MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 august 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. – Ordonantă privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

881. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005

 

913. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures

 

914. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, judetul Mures

 

915. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Mures

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.12 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă reglementează ansamblul mecanismelor si instrumentelor care privesc organizarea de piată, consolidarea si functionarea eficientă a pietei produselor agricole si agroalimentare din România.

(2) În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) an de piată – perioadă de timp corespunzătoare comercializării produselor, diferită în functie de produsul sau de grupa de produse în cauză, stabilită la propunerea Consiliului pe produs si aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

b) filiera produsului cuprinde sistemul de relatii functionale dintre producători agricoli, depozitari, distribuitori, comercianti, procesatori, transportatori, beneficiari/utilizatori în ceea ce priveste producerea, certificarea si controlul aceluiasi produs, în vederea utilizării si/sau consumului;

c) consiliu pe filiera produsului – organism constituit prin participarea partenerilor de pe filiera produsului si a reprezentantilor autoritătii publice, denumit în continuare Consiliu pe produs;

d) reglementarea filierei produsului – totalitatea măsurilor legislative si institutionale stabilite pentru filiera unui produs, privind ansamblul mecanismelor si instrumentelor de constructie comună de piată;

e) pretul pietei interne – pretul care se formează în mod liber pe piată, pe baza raportului concurential dintre cererea si oferta la fiecare produs;

f) pret indicativ, pret de bază sau pret de referintă – pretul orientativ propus de Consiliul pe produs pentru negocierea pretului pietei, care nu are efect de restrictionare a concurentei;

g) pret de interventie – pretul minim garantat pe care organismul de interventie îl plăteste la achizitionarea unui produs agricol, în conditiile de calitate si cantitate stabilite;

h) interventie – mecanism de reglementare a pietei interne, cu scopul de a sustine preturile produselor pe piată, prin preluarea surplusului în stocuri publice de interventie;

i) stoc public de interventie – cantitatea de produse agricole care este achizitionată de pe piata internă de organismul de interventie, în conditiile legii;

j) prima de export – sprijin financiar acordat cu scopul de a promova produsele pe pietele externe, cu respectarea obligatiilor si conventiilor comerciale internationale;

k) sistem informatic de piată – sistem de evidentă a datelor de pe filiera produsului, legat de administrarea pietei si de aplicarea măsurilor de reglementare pe filieră.

Art. 2. – Mecanismele si instrumentele de reglementare a pietelor agricole si agroalimentare se adoptă de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin colaborarea Consiliului pe produs, si se pun în aplicare de către organismele institutionale prevăzute de lege cu atributii în domeniu, pentru a asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si agroalimentare pe principii concurentiale reale si stabile;

b) acoperirea consumului intern si diminuarea deficitului balantei comerciale;

c) asigurarea calitătii si securitătii alimentelor;

d) cresterea veniturilor obtinute din activitătile agricole si agroalimentare;

e) cresterea durabilă a performantei economice si a competitivitătii în agricultură si industria alimentară.

Art. 3. – (1) Mecanismele si instrumentele de reglementare a pietelor agricole si agroalimentare se aplică următoarelor produse:

a) cereale si produse procesate din cereale;

b) oleaginoase si produse procesate;

c) sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate;

d) cartof si produse procesate;

e) legume si fructe proaspete si procesate;

f) struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate;

g) cereale pentru bere, hamei, bere;

h) carne de porc si produse procesate;

i) carne de pasăre, ouă si produse procesate;

j) carne de bovine si produse procesate;

k) carne, lapte, lână si produse procesate de la ovine si caprine;

l) lapte si produse lactate;

m) plante textile si produse procesate;

n) plante medicinale si aromatice si produse prelucrate si procesate;

o) tutun si produse din tutun;

p) flori, plante ornamentale si arhitectură peisageră;

r) alte produse agricole si procesate din acestea.

(2) Măsurile si instrumentele de reglementare specifice filierei, pentru produsele prevăzute la alin. (1), precum si resursele financiare necesare sustinerii acestora se propun de către organismele institutionale cu atributii în domeniu si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Organismele institutionale pentru reglementarea pietei

 

Art. 4. – Organismele institutionale cu atributii în elaborarea, adoptarea si implementarea politicilor de piată ale produselor agricole si agroalimentare, pentru reglementarea filierelor produsului, sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) Consiliul pe produs;

c) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală;

d) alte institutii cu rol în implementarea politicilor agricole, prevăzute de lege.

Art. 5. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale elaborează strategia si politicile agricole de piată si asigură realizarea cadrului juridic si a reglementărilor specifice, în colaborare cu organismele parteneriale ale Consiliului pe produs.

