MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 decembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.171. – Decret privind numirea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 571 din 3 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

165. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

166. – Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de carburanti si lubrifianti, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii

 

167. – Ordonantă de urgentă pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

128. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor care reglementează comertul si importul de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de legislatia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

 

667. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele zone delimitate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Gabriel Constantin Bârtas se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Polonă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 1.171.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 571

din 3 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Gool Game“ – S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.170/2004 al Tribunalului Timis – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că federatiile sportive desfăsoară activităti de interes national si este firesc ca acestea să fie sprijinite de stat, inclusiv prin instituirea, în favoarea lor, a unei cote de 20% din încasările provenite din pronosticurile sportive.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.170/2004, Tribunalul Timis – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Exceptia a fost ridicată de către Societatea Comercială “Gool Game“ – S.R.L. din Timisoara cu prilejul solutionării unei actiuni civile în pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că obligarea organizatorilor de pariuri sportive la plata unei cote de 20% din încasările realizate din pronosticuri sportive către federatiile sportive nationale de profil încalcă dispozitiile art. 44 din Constitutie referitor la dreptul de proprietate. Astfel, cota de 20% este asemănătoare unei taxe sau unui impozit, dar este instituită direct în favoarea unor entităti private, fără a fi colectată la bugetul de stat sau la bugetele locale. De asemenea, textul de lege prevede aceeasi contributie de 20% si pentru încasările din pronosticurile referitoare la meciuri externe, organizate în campionatele altor tări, de federatiile străine, ceea ce nu are, în opinia autorului exceptiei, nici o justificare logică, deoarece federatiile românesti nu au nici o contributie la desfăsurarea unei competitii din altă tară.

În sfârsit, autorul exceptiei consideră că textul criticat încalcă si dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece instituie privilegii speciale în favoarea federatiilor sportive nationale, care sunt persoane juridice de drept privat.

Tribunalul Timis – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că “stabilirea ca sursă de finantare a federatiilor sportive nationale a unei cote de 20% din încasările provenite din pronosticurile sportive nu poate fi asimilată unei exproprieri, Statul având prerogativa ca, prin legi organice, să sprijine dezvoltarea unor sectoare importante ale vietii sociale, sportul fiind unul dintre acestea“. Arată că, în acceptiunea art. 44 din Constitutie, exproprierea “are ca sferă de aplicare imobile, constând în terenuri si constructii, iar nu veniturile realizate de persoanele juridice“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate. Astfel, conform art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Prelevarea a 20% din încasările provenite din pronosticurile sportive nu poate fi asimilată unei exproprieri, măsură care vizează bunuri imobile, iar nu venituri realizate de persoanele fizice sau juridice. Cu privire la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia legea criticată instituie unele privilegii speciale în favoarea federatiilor sportive nationale, se arată că, atât timp cât federatiile sportive desfăsoară activităti de interes national sprijinite de stat, cadrul legal instituit pentru sustinerea acestor activităti nu poate fi considerat că favorizează acordarea de privilegii speciale.

Avocatul Poporului arată că textul criticat este constitutional. Astfel, nu se poate invoca o încălcare a art. 16 din Constitutie, referitor la egalitatea în drepturi, deoarece reglementarea dedusă controlului de constitutionalitate se aplică tuturor contribuabililor care finantează federatiile sportive cu 20% din încasările realizate din pronosticurile sportive, fără nici o discriminare.

Cu privire la pretinsa încălcare a art. 44 din Constitutie, consideră că nu se aduce atingere în nici un fel dreptului de proprietate al contribuabililor, al cărui continut si limite sunt stabilite prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare, dispozitii potrivit cărora:

“(1) Sursele de finantare a federatiilor sportive nationale provin din: [...]

e) 20% din încasările realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a utilizării de competitii de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele nationale din alte tări, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si în «Cupa României»“.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) si celor ale art. 44, potrivit cărora:

– Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul criticat de autorul exceptiei instituie, în sarcina organizatorilor de pariuri sportive, obligativitatea plătii către federatiile sportive nationale a unei contributii de 20% din sumele pariate pe competitiile organizate în campionatele nationale din alte tări, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si în “Cupa României“.

Din studierea legislatiei în vigoare rezultă că, în general, impozitele si taxele din jocurile de noroc se fac, anual, venit la bugetul de stat. Astfel sunt colectate impozitul pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si din prime în bani si/sau în natură, taxele pentru jocurile de noroc (impozite indirecte), taxele de timbru social asupra jocurilor de noroc, precum si taxele anuale de autorizare pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc.

Destinatia acestor venituri, a cărei transparentă este asigurată de colectarea la bugetul de stat si bugetele locale, este finantarea unor obiective cum sunt construirea de săli sportive, săli polivalente si locuinte pentru tineret (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea Guvernului nr. 699/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005).

