MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

880. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului Diplomatic Român

 

896. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii uvernului nr. 67/2005 privind înfiintarea Centrului e Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

413. – Decizie privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

414. – Decizie privind eliberarea domnului Radu Boroianu din functia de secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

798. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 174/2005 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantitătilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum si conditiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli

 

954. – Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1.160. – Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului Diplomatic Român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Institutul Diplomatic Român este institutie publică cu personalitate juridică si functionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Institutul Diplomatic Român are sediul în municipiul Bucuresti, asigurat cu titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe, care este autorizat să închirieze un imobil în acest scop.

(3) Institutul Diplomatic Român nu face parte din sistemul national de învătământ si educatie si nu este supus dispozitiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor.

(4) Institutul Diplomatic Român are siglă proprie.

Art. 2. – (1) Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate:

a) colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României;

b) formarea profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe;

c) furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relatiilor internationale – studii, analize, lucrări de specialitate – pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere si cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte institutii publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizatii internationale;

d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colectiilor de documente diplomatice si a memorialisticii diplomatice;

e) organizarea si functionarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe;

f) alte activităti stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Institutul Diplomatic Român:

a) organizează programul de pregătire si perfectionare în domeniul diplomatiei a membrilor Corpului diplomatic si consular al României si pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

b) organizează, pe bază de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domenii de expertiză prioritare definite de Ministerul Afacerilor Externe, la care pot participa universităti de profil din tară si din străinătate, centre de cercetare afiliate unitătilor de învătământ superior, institute de cercetare ale Academiei Române, institute aflate în subordinea ministerelor, având ca obiect cercetarea în domenii conexe relatiilor internationale, personal de cercetare care îsi desfăsoară activitatea în cadrul sistemului national de cercetare-dezvoltare sau în mod individual;

c) initiază publicarea unor studii de specialitate în domeniul relatiilor internationale, al dreptului international sau care reflectă activitatea participantilor la ciclurile de pregătire profesională.

(3) Pentru realizarea activitătilor prevăzute la alin. (2) Institutul Diplomatic Român poate folosi, pe bază de conventii civile de prestări de servicii, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al universitătilor din tară si din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române si al altor institute sau centre de pregătire profesională.

Art. 3. – Institutul Diplomatic Român atestă desfăsurarea programelor aferente obiectului său de activitate prin certificate specifice.

Art. 4. – (1) Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt:

a) presedintele;

b) Consiliul diplomatic;

c) Colegiul director.

(2) Presedintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Presedintele face parte din Consiliul diplomatic. Presedintele reprezintă Institutul Diplomatic Român în raporturile cu tertii.

(3) Consiliul diplomatic este format din ministrii afacerilor externe ai României după anul 1989. Secretarii de stat si subsecretarii de stat aflati în functie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pot participa la lucrările Consiliului diplomatic. Consiliul diplomatic defineste cadrul general de actiune al Institutului Diplomatic Român, în concordantă cu obiectivele stabilite prin prezenta hotărâre.

(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român si este numit de presedinte, cu consultarea Consiliului diplomatic. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atributii în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, si alti 2 membri având atributii de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român si asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

(5) În lipsa presedintelui, Institutul Diplomatic Român este reprezentat în raporturile cu tertii de directorul general al Colegiului director. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 5. – (1) Structura organizatorică a Institutului Diplomatic Român si componenta Colegiului director se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Salarizarea personalului Institutului Diplomatic Român se face în conditiile legii.

Art. 6. – Institutul Diplomatic Român organizează următoarele cicluri de pregătire profesională:

a) cursuri de lungă durată, destinate persoanelor admise la concursul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe;

b) cursuri de scurtă durată, destinate categoriilor de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit solicitărilor venite din partea acestui minister;

c) cursuri de specialitate, destinate membrilor Corpului diplomatic si consular al României care urmează a fi trimisi în misiune permanentă în străinătate si persoanelor care urmează a fi trimise de statul român în calitate de functionari la organizatii interguvernamentale si internationale;

d) cursuri la distantă, destinate membrilor Corpului diplomatic si consular al României, aflati în misiune permanentă în străinătate, precum si persoanelor trimise de statul român în calitate de functionari la organizatii interguvernamentale si internationale.

Art. 7. – Toate categoriile de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de cel putin un ciclu de pregătire profesională de tipul celor mentionate în prezenta hotărâre, o dată la 3 ani.

Art. 8. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului Diplomatic Român se face din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Român se pot constitui si din sponsorizări, donatii ale persoanelor fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si din publicatii, programe de asistentă externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislatiei în vigoare.

(3) Institutul Diplomatic Român poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea conditiilor legale.

