MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 august 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 393 din 12 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. – Ordonantă privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

49. – Ordonantă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 393

din 12 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Transilvania – S.A. în Dosarul nr. 84/COM/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Societatea de Investitii Financiare Transilvania – S.A., prin consilier juridic, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. Se sustine că restrictia prevăzută în textul de lege criticat nu se încadrează în nici una dintre situatiile prevăzute de dispozitiile art. 53 din Constitutie, care să justifice interdictia instituită de dispozitiile art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 53 din Constitutie nu sunt aplicabile în conditiile în care dreptul de a participa la privatizarea societătilor comerciale nu este un drept fundamental.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 84/COM/2005, Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, ale art. 35 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si ale articolului unic pct. 18 din Legea nr. 442/2004. Exceptia a fost ridicată de Societatea de Investitii Financiare Transilvania – S.A. într-o cauză având ca obiect cererea formulată de aceasta privind obligarea AVAS de a desfăsura si finaliza procedurile de privatizare ce îi revin prin lege.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile “art. 35 alin. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, coroborat cu prevederile art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 442/2004, referindu-se la interdictia/incapacitatea specială a AVAS de a încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14, si, respectiv, de a nu putea înstrăina direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării prin contracte (operatiuni de privatizare, astfel cum acestea sunt definite de lege), cu – printre altii – actionarii unui debitor cedat, constituie o restrângere nejustificată a exercitiului unor drepturi, respectiv al dreptului unei persoane juridice de nationalitate română de a participa la procesul de privatizare a unei societăti comerciale la care aceasta este actionar [...]“. Se încalcă astfel, în opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 53 din Constitutie. Or, se arată în continuare, “asa cum se poate observa din interpretarea literală a textului art. 35 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, coroborat cu prevederile art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, în cauza dedusă judecătii nu există nici una din ratiunile ori situatiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din Constitutie care să justifice interdictia unui actionar al unei societăti – debitor cedat către AVAS, care să determine incapacitatea atât a AVAS, cât si a potentialilor investitori interesati în privatizarea unei astfel de societăti de a încheia contracte de vânzare-cumpărare de actiuni“.

Autorul exceptiei consideră totodată că textele legale criticate “se abat substantial de la principiile si regulile consacrate de Sectiunea I a Capitolului II al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea  privatizării“.

Se mai arată, în arguentarea sustinerii, că dispozitiile criticate încalcă “si principiul libertătii economice reglementat de art. 45, precum si art. 135 – ambele din Constitutie, si care vizează libera concurentă, libera initiativă, unei economii de piată, asa cum este economia României – potrivit enuntului textului art. 135 alin. (1)“. În ceea ce priveste invocarea art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, autorul exceptiei consideră că prevederile criticate “încalcă principiul libertătii comertului (adică al posibilitătii legale de a încheia orice act sau fapt de comert care se circumscrie obiectului de activitate statutar al persoanelor implicate în astfel de operatiuni) [...], si principiul liberei concurente în domeniul investitiilor financiare, întrucât prin instituirea unei bariere legale nejustificate de exigentele art. 53 din Constitutie se împiedică accesul agentilor economici interesati pe o piată caracteristică, cu consecinte posibil nefavorabile pentru o economie bazată pe libera concurentă“.

Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, se arată că “este firească interdictia impusă de art. 35 alin. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 prin care se dispune că AVAS-ul nu poate încheia contracte de privatizare cu actionarii unor societăti aflate în situatia de a fi debitori cedati către AVAS, precum si cea a art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, aprobată prin Legea nr. 442/2004, care nu dă dreptul persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, care se regăsesc într-una din situatiile art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, să participe la procesul de privatizare“. În consecintă, consideră că nu sunt încălcate prevederile art. 53 alin. (1) din Constitutie. Totodată, instanta de judecată apreciază că nu poate fi primită nici sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar fi contrare prevederilor art. 45 si ale art. 135 alin. (1) si (2) din Constitutie. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere Guvernul arată că nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 45 privind libertatea economică si cele ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Totodată, Guvernul sustine că prevederile legale criticate “sunt în deplină concordantă cu dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală“. În punctul de vedere prezentat, Guvernul apreciază că “limitările privind participarea la procesul de privatizare a anumitor categorii de persoane, pe care legiuitorul le-a avut în vedere, nu sunt de natură să aducă o restrângere a exercitiului drepturilor sau libertătilor, inclusiv libertătii comertului, întrucât măsurile sunt atât de moralitate, prin eliminarea unor inechităti si privilegii la participarea la procesul privatizării, cât si de performantă în realizarea acestui proces“. Totodată, măsurile dispuse prin ordonantele de urgentă în cauză vin, dimpotrivă, să întărească protectia concurentei loiale, iar nu să încalce libera concurentă.

