MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

359. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

1.276. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

179. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului

 

1.655. – Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea examenului de atestare în functiile publice de prefect si subprefect

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.122. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

“Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. – (1) Se înfiintează Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare Agentie, institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat.»“

2. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. După litera l) a articolului 3 se introduc 7 noi litere, literele m)–s), cu următorul cuprins:

«m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

n) asigură managementul cotelor de productie de zahăr si izoglucoză si gestionează contributiile aferente acestor cote;

o) elaborează manuale de proceduri si metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atributiilor care îi revin;

p) implementează si administrează restitutiile la export si sistemul de garantii aferente restitutiilor;

r) furnizează toate informatiile solicitate de Organismul coordonator al agentiilor de plăti pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit;

s) implementează sistemul de garantii pentru importul si exportul produselor agricole;

s) realizează si întretine sistemul de identificare a parcelelor agricole.»“

3. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

“61. Alineatele (2) si (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

«(2) Numărul de posturi al Agentiei va fi de maximum 5.000 în anul 2006.

(3) Posturile necesare Agentiei se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale cu 3.953 de posturi.»“

4. La articolul IV punctul 3, alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(6) Începând cu intrarea în vigoare a Planului National de Dezvoltare Rurală, Agentia SAPARD preia personalul din cadrul directiilor judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care are atributii în cadrul serviciului tehnic delegat pentru Programul SAPARD. Personalul va fi preluat fără examen sau concurs si va beneficia de aceleasi drepturi salariale ca si personalul angajat în cadrul Agentiei SAPARD.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2005.

Nr. 1.276.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului

 

Având în vedere importanta realizării unei reforme reale prin care administratia publică din tara noastră să se situeze la nivelul standardelor europene, si anume să se caracterizeze prin transparentă, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate si eficacitate,

tinând seama de necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Strategia actualizată de accelerare a reformei administratiei publice cu privire la delimitarea palierului politic de cel administrativ pentru a se evita ingerintele pe criterii politice în actul administrativ local,

în vederea corectării deficientelor constatate în urma evaluării modului de implementare a Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului de la data adoptării si până în prezent, cu privire la profesionalizarea functiei prefectului si rolul prefectului în conducerea serviciilor publice deconcentrate,

pentru evitarea riscului de a pierde momentul trecerii prefectilor în categoria înaltilor functionari publici, stabilit de lege la 1 ianuarie 2006, prin adoptarea măsurilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, care asigură punerea în acord a misiunilor prefectului cu instrumentele sale manageriale, neutralitatea politică, mobilitatea si profesionalizarea sa, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind prefectul si institutia prefectului“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.

(2) Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(3) Prefectul este garantul respectării legii si a ordinii publice la nivel local.

(4) Ministrii si conducătorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.

(5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constitutiei si altor legi se organizează si functionează institutia prefectului, sub conducerea prefectului.

(2) Institutia prefectului este o institutie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu si buget propriu.

(3) Prefectul este ordonator tertiar de credite.

(4) Structura organizatorică si atributiile institutiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aprobă prin decizie a primului-ministru si se actualizează la propunerea ministrului administratiei si internelor.“

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:

a) legalitătii, impartialitătii si obiectivitătii;

b) transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;

c) eficientei;

d) responsabilitătii;

e) profesionalizării;

f) orientării către cetătean.“

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Activitatea institutiei prefectului este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si din alte surse legal constituite.

(2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internatională.“

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligatia să transmită prefectului proiectul de buget. După avizarea acestuia, prefectul înaintează proiectul de buget conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(2) Situatiile financiare privind executia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul înaintează situatiile financiare conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(3) Avizul prefectului prevăzut la alin. (1) si (2) are caracter consultativ.“

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Pentru îndeplinirea atributiilor si prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti.

