MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

911. – Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.080/M-1/689/481. – Ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

 

1.081/M-1/690/480. – Ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre se aplică dispozitivelor medicale si accesoriilor acestora. În sensul prezentei hotărâri, accesoriile sunt tratate ca dispozitive medicale propriu-zise. Dispozitivele medicale si accesoriile acestora sunt denumite în continuare dispozitive.

Art. 2. – În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. dispozitiv medical – orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat singur ori în combinatie, inclusiv software-ul necesar functionării corespunzătoare a acestuia, destinat de producător să fie folosit pentru om în scop de:

a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei afectiuni;

b) diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni ori a unei dizabilităti;

c) investigatie, înlocuire sau modificare a anatomiei ori a unui proces fiziologic;

d) control al conceptiei si care nu îsi Ondeplineste actiunea principală prevăzută în sau pe organismul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui functionare poate fi asistată prin astfel de mijloace;

2. accesoriu – un articol care, desi nu este un dispozitiv medical, este destinat în mod special de către producător să fie folosit împreună cu un dispozitiv medical pentru a permite acestuia să fie utilizat conform scopului propus;

3. dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro – orice dispozitiv care este un reactiv, produs de reactie, calibrator, material de control, o trusă, un instrument, aparat, echipament sau sistem, utilizat singur ori în combinatie, destinat de producător pentru a fi utilizat in vitro pentru examinarea de probe, inclusiv a donărilor de sânge si tesuturi, derivate din organismul uman în scopul exclusiv sau principal de a furniza informatii:

a) privind o stare fiziologică sau patologică; sau

b) privind o anomalie congenitală; sau

c) pentru a determina gradul de securitate si compatibilitate cu primitori potentiali; sau

d) pentru a monitoriza măsuri terapeutice. Recipientele pentru probe sunt considerate a fi dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Recipientele pentru probe sunt acele dispozitive, tip vacuum sau nu, destinate de către producător în mod special pentru păstrarea initială si pentru conservarea probelor obtinute din organismul uman, în scopul unei examinări pentru diagnostic in vitro.

Produsele destinate uzului general de laborator nu sunt dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, dacă aceste produse, având în vedere caracteristicile lor, nu sunt proiectate în mod special de către producătorul lor pentru a fi folosite pentru diagnostic in vitro;

4. dispozitiv medical la comandă – orice dispozitiv destinat să fie utilizat exclusiv de un pacient determinat, realizat special conform prescriptiei scrise a unui practician medical calificat care, pe propria răspundere, îi stabileste caracteristicile specifice ale proiectului.

Prescriptia mentionată mai sus poate fi, de asemenea, emisă de oricare altă persoană autorizată în virtutea calificării sale profesionale.

Dispozitivele medicale de serie mare care trebuie să fie adaptate pentru a întruni cerintele specifice ale practicianului medical sau ale oricărui alt utilizator profesionist nu sunt considerate dispozitive la comandă;

5. dispozitiv medical destinat investigatiei clinice – orice dispozitiv destinat să fie utilizat de practicianul medical calificat, atunci când conduce investigatii, conform sectiunii 2.1 din anexa nr. 10, într-un mediu clinic adecvat. În scopul realizării investigatiei clinice, orice altă persoană care în virtutea calificării sale profesionale este autorizată să efectueze astfel de investigatii va fi acceptată ca echivalent al practicianului medical calificat;

6. producător – persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, ambalarea si etichetarea unui dispozitiv medical, înainte de a fi introdus pe piată sub numele său propriu, indiferent dacă aceste operatii sunt efectuate de ea însăsi sau, în numele său, de o tertă parte.

Obligatiile producătorilor se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează, prelucrează, reconditionează total si/sau etichetează unul sau mai multe produse gata fabricate si/sau le atribuie acestora destinatia de dispozitive pentru a fi introduse pe piată sub numele său propriu. Prevederile prezentului alineat nu se aplică persoanei care, nefiind un producător în întelesul definitiei prevăzute la alineatul precedent, asamblează sau adaptează dispozitive deja existente pe piată în scopul propus de a fi folosite de către un pacient individual;

7. scop propus – utilizarea pentru care dispozitivul este destinat, în concordantă cu datele furnizate de producător pe eticheta acestuia, în instructiunile de utilizare si/sau în materiale promotionale;

8. introducere pe piată – actiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un dispozitiv, altul decât dispozitivul destinat investigatiei clinice, în vederea distribuirii si/sau utilizării pe piata românească ori a unui stat membru al Uniunii Europene, indiferent dacă acesta este nou sau complet reconditionat;

9. punere în functiune – etapa în care dispozitivul este pus la dispozitia utilizatorului final, fiind gata de utilizare pe piata românească sau a unui stat membru al Uniunii Europene, pentru prima dată pentru scopul propus;

10. reprezentant autorizat – persoană fizică sau juridică stabilită în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care, în urma desemnării explicite de către producător, actionează si poate fi contactată de către autorităti si organisme nationale sau din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European, în locul producătorului, cu privire la obligatiile acestuia conform prezentei hotărâri.

Art. 3. – (1) Dacă un dispozitiv este destinat să administreze o substantă definită ca produs medicamentos, care este reglementat de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, acestui dispozitiv i se aplică prevederile prezentei hotărâri, fără a deroga de la dispozitiile aplicabile produselor medicamentoase.

(2) Dacă un astfel de dispozitiv este introdus pe piată într-o formă în care dispozitivul si produsul medicamentos formează un singur produs destinat exclusiv utilizării în combinatia dată si care nu este reutilizabil, acest dispozitiv va fi tratat ca produs medicamentos.

(3) Cerintele esentiale relevante prevăzute în anexa nr. 1 se aplică si dispozitivului prevăzut la alin. (2), exclusiv în ceea ce priveste securitatea si performantele acestuia.

Art. 4. – (1) Când un dispozitiv încorporează ca parte integrantă o substantă care, dacă este utilizată separat, poate fi considerată produs medicamentos, în sensul legislatiei privind produsele medicamentoase, si care poate actiona asupra organismului uman printr-o actiune auxiliară celei a dispozitivului, acest dispozitiv se evaluează si se autorizează conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Când un dispozitiv încorporează ca parte integrantă o substantă care, dacă este utilizată separat, poate fi considerată constituent al unui produs medicamentos sau un produs medicamentos derivat din sânge uman ori din plasmă umană, în sensul definit în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare derivat de sânge uman, si care poate actiona asupra organismului uman printr-o actiune auxiliară celei a dispozitivului, acest dispozitiv se evaluează si se autorizează conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. – Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) dispozitivelor pentru diagnostic in vitro reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;

b) dispozitivelor implantabile active reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu modificările ulterioare;

c) produselor medicamentoase reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv produselor medicamentoase derivate din sânge uman;

d) produselor cosmetice reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată;

e) sângelui uman, produselor din sânge, plasmei sau celulelor sanguine de origine umană ori dispozitivelor care încorporează în momentul introducerii lor pe piată astfel de produse din sânge, plasmă sau celule, cu exceptia dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 alin. (2);

f) transplanturilor, tesuturilor sau celulelor de origine umană, precum si produselor care încorporează sau derivă din tesuturi ori celule de origine umană;

g) transplanturilor, tesuturilor sau celulelor de origine animală, cu exceptia cazurilor în care un dispozitiv este fabricat prin utilizarea de tesuturi de origine animală neviabile sau de produse neviabile, derivate din tesuturi de origine animală.

Art. 6. – (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentului individual de protectie reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.

(2) Pentru a decide dacă unui produs i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 sau prevederile prezentei hotărâri, se va lua în considerare în mod deosebit principalul scop propus al produsului.

Art. 7. – Prezenta hotărâre constituie o reglementare armonizată specifică, în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. – Prin aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu se va aduce atingere aplicării dispozitiilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru introducerea pe piată si punerea în functiune a dispozitivelor

 

SECTIUNEA 1

Introducerea pe piată si punerea în functiune a dispozitivelor

 

Art. 9. – Ministerul Sănătătii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozitivele pot fi introduse pe piată si/sau puse în functiune numai dacă sunt conforme cu cerintele prezentei hotărâri, atunci când sunt furnizate corespunzător si instalate, întretinute si utilizate corect în conformitate cu scopul propus.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte esentiale

 

Art. 10. – Dispozitivele trebuie să îndeplinească cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1, care le sunt aplicabile, tinând seama de scopul propus al acestora.

