MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1098         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

338. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

1.155. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

352. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

1.174. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

354. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

1.176. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

355. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

1.177. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

372. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind interzicerea utilizării instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice“

2. Articolul 1 se abrogă.

3. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11–13, cu următorul cuprins:

“Art.11. – Prezenta ordonantă stabileste cadrul legal al functionării si recunoasterii grupurilor si organizatiilor de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole si silvice ale membrilor.

Art. 12. – (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pot fi recunoscute ca grupuri de producători persoanele juridice constituite din producători agricoli si silvici dacă îndeplinesc si respectă conditiile de recunoastere prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizatii de producători următoarele forme juridice:

a) societăti comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

b) societăti agricole si alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991;

c) asociatii si fundatii, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;

d) cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;

e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislatiei în vigoare.

Art. 13. – Pentru a beneficia de avantaje financiare în cadrul organizării comune de piată după integrarea României în Uniunea Europeană, persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) care activează în sectorul fructe si legume si au ca scop comercializarea în comun a productiei membrilor vor fi recunoscute ca organizatii de producători sau ca grupuri de producători recunoscute preliminar, conform criteriilor stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonante.“

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) producător – persoană fizică sau juridică ce îsi valorifică productia proprie în conformitate cu prevederile prezentei ordonante;

b) grup de producători – orice persoană juridică recunoscută de către autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonante;

c) organizatie de producători – orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor si legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli, are ca scop comercializarea productiei membrilor si îndeplineste conditiile de recunoastere;

d) grup de producători recunoscut preliminar – orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor si legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli si are ca scop comercializarea productiei membrilor, dar care nu îndeplineste conditiile de recunoastere ca organizatie de producători;

e) recunoastere – drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2), care îndeplinesc conditiile de recunoastere prevăzute de prezenta ordonantă ca grup de producători sau ca organizatie de producători;

f) recunoastere preliminară – drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2), care nu îndeplinesc conditiile de recunoastere ca organizatie de producători, au aprobat un plan de recunoastere si beneficiază de o perioadă de tranzitie;

g) valoarea productiei comercializate – valoarea fără TVA a productiei realizate de membrii grupului sau ai organizatiei de producători si valorificate prin intermediul acestora.“

5. Articolul 3 se abrogă.

6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – În conditiile prezentei ordonante autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.“

7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători“

8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoasterea sau recunoasterea preliminară, după caz.“

9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Grupurile si organizatiile de producători, precum si grupurile de producători recunoscute preliminar functionează si pot fi recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.“

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Principalele criterii de recunoastere a grupului de producători sunt:

a) să se înfiinteze la initiativa producătorilor agricoli si silvici;

b) să îndeplinească conditiile minime de recunoastere privind numărul de membri si valoarea productiei comercializate în comun, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante;

c) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut următoarele obligatii ale membrilor:

1. să aplice deciziile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea productiei, tehnicile de productie si protectia mediului înconjurător;

2. să comercializeze cel putin 75% din productia proprie prin intermediul grupului de producători;

3. să facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeasi grupă de produse;

4. să pună la dispozitie informatiile solicitate de grupul de producători referitoare la suprafetele destinate productiei, tipul de cultură, cantitătile recoltate si vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

5. să plătească contributiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiintarea si functionarea grupului de producători;

d) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut dispozitii privind:

1. proceduri de promovare, adoptare si modificare a deciziilor grupului de producători;

2. reglementări care să permită producătorilor membri să verifice grupul si deciziile adoptate de acesta;

3. penalităti pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special pentru neplata contributiilor financiare sau pentru nerespectarea deciziilor adunării generale;

4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calitătii de membru, care nu poate fi mai mică de un an;

5. reguli de excludere si retragere a membrilor din grupul de producători;

6. măsuri contabile si bugetare necesare pentru functionarea grupului de producători;

e) să dispună de organe de conducere si de mijloace tehnice care să îi permită să asigure managementul comercial si bugetar pentru functionarea grupului de producători.

(2) Criteriile de recunoastere a organizatiilor de producători, precum si criteriile de recunoastere preliminară a grupurilor de producători vor fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante.