(2) Atributiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

9. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

10. Articolele 10 si 11 se abrogă.

11. Capitolul II “Corpul prefectilor si Corpul subprefectilor“, cuprinzând articolele 13–18, se abrogă.

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Drepturile si îndatoririle prefectilor si subprefectilor“

13. Alineatele (1) si (2) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Prefectii si subprefectii numiti în functii în alt judet decât cel de domiciliu beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu 3 salarii, precum si de locuintă de serviciu corespunzătoare, în conditiile legii, în baza unui contract de închiriere.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor si subprefectilor si al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îsi are sediul institutia prefectului, si cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.“

14. Articolul 20 se abrogă.

15. După articolul 20 se introduc 3 noi articole, articolele 201–203, cu următorul cuprins:

“Art.201. – Prefectii si subprefectii nu au dreptul la grevă.

Art. 202. – Prefectii si subprefectii nu pot să înfiinteze organizatii sindicale proprii.

Art. 203. – Prefectii si subprefectii au obligatia să informeze conducerea Ministerului Administratiei si Internelor ori de câte ori călătoresc în afara judetului.“

16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizatii căreia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, potrivit legii, sub sanctiunea destituirii lor din functia publică.“

17. La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), e), f), g) si k) vor avea următorul cuprins:

“a) asigură, la nivelul judetului sau, după caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

.....................................................................................................

d) actionează pentru asigurarea climatului de pace socială, mentinerea unei comunicări permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constantă prevenirii tensiunilor sociale;

e) stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice locale, prioritătile de dezvoltare teritorială;

f) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;

g) asigură, împreună cu autoritătile si organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situatii de urgentă;

.....................................................................................................

k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;“.

18. La articolul 24 alineatul (1), litera c) se abrogă.

19. La articolul 24 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

“m1) asigură folosirea, în conditiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetătenii apartinând minoritătilor nationale si serviciile publice deconcentrate în unitătile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.“

20. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

“Art.241. – Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritorială si poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în conditiile legii.“

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul în care îsi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în conditiile legii.

(2) Prefectul poate propune ministrilor si conducătorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.“

22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art.251. – (1) În fiecare judet functionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti si conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îsi au sediul în judetul respectiv.

(2) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a căror prezentă este considerată necesară.

(3) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel putin o dată pe lună si oricând se consideră că este necesar.

(4) Atributiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitătii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judetul respectiv, precum si implementarea programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judetului sau al localitătilor acestuia si vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.“

23. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalitătii actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel putin 10 zile înaintea introducerii actiunii în contenciosul administrativ, va solicita autoritătilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.“

24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art.261. – (1) Actiunea introdusă de către prefect pentru anularea unui act administrativ al autoritătilor administratiei publice locale socotit nelegal este scutită de taxa de timbru si se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia le-a fost comunicată cel putin cu o zi înaintea judecării.

(4) Hotărârile prin care se solutionează fondul cauzei se pronuntă în ziua în care au luat sfârsit dezbaterile.

(5) În situatii deosebite pronuntarea poate fi amânată cel mult două zile.

(6) Dispozitiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalitătii actelor administrative ale autoritătilor administratiei publice locale ori judetene se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.“

25. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – În situatii de urgentă sau de criză autoritătile militare si organele locale ale Ministerului Administratiei si Internelor au obligatia să informeze si să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului înconjurător.“

26. Articolul 29 se abrogă.

27. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – Pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin prefectul poate solicita institutiilor publice si autoritătilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate si în mod gratuit.“

28. Articolul 31 se abrogă.

29. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate să comunice de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.“

30. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Cancelaria prefectului si oficiile prefecturale“

31. Articolele 36, 37 si 38 se abrogă.

32. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art.39. – (1) În cadrul institutiei prefectului se organizează si functionează cancelaria prefectului.

(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.

(3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect.

(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în conditiile legii, pe durata exercitării functiei publice de către înaltul functionar public.

(5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de director, care răspunde în fata prefectului în acest sens.

(6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I – cap. I lit. B – la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.“

33. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numărului de posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.

(2) Ordinul prefectului de înfiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din institutia prefectului.

(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un sef al oficiului prefectural.

(5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalentă cu functia de director executiv.

(6) Numirea, modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în conditiile legii.“

34. Articolul 41 se abrogă.

35. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art.42. – Prevederile art. 6, 7 si 22 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.“

Art. II. – Functiilor publice de prefect si de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. – (1) Prefectii în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de prefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.

(2) Subprefectii în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de subprefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.