 

SECTIUNEA a 3-a

Libera circulatie a dispozitivelor

 

Art. 11. – (1) Se admite introducerea pe piată sau punerea în functiune a dispozitivelor care poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 49, marcaj care semnifică faptul că aceste dispozitive au fost supuse evaluării conformitătii potrivit art. 17–28.

(2) Nu pot face obiectul restrictionării de la introducerea pe piată sau punerea în functiune:

a) dispozitivele destinate investigatiei clinice, puse la dispozitie în acest scop medicilor specialisti sau persoanelor autorizate, dacă satisfac conditiile prevăzute în cap. VII si în anexa nr. 8;

b) dispozitivele la comandă, introduse pe piată si puse în functiune, dacă satisfac conditiile prevăzute la art. 21 si în anexa nr. 8; dispozitivele din clasele IIa, IIb si III trebuie să fie însotite de declaratia de conformitate prevăzută în anexa nr. 8. Aceste dispozitive nu poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE.

(3) La târguri, expozitii, demonstratii, întruniri stiintifice si tehnice si altele asemenea, organizate pe teritoriul României, dispozitivele care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu conditia să poarte o inscriptionare vizibilă care să indice în mod clar că nu pot fi comercializate sau puse în functiune înainte de a deveni conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

(4) Când un dispozitiv ajunge la utilizatorul final, indiferent dacă dispozitivul este sau nu de uz profesional, informatiile prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1, furnizate utilizatorului si pacientului, trebuie să fie redactate în limba română.

(5) În cazul în care un dispozitiv face obiectul mai multor reglementări tehnice armonizate care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul semnifică faptul că dispozitivul este conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice respective.

(6) Dacă una sau mai multe dintre reglementările tehnice armonizate prevăzute la alin. (5) permit producătorului, pentru o perioadă tranzitorie, să aleagă reglementările pe care să le aplice, marcajul CE semnifică faptul că dispozitivele satisfac numai prevederile acelor reglementări tehnice armonizate care sunt aplicate de producător.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), elementele de identificare reglementărilor tehnice armonizate aplicate de producător trebuie să fie indicate în documentele, notele sau în instructiunile cerute de aceste reglementări, care însotesc dispozitivul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Standardele armonizate în domeniul dispozitivelor

 

Art. 12. – (1) Se consideră ca fiind îndeplinite cerintele esentiale prevăzute la art. 10 dacă dispozitivele sunt conforme cu standardele române si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul dispozitivelor medicale se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, se reactualizează periodic si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În sensul prezentei hotărâri, referirea la standardele europene armonizate include si monografiile Farmacopeii europene, ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în principal cu privire la materialele de sutură chirurgicală, precum si la interactiunile dintre produsele medicamentoase si materialele din care sunt construite dispozitivele care contin aceste produse medicamentoase.

(4) În situatia în care Ministerul Sănătătii sau Comisia Europeană consideră că standardele armonizate nu satisfac în totalitate cerintele esentiale prevăzute la art. 10, acesta sesizează Comitetul permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiintat în scopul aplicării procedurii de furnizare de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precizând si motivele sesizării.

 

CAPITOLUL III

Comitetul pentru dispozitive. Clauza de salvgardare.

Clasificarea dispozitivelor.

 

SECTIUNEA 1

Comitetul pentru dispozitive

 

Art. 13. – Ministerul Sănătătii desemnează un reprezentant în vederea participării la Comitetul pentru dispozitive medicale de pe lângă Comisia Europeană pentru dezbaterea problemelor care pot apărea la implementarea Directivei 93/42/CEE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Clauza de salvgardare

 

Art. 14. – (1) Când se constată că dispozitivele prevăzute la art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. b), corect instalate, întretinute si utilizate conform scopului propus, pot compromite sănătatea si/sau securitatea pacientilor, utilizatorilor sau, după caz, a altor persoane, Ministerul Sănătătii ia toate măsurile adecvate pentru retragerea acestor dispozitive de pe piată sau pentru interzicerea ori restrângerea introducerii lor pe piată sau a punerii lor în functiune.

(2) Ministerul Sănătătii informează imediat Comisia Europeană cu privire la măsurile prevăzute la alin. (1), indicând motivele pentru care a luat această decizie si, în special, dacă neconformitatea cu prevederile prezentei hotărâri se datorează următoarelor aspecte:

a) neîndeplinirea cerintelor esentiale prevăzute la art. 10;

b) aplicarea incorectă a standardelor prevăzute la art. 12, în măsura în care se pretinde că standardele au fost aplicate;

c) unele deficiente ale standardelor.

(3) Dacă un dispozitiv neconform poartă marcajul CE, Ministerul Sănătătii ia măsuri adecvate împotriva celui care a aplicat marcajul CE si informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene despre acest fapt.

 

SECTIUNEA a 3-a

Clasificarea dispozitivelor

 

Art. 15. – (1) Dispozitivele sunt împărtite în clasele I, IIa, IIb si III. Clasificarea se face conform anexei nr. 9.

(2) În eventualitatea unei dispute între producător si organismul notificat responsabil de evaluarea conformitătii, în privinta clasificării unui dispozitiv, rezultând din aplicarea regulilor de clasificare, decizia privind încadrarea se adoptă de Ministerul Sănătătii.

(3) Prin derogare de la regulile stabilite în anexa nr. 9, implanturile mamare trebuie reclasificate ca dispozitive cuprinse în clasa III.

 

CAPITOLUL IV

Vigilenta.

Informarea privind incidentele datorate dispozitivelor introduse pe piată

 

Art. 16. – (1) Ministerul Sănătătii trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că orice informatie primită în conditiile prezentei hotărâri, privind următoarele incidente semnalate în legătură cu dispozitivele din clasele I, IIa, Iib si III, este înregistrată si evaluată:

a) orice disfunctie ori deteriorare a caracteristicilor si/sau a performantelor unui dispozitiv, precum si orice etichetare ori instructiuni inadecvate, susceptibile să producă sau să fi produs decesul unui pacient ori utilizator sau o deteriorare severă a stării sale de sănătate;

b) orice rationament de ordin tehnic sau medical în legătură cu caracteristicile ori cu performantele unui dispozitiv, care a condus, din motivele precizate la lit. a), la retragerea sistematică de pe piată de către producător a dispozitivelor de acelasi tip.

(2) Obligatia de a informa Ministerul Sănătătii despre incidentele survenite în utilizarea dispozitivelor revine personalului medical, institutiilor medico-sanitare, altor utilizatori, producătorului ori reprezentantului său autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, importatorului si distribuitorului. Ministerul Sănătătii informează producătorul ori reprezentantul său autorizat despre orice incident semnalat.

(3) După efectuarea unei evaluări, dacă este posibil, împreună cu producătorul, cu respectarea prevederilor art. 14, Ministerul Sănătătii informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la incidentele prevăzute la alin. (1) pentru care au fost luate sau urmează să se ia măsuri relevante.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea conformitătii

 

SECTIUNEA 1

Proceduri de evaluare a conformitătii

 

Art. 17. – În cazul dispozitivelor din clasa III, altele decât dispozitivele la comandă sau cele destinate investigatiilor clinice, producătorul trebuie, în scopul aplicării marcajului CE, să urmeze una dintre următoarele proceduri:

a) procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea totală a calitătii, prevăzută în anexa nr. 2;

sau

b) procedura referitoare la examinarea EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, asociată, după caz, cu:

1. procedura referitoare la verificarea EC, prevăzută în anexa nr. 4; sau

2. procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea calitătii productiei, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 18. – În cazul dispozitivelor din clasa IIa, altele decât dispozitivele la comandă sau cele destinate investigatiilor clinice, producătorul trebuie, în scopul aplicării marcajului CE, să urmeze una dintre următoarele proceduri:

a) procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea totală a calitătii, prevăzută în anexa nr. 2; în acest caz pct. 4 din anexa nr. 2 nu se aplică; sau

b) procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, prevăzută în anexa nr. 7, asociată, după caz, cu:

1. procedura referitoare la verificarea EC, prevăzută în anexa nr. 4; sau

2. procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea calitătii productiei, prevăzută în anexa nr. 5; sau

3. procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea calitătii produsului, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 19. – În cazul dispozitivelor din clasa IIb, altele decât dispozitivele la comandă sau cele destinate investigatiilor clinice, producătorul trebuie, în scopul aplicării marcajului CE, să urmeze una dintre următoarele proceduri:

a) procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea totală a calitătii, prevăzută în anexa nr. 2; în acest caz prevederile pct. 4 din anexa nr. 2 nu se aplică; sau

b) procedura referitoare la examinarea EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, asociată, după caz, cu una dintre următoarele proceduri:

1. procedura referitoare la verificarea EC, prevăzută în anexa nr. 4; sau

2. procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea calitătii productiei, prevăzută în anexa nr. 5; sau

3. procedura referitoare la declaratia de conformitate EC, asigurarea calitătii produsului, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 20. – În cazul dispozitivelor din clasa I, altele decât dispozitivele la comandă sau cele destinate investigatiilor clinice, producătorul trebuie, în scopul aplicării marcajului CE, să urmeze procedura prevăzută în anexa nr. 7 si să emită declaratia de conformitate EC cerută înainte de introducerea pe piată a dispozitivului.

