MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1144         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

367. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

1.284. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

372. – Lege privind performanta energetică a clădirilor

 

1.289. – Decret pentru promulgarea Legii privind performanta energetică a clădirilor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

37. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 570 din 3 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. 4 si art. 301 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 572 din 3 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.880. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Codul de deontologie medicală veterinară*)

 

Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari*)

 

Statutul medicului veterinar*)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 367.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.284.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind performanta energetică a clădirilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a clădirilor, tinându-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatură interioară si de eficienta economică.

Art. 2. – Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:

a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetică a clădirilor;

b) aplicarea cerintelor minime de performantă energetică la clădirile noi;

c) aplicarea cerintelor minime de performantă energetică la clădirile existente, supuse unor lucrări de modernizare;

d) certificarea energetică a clădirilor;

e) verificarea tehnică periodică a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din clădiri si, în plus, evaluarea instalatiilor de încălzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. – Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au următorul înteles:

1. clădire – ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalatiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire defineste atât clădirea în ansamblu, cât si părti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;

2. performanta energetică a clădirii – energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesitătilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităti care include în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul si se exprimă prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolatia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influentează necesarul de energie;

3. certificatul de performantă energetică a clădirii – document tehnic care are caracter informativ si care atestă performanta energetică a unei clădiri;

4. producerea combinată de căldură si electricitate – PCCE – transformarea simultană a combustibililor primari în energie mecanică sau electrică si energie termică,

denumită cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetică;

5. sistem de climatizare – combinatie a tuturor componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului în care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă, după caz, în combinatie cu controlul ventilării, umiditătii si puritătii aerului;

6. cazan – ansamblu format din corpul cazanului si arzător, destinat să transmită apei căldura degajată prin arderea unui combustibil;

7. putere termică nominală – exprimată în kW – puterea termică maximă stabilită si garantată de producător, care poate fi furnizată în timpul exploatării continue, respectându-se randamentele utile specificate de producător;

8. pompă de căldură – dispozitiv sau instalatie care extrage căldura la temperatură scăzută din aer, apă sau sol, pentru a o furniza unei clădiri;

9. lucrări de renovare – lucrări de modernizare efectuate asupra anvelopei clădirii si/sau a instalatiilor de încălzire, apă caldă de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale căror costuri depăsesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, sau lucrări de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa clădirii;

10. expertizare tehnică a instalatiilor de încălzire – inspectie totală a ansamblului instalatiilor de încălzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia în functie de necesarul de căldură al clădirii, pe baza căruia expertii tehnici atestati recomandă utilizatorilor înlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de încălzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative.

 

CAPITOLUL III

Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor

 

Art. 4. – (1) În termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaborează si aprobă, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnică privind metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor, denumită în continuare metodologie.

(2) Metodologia cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea interioară, inclusiv etanseitatea la aer;

b) instalatiile de încălzire si de alimentare cu apă caldă de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveste izolarea acestora;

c) instalatia de climatizare;

d) ventilatia;

e) instalatia de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidential;

f) pozitia si orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;

g) sistemele solare pasive si de protectie solară;

h) ventilatia naturală;

i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect.

(3) Metodologia cuprinde, după caz, si alte elemente, în situatia în care influenta acestora asupra performantei energetice a clădirilor este relevantă, precum:

a) sisteme solare active si alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabilă;

b) electricitate produsă prin cogenerare;

c) centrale de încălzire si de răcire de cartier sau de bloc;

d) iluminatul natural.

Art. 5. – Performanta energetică a clădirii se exprimă cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon.

Art. 6. – Elementele prevăzute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Cerintele de performantă energetică a clădirilor

 

Art. 7. – (1) Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performantă energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinte, si se aplică diferentiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât si pentru clădirile existente, după cum urmează:

a) locuinte unifamiliale;

b) blocuri de locuinte;

c) birouri;

d) clădiri de învătământ;

e) spitale;

f) hoteluri si restaurante;

g) săli de sport;

h) clădiri pentru servicii de comert;

i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

(2) Cerintele stabilite în metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, conditiile locale, destinatia dată în proiect si vechimea clădirii.