Art. 6. – (1) În scopul elaborării politicilor sectoriale pe filiera produsului si al armonizării acestora cu strategia si politicile nationale de piată agricolă, pentru fiecare filieră a produsului se înfiintează un consiliu pe produs, care reprezintă structura organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, constituită din reprezentanti ai partenerilor de pe filiera produsului si ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Economiei si Comertului, ai Consiliului Concurentei si, după caz, reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice din administratia publică centrală.

(2) Reprezentantii partenerilor de pe filiera produsului în Consiliul pe produs sunt desemnati de organizatiile interprofesionale pe filiere, în urma alegerilor în adunarea generală a organizatiilor, acolo unde acestea sunt constituite si autorizate, sau de către organizatiile profesionale, federatiile, asociatiile patronale sau societăti comerciale reprezentative în sector, precum si de alte structuri asociative reprezentative de pe filiera produsului, legal constituite: grupuri de producători pentru comercializarea produselor, asociatii de marketing, cooperative.

(3) Numărul reprezentantilor partenerilor de pe filieră în fiecare consiliu pe produs se stabileste astfel încât să se asigure paritatea dintre producători si ceilalti parteneri pe filieră si un grad maxim de reprezentativitate pe fiecare verigă a filierei.

(4) În fiecare consiliu pe produs reprezentantii autoritătilor publice prevăzute la alin. (1) sunt desemnati de conducătorii institutiilor în cauză.

(5) Consiliul pe produs reprezintă o structură organizatorică deschisă, la care pot să adere si alte structuri asociative din sectorul privat, cu mentinerea paritătii initiale în componenta acestuia, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare propriu.

(6) Consiliul pe produs îsi poate organiza structuri în zonele specifice produselor pentru care este înfiintat, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonantă.

Art. 7. – (1) La lucrările Consiliului pe produs participă, cu statut de invitat permanent, reprezentanti ai Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, ai Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, ai Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Agentiei SAPARD.

(2) În functie de tematica supusă dezbaterii, la reuniunile Consiliului pe produs pot fi invitati să participe si reprezentanti ai altor organisme din sectorul public sau privat.

Art. 8. – (1) Conducerea Consiliului pe produs se asigură de către un comitet director, alcătuit din 3 până la 7 membri, unul dintre acestia reprezentând Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, desemnat prin ordin de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, iar ceilalti, reprezentanti ai sectorului privat, se aleg prin votul majoritătii simple a partenerilor de pe filieră, membri în Consiliul pe produs.

(2) Secretariatul Consiliului pe produs este asigurat de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu reprezentantii Consiliului pe produs, desemnati de comitetul director.

(3) Pentru desfăsurarea activitătii operative, Consiliul pe produs organizează comisii formate din specialisti si experti, care au atributii privind analiza problematicii specifice si elaborarea materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului pe produs.

Art. 9. – Consiliul pe produs îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului de organizare si functionare propriu, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data constituirii.

Art. 10. – Recunoasterea Consiliului pe produs se face prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. – (1) Consiliul pe produs urmăreste, în principal, îndeplinirea următoarelor obiective:

a) stimularea, promovarea si dezvoltarea activitătii pe fiecare filieră, în beneficiul partenerilor filierei;

b) analiza pietei pe baza informatiilor de pe filiera produsului, privind cererea la principalele produse agricole si agroalimentare, aprecierea anuală a potentialului de productie, cuantificarea ofertei, estimarea costurilor si a preturilor;

c) propunerea de măsuri legislative de reglementare a pietei pe filiera produsului;

d) propuneri de scheme de sprijin financiar si de avizare a beneficiarilor acestor scheme;

e) monitorizarea rezultatelor măsurilor adoptate, bilantul acordului interprofesional pe produs;

f) dezvoltarea activitătilor de promovare si informare a partenerilor de pe filieră asupra actiunilor, programelor si măsurilor adoptate;

g) asigurarea conformitătii măsurilor de piată adoptate cu cele din Uniunea Europeană;

h) consultare în vederea avizării proiectelor de acte normative initiate de alte institutii publice.

(2) Activitatea Consiliului pe produs poate fi finantată din fonduri private constituite în cadrul filierei.

Art. 12. – (1) Partenerii de pe filieră încheie acordul interprofesional pe produs în ceea ce priveste contractarea, producerea, preluarea, depozitarea, procesarea si comercializarea produsului sau a grupei de produse în cauză.