Art. 21. – (1) În cazul dispozitivelor la comandă, producătorul trebuie să urmeze procedura prevăzută în anexa nr. 8 si să emită declaratia prevăzută în aceeasi anexă înainte de introducerea fiecărui dispozitiv pe piată.

(2) Producătorul are obligatia să prezinte Ministerului Sănătătii o listă cuprinzând dispozitivele prevăzute la alin. (1), care au fost puse în functiune pe teritoriul României.

Art. 22. – În cursul procedurii de evaluare a conformitătii pentru un dispozitiv, producătorul si/sau organismul notificat trebuie să tină seama de rezultatele obtinute în urma oricăror operatiuni de evaluare si verificare efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri într-o fază intermediară de fabricatie.

Art. 23. – Producătorul îl poate împuternici pe reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, să initieze procedurile de evaluare prevăzute în anexele nr. 3, 4, 7 si 8.

Art. 24. – Atunci când procedura de evaluare a conformitătii implică interventia unui organism notificat, producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, se poate adresa unui organism la alegere, corespunzător sarcinilor în legătură cu care acesta a fost notificat.

Art. 25. – Organismul notificat poate cere, în cazuri justificate, informatii sau date care sunt necesare pentru a stabili si a mentine atestarea conformitătii în functie de procedura aleasă.

Art. 26. – (1) Deciziile adoptate de către organismul notificat în conformitate cu anexele nr. 2 si 3 au o valabilitate maximă de 5 ani si pot fi prelungite, pentru perioade de 5 ani, la cererea înaintată de producător ori de reprezentantul său autorizat, la o dată stabilită în contractul semnat de ambele părti.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), deciziile privind implanturile mamare, emise de organismele notificate înainte de data de 1 septembrie 2003, conform procedurii prevăzute la art. 19 lit. a), nu vor fi prelungite.

Art. 27. – Înregistrările si corespondenta privind aplicarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 17–21 trebuie redactate, după caz, în limba română sau într-o limbă oficială a statului membru al Uniunii Europene în care se aplică procedurile respective si/sau în altă limbă comunitară acceptată de organismul notificat.

Art. 28. – Prin exceptie de la prevederile art. 17–21, Ministerul Sănătătii poate autoriza, pe baza unei cereri întemeiate, introducerea pe piată si punerea în functiune pe teritoriul României a unor dispozitive individuale pentru care nu au fost efectuate procedurile prevăzute la art. 17–21 si a căror utilizare este în interesul protectiei sănătătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura specifică pentru sisteme de dispozitive si pachete de proceduri

 

Art. 29. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 17–21, prezentul articol se aplică sistemelor de dispozitive si pachetelor de proceduri.

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce asamblează dispozitive care poartă marcajul CE conform scopului propus si în limitele utilizării prevăzute de producător, în scopul de a le introduce pe piată sub forma unui sistem de dispozitive sau a unui pachet de proceduri, trebuie să emită o declaratie prin care confirmă următoarele:

a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor, conform instructiunilor producătorilor, si reasamblarea a fost efectuată urmând aceste instructiuni; si

b) a ambalat sistemul de dispozitive sau pachetul de proceduri si a furnizat utilizatorilor informatii incluzând instructiunile relevante din partea producătorilor; si

c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern si inspectie.

În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezentul alineat, cum ar fi cazul sistemului de dispozitive sau al pachetului de proceduri care contine dispozitive care nu poartă marcajul CE ori cazul în care combinatia de dispozitive aleasă nu este compatibilă, tinând seama de scopul original propus pentru aceste dispozitive, sistemul de dispozitive sau pachetul de proceduri este considerat ca un dispozitiv propriu-zis si este supus uneia dintre procedurile aplicabile prevăzute la sectiunea 1.

(3) Orice persoană fizică sau juridică care sterilizează dispozitive în scopul introducerii pe piată a sistemelor de dispozitive sau a pachetelor de proceduri de natura celor prevăzute la alin. (2) ori alte dispozitive care poartă marcaj CE, concepute de către producătorii lor pentru a fi sterilizate înainte de folosire, trebuie, la alegerea sa, să urmeze una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. 4, 5 sau 6.

Aplicarea procedurilor si interventia organismului notificat sunt limitate la aspectele de procedură privind obtinerea sterilitătii. Persoana trebuie să prezinte o declaratie care să confirme că sterilizarea a fost efectuată în conformitate cu instructiunile producătorului.

(4) Produsele prevăzute la alin. (2) si (3) nu trebuie să poarte un marcaj CE aditional, dar trebuie să fie însotite de informatiile prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1, care reiau, acolo unde este cazul, informatii furnizate de producătorii dispozitivelor care au fost asamblate.

(5) Declaratia prevăzută la alin. (2) si (3) trebuie să fie păstrată la dispozitia Ministerului Sănătătii pe o perioadă de 5 ani.

 

SECTIUNEA a 3-a

Decizii privind clasificarea, clauza de derogare

 

Art. 30. – (1) Ministerul Sănătătii transmite propuneri de solutionare Comisiei Europene, solicitând o rezolvare corespunzătoare în una dintre următoarele situatii:

a) când consideră că aplicarea regulilor de clasificare prevăzute în anexa nr. 9 necesită o decizie cu privire la clasificarea unui dispozitiv sau a unei categorii de dispozitive date;

b) când consideră că un dispozitiv sau o familie de dispozitive dată trebuie clasificată, prin derogare de la prevederile anexei nr. 9, într-o altă clasă;

c) când consideră că pentru un dispozitiv sau o familie de dispozitive conformitatea trebuie stabilită prin derogare de la prevederile art. 17–21, aplicând exclusiv una dintre procedurile date, aleasă dintre cele la care se face referire la art. 17–21.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) Ministerul Sănătătii informează părtile interesate cu privire la măsurile luate.

 

CAPITOLUL VI

Înregistrări si baze de date

 

SECTIUNEA 1

Înregistrarea persoanelor responsabile de introducerea pe piată a dispozitivelor

 

Art. 31. – (1) Producătorii care introduc dispozitive pe piată sub propriul lor nume, conform procedurilor prevăzute la art. 20 si 21, sau orice altă persoană fizică ori juridică ce desfăsoară activitătile prevăzute la art. 29 au obligatia de a se înregistra la Ministerul Sănătătii, furnizând date cu privire la adresa sediului social si la descrierea dispozitivelor care fac obiectul activitătii acestora, în scopul introducerii în Baza natională de date privind dispozitivele medicale a Ministerului Sănătătii.

(2) Pentru toate dispozitivele din clasele IIb si III, Ministerul Sănătătii va fi informat cu privire la toate datele care să permită identificarea acestor dispozitive împreună cu eticheta si instructiunile de utilizare, atunci când aceste dispozitive sunt puse în functiune pe teritoriul României.

(3) Atunci când un producător care introduce pe piată sub propriul său nume dispozitivele prevăzute la alin. (1) nu are un sediu înregistrat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, el va desemna persoana/ persoanele stabilită/ stabilite în România sau în statele membre, responsabilă/responsabile cu comercializarea dispozitivelor. Persoanele desemnate, stabilite în România, informează Ministerul Sănătătii cu privire la adresa sediului social si la categoria de dispozitive care fac obiectul activitătii lor.