Art. 9. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Academiei Diplomatice si al Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu“ va fi preluat de Institutul Diplomatic Român pe bază de protocol de predare-preluare, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 10. – (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 60. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Academiei Diplomatice si al Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu“ se disponibilizează. Personalul disponibilizat poate fi reangajat, în conditiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 99/2002 privind organizarea si functionarea Academiei Diplomatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.384/2004 privind editarea Colectiei nationale de documente diplomatice românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 9 septembrie 2004;

d) pct. II.2 din anexa nr. 2 “Institutii de învătământ superior particular acreditate“ la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 880.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2005 privind înfiintarea Centrului de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiintarea Centrului de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Se înfiintează Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.“

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Coordonarea stiintifică a Centrului este asigurată de un consiliu stiintific format din 5–11 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor si cercetărilor culturale, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile consiliului stiintific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 896.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, se stabileste componenta nominală a Comisiei Centrale pentru Stabilirea  despăgubirilor:

1. presedinte: Ingrid Zaarour – Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor;

2. Nicolae Flaviu Lazin – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

3. Vasile Lupu – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

4. Markó Attila Gábor – Departamentul pentru Relatii Interetnice;

5. Alexandru Cojocaru – Cancelaria Primului-Ministru;

6. Maria Cristina Manda – Ministerul Justitiei;

7. Nicoleta Iacob – Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 15 august 2005.

Nr. 413.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Radu Boroianu din functia de secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Radu Boroianu se eliberează din functia de secretar de stat pentru francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 15 august 2005.

Nr. 414.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 174/2005 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantitătilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum si conditiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 90.593 din 4 august 2005,

în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 174/2005 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantitătilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum si conditiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 25 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) declaratie pe propria răspundere privind suprafata cultivată în anul 2005, productia totală obtinută, din care productia marfă;“.

2. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“d) acte doveditoare privind plata redeventei către Agentia Domeniilor Statului.“

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Repartizarea cantitătilor de productie marfă se face procentual producătorilor agricoli, în raport cu cota alocată judetului, iar în cazul în care, datorită unor conditii obiective, nu se realizează integral cantitatea repartizată, cantitătile neutilizate vor fi transferate altor producători/judete.“

4. Punctele 1, 2 si 5 din anexă “Lista cuprinzând cantitătile de produse agricole destinate comercializării, fondurile si sursa de finantare a acestora în anul 2005“ se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cultura

Productia marfă sustinută

(mii tone)

Sustinerea pe unitatea de produs

- lei(RON)/tonă -

Sustinerea directă din bugetul

MAPDR

– milioane lei

(RON) –

“1.

Grâu + secară

1.500

40

60

2.

Sfeclă de zahăr

640

50

32

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Legume de seră

36

500

18“

 

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 15 august 2005.

Nr. 798.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2005,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. – Directorii generali si directorii din cadrul Institutului National de Statistică, precum si directorii executivi, directorii adjuncti, sefii de serviciu, consilierii, expertii, inspectorii, referentii de specialitate si referentii, principali si superiori, din cadrul directiilor regionale de statistică si al directiilor judetene de statistică sunt împuterniciti să constate contraventii si să aplice amenzi potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Directorii executivi ai directiilor regionale de statistică si directorii executivi ai directiilor judetene de statistică vor nominaliza, prin decizie, consilierii, expertii, inspectorii, referentii de specialitate si referentii, principali si superiori, prevăzuti la art. 1.

Art. 3. – Se aprobă modelul legitimatiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 4. – Se aprobă modelele proceselor-verbale de constatare a contraventiei, pentru contravenientii persoane fizice si, respectiv, pentru contravenientii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 2 A si 2 B la prezentul ordin.

Art. 5. – Anexele nr. 1, 2 A si 2 B fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Directiile generale si directiile din cadrul Institutului National de Statistică, directiile regionale de statistică, directiile judetene de statistică, persoanele prevăzute la art. 1, precum si persoanele nominalizate potrivit art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2002, modificat prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 630/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2002.

Art. 8. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 954.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Interior

Copertă

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Legitimatie nr. ....................

Numele ................................

Prenumele ..........................

Functia ................................

BI/CI seria ...... nr. ............, eliberat/eliberată de .................... la data de ........................,

 

este împuternicit să constate contraventii si să aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, scop în care ofiterii si subofiterii de politie, jandarmii sau gardienii publici vor acorda sprijinul necesar.

 

Presedintele I.N.S.

 

Interior

 

Vize anuale

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

ANEXA Nr. 2 A

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ/

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ

cu sediul în ................................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr. .............................

 

Încheiat astăzi: ziua ........................................., luna ...................................................., anul ..........., în localitatea ..........................................

