguli de confidentialitate similare.

 

Intrarea în vigoare a legii

Art. 48. – (1) Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogă.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 603/2003 si art. XXXIX din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 143/1999:

– Art. II din Legea nr. 603/2003:

“Art.II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 18/2003, se abrogă.“

– Art. XXXIX din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004: “Art.XXXIX. – Ajutoarele de stat instituite de actele normative care fac obiectul prezentei ordonante se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în conformitate cu legislatia natională relevantă.“