MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

169. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

170. – Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

171. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

172. – Ordonantă de urgentă cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

1.518. – Hotărâre privind repartizarea sumei de 48.140 mii lei (RON) pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

1.586. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

Având în vedere prioritatea lucrărilor de remediere a avariilor produse la obiectivele aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale, cauzate de ploile torentiale din lunile iulie–august 2005, care urmează a se executa în regim de urgentă, pentru a putea asigura prestarea serviciului public de transport gaze naturale în conditii de sigurantă pe teritoriul tării,

tinând seama de necesitatea decalării termenelor de executie pentru obiectivele prevăzute la pct. 1 si 6 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 322/2004, pentru lunile octombrie, respectiv decembrie 2006, pentru a putea asigura alimentarea cu gaze naturale a localitătilor situate pe cele două directii de consum, si implicit dezvoltarea economică si socială corespunzătoare a zonelor respective, care vizează interesul general si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 26 mai 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 322/2004, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONATĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – decembrie 2006“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă Programul de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – decembrie 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.“

3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Se aprobă realizarea lucrărilor din cadrul Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – decembrie 2006 de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» S.A.“

4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“PROGRAMUL DE DEZVOLTARE

a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – decembrie 2006“

5. La anexă, numerele curente 1 si 6 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea

obiectivului

Caracteristicile

tehnico-economice

Etape de realizare a obiectivelor

Termen

PIF

Scopul

investitiei

Fizic

(mm x km)

Valoric

(milioane

euro)

Elaborarea

documen-

tatiei

Achizitia

de

lucrări

Executia lucrărilor

2004

2005

2006

Fizic

(mm x km)

Valoric

(milioane

euro)

Fizic

(mm x km)

Valoric

(milioane

euro)

Fizic

(mm x km)

Valoric

(milioane

euro)

“1.

Alimentarea cu

gaze naturale

a localitătilor

de pe directia

de consum

Tântăreni –

Strehaia –

Drobeta-Turnu

Severin

judetul Mehedinti

500 x 73

17,0

aug. 2004

oct. 2004

2

0,5

26

6,1

45

10,4

dec. 2006

Alimentarea

cu gaze

naturale a

municipiului

Drobeta-Turnu

Severin, si a

localitătilor

situate pe

traseul

conductei

 

 

 

apr. 2005

sept. 2005

45

10,4

dec. 2006

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Alimentarea cu

gaze naturale

a municipiului

Giurgiu pe

directia Russe

(Bulgaria) –

Giurgiu (România),

inclusiv subtraversarea

fluviului

Dunărea

500 x 6

3,4

ian. 2006

apr. 2006

6

3,4

oct. 2006

Alimentarea

cu gaze

naturale a

municipiului

Giurgiu“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu care actiunea de recalculare a pensiilor sistemului public trebuie finalizată până la data de 1 ianuarie 2006, precum si faptul că pensiile recalculate în ultima etapă vor fi puse în plată în luna decembrie 2005, acest obiectiv major al Programului de guvernare încheindu-se cu succes, se propune premierea personalului implicat în această actiune.

Întrucât personalului angajat pentru recalculare îi încetează contractul de muncă la data de 31 decembrie 2005, după această dată fiind imposibilă premierea acestuia,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, se completează cu trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) La finalizarea recalculării, în luna decembrie 2005, personalul cu atributii în domeniul recalculării poate fi premiat, în limita unui fond de maximum 3.500 mii lei (RON). Stabilirea premiilor se face prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe baza rezultatelor obtinute în această activitate.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură din bugetul asigurărilor sociale de stat, capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul 02 «Cheltuieli de personal», care se majorează cu suma de 3.500 mii lei (RON) prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare prevăzute la titlul 20 «Cheltuieli materiale si servicii».

(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în structura bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Urgenta prezentului act normativ este determinată de necesitatea asigurării, de la data de 1 ianuarie 2006, din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, a serviciilor medicale acordate persoanelor care suferă de boli profesionale, în clinici si sectii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu ori prin cabinetele de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor.