(4) Ministerul Sănătătii informează, la cerere, statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la datele la care se face referire la alin. (1)–(3).

 

SECTIUNEA a 2-a

Baza natională de date

 

Art. 32. – (1) Datele înregistrate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se stochează în Baza natională de date privind dispozitivele medicale a Ministerului Sănătătii.

(2) Baza natională de date privind dispozitivele medicale va cuprinde următoarele:

a) date referitoare la înregistrarea producătorilor si dispozitivelor, potrivit art. 31;

b) date referitoare la certificatele emise, modificate, suplimentate, suspendate, retrase sau respinse conform procedurilor prevăzute în anexele nr. 2–7;

c) datele obtinute potrivit procedurii de vigilentă prevăzute la art. 16.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se furnizează în format standard.

(4) Normele de procedură pentru aplicarea prevederilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. – Datele înregistrate în conformitate cu prevederile art. 32 se transmit de Ministerul Sănătătii în Baza europeană de date, accesibilă autoritătilor competente din statele membre, astfel încât acestea să dispună de informatiile necesare care să le permită îndeplinirea atributiilor referitoare la Directiva 93/42/CEE.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri speciale de monitorizare a sănătătii

 

Art. 34. – (1) Ministerul Sănătătii poate adopta măsuri temporare necesare si justificate în ceea ce priveste un anumit dispozitiv sau grup de dispozitive, atunci când apreciază că, în scopul protectiei sănătătii si securitătii si/sau pentru a asigura respectarea cerintelor de sănătate publică, se recomandă interzicerea, limitarea sau impunerea asupra acestora a unor conditii speciale.

(2) Ministerul Sănătătii informează Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene, precizând ratiunile care au stat la baza deciziilor adoptate potrivit alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Investigatie clinică

 

Art. 35. – În cazul dispozitivelor destinate investigatiilor clinice, producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, trebuie să respecte procedura de investigatie clinică prevăzută în anexa nr. 8 si are obligatia să notifice în scris Ministerul Sănătătii sau autoritătile competente ale statelor membre în care se vor desfăsura investigatiile.

Art. 36. – (1) În cazul dispozitivelor din clasa III si al dispozitivelor implantabile si dispozitivelor invazive pe termen lung din clasa IIa sau IIb, producătorul poate începe investigatia clinică la sfârsitul perioadei de 60 de zile după notificare, dacă până la sfârsitul acestei perioade Ministerul Sănătătii nu îi comunică acestuia o decizie contrară, din considerente de politică sanitară sau de sănătate publică.

(2) Producătorii pot fi autorizati de Ministerul Sănătătii să înceapă investigatiile clinice înainte de expirarea perioadei de 60 de zile, dacă prin Comitetul de etică s-a emis aviz favorabil pentru programul de investigatie propus.

Art. 37. – În cazul dispozitivelor, altele decât cele prevăzute la art. 36, producătorii pot fi autorizati de Ministerul Sănătătii să înceapă investigatiile clinice imediat după data notificării, dacă există acceptul Comitetului de etică cu privire la planul de investigatie.

Art. 38. – Investigatiile clinice trebuie să se desfăsoare în concordantă cu prevederile anexei nr. 10.

Art. 39. – Ministerul Sănătătii are obligatia să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea sănătătii publice si a politicii sale sanitare.

Art. 40. – Producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, trebuie să păstreze la dispozitia Ministerului Sănătătii raportul prevăzut la pct. 2 poz. 2.3.7 din anexa nr. 10.

Art. 41. – Prevederile art. 35 si 36 nu se aplică în cazul în care investigatiile clinice se desfăsoară folosind dispozitive autorizate în conformitate cu art. 17–20 să poarte marcajul CE, dacă scopul investigatiilor clinice nu este acela de a demonstra posibilitatea de a utiliza dispozitivele în alte scopuri decât cele mentionate în procedura de evaluare a conformitătii. Prevederile anexei nr. 10 rămân aplicabile.

 

CAPITOLUL VIII

Organisme notificate

 

Art. 42. – (1) Ministerul Sănătătii va notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 17–20, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si cu numerele de identificare atribuite în prealabil de Comisia Europeană.

(2) Lista organismelor notificate si numărul de identificare alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizează permanent.

Art. 43. – (1) Pentru desemnarea organismelor notificate, Ministerul Sănătătii aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 11. Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele nationale, care adoptă standardele europene armonizate corespunzătoare, satisfac criteriile prezentate în anexa nr. 11.

(2) Ministerul Sănătătii evaluează competenta organismelor din România pe baza unor norme metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 44. – În cazul în care Ministerul Sănătătii constată că un organism notificat nu mai corespunde criteriilor specificate care au stat la baza desemnării, va retrage această notificare si va informa statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la retragerea notificării.

Art. 45. – Organismul notificat si producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stabilesc de comun acord termenele limită pentru finalizarea activitătilor de evaluare si verificare prevăzute în anexele nr. 2–6.

Art. 46. – Organismul notificat informează celelalte organisme notificate si Ministerul Sănătătii despre toate certificatele suspendate sau retrase si, la cerere, despre certificatele emise sau respinse. De asemenea, pune la dispozitie, la cerere, toate informatiile suplimentare relevante.

Art. 47. – (1) În cazul în care un organism notificat constată că cerintele cuprinse în prezenta hotărâre nu au fost îndeplinite sau au încetat să mai fie îndeplinite de către producător ori dacă un certificat nu ar fi trebuit să fie emis, acesta, tinând seama de principiul proportionalitătii, va suspenda sau va retrage certificatul emis ori va impune restrictii până când conformitatea cu aceste cerinte va fi asigurată de către producător prin implementarea unor măsuri corective corespunzătoare.

(2) În cazul suspendării sau al retragerii certificatului ori al impunerii de restrictii sau în cazurile în care este necesară o interventie din partea autoritătii competente, organismul notificat informează Ministerul Sănătătii cu privire la acest fapt.

(3) Ministerul Sănătătii informează statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la măsurile luate conform alin. (1).

Art. 48. – Organismul notificat furnizează, la cerere, toate informatiile si documentele relevante, inclusiv documentele privind bugetul propriu, pentru a da posibilitatea Ministerului Sănătătii si organismului national de acreditare să verifice îndeplinirea cerintelor prevăzute în anexa nr. 11.

 

CAPITOLUL IX

Marcajul de conformitate

 

SECTIUNEA 1

Marcajul CE

 

Art. 49. – Dispozitivele considerate că satisfac cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1, cu exceptia celor pentru investigatii clinice si a dispozitivelor la comandă, trebuie să poarte, în momentul introducerii pe piată, marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 50. – (1) Marcajul european de conformitate CE, conform prevederilor anexei nr. 12, trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil si de nesters, pe dispozitiv sau pe ambalajul său steril, unde este posibil, precum si pe instructiunile de utilizare.

(2) Marcajul european de conformitate CE trebuie să fie aplicat si pe ambalajul în care se comercializează dispozitivul.

(3) Marcajul european de conformitate CE trebuie să fie însotit de numărul de identificare a organismului notificat care poartă răspunderea pentru aplicarea procedurilor prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 si 6.

Art. 51. – (1) Este interzisă aplicarea de simboluri sau de inscriptii care pot induce în eroare terte părti cu privire la întelesul ori forma grafică a marcajului CE.

(2) Se poate aplica orice alt marcaj pe dispozitiv, pe ambalajul său ori în instructiunile care însotesc dispozitivul, cu conditia ca acesta să nu afecteze vizibilitatea si claritatea marcajului CE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Marcajul CE aplicat incorect

 

Art. 52. – Fără a afecta prevederile art. 14, în cazul în care Ministerul Sănătătii stabileste că marcajul CE a fost aplicat în mod gresit, producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, este obligat să pună capăt acestei situatii de încălcare a reglementărilor în domeniu, în conditiile impuse de Ministerul Sănătătii.

Art. 53. – Dacă se mentine situatia de neconformitate prevăzută la art. 52, Ministerul Sănătătii adoptă toate măsurile adecvate pentru a limita sau a interzice introducerea pe piată a dispozitivului în cauză sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piată în conformitate cu procedura prevăzută la art. 14.