Spre deosebire de aceste impozite si taxe, reglementate de prevederile Codului fiscal, contributia de 20% prevăzută de textul de lege criticat reprezintă una din sursele de finantare extrabugetare, instituită de lege în beneficiul federatiilor sportive nationale.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 69/2000, federatiile sportive nationale “sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, [...] fără scop lucrativ“, care constituie, pe ramuri, “structuri sportive de interes national“.

Asadar, cota de 20% din încasările din pronosticuri sportive, criticată de autorul exceptiei, este instituită de lege în vederea asigurării unor fonduri bănesti necesare desfăsurării unei activităti de interes national, în favoarea unor persoane juridice de drept privat si este vărsată direct acestor organisme. Prin modul de reglementare a acestei surse de finantare a federatiilor sportive nationale nu s-a adus nici o atingere dispozitiilor art. 16 alin. (2) sau celor ale art. 44 din Constitutie.

Referitor la invocarea de către autorul exceptiei a încălcării principiului constitutional al egalitătii în drepturi, aceasta nu poate fi retinută, deoarece textele criticate se aplică deopotrivă, fără exceptii, tuturor situatiilor care se încadrează în ipoteza prevăzută de dispozitiile legale respective.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) teza finală din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar instituirea acestei surse de finantare pentru federatiile sportive, în considerarea unui interes general major, îndeplineste conditiile impuse de Legea fundamentală.

În sfârsit, în ceea ce priveste pariurile sportive referitoare la “competitiile organizate în campionatele nationale din alte tări, de federatiile si organismele sportive internationale“, Curtea retine că, desi federatiile sportive românesti, beneficiare ale contributiei criticate, nu participă în nici un mod la organizarea, finantarea si desfăsurarea acestor competitii, obligarea societătilor organizatoare de pariuri sportive la plata unei contributii de 20% din sumele pariate este justificată obiectiv si rezonabil pentru aceleasi ratiuni.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) lit. e) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Gool Game“ – S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.170/2004 al Tribunalului Timis – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 noiembrie 2005

.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere blocajul economic cauzat de punerea în aplicare a modalitătilor de executare silită a creantelor bugetare si pentru corelarea dispozitiilor referitoare la suspendarea executării silite, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 126 va avea următorul cuprins:

“(3) Aceste măsuri pot fi luate si înainte de emiterea titlului de creantă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât si de instantele judecătoresti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităti. Odată cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadentă, în cazul neplătii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.“

2. Alineatele (3) si (6) ale articolului 144 vor avea următorul cuprins:

“(3) Executarea silită se întrerupe în cazurile prevăzute expres de lege. Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil.

.........................................................................................

(6) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară partială a executării silite prin poprire.

Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt tert poprit a suspendării popririi de către organul fiscal.“

3. La articolul 172 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) când valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale debitorului este mai mică decât obligatiile fiscale de plată;“.

4. Alineatul (4) al articolului 172 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile cu o valoare mai mare decât obligatiile fiscale de plată, după declararea stării de insolvabilitate, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidentă separată în evidenta curentă si de executare silită.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de carburanti si lubrifianti, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii

 

Întrucât unitătile Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii au efectuat interventii de urgentă pentru înlăturarea efectelor inundatiilor produse în luna iulie 2005 si pentru crearea conditiilor revenirii populatiei sinistrate din Moldova la o viată normală,

având în vedere repetarea acestor fenomene meteorologice în luna august 2005, pentru mentinerea în stare de operabilitate a tehnicii din dotare pentru asigurarea unor noi interventii de urgentă, se impune refacerea stocurilor de carburanti si lubrifianti pentru Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii, acest fapt constituind o situatie extraordinară ce vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. – Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a cantitătilor de 112,5 tone motorină, 286 tone combustibil pentru turboreactoare si 1,5 tone ulei mineral pentru motoare, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. – Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a cantitătii de 120,464 tone combustibil pentru turboreactoare, care va fi acordată, în mod gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. – Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a cantitătii de 30 tone combustibil pentru turboreactoare, care va fi acordată, în mod gratuit, Serviciului Român de Informatii.

Art. 4. – Se aprobă diminuarea temporară a stocurilor intangibile din rezervele de stat la produsele motorină si combustibil pentru turboreactoare cu cantitătile prevăzute la art. 1–3.

Art. 5. – Fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pe anul 2006.

Art. 6. – Cantitătile de motorină, combustibil pentru turboreactoare si ulei mineral pentru motoare, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1–3, se vor scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse“, după caz, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentantii desemnati de părti.

Art. 7. – Cheltuielile necesare pentru efectuarea transportului produselor motorină, combustibil pentru turboreactoare si ulei mineral pentru motoare din spatiile de depozitare ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat vor fi suportate de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii.