(3) Pot participa la examenul de atestare pe post si pot ocupa functiile publice în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor prevăzute la lit. c)–e).

(4) Persoanele care nu promovează examenul de atestare pe post, în conditiile legii, vor fi eliberate din functiile detinute.

(5) Numirea în functii publice a persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(6) Conditiile de organizare si desfăsurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea înaltilor functionari publici numită prin decizie a primului-ministru.

Art. IV. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, functia publică de secretar general al prefecturii se transformă în functia publică de subprefect.

(2) Secretarii generali ai prefecturii în functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti în functia publică de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, atributiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenta secretarului general al prefecturii se exercită de către unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului.

Art. V. – Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 179.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea examenului de atestare în functiile publice de prefect si subprefect

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre reglementează conditiile de participare, precum si conditiile de organizare si desfăsurare a examenului de atestare în functiile publice de prefect si subprefect, denumit în continuare examen.

(2) Examenul este gestionat de comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, numită prin Decizia primului-ministru nr. 276/2005, completată de Decizia primuluiministru nr. 356/2005, denumită în continuare comisie.

(3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de Agentia Natională a Functionarilor Publici. Persoanele care fac parte din secretariatul comisiei se desemnează prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(4) Examenul prevăzut la alin. (1) se organizează si se desfăsoară în conditiile stabilite prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 si cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(5) Examenul constă în două etape, după cum urmează:

a) elaborarea unui proiect pe baza tematicii si bibliografiei stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

b) probă scrisă, care constă în rezolvarea unor subiecte în prezenta comisiei.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 alin. (2) are următoarele atributii:

a) verifică dosarele de înscriere la examen ale candidatilor;

b) stabileste subiectele pentru examen;

c) acordă punctajele pentru fiecare candidat în parte.

Art. 3. – Secretariatul comisiei are următoarele atributii principale:

a) întocmeste, redactează si semnează alături de comisie întreaga documentatie privind activitatea specifică a acestora;

b) asigură afisarea rezultatelor examenului;

c) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

Art. 4. – Pot participa la examen persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu exceptia celor prevăzute la lit. c)–e).

Art. 5. – Bibliografia si tematica pentru examen se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se comunică prin afisare la sediul si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si al Ministerului Administratiei si Internelor la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. – (1) În vederea participării la examen candidatii vor depune la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici dosarele de înscriere.

(2) Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copii ale diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) recomandarea de la ultimul loc de muncă.

(3) Copiile actelor prevăzute la alin. (2) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei, sau în copii legalizate.

(4) Formularul de înscriere este pus la dispozitia candidatilor de secretariatul comisiei.

Art. 7. – (1) Pot sustine proba scrisă a examenului candidatii ale căror dosare de înscriere au fost verificate de comisie, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Rezultatele verificării dosarelor, cu mentiunea admis/respins, se comunică prin afisare la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 8. – (1) Pentru a putea sustine proba scrisă candidatii sunt obligati să depună proiectul prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a) înainte de începerea probei scrise a examenului.

(2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) În cazul în care, datorită numărului mare de candidati, proba scrisă se organizează în mai multe serii, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu exceptia situatiei în care se organizează simultan.

(4) Seturile de subiecte se semnează de toti membrii comisiei si se închid în plicuri sigilate, purtând stampila Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 9. – (1) Cu două ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăsurării acesteia se va afisa repartizarea pe săli a candidatilor.

(2) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, în vederea îndeplinirii formalitătilor prealabile, respectiv verificarea identitătii. Verificarea identitătii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărtii de identitate.

(3) După verificarea identitătii candidatilor, iesirea din sală a acestora atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgentă în care acestia pot fi însotiti de unul dintre membrii comisiei sau de persoanele care asigură supravegherea.

(4) Durata probei scrise se stabileste de comisie în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia prezintă candidatilor seturile de subiecte si invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.

(6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidatilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei, precum si a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfăsurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din examen.

(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

(8) Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia, constatând încălcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din sală, va face mentiunea “Anulat“ pe lucrare si va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(9) Lucrările vor fi redactate, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, purtând stampila acesteia pe fiecare filă, în coltul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se va aplica stampila Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(10) Candidatul are obligatia de a preda comisiei lucrarea scrisă la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 10. – (1) Lucrările scrise se corectează sigilate.