Art. 54. – Dispozitiile art. 52 si 53 se aplică si în cazul în care marcajul CE s-a aplicat în conformitate cu procedurile prevăzute de prezenta hotărâre, dar inadecvat, pe produse care nu fac obiectul prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL X

Supravegherea pietei, contraventii si sanctiuni

 

Art. 55. – Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, instituită prin art. 9 alin. (2) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabilă pentru supravegherea pietei dispozitivelor.

Art. 56. – (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea cerintelor esentiale prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si a introducerii pe piată a dispozitivelor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 17–21, art. 29, art. 31 alin. (1)–(3), art. 49, 50, art. 51 alin. (1) si a prevederilor referitoare la detinerea documentatiei si a declaratiei de conformitate, cuprinse în anexa nr. 2 pct. 6, anexa nr. 3 poz. 7.2 si 7.3, anexa nr. 4 pct. 7, anexa nr. 5 pct. 5, anexa nr. 6 pct. 5, anexa nr. 7 pct. 2 si în anexa nr. 8 pct. 2 si 3, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organele de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) si ale art. 49, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a dispozitivelor nemarcate sau marcate incorect;

d) nerespectarea prevederilor art. 35, 38 si 40, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

e) nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si interzicerea distribuirii până la efectuarea procedurii de reevaluare prevăzute la art. 60 alin. (1);

f) nerespectarea obligatiei producătorului ori a reprezentantului său autorizat, după caz, de a comunica Ministerului Sănătătii incidentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3 poz. 3.1 lit. g), anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 3 poz. 3.1 lit. h), anexa nr. 6 pct. 3 poz. 3.1 lit. h), anexa nr. 7 pct. 4 si în anexa nr. 10 pct. 2 poz. 2.3.5, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON);

g) nerespectarea obligatiei de a anunta Ministerul Sănătătii despre incidentele în utilizare prevăzute la art. 16 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON);

h) nerespectarea măsurilor dispuse de Ministerul Sănătătii în cadrul procedurii de vigilentă, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON);

i) lipsa documentelor care atestă înregistrarea în baza de date a Ministerului Sănătătii a dispozitivelor si producătorilor, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si interzicerea comercializării dispozitivelor până la obtinerea acestor documente;

j) nerespectarea prevederilor art. 67, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) si retragerea de pe piată a produselor cu marcaj CS.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Sănătătii.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 57. – Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 56 alin. (1) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Punerea în aplicare, dispozitii finale si tranzitorii

 

SECTIUNEA 1

Decizii de respingere sau de restrângere

 

Art. 58. – (1) Orice decizie adoptată conform prezentei hotărâri, prin care se respinge sau se restrânge introducerea pe piată, punerea în functiune a unui dispozitiv, efectuarea unei investigatii clinice sau prin care se retrag dispozitive de pe piată, trebuie justificată în mod precis, prin expunerea motivelor care stau la baza acesteia.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) trebuie aduse de îndată la cunostintă părtilor interesate, care vor fi informate totodată cu privire la căile de contestatie pe care le au la dispozitie conform reglementărilor în vigoare, precum si cu privire la termenul limită până la care pot fi exercitate căile de contestatie.

(3) În cazul unei decizii de natura celor prevăzute la alin. (1), producătorul ori reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, va avea posibilitatea de a-si expune în prealabil punctul de vedere, cu exceptia cazului în care consultarea directă nu este posibilă datorită urgentei măsurilor ce trebuie adoptate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

 

Art. 59. – (1) Persoanele juridice si fizice implicate în aplicarea prezentei hotărâri sunt obligate să asigure confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute în procesul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei în vigoare si a practicii nationale cu privire la secretul actului medical.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la asigurarea confidentialitătii nu sunt aplicabile Ministerului Sănătătii si organismelor notificate, în ceea ce priveste obligatiile de informare reciprocă, de informare a statelor membre ale Uniunii Europene si de difuzare a avertismentelor, si nici persoanelor care trebuie să furnizeze informatii sub incidenta legii penale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 60. – (1) Implanturile mamare introduse pe piată înainte de data de 1 septembrie 2003, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) sau lit. b) pct. 3, vor face obiectul unei proceduri de reevaluare a conformitătii ca dispozitive din clasa III, până la data de 1 decembrie 2005.

(2) Persoanele responsabile de introducerea pe piată/distribuirea pe teritoriul României a implanturilor mamare trebuie să prezinte la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, până la data de 1 ianuarie 2006, dovada efectuării procedurii de reevaluare prevăzute la alin. (1).

Art. 61. – Dispozitivele evaluate, certificate si înregistrate în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi introduse pe piată până la expirarea termenului de valabilitate înscris pe certificatul de înregistrare sau pe autorizatia de utilizare, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2007.

Art. 62. – Ministerul Sănătătii stabileste prin ordin al ministrului sănătătii modul de organizare a Bazei nationale de date privind dispozitivele medicale, prevăzută la art. 32, precum si taxele percepute pentru înregistrările ce urmează a fi introduse în această bază de date.

Art. 63. – (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune si a dispozitivelor cu marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitent pe dispozitive atât a marcajului CS, cât si a marcajului CE.

(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică si pentru marcajul CS.

Art. 64. – (1) Până la data prevăzută la art. 63 alin. (1), Ministerul Sănătătii recunoaste si aprobă organismele pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Recunoasterea si aprobarea organismelor prevăzute la alin. (1) se fac conform cerintelor normelor metodologice elaborate de Ministerul Sănătătii, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista organismelor recunoscute, cu numerele lor de identificare alocate anterior de Ministerul Economiei si Comertului, sarcinile specifice pe care au fost desemnate să le realizeze se aprobă si se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. – În situatia în care evaluarea conformitătii produselor se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organismele prevăzute la art. 64 alin. (1), producătorul ori reprezentantul său autorizat, persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv sediul în România, trebuie să aplice marcajul CS.

Art. 66. – (1) Responsabilitătile producătorului, reprezentantului său autorizat stabilit în România, precum si ale importatorului, în legătură cu produsele introduse pe piată cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute la cap. X se aplică si în cazul produselor introduse pe piată cu marcaj CS.

Art. 67. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană dispozitivele pot fi introduse pe piată si/sau puse în functiune numai în conditiile în care acestea poartă marcajul CE.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuit, a dispozitivelor care poartă marcajul CS.

Art. 68. – Anexele nr. 1–12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 69. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificatiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea tesuturilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 16 mai 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Termenii prevăzuti la alin. (1) se completează cu termenii definiti în Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Înainte de a formula o cerere pentru evaluarea conformitătii potrivit art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005, producătorul dispozitivelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) trebuie să implementeze sistemul de analiză si de gestiune a riscului, stabilit în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Ministerul Sănătătii verifică dacă organismele notificate potrivit art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 si-au actualizat cunostintele referitoare la dispozitivele medicale prevăzute la art. 1 alin. (1), în scopul evaluării conformitătii acestor dispozitive cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 si cu specificatiile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.“

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Procedura de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) cuprinde evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 si cu specificatiile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.“

5. Articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Ministerul Sănătătii va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozitivele medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt introduse pe piată si puse în functiune numai dacă acestea corespund prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 si specificatiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.“

6. Primul paragraf de la punctul 2 din anexă va avea următorul cuprins:

“Pentru dispozitivele medicale încadrate în clasa III potrivit prevederilor regulii 17 din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 911/2005, producătorii trebuie să furnizeze organismelor notificate la care se referă art. 4 din hotărâre toate informatiile care permit o evaluare a strategiei lor de analiză si de gestiune a riscului. Orice nouă informatie asupra riscurilor EST obtinută de producător si prezentând relevantă pentru dispozitivele sale trebuie să fie transmisă spre informare organismelor notificate.“

Art. 70. – Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 71. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 12 alin. (4), art. 13, art. 14 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (3), art. 30, art. 31 alin. (5), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 42, art. 44 si art. 47 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 93/42/CEE din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, amendată prin directivele 98/79/CE din 27 octombrie 1998, 2000/70/CE din 16 noiembrie 2000, 2001/104/CE din 7 decembrie 2001 si Reglementarea CE 1.882/2003 din 29 septembrie 2003, si ale Directivei 2003/12/CE din 3 februarie 2003 privind reclasificarea implanturilor mamare în cadrul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 911.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.080 din 28 iulie 2005

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. M-1/689 din 24 august 2005

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 481 din 12 august 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 732/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, republicată,

ministrul finantelor publice, ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru comert emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Procedurile si modalitătile de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si tehnicile de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Începând cu data prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului finantelor, ministrului afacerilor externe si ministrului comertului privind Procedurile si modalitătile de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, precum si tehnicile de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat.