(2) Acordul interprofesional pe produs se încheie pentru fiecare an de piată, este însusit de toti partenerii de pe filieră, se avizează de Consiliul pe produs si se recunoaste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 13. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, în conformitate cu atributiile stabilite prin lege, gestionează fondurile reprezentând sprijinul financiar destinat sustinerii agriculturii, în vederea implementării plătilor directe si a mecanismelor de interventie pe piată.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de instrumente pentru reglementarea pietei

 

Art. 14. – (1) Măsurile de reglementare pentru produsele prevăzute la art. 3 cuprind scheme de sprijin, specifice fiecărui produs, astfel:

a) sprijin financiar, prin plăti directe sau subventii acordate producătorilor agricoli sau altor parteneri de pe filiera produsului;

b) subventie pentru cresterea calitătii productiei si a transferului tehnologic;

c) mecanisme de interventie pe piată;

d) scheme privind comertul exterior cu produse agricole si agroalimentare, care includ regimul tarifar si, atunci când este cazul, contingente tarifare preferentiale, măsuri de sustinere si promovare a exportului de produse agricole si agroalimentare sau alte măsuri cu efect echivalent, cu respectarea regulilor si procedurilor cuprinse în prevederile acordurilor si conventiilor internationale relevante la care România este parte.

(2) Calitatea produselor pentru care se aplică schemele prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută prin contractele încheiate si/sau, după caz, prin normele nationale si internationale în vigoare.

Art. 15. – (1) În aplicarea schemelor prevăzute la art. 14 pot fi folosite instrumente si măsuri de reglementare a pietelor, după cum urmează:

a) pretul pietei interne;

b) pretul indicativ, pretul de bază sau pretul de referintă;

c) pretul de interventie;

d) contracte încheiate între producătorii agricoli si achizitorii de produse agricole materie primă pentru realizarea obiectivelor din acordurile interprofesionale, care trebuie să cuprindă clauze referitoare la obligatiile ce revin părtilor, conditiile de livrare si de calitate a produselor, pretul, termene de livrare, termene de plată, modalităti de plată si de garantare a plătii pretului, instrumente de plată si clauze privind penalităti pentru nerespectarea contractului;

e) initierea, organizarea si declansarea de interventii pe piată si orice alte măsuri similare propuse de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cazul perturbării pietei, datorate unui surplus de produse pe piată, conform reglementărilor în vigoare;

f) interventia pe piată se aplică în anumite situatii si pentru cantităti determinate, prin constituirea si depozitarea stocurilor de interventie si introducerea ulterioară pe piată a acestora, cu asigurarea strictă a procedurilor si a cerintelor privind destinatia;

g) prime de export în vederea sustinerii preturilor si, pe această cale, promovarea si stimularea exportului de produse agricole si alimentare;

h) măsuri de reglementare în cazul lipsei unor produse pe piată;

i) alte măsuri convenite de organismele institutionale cu atributii în reglementarea pietei.

(2) În cazuri bine justificate, rezultate din necesitatea organizării pietelor agricole si a specificului acestora, schemele, măsurile si instrumentele de reglementare pot fi adoptate individual sau simultan, până la disparitia factorilor care au generat adoptarea acestora.

Art. 16. – (1) Pentru informarea operatorilor asupra conditiilor pietei, cu 30 de zile înaintea începerii anului de piată, partenerii de pe filieră pot conveni preturi indicative, preturi de bază sau preturi de referintă la produsele de pe filieră.

(2) Preturile convenite conform prevederilor alin. (1) se supun aprobării Consiliului pe produs si ulterior se dau publicitătii.

Art. 17. – Colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea si diseminarea informatiilor de piată privind stocuri, productia marfă, preturi sintetice, din baza de date a filierelor agroalimentare, se asigură prin Sistemul informatic al pietelor agricole, sistem informatic integrat, organizat în conditiile legii.

Art. 18. – (1) Fondurile pentru finantarea măsurilor de reglementare cuprinse în prezenta ordonantă se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Sustinerea financiară a măsurilor de reglementare a pietelor agricole se poate asigura si din fonduri private, constituite pe filiera produselor, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale împreună cu celelalte autorităti publice implicate si consiliile pe produs asigură elaborarea si implementarea măsurilor de organizare a pietelor agricole si agroalimentare din România.

Art. 20. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002, cu modificările ulterioare, art. 12–16 din Legea nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 21. – (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei ordonante se aplică până la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 11 februarie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 3 iunie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valică Gorea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 881.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 913.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures

 

Indicativul

drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine–destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

DC 136 A

Sincai (DJ 154G) – Fânatele Mădărasului – Mădăras

0+000–6+000

6,000

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 914.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, judetul Mures, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul

vechi

Traseul drumului propus

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativul

nou

Drum vicinal

Mitresti (DJ 135A) – Popasul turistic “Hanul Călăretul“

0+000–1+400

1,440

DC 27A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea unor drumuri situate în judetul Mures în categoria functională a drumurilor comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 915.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Mures

 

Nr.

crt.

Indicativul

drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine–destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

1.

DC 39A

Corunca – Păsăreni

0+000–7+250

7,250

Drum vicinal

2.

DC 39B

Târgu Mures – Corunca

0+000–1+050

1,050

Drum vicinal