(3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul constructiilor.

Art. 8. – Cerintele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:

a) clădiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

b) clădiri utilizate ca lăcasuri de cult sau pentru alte activităti cu caracter religios;

c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere si clădiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;

d) clădiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;

e) clădiri independente, cu o suprafată utilă mai mică de 50 m2.

 

CAPITOLUL V

Clădiri noi

 

Art. 9. – La clădirile noi se respectă cerintele stabilite în metodologie.

Art. 10. – Pentru clădirile noi, cu o suprafată utilă totală de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat în vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicită întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnică, economică si de mediu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu:

a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabilă;

b) producere combinată de căldură si electricitate – PCCE;

c) sisteme de încălzire sau de răcire de cartier ori de bloc;

d) pompe de căldură, în anumite conditii.

 

CAPITOLUL VI

Clădiri existente

 

Art. 11. – La clădirile existente, cu o suprafată utilă de peste 1.000 m2, la care se execută lucrări de renovare, performanta energetică a acestora trebuie îmbunătătită pentru a satisface cerintele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic.

Art. 12. – Cerintele se stabilesc pentru întreaga clădire renovată sau pentru sistemele/elementele renovate ale clădirii, atunci când acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizată într-o perioadă limitată de timp, având ca scop îmbunătătirea performantei energetice globale a clădirii.

 

CAPITOLUL VII

Certificatul de performantă energetică a clădirii

 

Art. 13. – (1) Certificatul de performantă energetică a clădirii, denumit în continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează cu respectarea legislatiei în vigoare pentru clădirile din categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vândute sau închiriate.

(2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispozitie potentialului cumpărător sau chirias.

(3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă din clădirile de locuit colective se eliberează, după caz, pe baza:

a) unei certificări comune pentru întreaga clădire, în cazul clădirilor racordate la sistemul centralizat de încălzire si preparare a apei calde de consum; sau

b) evaluării unui apartament similar din aceeasi clădire.

(4) Nu se eliberează certificat pentru clădirile mentionate la art. 8.

(5) Certificatul cuprinde valori de referintă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare si să evalueze performanta energetică a clădirii. Certificatul este însotit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătătirea performantei energetice a clădirii.

Art. 14. – În cazul clădirilor cu o suprafată utilă de peste 1.000 m2, aflate în proprietatea/administrarea autoritătilor publice sau a institutiilor care prestează servicii publice, certificatul valabil este afisat într-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afisează la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, după caz, alti factori climatici semnificativi.

 

CAPITOLUL VIII

Inspectia cazanelor si expertizarea tehnică a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire

 

Art. 15. – În scopul reducerii consumului de energie si al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează:

a) inspectie periodică la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominală de 20–100 kW;

inspectia se efectuează si pentru cazanele care utilizează alte tipuri de combustibil;

b) inspectie cel putin o dată la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizează combustibil gazos această perioadă poate fi extinsă la 4 ani;

c) expertizarea tehnică a instalatiilor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani.

Art. 16. – Inspectia cazanelor si expertizarea tehnică a centralelor termice si a instalatiilor de încălzire se fac conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Inspectia sistemelor de climatizare

 

Art. 17. – În scopul reducerii consumului de energie si al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea în raport cu necesitătile de climatizare a clădirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la îmbunătătirea sau înlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile.

Art. 18. – Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Experti independenti

 

Art. 19. – (1) Auditul energetic al clădirii si elaborarea certificatului se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestati conform legislatiei în vigoare.

(2) Expertizarea sistemelor de încălzire si climatizare ale clădirii se realizează de către experti tehnici, atestati conform legislatiei în vigoare.

Art. 20. – Auditorii energetici pentru clădiri si expertii tehnici atestati îsi desfăsoară activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. – Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor clădirilor în legătură cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice.