(2) Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificării candidatilor se anulează si nu vor mai fi notate. Mentiunea “Anulat“ se va face atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

(3) După notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, lucrările scrise se desigilează.

Art. 11. – (1) Probele de examen se notează cu puncte de la 0 la 100.

(2) Criteriile de evaluare a proiectului, precum si modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă se stabilesc de comisie si se afisează la finalizarea probei scrise la locul desfăsurării examenului.

(3) Rezultatul final se calculează potrivit ponderii stabilite de comisie în conformitate cu alin. (2).

(4) Promovarea examenului se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte.

Art. 12. – Rezultatul final, cu mentiunea “Admis“ sau “Respins“, se comunică candidatilor prin afisare la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nu mai târziu de 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 13. – La finalizarea examenului se întocmeste un proces-verbal care să contină modul de desfăsurare a examenului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei.

Art. 14. – Contestatiile se depun la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, sub sanctiunea decăderii din acest drept, după afisarea rezultatelor finale ale examenului de atestare, în termen de 24 de ore de la data afisării rezultatelor.

Art. 15. – (1) Contestatiile se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor, numită prin Decizia primuluiministru nr. 276/2005, astfel cum a fost completată prin Decizia primului-ministru nr. 356/2005.

(2) Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor prevăzute la alin. (1) este asigurat de Agentia Natională a Functionarilor Publici si se desemnează prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 16. – Comisia de solutionare a contestatiilor analizează procesul-verbal întocmit în conditiile prevăzute de art. 13, acordă punctajele pentru fiecare dintre cele două probe si poate aproba contestatia, modificând punctajul final acordat de comisie, în situatia în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) constată că există o diferentă mai mare de 10 puncte/probă între punctajele acordate de comisie si comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 17. – Contestatia va fi respinsă în următoarele situatii:

a) dacă în urma analizării contestatiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) dacă între punctajul acordat de comisie si cel apreciat de comisia de solutionare a contestatiilor nu este o diferentă mai mare de 10 puncte/probă;

c) dacă punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisie.

Art. 18. – Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici imediat după solutionarea contestatiilor.

Art. 19. – În cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 20. – (1) Comisiile prevăzute la art. 1 alin. (2) si la art. 15, prin intermediul secretariatului, pun la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de aceste comisii, mai putin cele care contin date cu caracter personal ale candidatilor.

(2) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.

Art. 21. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se afisează, atât la sediul Ministerului Administratiei si Internelor si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cât si pe site-ul acestora, data, locul si ora la care se va desfăsura examenul de atestare.

Art. 22. – Pentru participarea la lucrările comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) si la art. 15, membrii si secretariatul acestora au dreptul la indemnizatia plătită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfăsurarea activitătii comisiilor pentru înaltii functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.655.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniută din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Feroviare Române – AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române – AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice si operatorilor de transport feroviar.

Art. 3. – (1) Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. va elabora si prezenta spre aprobare, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor instructiuni, metodologia privind concentrarea datelor la nivel de sectie de circulatie, regulator de circulatie, structură regională si structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare publice în vederea completării formularului Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulatie a trenurilor.

(2) Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin, va edita Instructiunile pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099, conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 va asigura instruirea si examinarea personalului implicat în activitatea de circulatie a trenurilor din prevederile acestor instructiuni.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători“ – S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă“ – S.A. si operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099, Instructia pentru programarea circulatiei trenurilor de marfă, aprobată prin Ordinul adjunctului ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 1.660/1975, Instructia pentru analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor, aprobată prin Ordinul adjunctului ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 1.661/1975, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 9. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, Foaia Oficială C.F.R. si în Buletinul AFER.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 6 decembrie 2005.

Nr. 2.122.


*) Anexa va fi pusă la dispozitia celor interesati de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., la cerere.

 

RECTIFICARE

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării si în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 10 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 8, în loc de: “Scoala cls. I–IV Sat Valea 2, Com. Balbosi”, se va citi: “Scoala cls. I–IV Sat Valea 2, Com. Bolbosi”.