MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 decembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 618 din 17 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

175. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

176. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru somaj

 

1.531. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2005

 

Memorandum de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India

 

1.546. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 

1.547. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti a Reuniunii ministrilor economiei din tările care apartin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani si Europa

 

1.565. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava

 

1.566. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

1.567. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Rasirom“

 

1.569. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.570. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si întreprinderi multinationale

 

1.571. - Hotărâre privind aprobarea efectuării concedierilor colective, în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Sălaj“ - S.A.

 

1.572. - Hotărâre pentru aprobarea închirierii unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 618

din 17 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Georgeta Ion si Tarek Hassan Abdel Hady Hassan, prin mandatar Liga Democratică pentru Dreptate din România, în Dosarul nr. 843/2004 al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Georgeta Ion, în nume propriu, precum si, în calitate de mandatar, pentru Tarek Hassan Abdel Hady Hassan. Se constată lipsa părtii Banca Comercială Română, Sucursala Ialomita, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită admiterea exceptiei. În acest sens arată că, având în vedere prevederile art. 44 din Constitutie si ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, trebuie înlăturată orice discriminare între creditori si debitori si păstrarea unui just echilibru pentru salvarea proprietătii si a actului de comert desfăsurat pe plan national si international, pentru a nu confunda debitorul nevinovat cu debitorul vinovat. În opinia sa, Legea nr. 64/1995 este neconstitutională în integralitatea sa, întrucât nu sustine debitorul de bună-credintă în scopul aplicării dispozitiilor Codului de procedură civilă si a celor ale Codului civil referitoare la compensare si novatiune, prin raportare la institutia moratoriului si conventia concordatului. În plus, solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, în comparatie cu Legea nr. 64/1995. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 843/2004, astfel cum a fost modificată prin Decizia comercială nr. 259R din 11 martie 2005 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, Tribunalul Ialomita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Georgeta Ion si Tarek Hassan Abdel Hady Hassan, prin mandatar Liga Democratică pentru Dreptate din România, într-o cauză civilă având ca obiect anularea unei cereri de repunere pe rol a procedurii de faliment, în vederea continuării acesteia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că prevederile art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru contravin dispozitiilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutie. Consideră că “nivelul taxelor stabilite, precum si perioada prin care acestea să fie plătite, (...) sunt factori ce trebuie luati în calcul pentru a stabili dacă se poate bucura o persoană fără nici o posibilitate materială de dreptul de acces si de beneficiul la o judecată din partea unei instante“. În acest sens solicită “mentinerea unui just echilibru între interesele statului de a colecta taxele de timbru judiciar, pe de o parte, si interesul reclamantei de a introduce o actiune în fata instantei, pe de altă parte“.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 64/1995, consideră că dispozitiile acesteia încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21 si ale art. 44 alin. (2) din Constitutie, raportate la art. 480 din Codul civil, precum si cele ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, coroborate cu dispozitiile art. 13 si 14 din aceeasi conventie. Mentionează că îsi întemeiază critica de neconstitutionalitate si pe solutia de principiu pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că “actionarul majoritar se poate pretinde personal victima unei decizii afectând drepturile patrimoniale ale societătii si că se poate pretinde victima violării art. 6 paragraf 1, chiar dacă problema personalitătii juridice în dreptul intern al firmei face obiectul unei contestatii nesolutionate încă“. Mai precizează că, “pentru a nu antrena dificultăti considerabile în legătură cu conditia epuizării recursurilor interne si de a reduce asemenea riscuri si dificultăti, Curtea Europeană nu a apreciat ca justificată înlăturarea caracterului social sau ignorarea personalitătii juridice“.

Tribunalul Ialomita - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 64/1995 nu este întemeiată. Arată că prevederile criticate instituie o procedură specială, aplicabilă în mod egal tuturor categoriilor de debitori aflati în procedura reorganizării judiciare si a falimentului, astfel că nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii. În acelasi sens, precizează că “procedura prevăzută de acest act normativ a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului, care nu si-a executat voluntar obligatiile de plată, asigurându-se astfel protectia dreptului de proprietate al titularilor de creante certe, lichide si exigibile“. Consideră că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile art. 21 din Constitutie, întrucât “toate părtile participante la procedura reorganizării judiciare si falimentului se pot adresa instantelor judecătoresti cu cereri, opozitii ori întâmpinări si pot exercita căile de atac în conditiile procedurale stabilite de lege“.