Art. 22. – În termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor normele metodologice referitoare la performanta energetică a clădirilor.

Art. 23. – Prevederile art. 13 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumpărători sau chiriasi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplică la 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Prezenta lege transpune integral în legislatia natională  prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetică a clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065–0071.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 372.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind performanta energetică a clădirilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind performanta energetică a clădirilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.289.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că doamna deputat Monica-Mihaela Stirbu – apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 37.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 570

din 3 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. 4 si art. 301 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 raportat la art. 301 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public – Parchetul National Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacău în Dosarul nr. 812/2005 al Tribunalului Bacău – Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 812/2005, Tribunalul Bacău – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 raportat la art. 301 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public – Parchetul National Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacău într-o cauză având ca obiect recursul împotriva sentintei civile prin care s-a luat act de tranzactia dintre părti privitoare la partajul bunurilor comune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate aduc atingere dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1)–(3) din Constitutie. În acest sens arată că, potrivit art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, “Procurorul poate pune concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor“, iar, potrivit alin. 5 al aceluiasi articol, “Procurorul poate, în conditiile legii, să exercite căile de atac împotriva oricăror hotărâri [...]“.

Asa fiind, textele de lege criticate care impun procurorului exercitarea căii de atac a recursului în termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii, în situatia când acesta nu a participat la judecarea cauzei, îl pun într-o situatie de inegalitate fată de ceilalti participanti la procesul civil. În situatia în care o parte are dreptul de a exercita o actiune, iar din motive neimputabile nu-si manifestă vointa, aceasta nu poate fi decăzută din drepturile sale într-un termen care nu este rezonabil.

Termenul de 15 zile de la data pronuntării hotărârii judecătoresti, în care procurorul poate exercita calea de atac împotriva respectivei hotărâri, poate fi raportat numai la ipoteza când participarea procurorului era obligatorie, iar acesta nu a participat, operând astfel sanctiunea decăderii din dreptul la actiune.

Tribunalul Bacău – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 16 alin. (1) din Constitutie se referă la raporturile dintre cetăteni, nu la cele dintre cetăteni si autoritătile publice.

Termenele stabilite de legiuitor pot fi diferite pentru cetăteni si pentru autoritătile publice, deoarece acestea din urmă dispun de specialisti care pot, în realizarea atributiilor pe care le au, să-si realizeze sarcinile în termenul stabilit, potrivit competentei lor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate formulată de autorul exceptiei, apreciază că principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie are în vedere egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu egalitatea dintre cetăteni si autoritătile publice.

Pe de altă parte, stabilirea unor dispozitii procedurale nu reprezintă o încălcare a egalitătii în drepturi, ci o aplicare a dispozitiilor constitutionale din art. 126 alin. (2), potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că acestea cuprind o reglementare distinctă pentru procuror, în privinta termenului de apel, si consacră regula potrivit căreia acest termen curge de la pronuntarea hotărârii.

Această solutie porneste de la premisa că procurorul, datorită functiei si pozitiei sale, are posiblitatea de a se informa asupra continutului hotărârilor pronuntate.

Situatia este însă diferită în cazul în care procurorul a participat la activitatea judiciară în cauza respectivă. În acest caz termenul va curge de la comunicarea hotărârii redactate. Pe cale de consecintă, într-o asemenea împrejurare procurorul este parte în proces si este supus aceluiasi tratament ca si acestia.

Aceste prevederi legale sunt norme procedurale si reprezintă optiunea legiuitorului, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din notele scrise depuse de autorul exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 284 alin. 4 si art. 301 din Codul de procedură civilă, care a fost introdus prin punctul 25 al articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001.

Textele de lege criticate aveau următorul continut:

– Art. 284 alin. 4: “Pentru procuror termenul de apel curge de la pronuntarea hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când termenul curge de la comunicarea hotărârii.“;

– Art. 301: “Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2–4 se aplică în mod corespunzător“.

