MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1147         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

363. – Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

1.280. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

364. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

1.281. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

365. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

1.282. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

366. – Lege pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

1.283. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

371. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

1.288. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 647 din 29 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.568. – Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 952,90 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

881. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

Rectificări la :

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Guvernul elaborează prevederi privind reguli de securitate si reguli privind întocmirea documentelor de conformitate, care asigură că produsele comercializate pe piată sunt sigure.“

2. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. – (1) Pentru produsele alimentare, producătorul, astfel cum este definit în anexă, are obligatia de a informa despre denumirea produsului, denumirea si/sau marca producătorului, cantitatea si, după caz, termenul de valabilitate ori data durabilitătii minimale, lista ingredientelor, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau păstrare, despre contraindicatii, mentiuni suplimentare pe grupe de produse, precum si alte mentiuni prevăzute de lege.

(2) Producătorul are obligatia să-si precizeze adresa pe etichetă până la data aderării României la Uniunea Europeană.“

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 litera a), liniuta a cincea va avea următorul cuprins:

“– să asigure, atât pe durata de fabricatie, cât si după scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosintă îndelungată;“.

2. La articolul 7 litera b), liniuta a cincea va avea următorul cuprins:

“– să asigure conditiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitării si desfacerii produselor;“.

3. La articolul 7 litera c), liniuta a patra va avea următorul cuprins:

“– să asigure, la prestarea serviciilor, conditiile tehnice stabilite de producător, precum si conditiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare; se exceptează produsele si serviciile alimentare.“

4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea si/sau marca producătorului, cantitatea si, după caz, termenul de garantie, de valabilitate sau data durabilitătii minimale, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, aditivii folositi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicatii.

Producătorul are obligatia să-si precizeze adresa în elementele de identificare, până la data aderării României la Uniunea Europeană.“

5. La articolul 502 alineatul 2, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Sanctiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. a) poate fi aplicată în cazurile în care se constată:

a) lipsa conditiilor igienico-sanitare pentru produsele si serviciile nealimentare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.280.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 20 iunie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 3, litera f) va avea următorul cuprins:

«f) prezintă Guvernului, prin intermediul Directiei armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, rapoarte de analiză a situatiei, tabele de corespondentă si evaluarea modului de implementare a legislatiei armonizate».

12. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. – Institutul European din România asigură, fără plată, în conditiile legii, servicii, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 3 si 4, autoritătilor administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice, pe baza prioritătilor stabilite de Directia armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene si în limita resurselor financiare disponibile».

13. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 8. – (1) Consiliul de administratie al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

– presedintele consiliului de administratie si alti 2 membri, numiti de primul-ministru, la propunerea Directiei armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene; si

– câte un membru numit de Comisia pentru integrare europeană a Parlamentului, Academia Română, organizatiile patronale reprezentative la nivel national si, respectiv, de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national».“

2. La articolul unic punctul 3, alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(4) Personalul Institutului European din România angajat în coordonarea si revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română si a legislatiei românesti în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum si personalul institutului angajat în coordonarea activitătilor de comunicare, formare si cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfăsurarea unei activităti de interes national, în cuantum de 15% din salariul de bază.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.281.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55 din 15 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 1 iulie 2005, cu următoarea modificare si completare:

La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. IV si V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la prezenta ordonantă de urgentă, functiile si valorile coeficientilor de multiplicare din anexa nr. 4 sunt preluate în anexa nr. 3.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 365.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.282.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru persoanele care au depăsit vârsta de 18 ani, învătământul de arte si meserii se poate organiza ca învătământ seral sau cu frecventă redusă, în conditiile legii, în unităti de învătământ stabilite de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.“

2. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să urmeze si să absolve, în conditiile legii, anul de completare. Anul de completare este organizat, de regulă, ca învătământ de zi.

Pentru persoanele care au depăsit vârsta de 18 ani, anul de completare se poate organiza ca învătământ seral sau cu frecventă redusă, în unităti de învătământ stabilite de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.“

Art. II. – Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 366.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.283.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentionează să le înscrie în contract sau să le modifice.“

2. La articolul I punctul 5, alineatul (11) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(11) Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului aditional, după caz.“

3. La articolul I punctul 6, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel putin următoarele elemente:“.

4. La articolul I punctul 7, litera m) a alineatului (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“m) durata perioadei de probă;“.

5. La articolul I punctul 8, alineatul (41) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(41) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părti poate fi asistată de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5).“

6. La articolul I punctul 9, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îsi desfăsoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligatia de a-i comunica în timp util informatiile prevăzute la art. 17 alin. (2), precum si informatii referitoare la:“.