Guvernul si presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile autorilor exceptiei si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform actului de sesizare a Curtii Constitutionale, prevederile art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, precum si prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, modificată si completată prin Legea nr. 249/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 iulie 2005.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, din motivarea formulată rezultă că autorii exceptiei critică dispozitiile art. 20 din lege. Prin urmare, acest din urmă text de lege va fi supus controlului de constitutionalitate al Curtii. Prevederile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 742/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001. În urma acestor modificări, dispozitiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 20: “(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

(2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării actiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micsorează valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea initială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.

(4) Dacă în momentul înregistrării sale actiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său initial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui solutionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.

(5) In situatia în care instanta judecătorească învestită cu solutionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.“

În opinia autorilor exceptiei, prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), care stabilesc obligativitatea respectării legilor si a suprematiei Constitutiei, ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor internationale referitoare la drepturile omului asupra legilor interne si ale art. 21 care garantează accesul liber la justitie.

De asemenea, autorii exceptiei consideră că Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului contravine, în plus, si dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, referitor la garantarea si ocrotirea proprietătii private, precum si art. 1 “Protectia proprietătii“ din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 6 paragraful 1 “Dreptul la un proces echitabil“, ale art. 13 “Dreptul la un recurs efectiv“ si ale art. 14 “Interzicerea discriminării“ din aceeasi conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale, si cu o motivare identică. Astfel, prin Decizia nr. 155 din 17 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 9 mai 2005, si prin Decizia nr. 242 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iunie 2005, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În deciziile mentionate, Curtea a retinut că “(...) accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, nu înseamnă gratuitate. Nici o dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 alin. (1) din Constitutie, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii“.

Având în vedere că în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură a justifica o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, Curtea observă că, prin adoptarea acesteia, s-a urmărit introducerea, în ansamblul legislatiei românesti, a unei reglementări concordante conceptiei moderne consacrate în sistemul juridic al statelor membre ale Uniunii Europene. Finalitatea declarată a acestui act normativ o reprezintă stabilirea unei proceduri de redresare economico-financiară a comerciantului aflat în dificultate, continuată, în ipoteza esecului acesteia, cu o procedură a falimentului, constând în lichidarea patrimoniului debitorului. În acest sens, art. 2 din Legea nr. 64/1995 precizează că “Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă, fie prin reorganizarea activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment“.

Procedura reorganizării judiciare se poate realiza fie prin stabilirea unor măsuri economice, financiare, organizatorice sau juridice, concentrate pe ideea redresării comerciantului, fie prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului, în vederea asigurării mijloacelor bănesti pentru acoperirea creantelor creditorilor. Cea de-a doua cale de îndeplinire a scopului Legii nr. 64/1995 este procedura falimentului, care cuprinde o serie de reguli destinate reglementării executării silite a bunurilor din patrimoniul debitorului, pentru acoperirea datoriilor fată de creditori.

Această procedură se aplică tuturor comerciantilor si persoanelor prevăzute de lege aflate în stare de insolvabilitate, indiferent de dimensiunea activitătii lor, fără să cuprindă reglementări de natură să instituie măsuri discriminatorii sau diferente de tratament juridic între debitorii aflati în stare de insolventă. De aceea, nu se poate retine că prevederile Legii nr. 64/1995 ar contraveni principiului egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 din Constitutie, si nici dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la interzicerea discriminării.

