MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 august 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

875. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. – Ordonantă privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

962. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

1.422. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR–PM, editia 2/2003

 

6.603. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A) pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere deosebită pentru contributia avută la consolidarea si amplificarea relatiilor de colaborare pe multiple planuri dintre Republica Arabă Egipt si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale doamnei Wafaa Ashraf Moharram Bassim, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Arabe Egipt în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 875.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă defineste si reglementează activitatea sectorului de productie, procesare si de piată a laptelui de vacă, denumit în continuare lapte.

Art. 2. – Definitiile termenilor si expresiilor la care se referă prezenta ordonantă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. – Laptele si produsele lactate rezultate în urma procesării, în a căror compozitie este inclus în orice procent laptele, la care se referă piata laptelui, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. – Perioada de 12 luni, care începe la data de 1 iulie si se încheie la data de 30 iunie a anului următor, în care se realizează productia de lapte si produse lactate reprezintă anul de piată a laptelui.

 

CAPITOLUL II

Cota de lapte

 

Art. 5. – (1) Comercializarea laptelui si a produselor lactate realizate de producători este supusă regimului national de referintă, denumit în continuare cota de lapte.

(2) Anul cotei de lapte este stabilit pentru o perioadă de 12 luni care începe la data de 1 aprilie si se încheie la data de 31 martie a anului următor.

(3) Cota de lapte, atribuită României începând din anul 2007, este de 3,057 milioane tone si are două componente: livrări pentru procesare – 1,093 milioane tone si vânzări directe – 1,964 milioane tone.

(4) Valorile celor două componente pot fi modificate în functie de rezultatele obtinute în perioada de referintă stabilită în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg pe data de 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(5) Pe baza datelor concrete pentru anul 2006 pot fi operate revizuiri ale valorilor rezultate în perioada de referintă pentru cele două componente prevăzute la alin. (3).

(6) În functie de gradul de diminuare al consumului propriu al producătorului, România poate dispune de la data de 1 aprilie 2009 de o rezervă specială de restructurare de 0,188 milioane tone lapte, pentru a o distribui pentru livrări si vânzări directe.

(7) Toti producătorii de lapte, la solicitarea lor, pot obtine o cantitate individuală de referintă pentru livrări si/sau vânzări directe, denumită în continuare cota individuală de lapte.

Art. 6. – (1) Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar cantitătile se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, pe baza evaluărilor productiilor comercializate în perioada de referintă prevăzută la art. 5 alin. (5).

(2) Cantitatea de lapte pentru livrare din cadrul cotei este prevăzută în contractul încheiat între producător si cumpărător pe perioada anului de cotă, cu precizarea parametrilor fizico-chimici si de calitate.

Art. 7. – (1) În cazul depăsirii cotei de lapte, România plăteste o penalitate către Comunitatea Europeană, denumită în continuare taxă.

(2) Taxa, fixată pentru 100 kg lapte, prevăzută la alin. (1), se plăteste în termenele stabilite conform reglementărilor Uniunii Europene, în întregime, de cei care contribuie la depăsirea componentelor cotei prevăzute la art. 5 alin. (3), separat pentru livrări si vânzări directe.

(3) Taxa rezultată din depăsirea cotei nationale se plăteste Comunitătii Europene, Fondului European de Orientare si Garantare Agricolă, înainte de data de 1 octombrie următoare perioadei cotei de lapte.

(4) Obligatia colectării contributiei la taxa datorată, rezultată din depăsirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(5) Contributia la taxa datorată, rezultată din depăsirea cotei individuale de vânzări directe, este plătită direct de producători organismului competent.

Art. 8. – (1) Competenta administrării cotei nationale de lapte a României este atribuită Departamentului de administrare a cotei de lapte (DACL), denumit în continuare autoritatea competentă, din cadrul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea competentă se organizează la nivel central si în compartimente regionale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare rurală.

(3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi si atributiile autoritătii competente se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 9. – (1) Pentru a opera pe teritoriul României orice cumpărător trebuie aprobat de autoritatea competentă în conditiile în care detine capacitatea informatională compatibilă cu sistemul de administrare a cotei de lapte si se angajează să transmită declaratiile solicitate de autoritatea competentă.

(2) Conditiile de aprobare si formularistica se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă până la data de 1 iunie 2006.

Art. 10. – (1) Livrarea laptelului de la producător la cumpărător, în cadrul cotei de lapte detinute pentru livrare, se realizează pe bază de documente care atestă cantitatea de lapte, volumetric si masic, si procentul de grăsime aferent cantitătii receptionate.

(2) Livrarea laptelui la cumpărători neaprobati de autoritatea competentă este interzisă.

Art. 11. – (1) Cumpărătorul are responsabilitatea receptionării corecte a laptelui si a mentinerii parametrilor Înscrisi în documentul care însoteste laptele pe tot parcursul, până la unitatea de destinatie.

(2) Cumpărarea laptelui de la producători care nu detin cotă individuală de lapte pentru livrări este interzisă.

Art. 12. – Pentru crearea posibilitătii de restructurare a sectorului de productie a laptelui, din cota natională se constituie rezerva natională de lapte, ale cărei nivel, mod de alocare si reconstituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Sustinere financiară

 

Art. 13. – (1) Pentru protectia si sustinerea sectorului, pe perioada anului de piată a laptelui, se instituie sistemul de sustinere financiară, regimul de interventie si măsurile comerciale pentru piată.