(3) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului, prin personalul cu atributii în domeniu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul economiei si comertului,

Iuliu Winkler,

ministru delegat pentru comert

 

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE SI MODALITĂTILE

de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si tehnicile de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

 

Prin Legea nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, Guvernul României a fost autorizat să negocieze recuperarea creantelor României provenite din exporturi, actiuni de cooperare si alte activităti externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Prin creantele statului român se întelege drepturile valutare care provin din activitatea de comert exterior (exporturi de mărfuri si servicii), din activitatea de cooperare economică internatională (realizări de obiective complexe în străinătate, participatiile cu capital la constituirea de societăti de productie, de servicii si bancare cu sediul în străinătate) si din alte activităti externe derulate înainte de 31 decembrie 1989, indiferent dacă acestea au avut sau nu la bază credite bancare acordate pentru exporturi, lucrări de constructii-montaj si alte activităti derulate în cadrul acordurilor guvernamentale si comerciale preluate la datoria publică conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1991 privind preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante si ale Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante.

2. Negocierea privind recuperarea creantelor cuvenite statului român, conform art. 2 din Legea nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, se desfăsoară de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului, pe baza unui mandat aprobat de Guvern.

3. La elaborarea mandatului cu privire la negocierea recuperării creantelor se au în vedere ofertele primite din partea reprezentantilor autorizati ai tării debitoare, a unor firme si institutii financiar-bancare specializate în intermedierea recuperării drepturilor valutare cuvenite statelor creditoare de la debitorii lor externi.

Proiectul de mandat cuprinde propuneri de recuperare a creantelor statului român, referitoare la:

• procentul de recuperare: în functie de situatia economică concretă din tara debitoare se poate propune o anumită reducere fată de valoarea nominală a creantei, care, de regulă, să fie până la un nivel egal cu cel practicat pe piata secundară a efectelor de comert; în cazul reglementării la nivel guvernamental pentru tările care beneficiază de asistentă financiară asupra datoriei din partea organismelor internationale financiar-bancare, se vor lua în considerare conditiile de reglementare impuse de Banca Mondială, Fondul Monetar International si Clubul de la Paris;

• perioada de recuperare: încasarea se poate efectua imediat, esalonat, pe termen mediu si lung, cu sau fără perioadă de gratie;

• modalitatea de recuperare: încasarea în devize convertibile, importuri de mărfuri, prestări de servicii, investitii de interes pentru partea română în tara debitoare, cesiune cu titlu oneros;

• valoarea creantei care urmează să fie reglementată (în totalitate sau partial, cu sau fără luarea în considerare a dobânzilor);

• garantarea ducerii la îndeplinire a obligatiilor asumate prin documentele care urmează să fie încheiate între Guvernul României si firma/institutia de intermediere.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989

 

1. Comisia interdepartamentală pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989, denumită în continuare Comisia, este constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994, cu modificările ulterioare.

2. Comisia se Ontruneste lunar si ori de câte ori este nevoie, la sediul Ministerului Finantelor Publice.

3. La sedintele Comisiei pot participa, în calitate de invitati, reprezentantii agentilor economici si ai altor institutii interesate, la sedintă fiind obligatorie prezenta reprezentantilor desemnati de conducerile institutiilor care fac parte din aceasta; în cazul în care prezenta membrilor desemnati nu este posibilă, se va asigura participarea unui alt delegat mandatat, astfel încât la sfârsitul sedintei, după introducerea în material a sugestiilor, propunerilor sau observatiilor membrilor Comisiei, acesta să poată fi semnat.

4. Ministerul Finantelor Publice, pe baza informatiilor cu privire la situatia economică a tărilor debitoare, a conditiilor impuse de institutiile financiar-bancare cu privire la reglementarea datoriilor lor externe, a cotatiilor pe piata secundară, a bonitătii si experientei ofertantilor si a altor documente, pregăteste si prezintă Comisiei propuneri privind încasarea creantelor României.

5. Comisia analizează si avizează propunerile de recuperare a creantelor României primite de la reprezentantii autorizati ai tărilor debitoare, de la firme si institutii financiar-bancare române si/sau străine în vederea pregătirii mandatului.

6. Comisia, în baza analizei efectuate, selectează oferta cea mai avantajoasă părtii române, întocmeste proiectul de mandat si, după însusirea acestuia de conducerile institutiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 362/1994, cu modificările ulterioare, îl prezintă spre aprobare Guvernului.

7. Presedintele Comisiei si membrii acesteia, în limita mandatului aprobat de Guvern, negociază acordul, conventia, contractul sau alt document convenit pentru recuperarea creantelor României din tara debitoare.

8. Ministerul Finantelor Publice, prin presedintele Comisiei, semnează conventiile care se încheie cu agentii economici importatori desemnati în conditiile prezentelor proceduri, avizate de Directia generală juridică.

9. În conventiile care se încheie cu agentii economici importatori se stabilesc termenele de plată ale contravalorii în lei a mărfurilor care fac obiectul tranzactiilor.

Se stabileste că data fată de care se determină termenul de plată a contravalorii în lei a importurilor de mărfuri si determinarea valorii în lei a sumelor datorate de agentii economici importatori este data documentului vamal de import atestând trecerea frontierei de stat a României pentru mărfurile destinate pietei interne, iar pentru importurile efectuate în vederea reexportului este data documentului extern de transport naval/terestru/aerian (conosament, scrisoare de trăsură etc.) sau data avizului de creditare.

10. Ministerul Finantelor Publice, prin presedintele Comisiei, desemnează banca prin care se derulează operatiunile de recuperare a drepturilor valutare si în lei cuvenite statului, conform Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare.

11. Semestrial, Comisia va întocmi informări cu privire la recuperarea creantelor externe ale statului, care se vor prezenta Guvernului, după însusirea acestora de către conducerile institutiilor care au desemnat membri în comisie, în termen de 45 de zile de la expirarea perioadei la care se referă raportarea.

 

CAPITOLUL III

Decontarea în lei a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, prin încasări în devize convertibile, importuri de mărfuri, prestări de servicii si cesionare de creantă

 

1. Recuperarea creantelor României prin livrări de mărfuri se realizează de agenti economici importatori desemnati prin licitatie publică organizată de Ministerul Economiei si Comertului, la propunerea Comisiei.

2. Pentru situatiile în care operatiunile de import de mărfuri efectuate în vederea recuperării creantelor necesită urgentă în derulare, o anumită specializare a agentilor economici sau în care, potrivit prevederilor acordului de recuperare, se impune confidentialitate, Comisia poate selecta agentii economici importatori prin licitatie închisă de oferte sau poate nominaliza un agent economic drept contractant unic.

3. Agentii economici selectati să deruleze importurile prevăzute prin prezentele proceduri încheie contracte cu partenerii externi, cu respectarea prevederilor acordului de recuperare convenit, inclusiv a termenelor prevăzute pentru efectuarea operatiunilor de import.

4. Agentii economici români care derulează importuri de mărfuri în vederea recuperării creantelor statului sunt obligati să achite contravaloarea în lei a acestor importuri pe baza cursului de schimb leu/USD comunicat de Banca Natională a României, valabil la data declaratiei vamale de import.

Agentii economici români care derulează importuri de mărfuri în vederea reexportului sunt obligati să achite contravaloarea în lei a acestor importuri pe baza cursului de schimb leu/USD în vigoare la data efectuării operatiunilor, respectiv la data avizului de creditare/conosamentului.

5. Agentii economici importatori sunt obligati să încheie cu Ministerul Finantelor Publice conventii prin care se stabileste termenul de plată a sumelor datorate conform cap. II pct. 9.

Ministerul Finantelor Publice solicită agentului economic importator să garanteze plata integrală a importului printr-o scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă agreată de banca desemnată la cap. II pct. 10 si având scadenta la termenul de plată stabilit prin Conventie.