Guvernul mai arată că “procesul de privatizare presupune si implică, totodată, o însănătosire a mediului economic, ceea ce impune, în mod necesar, si o reglementare corespunzătoare a conditiilor si limitelor în care persoanele fizice sau juridice interesate pot accede la activităti economice si comerciale“.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale.

Referitor la critica de neconstitutionalitate formulată prin raportare la dispozitiile art. 135 alin. (1) din Constitutie, se apreciază că “finalizarea privatizării în mod accelerat a societătilor comerciale care se mai află în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului justifică aplicarea unor prevederi speciale, asa cum sunt si cele indicate. Astfel, dispozitiile legale criticate, referitoare la procesul de privatizare a persoanelor fizice sau juridice, se înscriu în reglementările menite să asigure îndeplinirea obligatiei statului de a ocroti economia de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 53 din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că si aceasta este neîntemeiată, deoarece “dispozitiile legale indicate nu pun în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale“.

În legătură cu critica de neconstitutionalitate prin care se invocă incompatibilitatea textului criticat cu dispozitiile art. 45 alin. (1) din Constitutie, Avocatul Poporului apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece

“interdictia Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului de a înstrăina bunuri supuse valorificării nu îngrădeste sub nici un aspect accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii“. În sensul celor arătate, Avocatului Poporului face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 231/2002 si nr. 189/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 442/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004, precum si cele ale art. 35 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001.

Examinând aceste prevederi legale, Curtea constată că, desi instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională  cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, ale art. 35 alin. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si ale articolului unic pct. 18 din Legea nr. 442/2004, în realitate, critica de neconstitutionalitate se referă la art. 501  alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, text introdus prin articolul unic pct. 18 din Legea nr. 442/2004.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 35 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, acestea sunt incluse în dispozitiile art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, care fac trimitere la întreg textul art. 35 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998. Acest din urmă text stabileste, sub sanctiunea nulitătii, interdictii cu privire la încheierea contractelor de valorificare a unor active bancare.

În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, care au următoarea redactare:

– Art. 501: “(3) Nu vor putea participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine care se regăsesc în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare.“

Dispozitiile art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, la care face trimitere textul de lege criticat, au următorul cuprins:

– Art. 35 alin. (1) lit. a), b) si c): “(1) AVAB nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 si nu poate înstrăina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării, prin contracte cu:

a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora;

b) fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoiul AVAB ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garantiilor reale;

c) sotul/sotia, rudele si afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) si b) sau, după caz, actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situatiile prevăzute la lit. a) si b).“

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că prevederile legale criticate restrâng nejustificat exercitiul unor drepturi, si anume dreptul persoanelor juridice române de a participa la privatizarea societătilor comerciale la care sunt actionari, fiind astfel încălcate dispozitiile art. 53, ale art. 45 si ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei au următorul cuprins:

– Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.“;

– Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 135 alin. (1) si (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Din analiza textului de lege criticat Curtea retine că, în realitate, dispozitia legală este justificată, întrucât stabileste că la procesul de privatizare nu pot participa anumite categorii de persoane fizice sau juridice care au o strânsă legătură cu societatea care se privatizează, si anume debitorii cedati ori fidejusorii acestora, fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAS ca urmare a parcurgerii de către acesta a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garantiilor reale, sotul/sotia, rudele si afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale acestor persoane, precum si actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate în una dintre aceste situatii.

Aceste incompatibilităti au atât ratiuni de ordin economic, prin urmărirea realizării procesului de privatizare în conditii de performantă, cât si ratiuni de ordin moral, prin înlăturarea unor categorii de persoane care ar putea profita de pozitia lor ori care ar fi beneficiat de pe urma unei situatii economice dificile în care s-ar fi aflat societatea supusă privatizării.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 45 din Constitutie privind libertatea economică, Curtea retine că textul de lege criticat, prin continutul său, nu este de natură să împiedice accesul liber al persoanei la o activitate economică si libera initiativă. De altfel, autorul exceptiei de neconstitutionalitate este o societate de investitii care desfăsoară, în mod evident, activităti economice. Pe de altă parte, textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei garantează exercitarea accesului liber la o activitate economică si libera initiativă, în conditiile legii, iar nu în mod absolut.

De asemenea, în legătură cu sustinerea referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie privind restrângerea unor drepturi si libertăti fundamentale, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât textul de lege criticat se referă la exceptarea de la procesul de privatizare a acelor persoane care au o anumită legătură cu societatea care se privatizează, iar nu la restrângerea unor drepturi sau libertăti constitutionale.