În legătură cu critica prin raportare la dispozitiile art. 21 din Constitutie, Curtea observă că legea ce face obiectul exceptiei asigură pe deplin accesul liber la justitie. Aceasta deoarece procedura reorganizării judiciare si a falimentului are, prin ipoteză, un caracter judiciar, realizându-se, conform art. 5 din lege, prin intermediul instantelor judecătoresti si al judecătorului-sindic, cărora li se alătură administratorul si lichidatorul. În acest context, se constată că legea criticată nu cuprinde nici o prevedere care să îngrădească dreptul vreuneia dintre părti de a se adresa instantelor judecătoresti si de a beneficia de un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil. Din aceeasi perspectivă, legea este în concordantă si cu prevederile art. 6 paragraful 1 “Dreptul la un proces echitabil“ si ale art. 13 “Dreptul la un recurs efectiv“ din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

De asemenea, nu se poate sustine că au fost încălcate prevederile art. 44 alin. (2) din Constitutie, privind protectia proprietătii private, si cele ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Cu privire la acest aspect, prin Decizia nr. 397 din 5 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.164 din 8 decembrie 2004, Curtea Constitutională a statuat că “procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat voluntar obligatiile de plată, modalitate prin care nu a fost încălcat dreptul de proprietate al acestuia, în conditiile în care, în ceea ce-l priveste, era tinut de existenta unor creante certe, lichide si exigibile, ci s-a asigurat protectia dreptului de proprietate al titularilor unor asemenea creante, încălcat prin refuzul de executare din partea debitorilor rău-platnici“.

Referitor la raportarea criticii de neconstitutionalitate la prevederile art. 1 alin. (5) si ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că acestea nu sunt relevante în solutionarea exceptiei invocate. Totodată, nu se poate retine pertinenta jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului invocate de autorii exceptiei, în solutionarea prezentei cauze.

În fine, Curtea observă că nu este competentă să se pronunte asupra modului de interpretare si aplicare a legilor si nici în problemele legate de realizarea actului de justitie, asa cum rezultă din prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată (...)“.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Georgeta Ion si Tarek Hassan Abdel Hady Hassan, prin mandatar Liga Democratică pentru Dreptate din România, în Dosarul nr. 843/2004 al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

            ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

Urgenta acestui act normativ este determinată de faptul că, în anul 2006, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate nu poate asigura resursele financiare necesare, având în vedere nivelul ridicat al sumelor destinate aplicării prevederilor unor acte normative care acordă gratuităti unor categorii de beneficiari, iar proiectul de buget a fost deja supus Parlamentului spre adoptare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 38 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

“h) medicii în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.“

Art. II. - La articolul 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

“i) asistentii medicali si moasele în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.“

Art. III. - La articolul 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

“h) medicii dentisti în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru somaj

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în conformitate cu care, la bugetul asigurărilor pentru somaj, creditele bugetare prevăzute la capitolul “Alte actiuni“, titlul “Transferuri“, articolul “Transferuri consolidabile“ au fost diminuate cu 35.000 mii lei (RON) pe baza unei executii estimate, care însă este infirmată de executia lunii noiembrie si posibil a lunii decembrie 2005, se impune majorarea creditelor bugetare la acest capitol, respectiv titlu, cu suma de 5.000 mii lei (RON).

De la acest capitol se finantează drepturile bănesti si contributiile sociale aferente personalului încadrat în cadrul programelor de ocupare temporară a fortei de muncă în lucrări de interes comunitar.

Lucrările au fost executate în cursul lunii noiembrie 2005 si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin agentiile sale judetene, trebuie să onoreze, potrivit legii, plata lucrărilor efectuate.

Măsurile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă vizează necesitatea modificării structurii cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj în vederea asigurării plătii lucrărilor efectuate în cadrul programelor de ocupare temporară a fortei de muncă în lucrări de inters comunitar, în luna decembrie 2005, pentru a nu genera tensiuni sociale si constituie o situatie de urgentă si extraordinară.

Pentru păstrarea echilibrului bugetar se propune diminuarea cu aceeasi sumă a prevederilor de la capitolul “Împrumuturi“, titlul “Împrumuturi acordate“.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă majorarea cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2005, la capitolul “Alte actiuni“, titlul “Transferuri“, articolul “Transferuri consolidabile“, cu suma de 5.000 mii lei (RON), prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului “Împrumuturi“, titlul “Împrumuturi acordate“.

(2) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, este de 41,73 milioane lei (RON).

