MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1145         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

136. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România

 

1.345. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 36.402 din 12 decembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 si nr. 848 bis din 20 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul certificatelor veterinare de import în România se înlocuieste sintagma «Uniunea Europeană» cu sintagma «România» numai la nivelul titlului certificatului, continutul rămânând nemodificat.“

2. – Partea 1 din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.025/2005 privind aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 5.137/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 755/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin începând cu 1 ianuarie 2006.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.345.

 

ANEXĂ

(Anexa nr.1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 755/2004