Ulterior datei la care Curtea Constitutională a fost sesizată, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă a fost abrogată prin art. IV din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Prin art. I pct. 47 din Legea nr. 219/2005 s-a introdus punctul 1091 în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, care are următorul continut: “1091. Articolul 301 va avea următorul cuprins: «Art. 301. – Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2–4 se aplică în mod corespunzător.»“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1)–(3), care au următorul continut:

– Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (1)–(3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă pentru următoarele motive:

Dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie consacră in terminis egalitatea între cetăteni în fata legii si a autoritătilor publice, si nu între cetăteni si autoritătile publice, cărora le apartine si Ministerul Public. Asa fiind, Curtea constată că reglementarea adoptată în materie, pentru procuror, diferită de aceea din dreptul comun, nu este contrară textului constitutional invocat ca fiind încălcat.

Totodată, Curtea observă că art. 21 alin. (1)–(3) din Constitutie consacră expres si exclusiv accesul liber la justitie al persoanei care se adresează justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Asadar, potrivit statutului său juridic, procurorul, adresându-se justitiei, nu o face niciodată în considerarea si pentru apărarea unor drepturi, libertăti si interese legitime proprii. În consecintă, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu încalcă în nici un fel textul art. 21 alin. (1)–(3) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1– 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. 4 si ale art. 301 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public – Parchetul National Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacău în Dosarul nr. 812/2005 al Tribunalului Bacău – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 572

din 3 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu Ciornei în Dosarul nr. 1.547/2005 al Tribunalului Iasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.547/2005, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu Ciornei într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinte civile prin care s-a solutionat o actiune în revendicare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. 2821 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 16, 21 si 129 din Constitutie. În acest sens arată că textul de lege criticat oferă instantelor judecătoresti posibilitatea de “a priva persoana care apelează la justitie de calea de atac a apelului“, încălcându-se astfel principiile egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie si folosirii căilor de atac.

Diferentierea care se face între cauze având acelasi obiect, privarea unei persoane care are un litigiu al cărui obiect este evaluat până la un miliard de lei inclusiv de a beneficia de aceleasi căi de atac ca si o persoană care are un litigiu al cărui obiect depăseste un miliard de lei, constituie o gravă încălcare a drepturilor consfintite prin Legea fundamentală. Totodată, arată că în apel, rejudecându-se fondul, se pot administra probe, pe când în recurs, care este o cale extraordinară de atac, acestea nu pot fi administrate.

Tribunalul Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă se aplică fără diferentiere tuturor persoanelor aflate în ipoteza prevăzută de acesta, asa încât nu se aduce atingere principiului egalitătii în drepturi prevăzut de art. 16 din Constitutie.

Pe de altă parte, în ceea ce priveste critica potrivit căreia autorul este lipsit de accesul la un grad de jurisdictie, încălcându-se astfel art. 129 din Constitutie, Tribunalul apreciază că Legea fundamentală nu consacră numărul gradelor de jurisdictie ale unui proces, iar din coroborarea art. 129 cu art. 126 alin. (2) din Constitutie rezultă că stabilirea căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului.

Asa fiind, textul de lege criticat contribuie la urgentarea solutionării cauzei, constituind o garantie a aplicării principiului dreptului la un proces echitabil, reglementat de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că procedura de judecată în ansamblul său, inclusiv regimul căilor de atac, se întemeiază pe dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2), care prevăd în mod expres că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face “numai prin lege“, precum si pe cele ale art. 129 din Constitutie care consacră dreptul la folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, însă numai “în conditiile legii“.

Asa fiind, arată că textul criticat nu reprezintă o încălcare a prevederilor constitutionale referitoare la realizarea drepturilor în justitie, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării acestora. De asemenea, apreciază că dispozitiile procedurale deduse controlului de constitutionalitate nu creează discriminări între cetăteni, fiind conforme cu prevederile art. 4 alin. (2) din Constitutie, precum si cu cele ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, regimul juridic diferit instituit de legiuitor este determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite, în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Ca atare, în măsura în care reglementarea criticată se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica este neîntemeiată. În final, în sustinerea punctului său de vedere, Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, în deplin acord cu aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, si anume Decizia nr. 226 din 18 mai 2004.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale. În acest sens arată că textul de lege criticat nu contravine art. 16 din Constitutie, întrucât reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare. De asemenea, consideră că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 atât timp cât, potrivit art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă.

Legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

În acest sens, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 226 din 18 mai 2004.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor textului de lege criticat fată de prevederile art. 129 din Constitutie, apreciază că exercitarea căilor de atac are loc în conditiile legii, de unde rezultă libertatea legiuitorului de a institui si de a reveni asupra reglementării unor căi de atac, desigur cu respectarea celorlalte norme si principii ale Legii fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă. În realitate, critica de neconstitutionalitate priveste doar dispozitiile alin. 1 al acestui articol, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, dispozitii care aveau următorul continut:

– Art. 2821 alin. 1: “Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii, precum si în alte cazuri prevăzute de lege“.

Ulterior datei la care Curtea Constitutională a fost sesizată, textul de lege criticat a fost modificat prin dispozitiile art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, păstrându-se însă substanta reglementării legale supuse controlului. În prezent, textul de lege criticat are următorul continut:

– Art. 2821 alin. 1: “Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege“.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă dispozitiile art. 16, 21 si 129 din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale“.;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite“.;

– Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că prevederile de lege ce fac obiectul controlului de constitutionalitate au mai fost criticate, în esentă, sub aceleasi aspecte si prin raportare la aceleasi principii din Constitutie.

Astfel, prin Decizia nr. 226 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004, Curtea a retinut că “textul legal criticat nu contine nici o dispozitie discriminatorie, regimul juridic diferit [...] fiind determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Asa fiind, cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie“, Curtea a constatat că, “în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, cu acelasi prilej, Curtea a statuat că “semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale nici o categorie sau grup social. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac“. În consecintă, “instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine [...] prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atâta timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă“.

De altfel, Curtea a retinut că prin “art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia «Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege», si art. 129, care prevede că, «împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii», se atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu Ciornei în Dosarul nr. 1.547/2005 al Tribunalului Iasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) si alin. (2) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Certificatele eliberate conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 725/2000, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 726/2002 si prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004 rămân valabile pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului pentru care au fost eliberate.

Art. 4. – Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Cătăin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2005.

Nr. 1.880.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Art. 1. – Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internationale;

b) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri si de servicii si/sau din contributia publică natională prevăzută la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, cu exceptia celor realizate din donatii ale persoanelor fizice;

b) obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătătii, de apărare a tării sau a sigurantei nationale, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectură;

c) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din străinătate si din tară si/sau din donatii ale persoanelor fizice.

Art. 3. – (1) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, poate fi realizată prin următoarele modalităti:

a) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, către beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, conform procedurii prevăzute la art. 4;

b) prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii/prestatorii care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2, denumiti în continuare contractori, si de către furnizorii sau prestatorii acestora, denumiti în continuare subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate.

Facturarea fără taxa pe valoara adăugată se poate efectua astfel:

1. pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, solicitat de către beneficiarii fondurilor sau, după caz, de către agentia de implementare, conform procedurii stabilite la art. 5, pentru contractorii si subcontractorii înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în România. Contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în străinătate, astfel cum sunt definite la art. 151 alin. (2) din Codul fiscal, pot fi mentionati în certificatul de scutire dacă si-au desemnat un reprezentant fiscal în România, în caz contrar aplicându-se prevederile pct. 2.