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.531.

 

MEMORANDUM DE COOPERARE

în domeniul petrolului si gazelor naturale între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India

 

Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India, denumite în continuare părti,

recunoscând oportunitatea de cooperare creată de relatiile reciproce pe termen lung si proiectele economice comune,

luând notă de importanta unei politici solide în domeniul petrolului si energiei pentru dezvoltarea stabilă a economiilor lor, pentru siguranta si bunăstarea popoarelor lor, pentru dezvoltarea unei mai bune cooperări în regiune si pentru angajamentul lor reciproc de a proteja mediul înconjurător,

recunoscând importanta dezvoltării unei politici în domeniul energiei produse din petrol care să satisfacă necesitătile actuale, fără a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesităti, care să maximizeze productivitatea energetică pentru a consolida economiile si a preveni poluarea prin reducerea impactului negativ asupra mediului asociat cu productia de petrol si gaze naturale, distributie si utilizare,

luând notă de progresul pe care România si India l-au făcut în reformele economice create să ofere popoarelor lor oportunităti pentru locuri de muncă mai bune si pentru sporirea comertului si investitiilor în lume,

recunoscând importanta cooperării regionale pentru atingerea obiectivelor economice, energetice si de mediu ale României si Indiei,

dorind întărirea relatiilor de prietenie existente între cele două tări, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Scopuri

 

Părtile vor stabili, pe baza principiului avantajului reciproc, bazele pentru o relatie de cooperare institutională si încurajează si promovează cooperarea bilaterală în domeniul dezvoltării sectorului de petrol si gaze naturale.

 

ARTICOLUL II

Domenii de cooperare

 

În conformitate cu prezentul memorandum de cooperare, domeniile de cooperare dintre părti pot include, dar nu sunt limitate la, următoarele:

1. cercetarea si dezvoltarea fundamentală si aplicativă în domeniul petrolului si gazelor naturale;

2. cercetarea si proiectarea, constructia, operarea si întretinerea, ingineria si managementul în industriile de petrol si gaze naturale;

3. cooperarea pentru fabricarea, îmbunătătirea si furnizarea echipamentelor de foraj si a unitătilor de procesare petrochimică;

4. aspecte privind energia produsă din petrol, mediul înconjurător, inclusiv politica energetică precum eficienta energetică în sectorul petrolier, cercetarea în domeniul energiei, dezvoltarea si extinderea retelelor regionale de infrastructură energetică;

5. pregătirea de specialisti, expertiză si asistentă tehnică;

6. dezvoltarea relatiilor comerciale si investitionale, precum si participarea companiilor românesti si indiene la procesele de privatizare din ambele tări;

7. dezvoltarea pietei energetice a petrolului si gazelor, instrumente specifice de operare si management al riscului;

8. protectia mediului, inclusiv sisteme de reactie rapidă în cazuri de urgentă pentru scurgeri de petrol;

9. alte domenii ce pot fi convenite de părti.

 

ARTICOLUL III

Forme de cooperare

 

Cooperarea conform art. III din prezentul memorandum de cooperare poate avea următoarele forme:

1. schimb si pregătire de personal stiintific si tehnic, dezvoltarea de activităti de twinning privind personalul;

2. schimb de informatii si date stiintifice si tehnologice disponibile;

3. organizarea de misiuni economice, seminarii si grupe de lucru;

4. proiectare, constructie, întretinere si management de proiecte;

5. transfer de echipamente, know-how si tehnologie, pe baze comerciale;

6. furnizarea de consultantă tehnologică relevantă si servicii;

7. activităti comune de cercetare sau proiectare pe subiecte de interes reciproc;

8. implementarea de proiecte în terte tări;

9. alte forme ce pot fi convenite de părti.

 

ARTICOLUL IV

            Grup de lucru comun

 

În vederea coordonării activitătilor de cooperare prevăzute în cadrul prezentului memorandum de cooperare, părtile vor forma un Grup de lucru comun.

Grupul de lucru comun va fi constituit de reprezentanti desemnati de cele două părti si se vor întâlni la date convenite de comun acord.

