MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 august 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. – Ordonantă pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE)

 

51. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

52. – Ordonantă privind organizarea si desfăsurarea activitătii de curierat pentru materialele NATO clasificate

 

964. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

 

968. – Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

969. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviatiei si Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din Brasov si a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

970. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Public – Parchetul National Anticoruptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE)

 

Având în vedere participarea României, prin Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, începând cu anul 2005, ca stat membru cu drepturi depline la Programul pentru dezvoltare economică si creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED – Local Employment and Economic Development Programme) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în scopul de a beneficia de expertiza, metodologiile si instrumentele de lucru specifice ale acestui program, este necesară asigurarea cadrului legal pentru plata cotizatiei anuale din bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IX.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – La punctul II “Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale“ din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia 46 se introduce o nouă pozitie, pozitia 47, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul înfiintării

Anul

aderării

Institutia română care

coordonează relatiile

României cu organizatia

internatională respectivă

Explicatii

“47.

OCDE – Programul pentru dezvoltare economică si creare a locurilor de muncă  la nivel local (Programul din LEED – Local Employment and Economic Development Programme)

Paris

1961

2004

Agentia Natională pentru Întreprinderi

Mici si Mijlocii si Cooperatie

România participă ca membru cu

drepturi depline decembrie 2004“

 

Art. II. – (1) Se aprobă plata cotizatiei anuale a României, ca stat membru cu drepturi depline, la Programul pentru dezvoltare economică si creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED – Local Employment and Economic Development Programme) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), începând cu anul 2005.

(2) Fondurile necesare pentru plata cotizatiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(3) Pentru anul 2005 echivalentul în lei al sumei de 25.759 euro, reprezentând plata cotizatiei prevăzute la alin. (1), se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin redistribuire între alineatele titlului “Transferuri“.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si

Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 50.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 138, exclusiv presedintele si vicepresedintele.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii se face de la bugetul de stat.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii se aprobă prin ordin al presedintelui acesteia.“

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) În structura Autoritătii functionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Comisia superioară se numeste prin ordin al presedintelui Autoritătii si are următoarea componentă:

a) presedinte, medic specialist în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel putin un an;

b) un medic specialist în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, desemnat de presedintele Autoritătii la propunerea Ministerului Sănătătii;

c) un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitătii din România;

d) un asistent social si un jurist, desemnati de presedintele Autoritătii.“

3. Articolul 10 se abrogă.

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – În fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti îsi desfăsoară activitatea un inspector, functionar public, încadrat în structura Directiei generale de inspectie si control din cadrul Autoritătii.“

5. După alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Numărul maxim de posturi al Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap este de 40.“

6. Alineatele (1) si (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) În subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se înfiintează comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare comisii, cu avizul pentru conformitate al Autoritătii.

................................................................................................

(7) Comisiile se înfiintează prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au următoarea componentă:

a) presedinte, medic specialist în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

b) un medic specialist în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de directia judeteană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate, care desfăsoară activităti în beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;

e) un asistent social.“

7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Autoritatea, consiliile judetene si prefecturile au obligatia de a asigura conditii corespunzătoare de desfăsurare a activitătilor inspectorilor judeteni, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si întârzierea rezolvării cererilor cetătenilor.

(2) Personalul disponibilizat prin restructurarea activitătii la nivelul inspectiilor regionale poate fi preluat, în conditiile legii, de directiile generale de asistentă socială si protectia copilului.“

8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru activităti curente si 3 autoturisme destinate activitătilor de inspectie si control. Consumul lunar normat de carburanti pentru fiecare autoturism se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.“

Art. II. – Bunurile mobile si imobile care constituie patrimoniul inspectiilor regionale se vor prelua pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între acestea si Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 370/2005 privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.

Art. IV. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu

Handicap,

Silviu George Didilescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea si desfăsurarea activitătii de curierat pentru materialele NATO clasificate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII.5 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) În vederea implementării unitare a măsurilor de protectie a informatiilor NATO clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si cu directivele privind politica de securitate a NATO, activitatea de curierat pentru materiale NATO clasificate se organizează si se desfăsoară conform prevederilor prezentei ordonante.

(2) Activitatea de curierat reprezintă totalitatea operatiunilor efectuate pentru primirea/predarea si transportul de la/la terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO a materialelor NATO clasificate, precum si transportul si distribuirea respectivelor materiale de la/la persoanele juridice de drept public sau privat îndreptătite.

Art. 2. – În sensul prevederilor prezentei ordonante, următorii termeni si expresii se definesc astfel:

a) material NATO clasificat – orice tip de înregistrare ce contine informatii clasificate indiferent de formă ori caracteristică fizică, incluzând, dar fără a se limita la acestea, materiale scrise sau tipărite, cartele si benzi de procesare a datelor, hărti, grafice, fotografii, desene, schite, note si documente de lucru, copii la indigo si riboane de printare ori multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice, electronice, optice ori video sub orice formă, cât si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare si detasabile, precum si orice echipament sau element al unui echipament care necesită protectie împotriva dezvăluirii neautorizate;

b) curier oficial – persoană din cadrul institutiilor implicate în managementul si utilizarea materialelor NATO clasificate, autorizată să primească, să transporte si să predea materialele transmise prin terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO, conform îndatoririlor de serviciu;

c) terminalul serviciului de curierat – spatiu special destinat predării/primirii, procesării specifice si/sau distribuirii materialelor transmise prin serviciile de curierat.