6. În functie de natura mărfii importate si destinatia ei pentru reexport, comercializare, investitie, productie, precum si de durata procesului tehnologic de prelucrare, Comisia stabileste termenul de plată în care agentii economici achită contravaloarea mărfurilor importate într-un interval care nu poate depăsi 90 de zile de la data documentelor vamale de import.

7. Agentii economici importatori au obligatia ca în termen de 5 zile de la efectuarea formalitătilor de vămuire să depună la Ministerul Finantelor Publice copii ale documentelor (declaratii vamale de import, documente de transport etc.)

8. Banca desemnată conform prevederilor prezentelor proceduri virează în contul Ministerului Finantelor Publice, cu codul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Trezoreria operativă centrală, cod de identificare fiscală atribuit Ministerului Finantelor Publice pentru astfel de operatiuni 8609468, sumele încasate de la agentii economici importatori reprezentând contravaloarea în lei a importurilor efectuate de acestia, la termenele prevăzute prin conventii.

9. Decontarea drepturilor cuvenite agentilor economici titulari de creantă ale căror credite neperformante în baza cărora au rezultat aceste creante nu au fost preluate la datoria publică conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1991 si ale Legii nr. 7/1992 se va efectua numai după recuperarea acesteia de la extern, în mod proportional cu procentul de recuperare, si se aprobă de presedintele Comisiei pe baza documentelor justificative prezentate de acestia. Ministerul Finantelor Publice va deconta societătilor exportatoare titulare de creantă valoarea totală a cheltuielilor efectuate de acestia până în momentul recuperării creantelor, numai pe bază de documente justificative si în limita prevederilor legale care reglementează destinatia sumelor încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.

10. Orice alte cheltuieli efectuate de agentii economici exportatori la solicitarea cumpărătorului extern si care sunt datorate nerespectării prevederilor contractuale de către vânzător sunt suportate integral de acestia.

 

CAPITOLUL IV

Decontarea în lei a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, prin investitii în tara debitoare

 

1. În cazurile în care recuperarea creantelor României se realizează prin investitii de interes pentru partea română în tara debitoare, Comisia analizează si selectează agentii economici investitori prin competitie restrânsă de oferte, acordându-se prioritate titularilor de creantă interesati.

2. Agentii economici selectati au obligatia de a încheia contracte cu partenerii externi, cu respectarea prevederilor acordului de recuperare convenit.

3. Ministerul Finantelor Publice, prin presedintele Comisiei, semnează conventiile care se încheie cu agentii economici investitori, prin care se stabilesc conditiile si termenele de plată a contravalorii în lei a sumelor alocate din creanta externă, în scopul realizării investitiei în tara debitoare. De asemenea, solicită ca agentii economici să depună garantii bancare de bună executie, la un nivel din contravaloarea în lei a creantei respective stabilit de Comisie, determinată pe baza cursului de schimb leu/USD comunicat de Banca Natională a României în ziua depunerii garantiei bancare.

Contravaloarea în lei a sumelor alocate din creanta externă se determină pe baza cursului de schimb publicat de Banca Natională a României la data efectuării decontării la intern.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

1. Banca desemnată potrivit cap. II pct. 10 se obligă, contra unui comision, să efectueze operatiunile de decontări cu agentii economici, cu statul român si cu reprezentantii autorizati ai statului debitor.

2. Banca desemnată, în conditiile în care este necesar, va efectua schimbul de documente bancare prin care se confirmă băncilor din tara debitoare stingerea obligatiilor de plată.

Banca desemnată răspunde de exactitatea sumelor raportate ca încasate si decontate cu agentii economici, cu statul român si cu reprezentantii autorizati ai statului debitor în contul creantelor externe recuperate.

3. Trimestrial banca desemnată pentru derularea operatiunilor de recuperare a creantelor României, în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, notifică Ministerului Finantelor Publice stadiul încasării sumelor recuperate în baza acordurilor negociate si autorizate de Guvernul României.

4. Trimestrial Ministerul Economiei si Comertului notifică Ministerului Finantelor Publice stadiul efectiv al derulării contractelor economice încheiate în baza acordurilor de recuperare a creantelor prin import de mărfuri.

5. Pentru întârzierea în decontarea contravalorii în lei a sumelor datorate de agentii economici importatori si/sau investitori fată de termenele de plată stabilite, se aplică penalitătile si dobânzile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat.

6. Sumele reglementate, încasate si utilizate în mod necuvenit de către agentii economici care au derulat operatiuni de comert exterior si cooperare economică internatională înainte de 31 decembrie 1989, reprezentând resursele financiare ale statului rezultate din recuperarea creantelor externe definite conform prevederilor pct. 1 din Normele metodologice privind recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 732/1994, republicată, se virează la bugetul de stat.

Pe perioada cuprinsă între data încasării de la extern si data virării la bugetul de stat se impun si se calculează penalităti si dobânzi conform reglementărilor legale în vigoare pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.081 din 28 iulie 2005

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. M-1/690 din 24 august 2005

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 480 din 12 august 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de importexport care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată, si ale Instructiunilor privind modul de derulare a operatiilor efectuate prin conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, si de organizare si functionare a activitătii comisiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 202/1995 privind administrarea acordurilor comerciale si de plăti, precum si organizarea si functionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1994, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice, ministrul afacerilor externe si ministrul economiei si comertului emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Procedurile si modalitătile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Începând cu data prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului finantelor, ministrului afacerilor externe, ministrului comertului, ministrului industriilor, presedintelui Fondului Proprietătii de Stat si guvernatorului Băncii Nationale a României privind Procedurile si modalitătile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională.

(3) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului, prin personalul cu atributii în domeniu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE SI MODALITĂTILE

de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată, Guvernul României aprobă negocierea drepturilor si obligatiilor ce decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si din aranjamentele tehnico-bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Negocierile privind recuperarea si încasarea drepturilor si plata obligatiilor ce decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si din aranjamentele tehnico-bancare încheiate în vederea derulării acestor acorduri, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, se desfăsoară de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Afacerilor Externe, pe baza mandatului aprobat de Guvern.

2. La elaborarea mandatului cu privire la negocierea recuperării si a încasării drepturilor si a plătii obligatiilor părtii române, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, se au în vedere ofertele primite de la reprezentantii autorizati ai tărilor respective, de la firme si institutii financiar-bancare de intermediere, române si/sau străine.

Proiectul de mandat va cuprinde propunerile referitoare la conditiile de recuperare a drepturilor si de plată a obligatiilor părtii române, referitoare la:

• coeficientul de recuperare/plată: determinat în functie de natura obligatiilor, perioada de recuperare, moneda de plată a obligatiilor/de încasare a drepturilor si modalitatea de plată acceptată de creditor: în devize convertibile si/sau livrări de mărfuri; în cazul reglementării la nivel guvernamental pentru tările care beneficiază de asistentă financiară asupra datoriei din partea organismelor internationale financiar-bancare, se vor lua în considerare conditiile de reglementare impuse de Banca Mondială, Fondul Monetar International si Clubul de la Paris;

• perioada de recuperare/plată: încasare/plată imediată sau esalonată;

• modalitatea de recuperare/plată: încasare/plată în devize convertibile, import/export de mărfuri, executări de lucrări, investitii, prestări de servicii, cesiune cu titlu oneros;

• valoarea soldului contului de cliring, barter si cooperare economică care urmează să fie reglementat (în totalitate sau partial, cu sau fără luarea în considerare a dobânzilor);

• garantarea ducerii la îndeplinire a obligatiilor asumate prin documentele care urmează să fie încheiate între Guvernul României si firma/institutia intermediară.

3. Reactivarea unor drepturi sau obligatii ale părtii române din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională se face numai pe bază de mandat aprobat de Guvern.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Comisiei interdepartamentale pentru analiza si avizarea ofertelor privind recuperarea, angajarea, încasarea drepturilor si plata obligatiilor

 

1. Comisia interdepartamentală pentru analiza si avizarea ofertelor privind recuperarea, angajarea, încasarea drepturilor si plata obligatiilor, denumită în continuare Comisia, este constituită în baza Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicată.

2. Comisia are în componenta sa un presedinte si 8 membri, dintre care 3 membri reprezintă Ministerul Finantelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei si Comertului si câte un membru, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor.

Membrii Comisiei si presedintele acesteia sunt nominalizati prin ordin al conducătorilor institutiilor abilitate. În functia de presedinte se numeste un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, institutie stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale si de plăti.