7. La articolul I punctul 10, alineatul (11) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(11) Informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie să se regăsească si în continutul contractului individual de muncă.“

8. La articolul I punctul 11, articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – În situatia în care angajatorul nu îsi execută obligatia de informare prevăzută la art. 17 si 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligatii, instanta judecătorească competentă si să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligatiei de informare.“

9. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părtile pot negocia si cuprinde în contract o clauză de neconcurentă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui tert, o activitate care se află în concurentă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizatii de neconcurentă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurentă.“

10. La articolul I punctul 16, alineatul (41) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(41) Pe durata sau la sfârsitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la initiativa oricăreia dintre părti.“

11. La articolul I punctul 18, litera b) a alineatului (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“b) să stabilească atributiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii si/sau în conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel national, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităti;“.

12. La articolul I punctul 19, litera d) a alineatului (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“d) să comunice periodic salariatilor situatia economică si financiară a unitătii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unitătii. Periodicitatea comunicărilor se stabileste prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;“.

13. La articolul I punctul 23, alineatul (2) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c), dacă se constată nevinovătia celui în cauză, salariatul îsi reia activitatea anterioară, plătindu-i-se, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.“

14. La articolul I punctul 24, litera g) a articolului 56 va avea următorul cuprins:

“g) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti;“.

15. La articolul I punctul 26, litera e) a articolului 61 va avea următorul cuprins:

“e) în cazul în care salariatul îndeplineste conditiile de vârstă standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea în conditiile legii.“

16. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

“(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel national, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităti, precum si prin regulamentul intern.“

17. La articolul I punctul 29, alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale si/sau, după caz, capacitătii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

(4) În cazul în care salariatul nu îsi manifestă consimtământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum si după notificarea cazului către agentia teritorială de ocupare a fortei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.“

18. La articolul I punctul 31, articolul 69 va avea următorul cuprins:

“Art.69. – În cazul concedierilor colective, angajatorului îi revin următoarele obligatii:

a) să initieze, în scopul punerii de acord, în conditiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor, referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariati afectati si de atenuare a consecintelor;

b) să pună la dispozitie sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentantilor salariatilor, în conditiile prevăzute de lege, toate informatiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora.“

19. La articolul I punctul 34, litera f) a alineatului (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:

“f) măsurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmează să fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;“.

20. La articolul I punctul 36, alineatul (3) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“(3) La solicitarea oricăreia dintre părti, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune amânarea momentului emiterii deciziei cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi solutionate până la data prevăzută în notificarea intentiei de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.“

21. La articolul I punctul 37, articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art.72. – (1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

(2) În situatia în care în această perioadă se reiau activitătile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisă în acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.

(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la locul de muncă oferit.

(4) În situatia în care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu îsi manifestă în scris consimtământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.“

22. La articolul I punctul 41, alineatele (4) si (5) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

“(4) Între aceleasi părti se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82. (5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, sunt considerate contracte succesive.“

23. La articolul I punctul 42, litera d1) a articolului 81 va avea următorul cuprins:

“d1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineste conditiile de pensionare pentru limită de vârstă;“.

24. La articolul I punctul 45, alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

“Art.84. – (1) La încetarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată determinată, prevăzut la art. 80 alin. (4), sau la expirarea termenului prevăzut la art. 82 alin. (1), dacă pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va fi angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.“

25. La articolul I punctul 47, alineatul (2) al articolului 111 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie, durata timpului de muncă, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu conditia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referintă de 3 luni calendaristice, să nu depăsească 48 de ore pe săptămână.“

26. La articolul I punctul 48, alineatul (21) al articolului 111 va avea următorul cuprins:

“(21) Pentru anumite sectoare de activitate, unităti sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de activitate aplicabil, perioade de referintă mai mari de 3 luni, dar care să nu depăsească 12 luni.“

27. La articolul I, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 721, cu următorul cuprins:

721. La articolul 276 alineatul (1), literele a)–c) vor avea următorul cuprins:

«a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe tară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin amenintări ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;».“

28. La articolul I punctul 73, literele d) si e) ale alineatului (1) al articolului 276 vor avea următorul cuprins:

“d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;“.

29. La articolul I, după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 731, cu următorul cuprins:

731. La articolul 276 alineatul (1), literele f) si g) vor avea următorul cuprins:

«f) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 134 si 137, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) încălcarea obligatiei prevăzute la art. 135, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;».“

30. La articolul I punctul 74, literele h)–k) ale alineatului (1) al articolului 276 vor avea următorul cuprins:

“h) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) neacordarea indemnizatiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îsi întrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;

k) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.“

31. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.II. – (1) Până la data stabilirii în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel national sau la nivel de ramură de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare prevăzute la art. I pct. 28 din prezenta ordonantă de urgentă, se aplică în continuare dispozitiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii în forma sa nemodificată.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 371.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.288.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 647

din 29 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Necula Ioana, în nume propriu si în calitate de reprezentant al Biroului Notarilor Publici Asociati Necula Ioana si Mahu Maria-Cristina din Iasi, în Dosarul nr. 3.615/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 669D/2005, nr. 670D/2005 si nr. 736D/2005, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Kamelia Norocea în Dosarul nr. 2.355/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ, Sora Bârzu în Dosarul nr. 2.401/2005 al aceleiasi instante si de Liliana Blaj Avram în Dosarul nr. 5.560/2005 al Judecătoriei Iasi. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 669D/2005, nr. 670D/2005 si nr. 736D/2005 la Dosarul nr. 668D/2005, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 iunie 2005 si din 25 mai 2005, pronuntate în dosarele nr. 3.615/2005, nr. 2.355/2005 si nr. 2.401/2005 de Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ, si prin Încheierea din 27 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.560/2005 de Judecătoria Iasi, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare“.