Art. 3. – Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit în continuare O.R.N.I.S.S., asigură organizarea si coordonarea si participă la efectuarea activitătii de curierat pentru materialele NATO clasificate.

Art. 4. – Transportul materialelor NATO clasificate între terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO si O.R.N.I.S.S. se realizează de către:

a) structura specializată a Ministerului Afacerilor Externe, pentru materialele ale căror dimensiuni si greutate se încadrează în limitele stabilite prin normele pentru îvaliza diplomatică“ sau permit transportul ca bagaj de mână pe cursele aeriene civile;

b) O.R.N.I.S.S., în colaborare cu structura specializată a Ministerului Afacerilor Externe sau cu structura desemnată din cadrul Ministerului Apărării Nationale, cu mijloace de transport auto sau – în situatii exceptionale – aerian, pentru materialele NATO clasificate, altele decât cele pentru care transportul se realizează în conformitate cu dispozitiile prevăzute la lit. a).

Art. 5. – Transportul materialelor NATO clasificate de la terminalul serviciului de curierat din cadrul O.R.N.I.S.S. la/de la persoanele juridice de drept public sau privat îndreptătite se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. – Transportul materialelor NATO clasificate în cadrul activitătilor contractuale la care participă persoane juridice de drept public sau privat din România se face în conformitate cu prevederile art. 4 si 5, iar în situatii exceptionale, se poate realiza si prin transportatori comerciali în conditiile prevăzute în normele si măsurile care reglementează protectia informatiilor clasificate în domeniul activitătilor contractuale.

Art. 7. – În toate situatiile care pot pune în pericol securitatea materialelor NATO clasificate, misiunile diplomatice ale României în străinătate, autoritătile administratiei publice centrale si locale trebuie să acorde sprijin curierilor oficiali, la solicitarea acestora, în vederea asigurării protectiei materialelor transportate.

Art. 8. – Prevederile prezentei ordonante se aplică în mod corespunzător si materialelor clasificate ale Uniunii Europene si ale altor organizatii internationale sau state cu care România a încheiat tratate, întelegeri ori acorduri care prevăd protectia informatiilor clasificate, în măsura în care, prin alte acte normative, nu se dispune altfel.

Art. 9. – Aspectele referitoare la modul de cooperare între institutiile implicate în transportul materialelor NATO clasificate se vor reglementa, după caz, pe bază de protocoale de colaborare între acestea.

Art. 10. – (1) Se aprobă achizitionarea de către O.R.N.I.S.S. a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare, suplimentar fată de parcul auto existent în dotarea institutiei.

(2) Pentru mijloacele de transport auto achizitionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanti este de 345 litri.

Art. 11. – Începând cu anul 2006, cheltuielile necesare desfăsurării activitătii de curierat pentru materiale NATO clasificate se suportă de la bugetul de stat prin bugetul O.R.N.I.S.S., potrivit legii.

Art. 12. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, O.R.N.I.S.S. va emite instructiuni privind transportul materialelor NATO clasificate.

Art. 13. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 52.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) si art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 4.100 mii lei (RON) la capitolul 64.01 “Mediu si ape“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“, necesară pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor financiare asumate în negocierea capitolului 22 “Mediu“ privind:

a) realizarea sistemului pentru inventarierea siturilor naturale de interes comunitar – Natura 2000 în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene “Habitate“ si “Păsări“;

b) realizarea sistemului de monitoring integrat pentru ape si sol, a retelelor de flux informatizat si a retelelor de monitorizare pentru zonele vulnerabile, conform Directivei Uniunii Europene 91/676/CEE “Nitrati“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 964.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 163 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34–40, sectorul 6, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 968.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile*) care se dau în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru Administratia Finantelor Publice a Sectorului 6 Bucuresti

 

Adresa bunurilor imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34–40, sectorul 6

• Constructie:

– formată din subsol, parter si 4 etaje

– suprafata construită = 659,15 m2

– suprafata utilă = 2.905,91 m2

– suprafata construită desfăsurată = 3.764,78 m2

• Teren în suprafată de 659,15 m2


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 16.302 din 28 februarie 2005, emis de Directia Generală a Marilor Contribuabili Bucuresti, în temeiul dispozitiilor art. 163 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviatiei si Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din Brasov si a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 466/1999 privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviatiei si Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 23 iunie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – În scopul perfectionării pregătirii personalului militar si civil în domeniul planificării apărării, al managementului resurselor de apărare si al managementului sistemelor tehnice si logistice, se înfiintează Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, în subordinea Universitătii Nationale de Apărare «Carol I», cu sediul în municipiul Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 160, judetul Brasov.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 11 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Academia de Înalte Studii Militare îsi schimbă denumirea în Universitatea Natională de Apărare «Carol I».“

2. În cuprinsul hotărârii, denumirea Universitatea Natională de Apărare se înlocuieste cu denumirea Universitatea Natională de Apărare “Carol I“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 969.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Public – Parchetul National Anticoruptie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Alba Iulia, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Public – Parchetul National Anticoruptie.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 970.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Public – Parchetul National Anticoruptie

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Număr de identificare

atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Alba Iulia, str. George Cosbuc nr. 14, judetul Alba

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Public – Parchetul National Anticoruptie

Suprafata construită = 275 m2

Nr. MFP – 37.110

cod de clasificare – 8.29.06, anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului

nr. 2.060/2004