(3) Perioada minimă de functionare a grupurilor si organizatiilor de producători, precum si a grupurilor de producători recunoscute preliminar, în conditiile prezentei ordonante, nu poate fi mai mică de un an.“

11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Avizul de recunoastere/recunoastere preliminară sau de retragere“

12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Avizul de recunoastere/recunoastere preliminară se solicită de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.“

13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Autoritatea competentă a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoasterii/recunoasterii preliminare în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însotite de toate documentele necesare;

b) face verificări la intervale regulate pentru a stabili dacă sunt respectati termenii si conditiile de recunoastere/recunoastere preliminară, iar în caz de nerespectare aplică penalităti si decide, dacă este cazul, retragerea recunoasterii/recunoasterii preliminare.

(2) Respingerea cererii de recunoastere/recunoastere preliminară se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 90 de zile.

(3) Avizul de recunoastere se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea competentă a statului.“

14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor si conditiilor de recunoastere/recunoastere preliminară, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autoritătii competente a statului, care eliberează avizul de recunoastere/recunoastere preliminară.“

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Modelul avizului de recunoastere/recunoastere preliminară si cel al deciziei de retragere a recunoasterii/recunoasterii preliminare se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.“

16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – Avizul de recunoastere/recunoastere preliminară poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoasterii/recunoasterii preliminare, în cazul în care:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoastere/recunoastere preliminară;

b) avizul de recunoastere/recunoastere preliminară a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitătii;

c) nu sunt respectate obligatiile cuprinse în actul constitutiv, fată de membrii grupurilor de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si fată de cei ai organizatiilor de producători.“

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători functionează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală.“

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – Scopul activitătii grupurilor si organizatiilor de producători, precum si a grupurilor de producători recunoscute preliminar este comercializarea în comun a produselor agricole si silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, în special conform conditiilor de calitate si cantitate;

b) promovarea concentrării ofertei si plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii săi;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producător;

d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia calitătii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau promovarea biodiversitătii.“

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau recunoscut preliminar ori al unei organizatii de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol si silvic care detine legal o bază de productie, îsi declară în scris intentia de a comercializa productia agricolă ori silvică proprie în cadrul grupului sau al organizatiei de producători si plăteste cotizatia, în conformitate cu statutul.

(2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru se pot retrage, renuntând la această calitate, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată este stabilită prin statut.“

20. Articolul 15 se abrogă.

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători pot fuziona în cadrul aceleiasi grupe de produse ori se pot diviza, păstrându-si recunoasterea/recunoasterea preliminară, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.“

22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători recunoscute pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si pot solicita acordarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul adunării generale.

(2) Destinatia, modul si conditiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători recunoscute pot beneficia de credite de investitii acordate de la bugetul de stat în cadrul unor programe de finantare, inclusiv pentru accesarea programului SAPARD, cu respectarea conditiilor de accesare impuse de aceste programe.

(4) Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, producătorii agricoli si silvici organizati în grupuri si organizatii de producători pot beneficia de sprijin financiar oferit prin măsuri de dezvoltare rurală.

(5) După aderarea României la Uniunea Europeană, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători recunoscute vor putea beneficia de avantaje financiare oferite numai în cadrul organizării comune a pietei fructelor si legumelor.

(6) La accesarea programelor de finantare pentru investitii, grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători recunoscute pot beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel:

a) integral, dacă are până la 10 membri;

b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 si 20 de membri;

c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 si 50 de membri;

d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri.

(7) Grupurile si organizatiile de producători care au beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat si au utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care le-a fost acordat sunt obligate să restituie integral acest sprijin, inclusiv dobânzile aferente.“

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – Grupurile de producători recunoscute sau recunoscute preliminar, precum si organizatiile de producători recunoscute nu pot beneficia de dublă finantare publică pentru aceeasi activitate.“

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.155.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 132 din 22 septembrie 2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 5 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 352.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.174.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 4 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 354.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.176.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 13 octombrie 2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.177.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind interzicerea utilizării instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine

 

În conformitate cu prevederile:

• Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

• Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

• Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu data de 31 decembrie 2005 se interzice utilizarea instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine.

Art. 2. – Titularii de autorizatie de utilizare care nu au luat măsuri de dotare cu intensificatoare de imagine a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie, de la data de 31 decembrie 2005, vor înceta activitatea de utilizare si vor dispune indisponibilizarea acestor instalatii radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine, prin punerea de sigiliu.

Art. 3. – Autorizatiile de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine, cu valabilitate după data de 31 decembrie 2005, se vor modifica din oficiu în autorizatii de detinere pentru postul de fluoroscopie si autorizatie de utilizare numai pentru postul de grafie, după caz.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Art. 6. – Directia radiatii ionizante va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 372.