 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................................... (numele si prenumele), în calitate de ........................................ la ............................................, am constatat că persoana fizică ............................................... (numele si prenumele), fiul/fiica lui ................................................................ si al/a .............................., născut/născută la data de ..................................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ........................ nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de .......................... la data de ............................., CNP ......................, având functia de ........................... la .............................., cu sediul în .............................., str.  ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..... (pentru contravenientul cetătean străin, persoană fără cetătenie sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează si următoarele date: pasaport/alt document de trecere a frontierei seria .............. nr. ......................, eliberat la data de .........................., statul emitent .........................) se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

………………………………………………………..........................……………………………………................................................................

....................................................................................…………………………………...............................................................................................

....................................................................................................................……...........………………………………..............................................,

săvârsită/săvârsite la data de ..................................................................... în localitatea .............................................., în următoarele împrejurări

………………………………………………….........................................................................................................................................................

......................................................................………………………………..............................................................................................................

Fapta/faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. .......... alin. .......... lit. ............... din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la ............ la ............ lei.

Agentul constatator aplică amenda de .................................... lei.

 

Agent constatator,

............................

Martor,

............................

Contravenient,

............................

 

 

 

 

Alte mentiuni .......…….......................................................................................................................................................................

……..….……………………………………………………………………………………………………………..................….

Contravenientul a formulat următoarele obiectiuni: .......…….......................................................................................................................................................................

……..….……………………………………………………………………………………………………………....................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ........................................ (numele si prenumele), fiul/fiica lui ................................. si al/a ..............................., născut/născută la data de ................................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., posesor al CI/BI seria ............ nr. ................., eliberată/eliberat de ................................. la data de .............., CNP ........................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .. (numele si prenumele)

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la sediul Directiei Regionale/Judetene de Statistică ...................

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi ................/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal, odată cu înstiintarea de plată.

 

Agent constatator,

............................

Martor,

............................

Am primit.

Contravenient,

............................

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în prezentul proces-verbal aveti obligatia să o achitati în contul de amenzi deschis la Trezoreria ......................................,

în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, urmând ca în acelasi termen să predati o copie de pe chitantă agentului constatator sau să o trimiteti prin postă la .........................................., din localitatea ................................, str. ............................................... nr. .........

În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Semnătura agentului constatator

...........................

Am luat cunostintă.

Contravenient,

............................

 

ANEXA Nr. 2 B

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ/

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ

cu sediul în ................................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr. ..............................

 

Încheiat astăzi: ziua ..................................., luna .........................., anul ...................., în localitatea .............................

 

Subsemnatul/subsemnata ..................................................... (numele si prenumele), în calitate de ......................................... la .............................., am constatat că persoana juridică ................................................. (denumirea), cu sediul în localitatea ............................., judetul .........................., str. ........................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., număr de înmatriculare în registrul comertului ...................., cod fiscal ...................., reprezentată prin domnul/doamna ...................,

în calitate de ......................, domiciliat/domiciliată în ......................., str. ........................................... nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ...., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .................... nr. ...................., eliberat/eliberată de .................... la data de ......................, CNP .................., având functia de .......................... în cadrul persoanei juridice mai sus mentionate, se face vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

…………........…….......................................................................................................................................................................

……..….……………………………………………………………………………………………………………....................,

săvârsită/săvârsite la data de ..................................... în localitatea .........................................., în următoarele împrejurări

......…….......................................................................................................................................................................

……..….……………………………………………………………………………………………………………....................

 

Fapta/faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. .......... alin. ............ lit. ................. din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la ................. la ................. lei.

Agentul constatator aplică amenda de ............................... lei.

 

Agent constatator,

............................

Martor,

............................

Contravenient,

............................

 

Alte mentiuni ............................................................................................................................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectiuni: .....................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul: ................................................................ (numele si prenumele), fiul/fiica lui ............................... si al/a ....................................., născut/născută la data de ...................... domiciliat/domiciliată în ......................................, str. .......................................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a CI/BI seria .......... nr. ........................., eliberată/eliberat de ........................................... la data de ................................, CNP ............................. .

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .....................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la sediul Directiei Regionale/Judetene de Statistică .................... .

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi .................................. /va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal, odată cu Onstiintarea de plată.

 

Agent constatator,

............................

Martor,

............................

Am primit.

Contravenient,

............................

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în prezentul proces-verbal aveti obligatia să o achitati în contul de amenzi deschis la Trezoreria ..............................., în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, urmând ca în acelasi termen să predati o copie de pe chitantă agentului constatator sau să o trimiteti prin postă la ........................, din localitatea ............................, str. .................... nr. ................................ . În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Semnătura agentului constatator

...........................

Am luat cunostintă.

Contravenient,

............................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. – Data plătii salariilor prevăzută la codul 15 “Ministerul Integrării Europene“ din Lista esalonării pe zile a plătii salariilor la ordonatorii principali de credite si la institutiile publice subordonate, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului finantelor pubice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică din “5“ în “12“.

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 august 2005.

Nr. 1.160.