Art. 8. – Graficul de preluare a produselor si alte detalii tehnice se vor pune de acord prin protocol încheiat între Administratia Natională a Rezervelor de Stat si institutiile prevăzute la art. 1–3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Caracterul de urgentă al acestui act normativ este determinat de necesitatea de a nu vinde spatiile cu destinatia de cabinete medicale înainte de a fi redefinite competentele si responsabilitătile componentelor asistentei medicale, inclusiv ale asistentei medicale primare si ambulatorii de specialitate, prin pachetul legislativ elaborat de Ministerul Sănătătii.

Totodată se impune suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 până la redefinirea criteriilor de vânzare a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, în scopul prevenirii unor disfunctii majore, fapt ce va influenta asigurarea asistentei medicale în anumite zone si în mod special în zonele în care accesibilitatea populatiei la servicii medicale este deficitară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data de 31 martie 2006 se suspendă aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 167.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor care reglementează comertul si importul de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de legislatia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.903 din 18 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor care reglementează comertul si importul de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de legislatia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 92/65/CEE ce stabileste cerintele de sănătate a animalelor ce reglementează comertul si importul în Comunitate de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de legislatia comunitară specifică la care se referă anexa A (1) a Directivei 90/425/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 268 din 14 septembrie 1992, p. 52.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi în publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 128.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERfiULUI

 

ORDIN

privind concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele zone delimitate

 

Având în vedere prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia gazelor naturale si a contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distributia gazelor naturale,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în perimetrul format din zonele delimitate prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – (1) Se aprobă Caietul de sarcini, prevăzut în anexa nr. 2*), al concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale pentru zonele delimitate incluse în perimetrul concesiunii.

(2) Se aprobă contractul de concesiune aferent serviciului public prevăzut la art. 1, cuprins în anexa nr. 3*). Art. 3. – (1) Procedura pentru acordarea concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale prevăzut la art. 1 este licitatia publică deschisă fără preselectie.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este de 21 de zile calendaristice de la data publicării anuntului privind organizarea licitatiei publice deschise fără preselectie.

(3) Instructiunile-cadru privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare a serviciului public mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4*).

Art. 4. – Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distributiei gazelor naturale va organiza licitatia pentru atribuirea concesiunii în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aplicabile.

Art. 5. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 667.


*) Anexele nr. 2–4 se obtin de către persoanele interesate, în conditiile arătate în anuntul privind organizarea licitatiei publice deschise fără preselectie, de la sediul Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distributiei gazelor naturale, str. Mendeleev nr. 36–38, etajul 10, camera 105, sectorul 1, Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 1

 

ZONELE DELIMITATE

în care se concesionează serviciul public de distributie a gazelor naturale

 

Nr.

crt.

Judetul

Comună, oras, municipiu/localităti apartinătoare

1.

Alba

Daia Română

2.

Bacău

Cleja

3.

Letea Veche

4.

Fărăoani

5.

Filipesti, cu satele Filipesti, Cârligi, Oniscani, Galbeni si Hârlesti

6.

Gârleni

7.

Glăvănesti, cu satele Glăvănesti, Răzesu, Frumuselu si Muncelu

8.

Brăila

Tichilesti

9.

Brasov

Moieciu

10.

Crizbav

11.

Buzău

Padina

12.

Cluj

Feleacu, cu satul Vâlcele

13.

Constanta

Lumina

14.

Dâmbovita

Petresti, cu satele Potlogeni-Deal, Puntea de Greci, Ionesti, Gherghesti si Coada Izvorului

15.

Dragodana

16.

Văcăresti

17.

Iasi

Bals, cu satele Bals si Boureni

18.

Băltati, cu satul Băltati

19.

Ciurea, cu satele Slobozia, Ciurea, Curături, Dumbrava, Picioru Lupului

20.

Ciurea, cu satul Hlincea

21.

Deleni, cu satele Deleni, Maxut, Slobozia, Feredeni si Poiana

22.

Strunga, cu satul Strunga

23.

Popricani, cu satele Popricani, Moimesti, Rediu Mitropoliei, fiipilesti, Vânători, Vulturi, Cârlig si Cuza Vodă

24.

Prisăcani

25.

Tutora

26.

Ungheni

27.

Neamt

Gârcina

28.

Prahova

Târgsoru Vechi, cu satele Târgsoru Vechi si Zahanaua

29.

Satu Mare

Micula

30.

Dorolt

31.

Bârsău

32.

Livada

33.

Lazuri

34.

Orasu Nou, cu satele Orasu Nou, Orasu Nou-Vii, Racsa, Prilog si Remetea Oasului

35.

Sălaj

Somes-Odorhei, cu satele Somes-Odorhei si Inău

36.

Suceava

Pătrăuti