Facturarea se efectuează de către subcontractori către contractori si de către contractori către beneficiarii fondurilor, mentionându-se pe factură, atunci când este cazul, si agentia de implementare prin care se face plata;

2. contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în străinătate, care desfăsoară în exclusivitate operatiuni scutite cu drept de deducere în România si nu au optat pentru desemnarea unui reprezentant fiscal în România, potrivit art. 151 alin. (4) din Codul fiscal, vor factura direct fără taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate, fără a fi înscrisi în certificatul de scutire. În astfel de situatii, în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată vor fi înscrisi, după caz, numai contractorii/subcontractorii înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în România;

3. pentru livrările de bunuri finantate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2, cât si din alte surse de finantare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, contractorii/subcontractorii care sunt persoane impozabile stabilite în străinătate au obligatia să îsi desemneze un reprezentant fiscal în România, aplicându-se prevederile pct. 1;

c) scutirea de taxă pe valoarea adăugată, acordată direct beneficiarilor în următoarele situatii:

1. pentru serviciile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prestate de către persoane impozabile stabilite în străinătate, indiferent dacă acestea si-au desemnat sau nu si-au desemnat un reprezentant fiscal în România, pentru care se aplică obligatoriu taxare inversă. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator si cu documente din care să rezulte că finantarea este asigurată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2. În situatia în care persoane impozabile stabilite în străinătate realizează servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea pot să îsi desemneze un reprezentant fiscal în România, conform art. 151 alin. (4) din Codul fiscal. Pentru prestări de servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finantate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2, cât si din alte surse de finantare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată, beneficiarii sunt scutiti numai pentru partea finantată din fondurile prevăzute la art. 1 si 2, iar pentru partea finantată din alte surse de finantare se aplică prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

2. pentru serviciile pentru care se aplică taxare inversă întrucât persoana impozabilă stabilită în străinătate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator, cu documente din care să rezulte că finantarea este asigurată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2 si cu o declaratie pe propria răspundere a persoanei impozabile stabilite în străinătate că nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, nu se aplică taxare inversă pentru operatiunile prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv operatiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) pct. 1 în vederea scutirii de taxă pe valoarea adăugată;

3. dacă contractorul/subcontractorul, persoană impozabilă stabilită în străinătate, nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România pentru prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finantate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2, cât si din alte surse de finantare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată, beneficiarii sunt scutiti pentru partea finantată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2, iar pentru partea finantată din alte surse se aplică prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Nu este obligatoriu ca notiunile contractor si subcontractor să se regăsească ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2. Agentiile de implementare definesc părtile implicate în aceste operatiuni, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, în functie de cerintele fiecărei unităti finantatoare, în documentatia ce însoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată. Dacă contractorii/subcontractorii sunt asocieri în participatiune, inclusiv cele de tip consortium sau joint venture, se aplică prevederile pct. 57 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

a) dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurată de o asociere în participatiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituită exclusiv din persoane impozabile române, în sensul taxei pe valoarea adăugată contractor/subcontractor este considerat a fi asociatul activ care va fi înscris în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurată de o asociere în participatiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituită din persoane impozabile române si persoane impozabile stabilite în străinătate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în străinătate, se aplică următoarele reguli:

1. în situatia în care prin contractul de asociere se prevede că asocierea nu este reprezentată fată de terti prin asociatul activ, ci actionează în nume propriu în contul asociatilor, asocierea fiind înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, aceasta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată si va fi înscrisă în certificatul de scutire;

2. în situatia în care prin contractul de asociere se prevede că asocierea este reprezentată fată de terti prin asociatul activ, acesta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată si, dacă este o persoană impozabilă stabilită în România, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, va fi înscris în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată. Dacă asociatul activ desemnat prin contract este persoană impozabilă stabilită în străinătate, acesta este contractor sau subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată si va aplica prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată;

3. în situatia în care prin contractul de asociere se prevede că fiecare asociat actionează în nume propriu si nu în numele asocierii, fiecare membru din asociatie este considerat contractor sau, după caz, subcontractor. În cazul asociatilor, persoane impozabile stabilite în România, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, acestia vor fi înscrisi în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată. În cazul asociatilor, persoane impozabile stabilite în străinătate, în functie de natura operatiunii si a fondurilor de finantare se aplică prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

(3) Pentru operatiunile prevăzute la art. 2, beneficiar al fondurilor, în sensul prezentelor norme, poate fi considerat, după caz: entitatea care primeste fondurile respective si realizează obiectivele/proiectele prevăzute la art. 2 sau unitatea care gestionează fondurile respective si realizează finantarea obiectivelor/proiectelor pentru unul sau mai multi beneficiari.