Întâlnirea Comisiei mixte comune va analiza activitatea Grupului de lucru comun.

 

ARTICOLUL V

Informatii

 

Părtile pot folosi liber orice informatii schimbate în conformitate cu prevederile prezentului memorandum de cooperare, cu exceptia cazurilor în care părtile sau persoanele autorizate ce furnizează aceste informatii au făcut cunoscute în prealabil restrictiile si rezervele referitoare la utilizarea si diseminarea acestora.

Părtile vor lua toate măsurile necesare în concordantă cu propriile legi si reglementări nationale pentru a păstra restrictiile si rezervele si pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală incluzând secrete comerciale si industriale transferate între persoane autorizate de sub jurisdictia statului oricărei părti.

 

ARTICOLUL VI

Solutionarea disputelor

 

Reprezentantii părtilor se vor întâlni periodic si se vor consulta reciproc, la solicitarea oricărei părti, pentru a revizui aplicarea prezentului memorandum de cooperare sau pentru a lua în considerare aspecte apărute din aplicarea sa.

Orice diferende referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de cooperare va fi rezolvată amiabil, pe calea negocierilor sau a consultărilor dintre părti.

 

ARTICOLUL VII

Intrarea în vigoare, durata

 

Prezentul memorandum de cooperare va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se vor anunta reciproc asupra îndeplinirii cerintelor interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. Prezentul memorandum de cooperare va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Ulterior, acest memorandum de cooperare poate fi prelungit pe perioade suplimentare de 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părti nu notifică în scris intentia de a-l denunta cu cel putin 6 (sase) luni înainte de expirarea acestei perioade.

Prezentul memorandum de cooperare poate fi amendat cu consimtământul scris al părtilor. Orice astfel de amendament va intra în vigoare în concordantă cu procedurile stipulate în paragraful 1 al acestui articol.

În prezenta subsemnatilor, autorizati corespunzător în acest scop de către institutiile lor, s-a semnat prezentul memorandum de cooperare.

Semnat la Bucuresti la 4 iulie 2005, în două exemplare originale, fiecare dintre acestea în limbile română, hindi si engleză, toate textele fiind în egală măsură autentice. În cazul oricărei divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Economiei si Comertului din România,

Codrut Ioan Seres,

ministrul economiei si comertului

Pentru Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India,

Mani Shankar Aiyar,

ministrul petrolului si gazelor naturale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cu ocazia sărbătorii Crăciunului se acordă daruri copiilor si persoanelor adulte asistate din centrele de plasament din cadrul serviciilor publice specializate, din căminele pentru persoane vârstnice, centrele de îngrijire si asistentă, centrele de recuperare si reabilitare, centrele de integrare prin terapie ocupatională, centrele de zi si centrele-pilot pentru persoane cu handicap, precum si din centrele publice pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, aflate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - Darurile pentru persoanele asistate, prevăzute la art. 1, se acordă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor prin prefecturile judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea darurilor, se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor cu suma de 1.907,40 mii lei (RON), la capitolul 51.01 “Autorităti publice“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

            Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.546.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti a Reuniunii ministrilor economiei din tările care apartin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani si Europa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti a Reuniunii ministrilor economiei din tările care apartin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani si Europa în perioada 7-9 decembrie 2005.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Economiei si Comertului aprobat pentru anul 2005.

(2) Devizul estimativ al actiunii prevăzute la art. 1 este cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.547.


*) Anexa

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui imobil - constructie si teren aferent -, proprietate publică a statului, situat în comuna Gălănesti, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Academiei Române - Filiala Iasi în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.565.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - constructie si teren -, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Academiei Române - Filiala Iasi în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava

 

Denumirea si adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr atribuit de Ministerul Finantelor tehnice Publice

Caracteristicile ale imobilului

Ateneul “Mihai Eminescu“ comuna Gălănesti, judetul Suceava

Academia Română - Filiala Iasi

Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava

clădire - 38.898 teren - 104.854

clădire: S+P+1E

- suprafată construită: 1.033 m2

- suprafată desfăsurată: 2.889 m2 teren aferent: 1.626 m2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul I pozitia 1 si punctul II pozitia 1 din anexa nr. 1 “Finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească“ la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“I. 1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Pază si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale;“;

“II. 1. centrele medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Informatii Externe;“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.566.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Rasirom“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Rasirom“ a imobilului situat în municipiul Râmnicu Sărat, str. Dorobanti nr. 1, judetul Buzău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se preiau, fără plată, la valoarea de inventar, si celelalte bunuri materiale care se află în dotarea acestuia.