Curtea constată că este neîntemeiată si sustinerea privind incompatibilitatea textului de lege criticat cu prevederile art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. Aceasta, întrucât actul normativ al cărui text se critică vizează, asa cum indică titlul si continutul său, măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, obiectiv de interes general, în deplin acord cu prevederile textelor constitutionale invocate.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Transilvania – S.A. în Dosarul nr. 84/COM/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iulie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă stabileste strategia si cadrul legal privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, activitate publică de interes national.

Art. 2. – (1) În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) deseuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

b) animal – orice animal vertebrat sau nevertebrat (inclusiv pesti, reptile si amfibii);

c) animal de interes economic – orice animal crescut sau detinut, în mod obisnuit, în scopul desfăsurării unei activităti economice;

d) animal de companie – orice animal care apartine speciilor hrănite si detinute de om în alte scopuri decât cele comerciale si nu este destinat consumului uman;

e) unităti de crestere a animalelor – unităti care apartin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice, în care sunt detinute animale în scopul cresterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare stiintifică, care necesită autorizatii si/sau aprobări în vederea desfăsurării activitătii specifice;

f) crescători individuali de animale – persoane fizice care cresc sau detin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu;

g) ecarisare – activitatea de colectare a deseurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitătile de transport, depozitare si manipulare a acestora, după caz;

h) unitate de ecarisare – unitate apartinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice care desfăsoară activităti de ecarisare în baza autorizării si/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

i) neutralizare a deseurilor de origine animală – activitatea de ecarisare a deseurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în conditiile stabilite de prezenta ordonantă;

j) unitate de neutralizare a deseurilor de origine animală – unitate apartinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice care desfăsoară activităti de neutralizare a deseurilor de origine animală în baza autorizării si/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale.

(2) În întelesul prezentei ordonante, notiunea deseuri de origine animală nu include continutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul.

Art. 3. – Deseurile de origine animală se neutralizează în unităti autorizate si aprobate sanitar-veterinar si de mediu în conditiile legii.

Art. 4. – Persoanele fizice sau juridice din activitatea cărora rezultă deseuri de origine animală, precum si unitătile de ecarisare si neutralizare a deseurilor de origine animală au obligatia să respecte cerintele privind colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea, utilizarea, procesarea, comercializarea si, în unele cazuri specifice, importul, exportul si tranzitul deseurilor de origine animală, respectiv al subproduselor animale si al produselor derivate de la acestea, care nu sunt destinate consumului uman, stabilite prin normele sanitare veterinare.

Art. 5. – Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deseurilor de origine animală în alte conditii decât cele stabilite de legislatia în vigoare.

Art. 6. – (1) În zone izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza aprobării si autorizării sanitare veterinare si de mediu.

(2) Localitătile cărora li se aplică prevederile alin. (1), precum si conditiile de îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la propunerea directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, pe baza cererii consiliului local respectiv.

Art. 7. – (1) Prezenta ordonantă nu se referă la:

a) dreptul autoritătilor veterinare competente de a dispune incinerarea si/sau îngroparea deseurilor de origine animală, în cazul unui focar de boală epizootică, atunci când nu sunt îndeplinite cerintele de colectare în sigurantă de către unitătile de ecarisare si există posibilitatea răspândirii unor boli transmisibile ale animalelor;

b) posibilitatea de a îngropa sau de a incinera cadavre provenite de la animale crescute ca animale de companie de către proprietarii acestora în unităti autorizate si/sau aprobate pentru acest scop, potrivit legii;

c) functionarea conform legii a unitătilor de incinerare apartinând unitătilor de învătământ, cercetare, clinicilor si laboratoarelor si care sunt destinate numai acestor unităti în vederea desfăsurării activitătii specifice.

(2) Derogările stabilite la alin. (1) nu exclud obligatia de a fi solicitate emiterea documentelor legale si păstrarea evidentelor veterinare cu privire la deseurile de origine animală.

Art. 8. – (1) Unitătile de ecarisare au obligatia de a păstra evidentele veterinare referitoare la deseurile de origine animală preluate, respectiv privind cantitătile colectate, modul de transport si, după caz, destinatia acestora.

(2) Consiliul local are obligatia de a păstra evidentele veterinare, în cazul crescătorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitătilor economice.

(3) Unitătile care desfăsoară activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală au obligatia de a păstra înregistrările si evidentele veterinare privind modul de procesare a cantitătilor colectate, transportate si neutralizate.

(4) Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în conditiile legii.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se stabilesc, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, documentele si evidentele veterinare în aplicarea prevederilor alin. (1)–(4) si ale art. 7 alin. (2).

Art. 9. – (1) Functionarea unitătilor de crestere a animalelor, a unitătilor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală este permisă când îndeplinesc următoarele cerinte:

a) detin instalatii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate si aprobate în conditiile legii si care sunt folosite exclusiv pentru necesitătile proprii; sau

b) au încheiat un contract cu unităti de ecarisare autorizate si aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colectează.