Având în vedere faptul că nealocarea unor sume cu această destinatie ar determina neplata cheltuielilor salariale angajatilor din aceste structuri, ceea ce ar conduce la conflicte sociale, precum si riscul de blocare a acordării serviciilor medicale si medicamentelor pentru asiguratii care suferă de boli profesionale, este necesară introducerea noilor solutii de plată, care să asigure continuarea acordării asistentei medicale pentru acest segment de populatie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege si efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) si la art. 24 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003.“

2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 si pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestatii si servicii:

a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente;

b) servicii medicale în spitale, în sectii sau clinici specializate pentru boli profesionale;

c) tratament de recuperare a capacitătii de muncă în unităti de specialitate;

d) servicii de chirurgie reparatorie;

e) cure balneoclimaterice;

f) dispozitive medicale în vederea corectării si recuperării deficientelor organice, functionale sau fizice.“

3. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 si care necesită dispozitive medicale în vederea corectării si recuperării deficientelor organice, functionale sau fizice, costurile acestora se suportă din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale.“

4. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgentelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.“

5. La alineatul (1) al articolului 50, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicală în vederea recuperării deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de muncă si boli profesionale.“

6. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – (1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale la nivel national.

(2) Activitătile de prevenire se realizează de către CNPAS, în conformitate cu atributiile stabilite prin lege.

(3) Pentru activitătile de prevenire care nu se suportă de către sistemul de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, CNPAS abilitează persoane juridice în calitate de prestatori de servicii externe de prevenire.

(4) Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de prestatori de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru coordonarea activitătii legate de prevenirea bolilor profesionale, precum si de verificare, în vederea decontării, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPAS organizează un compartiment de medicina muncii în cadrul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă.“

7. După alineatul (1) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Personalul medical specializat în medicina muncii are si atributii legate de depistarea, investigarea si stabilirea caracterului profesional al bolii.“

8. La alineatul (2) al articolului 116, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) servicii medicale acordate în clinici si sectii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale.“

9. După alineatul (3) al articolului 116 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Lista serviciilor medicale acordate în clinici si sectii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.“

10. Articolul 135 va avea următorul curpins:

“Art.135. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din sectiile/clinicile de boli profesionale si a cabinetelor de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006.

(2) În anul 2005 finantarea cheltuielilor sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat.“

11. După articolul 1401 se introduce un nou articol, articolul 1402, cu următorul cuprins:

“Art.1402. – Directiile de sănătate publică efectuează selectarea cazurilor de boală profesională prevăzute la art. 23 alin. (2) si trimit caselor teritoriale de pensii fisele de declarare BP2, completate în conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

Având în vedere:

– necesitatea asigurării fondurilor pentru plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 – decembrie 2005, amânate la plată în temeiul art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările si completările ulterioare;

– asigurarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare ale ministerului, precum si a celor cu caracter social;

– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, tinând seama de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Bugetul pe anul 2005, aprobat Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. II. – Bugetul modificat al ordonatorului principal de credite, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. – (1) Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului de stat si să efectueze modificările în anexele la bugetul propriu si în bugetele ordonatorilor de credite din subordine, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să introducă modificările aprobate la titlul “Cheltuieli de capital“ pe categoriile de investitii prevăzute la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 172.

 

ANEXĂ*)

 

BUGET PE ANUL 2005

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumei de 48.140 mii lei (RON) pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al anexei nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2005, în cuantum de 48.140 mii lei (RON), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea unor cheltuieli de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii, judete si sectoare ale municipiului Bucuresti se va face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.518.

 

ANEXĂ

 

SUMELE

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2005

 

– mii lei (RON) –

Nr.

crt.

Judetul

Suma

 

TOTAL:

48.140

1.

Arges

200

2.

Bacău

1.750

3.

Bistrita-Năsăud

1.400

4.

Caras-Severin

611

5.

Cluj

2.195

6.

Constanta

1.009

7.

Covasna

800

8.

Dolj

3.200

9.

Galati

3.415

10.

Giurgiu

1.350

11.

Gorj

200

12.

Harghita

1.960

13.

Hunedoara

846

14.

Maramures

3.023

15.

Olt

500

16.

Satu Mare

697

17.

Sibiu

700

18.

Suceava

3.143

19.

Timis

644

20.

Vaslui

921

21.

Municipiul Bucuresti

19.576

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 35.000,00 mii lei (RON), din care: 34.584,48 mii lei (RON) la capitolul 54.01 “Apărare natională“ [32.996,16 mii lei (RON) la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“ si 1.588,32 mii lei (RON) la titlul 70 “Cheltuieli de capital“] si 415,52 mii lei (RON) la capitolul 57.01 “Învătământ“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Apărării Nationale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2005.

Nr. 1.586.