Art. 4. – (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectuează de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, si vor fi însotite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finantelor publice poate aproba repunerea în termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, în situatia în care aceasta si/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2). Cererile de repunere în termen trebuie depuse la organul fiscal teritorial împreună cu documentele justificative, în termen de cel mult un an de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Organele fiscale teritoriale vor analiza dacă sunt îndeplinite toate conditiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute de prezentele norme, si dacă există motive temeinic justificate pentru solicitarea repunerii în termen. În urma analizei organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:

a) dacă sunt îndeplinite conditiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată si consideră justificată solicitarea, vor întocmi o notă cu propunerea de repunere în termen, care va fi transmisă Directiei generale legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în vederea înaintării spre aprobare ministrului finantelor publice;

b) dacă nu consideră justificată solicitarea sau nu sunt îndeplinite conditiile pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, vor comunica solicitantilor motivele respingerii cererii de repunere în termen.

(4) Documentatia necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată trebuie să cuprindă:

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală al solicitantului;

c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

d) dovada plătii până la data solutionării cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispozitii de plată, dispozitii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plată);

e) documente din care să rezulte modalitatea de finantare, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

f) adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite părtile implicate în derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, după caz;

g) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori.

(5) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se realizează conform prevederilor ordinului ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute de Codul fiscal.

Art. 5. – (1) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, se eliberează la cererea beneficiarilor fondurilor, indiferent dacă sunt sau nu înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, de către directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti, la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, sau, după caz, de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili. În situatia în care există un contract si, respectiv, un contractor pentru mai multi beneficiari, certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată se poate elibera agentiei de implementare, care este obligată să înstiinteze în scris organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe beneficiarii fondurilor asupra faptului că pentru contractul în cauză certificatul de scutire nu va fi solicitat de beneficiarii fondurilor.

(2) Beneficiarii fondurilor prevăzute la art. 1 si 2 sau, după caz, agentiile de implementare trebuie să prezinte următoarea documentatie în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte modalitatea de finantare, conform art. 1 si 2, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însotite de traducerea autorizată, după caz, sau cel putin traducerea acordului de contract si a ofertei financiare, care poate fi numită si buget detaliat, lista de cantităti, lista de preturi sau programul plătilor;

e) copii de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii;

f) atunci când există o agentie de implementare, aceasta trebuie să elibereze o adresă prin care sunt definite părtile implicate în derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, si în care se mentionează persoana care solicită certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, respectiv beneficiarul fondurilor sau agentia de implementare.

(3) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat este valabil pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului/proiectului si, după caz, pentru facturi emise după finalizarea obiectivelor/proiectelor, dacă se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevăzute la art. 1 si 2. În situatia în care, ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată, se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile initiale sau se încheie contracte noi cu contractori si subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme, mentionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

(4) Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia să mentioneze pe factură numărul si data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire.

Art. 6. – (1) Pentru operatiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se aplică prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) în cazul beneficiarilor care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată si prevederile alin. (2) în cazul beneficiarilor înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Beneficiarii înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care nu au solicitat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru contractori si subcontractori, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor destinate realizării obiectivelor si proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 7. – Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili au obligatia să tină evidenta certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidentă numerotat si parafat, să întocmească lunar lista cuprinzând contractorii si subcontractorii înscrisi în certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberate în cursul lunii expirate si să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

Art. 8. – Cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile si serviciile finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2 nu se poate realiza în conditiile prevăzute de prezentele norme vor fi  solutionate de către Comisia fiscală centrală.

Art. 9. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.


*) Codul de deontologie medicală veterinară, Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari si Statutul medicului veterinar se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.

 

*) Anexe