(2) Autoritatea competentă pentru administrarea măsurilor de interventie si a celor comerciale pentru piată este Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Regimul de sustinere financiară se stabileste annual prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Productia traditională si ecologică

 

Art. 14. – (1) Productia de lapte realizată de producător, procesată într-un mod traditional conform unor specificatii tehnice sau metode de fabricatie codificate ori înregistrate, este supusă regimului produselor traditionale si al cotei de lapte.

(2) Caracteristica de traditionalitate a produsului lactat este determinată de recunoasterea istorică a acelui produs, specificatia tehnică codificată de fabricare si de recunoasterea produsului realizat în mod traditional la nivel national, regional sau local.

(3) Metodologia de înregistrare a produselor traditionale realizate de un producător sau procesator care beneficiază de derogări în privinta compozitiei echipamentelor specifice de preparare, conditionare sau ambalare, precum si a spatiilor de maturare pentru produsele în cauză este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(4) Derogările prevăzute la alin. (3) nu absolvă producătorul de respectarea si mentinerea stării de curătenie, precum si de efectuarea dezinfectiei în mod regulat a echipamentelor adaptate acestui tip de activitate.

Art. 15. – Productia de lapte si produse lactate, obtinută în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, este supusă regimului cotelor de lapte.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale asigură supravegherea aplicării prevederilor ce reglementează sistemul de administrare a cotelor de lapte.

Art. 17. – Faptele care constituie contraventie în domeniul organizării pietei laptelui si a produselor lactate, sanctiunile si persoanele împuternicite să constate săvârsirea contraventiilor si să aplice sanctiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 6, art. 9, art. 10 alin. (2) si art. 11, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 19. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Prezenta ordonantă asigură crearea cadrului legal implementării de la data aderării României la Uniunea Europeană a prevederilor în domeniu ale Regulamentului nr. 1255/1999/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L 160 din 26 iunie 1999, pag. 48–72, ale Regulamentului nr. 1782/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 1–69, si ale Regulamentului nr. 1788/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L 270 din 21 octombrie 2003, pag. 123–136.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 48.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 5 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Repartizarea cantitătii de grâu pentru care se aplică prevederile prezentei hotărâri se face prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

2. Alineatul (3) al articolului 3 din anexă – Norme metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea grâului din recolta anului 2005 – se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 962.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Documentul de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 7 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 4.3.2 “Obiectivele pe termen scurt“, teza a doua a părtii introductive a literei b) va avea următorul cuprins:

“Astfel, familiile, inclusiv persoanele singure, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este mai mic de 310 lei (RON) vor putea beneficia, în limita resurselor disponibile, de:“.

2. Alineatul 1 al punctului 4.3.3 “Finantarea actiunilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor de serviciu universal“ va avea următorul cuprins:

“În vederea compensării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va stabili un mecanism de finantare bazat pe contributiile furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice.“

3. Alineatele 5–7 ale punctului 4.3.3 se abrogă.

4. Alineatul 8 al punctului 4.3.3 va avea următorul cuprins:

“Alocarea fondurilor destinate compensării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în vederea atingerii obiectivelor de politică si strategie, se va realiza de ANRC, în functie de prioritătile de implementare a serviciului universal, asigurându-se o utilizare eficientă a acestor fonduri.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 22 august 2005.

Nr. 318.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR–PM, editia 2/2003

 

În temeiul prevederilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 29 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Prin derogare de la prevederile sectiunii a 3-a “Restrictii de operare pentru avioanele civile subsonice cu reactie“, paragraful RACR–PM 3.015 din Reglementările aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR–PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, pe aeroporturile din România pot opera si avioane civile subsonice cu reactie, care satisfac prevederile specificate la paragraful RACR–PM 3.010 lit. b) si care efectuează exclusiv transport de marfă.

Art. 2. – Operarea avioanelor civile subsonice cu reactie, prevăzută la art. 1, este permisă începând cu data prezentului ordin până la data de 31 august 2006 si se va efectua numai în zilele de luni–vineri, între orele 6,00– 22,00 LT.

Art. 3. – Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 17 august 2005.

Nr. 1.422.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 73 alin. (4) si art. 399 si 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articol unic. – Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 460/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 7 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

Punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Aplicarea procedurilor simplificate, potrivit prezentelor norme, este conditionată de constituirea de către titularul autorizatiei a unui depozit anticipat la dispozitia biroului vamal, care să asigure plata drepturilor vamale datorate, sau de achitarea acestora de către titularul autorizatiei, la biroul vamal, în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Este interzisă utilizarea procedurilor simplificate de către titularul autorizatiei, dacă sumele disponibile în depozitul bănesc nu acoperă datoria vamală care trebuie plătită sau dacă sumele care sunt achitate în momentul efectuării operatiunii de vămuire nu sting în totalitate datoria vamală.

În aceste cazuri titularul autorizatiei este obligat să prezinte mărfurile la biroul vamal si să aplice procedura normală de vămuire.“

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 24 august 2005.

Nr. 6.603.