3. Comisia se Ontruneste lunar si ori de câte ori este necesar, la sediul Ministerului Finantelor Publice.

La sedintele Comisiei pot participa, în calitate de invitati, reprezentantii agentilor economici si ai altor institutii interesate, la sedintă fiind obligatorie prezenta reprezentantilor desemnati de conducerile institutiilor care fac parte din aceasta; în cazul în care prezenta membrilor nu este posibilă, se va asigura participarea unui alt delegat mandatat, astfel încât la sfârsitul sedintei, după introducerea în material a sugestiilor, propunerilor sau observatiilor membrilor Comisiei, acesta să poată fi semnat.

4. Comisia analizează ofertele reprezentantilor autorizati din tările debitoare/creditoare, firmelor si institutiilor financiar-bancare române si/sau străine, înaintate Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului sau altor ministere, după caz, selectează oferta cea mai avantajoasă pentru partea română si propune spre aprobare Guvernului proiectul de mandat pentru aprobarea negocierii drepturilor/obligatiilor ce decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si din aranjamentele tehnico-bancare corespunzătoare, după însusirea acestuia de către conducerea Ministerului Finantelor Publice, a Ministerului Economiei si Comertului si a Ministerului Afacerilor Externe.

5. Presedintele Comisiei si membrii acesteia, în limita mandatului aprobat de Guvern, negociază acordul, protocolul, minuta, conventia, contractul sau alt document convenit cu partenerul extern pentru recuperarea drepturilor/plata obligatiilor părtii române.

6. Ministerul Finantelor Publice, prin presedintele Comisiei, semnează conventiile care se încheie cu agentii economici importatori desemnati în conditiile prezentelor proceduri, avizate de Directia generală juridică.

7. Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al operatiunilor financiare decurgând din acorduri comerciale si de plăti guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, prin presedintele Comisiei, desemnează o bancă cu sediul în România, selectată din ofertele primite, prin care să se deruleze respectivele operatiuni.

 

CAPITOLUL III

Administrarea operatiunilor financiare decurgând din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

 

1. Ministerul Finantelor Publice administrează operatiunile financiare decurgând din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională.

2. Agentii economici care derulează operatiunile de import/export în contul recuperării sumelor cuvenite statului român sau al plătii sumelor datorate se stabilesc de Ministerul Economiei si Comertului, prin licitatie publică.

Pentru cazurile deosebite în care operatiunile de recuperare/plată prin import/export de mărfuri/servicii implică o strictă specialitate sau este necesară confidentialitatea operatiunii, Comisia poate desemna agentul economic derulator.

3. Agentii economici exportatori/importatori au obligatia să prezinte Ministerului Finantelor Publice contractele încheiate cu partenerii externi, cuprinzând sumele de încasare/plată si graficul de desfăsurare a operatiunilor respective.

4. Agentii economici exportatori prezintă la Ministerul Finantelor Publice documentatiile de fundamentare a calculatiilor de preturi interne privind mărfurile exportate, semnate de persoanele autorizate, precum si orice alte documente pentru fundamentarea tuturor elementelor de cheltuieli.

Agentii economici exportatori depun la Ministerul Finantelor Publice documentele justificative privind efectuarea operatiunilor de export de mărfuri: factura externă, declaratia vamală de export, declaratia de încasare valutară, documentele de transport.

5. Pe baza documentelor prevăzute la pct. 3 si 4, Ministerul Finantelor Publice stabileste contravaloarea în lei cuvenită agentilor economici exportatori.

Decontarea în lei a operatiunilor de export se face pe baza pretului intern de livrare la export, format în conditiile legii si certificat de exportator pe răspunderea acestuia, având ca limită maximă pretul extern exprimat în lei la cursul de referintă din ziua efectuării exportului, potrivit documentelor vamale de export.

Decontarea în lei a operatiunilor de export derulate cu plata esalonată pe termen lung se face pe măsura încasării de la extern, confirmată pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasării contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplică operatiunilor de export derulate în cadrul acordurilor de cliring, barter si cooperare economică internatională derulate după data de 1 ianuarie 1990 si care nu au fost decontate la intern până la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/1997 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de importexport care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 24 decembrie 1997.

6. Orice alte cheltuieli efectuate de agentii economici exportatori la solicitarea beneficiarului extern si care sunt datorate nerespectării prevederilor contractuale de către vânzător sunt suportate integral de acesta.

7. După primirea la Ministerul Finantelor Publice de la banca desemnată conform cap. II pct. 7 a confirmării acceptării mărfii de la cumpărătorul extern, Ministerul Finantelor Publice poate efectua decontarea sumelor datorate agentilor economici exportatori în conditiile prevăzute la pct. 5, dar numai după încasarea sumelor respective de la banca corespondentă în contul Ministerului Finantelor Publice.

8. Pe baza documentelor de export, banca desemnată întocmeste documentele bancare necesare si le transmite băncii externe corespondente, pentru evidentierea operatiunii în contul de cliring, barter si cooperare economică internatională, după caz.

Banca desemnată va transmite la Ministerul Finantelor Publice extrasele de cont împreună cu documentele justificative de export.

9. Agentii economici importatori desemnati în conditiile prezentelor proceduri sunt obligati să încheie cu Ministerul Finantelor Publice conventii, prin care se stabilesc: termenul de plată, conditiile si modalitătile de plată a contravalorii în lei a importului, precum si garantarea rambursării contravalorii importului.

10. Agentii economici români/străini care derulează importuri de mărfuri în vederea recuperării drepturilor cuvenite statului român sunt obligati să achite contravaloarea în lei a acestor importuri.

11. Decontarea în lei a mărfurilor importate se face pe baza valorii stabilite în vamă la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data declaratiei vamale de import.

Agentii economici români/străini care efectuează importul în vederea reexportului sunt obligati să achite contravaloarea în lei a acestuia stabilită pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data documentului extern de transport terestru/naval/aerian (scrisoare de trăsură, conosament etc.) sau la data avizului de creditare eliberat de banca derulatoare.

12. Ministerul Finantelor Publice solicită agentului economic importator să garanteze plata integrală a importului printr-o scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă agreată de banca desemnată, având scadenta la 5 zile după termenul de plată stabilit în conventie.

13. Agentii economici importatori desemnati încheie contracte cu partenerii externi, cu respectarea prevederilor acordurilor de cliring, barter si cooperare economică internatională.

14. În functie de natura mărfii importate si de destinatia ei pentru reexport, comercializare, investitii, productie, precum si de durata procesului tehnologic de prelucrare, Comisia stabileste termenul de plată în care agentii economici depun contravaloarea în lei a mărfurilor importate, într-un interval care nu poate depăsi 90 de zile de la data declaratiei vamale de import (data primei declaratii de import în cazul efectuării etapizate a vămuirii) sau de la data documentului de transport/avizului de creditare în cazul reexportului.

15. Agentii economici importatori au obligatia ca, în termen de 5 zile de la efectuarea formalitătilor de vămuire/reexport, să depună la Ministerul Finantelor Publice copii ale declaratiilor vamale de import sau ale documentelor de transport extern, după caz, precum si documentele justificative privind operatiunile de import efectuate.

16. Agentii economici importatori au obligatia de a vira sumele în lei datorate, stabilite conform pct. 11, în contul Ministerului Finantelor Publice cu codul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Trezoreria operativă centrală, cod de identificare fiscală atribuit Ministerului Finantelor Publice pentru astfel de operatiuni 8609468, la termenele de plată prevăzute în conventie.

17. Pentru întârzierea în decontarea sumelor datorate conform pct. 11 de agentii economici importatori fată de termenele de plată stabilite conform pct. 14, se aplică dobânzi si penalităti de întârziere conform legislatiei în vigoare privind neplata la termen a obligatiilor bugetare, pe perioada dintre data scadentei si data plătii efective a contravalorii în lei a importului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

1. Banca desemnată potrivit cap. II pct. 7 se obligă, contra unui comision, să efectueze operatiunile de decontări cu agentii economici, cu statul român si cu reprezentantii autorizati ai statului debitor/creditor.

2. Banca desemnată conform prevederilor prezentelor proceduri transmite lunar la Ministerul Finantelor Publice situatia soldurilor conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, precum si a importurilor neîncasate în termen de la agentii economici români.