(2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

(3) Consiliile locale au obligatia de a-si asigura fie instalatii de incinerare/coincinerare autorizate si aprobate în conditiile legii si care sunt folosite exclusiv pentru necesitătile proprii, fie de a-si asigura contractual serviciile unei unităti de ecarisare.

Art. 10. – (1) Crescătorii individuali de animale sunt obligati să anunte în cel mai scurt timp consiliul local asupra mortii animalelor la care se referă prezenta ordonantă.

(2) Consiliul local sesizat în conditiile alin. (1) are obligatia să anunte imediat unitatea de ecarisare.

(3) În cazul localitătilor izolate, stabilite potrivit art. 6 alin. (2), neutralizarea cadavrelor de animale este organizată de consiliul local.

Art. 11. – (1) Animalele moarte în timpul transportului sunt dirijate, pe cât posibil, până la destinatie sau până la prima oprire.

(2) În cazul în care nu pot fi transportate până la destinatie sau până la punctul de oprire, neutralizarea deseurilor de origine animală prevăzute la alin. (1) se organizează de către consiliul local al unitătii administrativteritoriale pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.

(3) În caz de fortă majoră sau în cazul mortii animalelor aflate în transhumantă, apartinând crescătorilor individuali de animale, responsabilitatea pentru neutralizarea acestora o are consiliul local din zona respectivă.

Art. 12. – (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală pe teritoriul României se concesionează conform legislatiei în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are calitatea de concedent, în numele statului, al activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, activitate publică de interes national.

Art. 13. – (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală este sprijinită de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Nivelul sprijinului si modul de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile eligibile pentru realizarea sau modernizarea instalatiilor proprii de procesare, respectiv de incinerare/coincinerare, autorizate si aprobate în conditiile legii, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) si alin. (3), precum si nivelul acestora se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Finantarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuală a serviciilor de neutralizare a deseurilor de origine animală, prevăzute la art. 9 alin. (3), se asigură integral prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. – (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală incluzând colectare, transport, depozitare, manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusă inspectiei si controlului sanitar veterinar, în scopul prevenirii si răspândirii de boli la animale si oameni.

(2) Supravegherea si controlul unitătilor implicate în neutralizarea deseurilor de origine animală se asigură prin medicii veterinari oficiali.

Art. 15. – Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerul Administratiei si Internelor, pecum si de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonante.

Art. 16. – Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON):

1. neanuntarea în termenele stabilite a unitătilor de ecarisare sau consiliilor locale;

2. neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatatii în conditii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

b) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.200 lei (RON):

1. neridicarea în termenele stabilite a deseurilor de origine animală;

2. neîntocmirea evidentelor veterinare cu privire la deseurile de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

3. neluarea măsurilor prevăzute de legislatia în vigoare pentru depozitarea deseurilor de origine animală în unitătile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori implicate în activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală;

4. transportul, respectiv depozitarea sau manipularea deseurilor de origine animală, în unităti neautorizate si neaprobate pentru această activitate, în conditiile legii;

c) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):

1. abandonarea, depunerea sau depozitarea deseurilor de origine animală în alte locuri decât cele organizate si autorizate si/sau aprobate în acest scop;

2. neorganizarea de către consiliile locale a locurilor de îngropare prevăzute la art. 6 sau neîndeplinirea de către acestea a conditiilor de organizare si functionare; d) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):

1. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedetinerea de instalatii proprii de neutralizare a deseurilor de origine animală, autorizate si aprobate în conditiile legii, de către unitătile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. Suplimentar amenzii, fapta se sanctionează si cu retragerea aprobării si/sau cu anularea autorizatiei de functionare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor institutii;

2. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării deseurilor de origine animală, în conditiile legii, de către consiliile locale.

Art. 17. – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonantă, agentul constatator făcând mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 18. – Sanctiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, pentru contraventiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 2, lit. b) si c), precum si de Ministerul Administratiei si Internelor, pentru contraventiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 1, lit. b) pct. 2 si lit. c), conform legislatiei specifice în vigoare.

Art. 19. – Dispozitiile referitoare la contraventiile mentionate la art. 16–18 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonantă transpune partial legislatia Uniunii Europene referitoare la regulile de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv Regulamentul Parlamentului si al Consiliului European nr. 1.774/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Institutul National de Statistică este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, din care unul are atributii directe în problemele activitătii de integrare europeană, unul are ca atributii directe coordonarea activitătii de statistică economică si socială, iar unul are ca atributii directe coordonarea infrastructurii statistice, numiti prin decizie a primului-ministru.“

2. La articolul 23, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) alin. (2) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;“.

Art. II. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 august 2005.

Nr. 49.