Art. 3. - Patrimoniul Serviciului Român de Informatii se diminuează, iar patrimoniul Regiei Autonome “Rasirom“ se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1 si a bunurilor materiale din dotarea acestuia.

Art. 4. - La data încheierii protocolului de predarepreluare, drepturile si obligatiile Serviciului Român de Informatii în legătură cu imobilul ce se predă potrivit prevederilor art. 1 se preiau de către Regia Autonomă “Rasirom“.

Art. 5. - La data încheierii protocolului de predarepreluare, personalul civil, precum si personalul militar din cadrul Serviciului Român de Informatii, trecut în rezervă ca urmare a reorganizării, va fi preluat de către Regia Autonomă “Rasirom“, păstrându-si drepturile salariale avute, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.567.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Rasirom“

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Valoarea de inventar - lei (RON) -

Municipiul Râmnicu Sărat, str. Dorobanti nr. 1, judetul Buzău

Serviciul Român de Informatii

Regia Autonomă “Rasirom“

Constructii:

Corp A (parter + etaj):

- suprafată construită = 297 m2

- suprafată desfăsurată = 594 m2

Corp B:

- suprafată construită = 1.058 m2

- suprafată desfăsurată = 1.058 m2 Teren: suprafată = 9.684,1 m2 Amenajări de terenuri:

- împrejmuire incintă = Lt 390,25

- platformă beton: = 2.087 m2

106.002

764.497

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.569.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

0

1

2

3

1.

Localitatea Deveselu, judetul Olt

Ministerul Apărării Nationale

 Imobil 1114, nr. M.F. = 103.884

Pavilionul B2:

- suprafata construită = 158 m2

- valoarea contabilă = 161.689 lei

Pavilionul C3:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 31.308 lei

Pavilionul C4:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 31.308 lei

Pavilionul C5:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 31.308 lei

Pavilionul D5:

- suprafata construită = 211 m2

- valoarea contabilă = 215.926 lei

Pavilionul D7:

- suprafata construită = 76 m2

- valoarea contabilă = 77.774 lei

Pavilionul D10:

- suprafata construită = 227 m2

- valoarea contabilă = 232.300 lei

Pavilionul F3:

- suprafata construită = 12 m2

- valoarea contabilă = 16.742 lei

Pavilionul I3:

- suprafata construită = 94 m2

- valoarea contabilă = 11.137 lei

Pavilionul M3:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 58.776 lei

Pavilionul N1:

- suprafata construită = 55 m2

- valoarea contabilă = 38.513 lei

Pavilionul N2:

- suprafata construită = 65 m2

- valoarea contabilă = 45.576 lei

Pavilionul N3:

- suprafata construită = 65 m2

- valoarea contabilă = 45.516 lei

Pavilionul N4:

- suprafata construită = 65 m2

- valoarea contabilă = 45.516 lei

Pavilionul N5:

- suprafata construită = 24 m2

- valoarea contabilă = 16.805 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 20 m2

- valoarea contabilă = 14.200 lei

Pavilionul V2:

 

- suprafata construită = 94 m2

- valoarea contabilă = 156.210 lei

Pavilionul V9:

- suprafata construită = 57 m2

- valoarea contabilă = 94.723 lei

Pavilionul V10:

- suprafata construită = 13 m2

- valoarea contabilă = 43.207 lei

Pavilionul Y:

- suprafata construită = 80 m2

- valoarea contabilă = 5.738 lei

Pavilionul Z:

- suprafata construită = 259 m2

- valoarea contabilă = 29.329 lei

Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 91 m2

- valoarea contabilă = 10.356 lei

Pavilionul Z2:

- suprafata construită = 650 m2

- valoarea contabilă = 73.607 lei

Pavilionul Z3:

- suprafata construită = 246 m2

- valoarea contabilă = 27.857 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 724 m2

- valoarea contabilă = 82.394 lei

Pavilionul Z5:

- suprafata construită = 210 m2

- valoarea contabilă = 23.781 lei

Pavilionul Z6:

- suprafata construită = 3 m2

- valoarea contabilă = 202 lei

Pavilionul Z7:

- suprafata construită = 48 m2

- valoarea contabilă = 3.237 lei

Pavilionul Z8:

- suprafata construită = 129 m2

- valoarea contabilă = 14.680 lei

Pavilionul Z9:

- suprafata construită = 839 m2

- valoarea contabilă = 95.010 lei

Pavilionul Z10:

- suprafata construită = 106 m2

- valoarea contabilă = 12.003 lei

Pavilionul W3:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 8.022 lei

Pavilionul W5:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 8.022 lei

Pavilionul W7:

- suprafata construită = 2 m2

- valoarea contabilă = 1.002 lei

2.

Municipiul Caracal, judetul Olt

Ministerul Apărării Nationale

 Imobil 1253, nr. M.F. = 103.848

Pavilionul N1:

- suprafata construită = 13,7 m2

- valoarea contabilă = 68.000 lei

Pavilionul P:

- suprafata construită = 487,14 m

- valoarea contabilă = 164.000 lei

Pavilionul P2:

- suprafata construită = 326,6 m2

- valoarea contabilă = 16.000 lei

Pavilionul U:

- suprafata construită = 86,7 m2

- valoarea contabilă = 207.000 lei

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 26 m2

- valoarea contabilă = 44.000 lei

Pavilionul U2:

- suprafata construită = 18,5 m2

- valoarea contabilă = 82.000 lei

Pavilionul K2:

- suprafata construită = 121 m2

- valoarea contabilă = 126.400 lei

3.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

 Imobil 1166, nr. M.F. = 103.639

Pavilionul H14:

- suprafata construită = 385 m2

- valoarea contabilă = 100.000 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 314 m2

- valoarea contabilă = 70.000 lei

Pavilionul R1:

- suprafata construită = 114 m2

- valoarea contabilă = 33.000 lei

Pavilionul R10:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Pavilionul R11:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 30.000 lei

Pavilionul W5:

- suprafata construită = 34 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

Pavilionul W31:

- suprafata construită = 71 m2

- valoarea contabilă = 14.000 lei

Pavilionul W32:

- suprafata construită = 71 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul W44:

- suprafata construită = 199 m2

- valoarea contabilă = 44.000 lei

Pavilionul O2:

- suprafata construită = 17 m2

- valoarea contabilă = 15.000 lei

Pavilionul P:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

4.

Municipiul Caracal, judetul Olt

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1231, nr. M.F. = 103.847

Pavilionul Z22:

- suprafata construită = 281 m2

- valoarea contabilă = 180.000 lei

Pavilionul Z25:

- suprafata construită = 281 m2

- valoarea contabilă = 180.000 lei

5.

Localitatea Bascov, judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 994, nr. M.F. = 103.681

Pavilionul M1:

- suprafata construită = 1.140 m2

- valoarea contabilă = 36.600 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si întreprinderi multinationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si întreprinderi multinationale, pe anul 2005, în sumă de 3.000 euro.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării concedierilor colective, în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Sălaj“ - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective ale unui număr de 90 de salariati, disponibilizati într-o singură etapă, în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Drumuri si Poduri Sălaj“ - S.A., subordonată Consiliului Judetean Sălaj, judetul Sălaj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.571.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă închirierea spatiului cu destinatie de birouri, în suprafată de 293 m2, aflat în imobilul din domeniul public al statului, identificat prin: nr. M.F. 27.460; cod de clasificare nr. 8.29.06; clădire administrativă, cu o suprafată construită de 671 m2 si o suprafată desfăsurată de 1.642 m2, al cărei administrator este Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Maramures.

Art. 2. - Închirierea se va face de către administrator, cu respectarea prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.572.