MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

892. – Hotărâre privind înfiintarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

 

910. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 22 alin. (2) si al art. 29 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se înfiintează Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, judetul Suceava.

Art. 2. – (1) Obiectul de activitate al clubului sportiv înfiintat potrivit art. 1 constă în:

a) realizarea performantei, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale la sporturile de iarnă;

b) promovarea spiritului de fair play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului în activitatea sportivă din cadrul sporturilor de iarnă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive din cadrul sporturilor de iarnă;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive în conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale ale sporturilor de iarnă.

(2) Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei poate desfăsura si alte activităti în vederea realizării obiectului de activitate, în conditiile legii.

Art. 3. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei se asigură din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

(2) În anul 2005 subventia de la bugetul de stat pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei se asigură din prevederile bugetare aprobate Agentiei Nationale pentru Sport.

Art. 4. – (1) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Numărul de posturi aferent statului de functii al Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei este de 26 si se încadrează în numărul maxim de personal aprobat pentru unitătile care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport.

(3) Salarizarea personalului din cadrul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din unitătile bugetare.

Art. 5. – (1) Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei este condus de un director, numit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, în conditiile legii.

(2) Directorul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei are, în principal, următoarele atributii:

a) organizează si conduce activitatea clubului si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară al clubului si asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;

c) reprezintă clubul, personal sau prin delegat, în relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice ori private, organe jurisdictionale, organizatii sau operatori economici, precum si cu persoanele fizice si juridice române si străine;

d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului, în concordantă cu Strategia natională de dezvoltare a activitătii sportive;

e) negociază si semnează contracte si alte acte juridice de angajare a clubului;

f) coordonează si controlează activitatea desfăsurată în cadrul sectiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor, în vederea realizării scopului si obiectivului de activitate ale clubului;

g) asigură aplicarea si respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

h) în calitate de ordonator tertiar de credite îndeplineste toate atributiile ce îi revin conform dispozitiilor legale în vigoare si răspunde, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare, realizarea veniturilor, folosirea cu eficientă si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat, integritatea bunurilor încredintate clubului, organizarea si tinerea la zi a contabilitătii, prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra executiei bugetare;

i) stabileste si deleagă atributii pe trepte ierarhice si functii, având în vedere regulamentul de organizare si functionare propriu si structura organizatorică;

j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;

k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmăreste aplicarea măsurilor pe care le dispune;

l) aplică, în conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, în cazul săvârsirii de abateri disciplinare, si dispune repararea prejudiciilor produse;

m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;

n) analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club;

o) aprobă calendarul competitional intern si international al clubului si urmăreste derularea acestuia;

p) urmăreste pregătirea si participarea sportivilor la competitiile prevăzute în calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie;

q) participă la principalele competitii interne si internationale ale clubului;

r) stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi în pregătire;

s) asigură constituirea si actualizarea permanentă a fondului documentar si a băncii de date ale clubului, respectiv: actele normative în vigoare privind activitatea sportivă, regulamentul de organizare si functionare propriu, regulamentul de ordine interioară, ordinele presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, repartizate clubului, statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale la care clubul este afiliat, programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului, evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramuri de sport, rezultatele obtinute de sportivi în competitiile interne si internationale oficiale;

t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului în activitatea clubului;

u) asigură si răspunde de integritatea, întretinerea si functionarea în conditii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;

v) orice alte atributii, cu exceptia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenta altor organe.

Art. 6. – În anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport si sursele de finantare ale acestora“ la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, la litera A pct. II se introduce o nouă pozitie, pozitia 47, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

“47.

Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 892.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul Justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 910.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a