Exceptiile au fost ridicate de Necula Ioana, în nume propriu si în calitate de reprezentant al Biroului Notarilor Publici Asociati Necula Ioana si Mahu Maria-Cristina din Iasi, Kamelia Norocea, Sora Bârzu si Liliana Blaj Avram în cauze de contencios administrativ.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, având un continut identic, se sustine că dispozitiile art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, care stabilesc contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în mod diferentiat, în functie de veniturile realizate din salarii sau din activităti desfăsurate în cadrul profesiilor liberale sau în mod independent, contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Contrarietatea constă în aceea că dispozitiile de lege criticate creează “un tratament discriminatoriu pentru persoanele care desfăsoară profesii liberale si un tratament privilegiat pentru celelalte categorii de contribuabili“, în conditiile în care veniturile realizate de către fiecare dintre acestea sunt în mod evident diferite, iar îtoti asiguratii sunt beneficiarii aceluiasi serviciu si au aceleasi drepturi cu privire la protejarea sănătătii lor“.

Tribunalul Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ si Judecătoria Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 51 alin. (2) din ordonanta criticată, stabilind o contributie lunară a persoanelor asigurate echivalentă cu o cotă unică de 6,5% din veniturile realizate de fiecare categorie de contribuabili, nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Textul art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si nu instituie privilegii sau discriminări, întrucât contributia lunară se determină sub forma unei cote unice de 6,5%, aplicată asupra veniturilor realizate de fiecare categorie de persoane asigurate enumerate în cuprinsul textului de lege criticat. În sensul celor arătate invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la principiul egalitătii.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 sunt constitutionale. Arată că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece acestea se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii si discriminări pe considerente arbitrare. Invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 51 alin. (2) lit. a) si b) au fost completate prin pct. 8 al articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

Curtea constată că noua redactare a textului mentine solutia legislativă initială, astfel că, prin prezenta decizie, se va pronunta asupra constitutionalitătii art. 51 alin. (2), care prevede: “(2) Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5 %, care se aplică asupra: a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente, dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contributia;

c) veniturilor din agricultură si silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)–d).“

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări “.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin pct. 8 al articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, art. 51 alin. (2) a mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 412 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, respingând exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea a retinut, în esentă, următoarele: dreptul la ocrotirea sănătătii este un drept fundamental, consacrat de art. 34 din Constitutie. Art. 4 alin. (1) din ordonantă enumeră categoriile de persoane asigurate care au obligatia plătii contributiei de asigurare, stabilită sub forma unei cote unice de 6,5% din veniturile pe care fiecare categorie le realizează. Este firesc ca valoarea contributiei să difere de la persoană la persoană, fiind în raport de cuantumul veniturilor realizate, dar această diferentă este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari fată de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum si de principiul solidaritătii si subsidiaritătii în colectarea si utilizarea fondurilor, înscris în art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002.

Întrucât în prezenta cauză critica de neconstitutionalitate se întemeiază, în esentă, pe aceeasi motivare, cu încălcarea acelorasi texte din Constitutie, si întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Necula Ioana, în nume propriu si în calitate de reprezentant al Biroului Notarilor Publici Asociati Necula Ioana si Mahu Maria-Cristina în Dosarul nr. 3.615/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ, de Kamelia Norocea în Dosarul nr. 2.355/2005 al aceleiasi instante, de Sora Bârzu în Dosarul nr. 2.401/2005, de asemenea, al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ, precum si de Liliana Blaj Avram în Dosarul nr. 5.560/2005 al Judecătoriei Iasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 952,90 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 10 si art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea terenurilor degradate, în suprafată totală de 254,12 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 2. – Se aprobă transmiterea terenurilor degradate, proprietate publică a statului, în suprafată totală de 698,78 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 3. – Se aprobă transmiterea terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 din fondul funciar agricol în fondul forestier proprietate publică a statului.

Art. 4. – Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 si 2 se face de subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 5. – Terenurile degradate preluate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva conform art. 1 si 2 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 6. – Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor – Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri prin încheierea protocolului de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.568.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul privat al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

Având în vedere:

– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. I. – Alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Persoanele care se regăsesc în situatia prevăzută la art. 2 au obligatia ca până la data de 1 ianuarie 2007 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea conditiilor privind forma de învătământ si durata studiilor.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2005.

Nr. 881.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 si nr. 1.030 bis din 21 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la pag. 70, la tabelul prevăzut în anexa nr. I la conventie, la coloana 1 “Cod SH (sistem armonizat)“ pozitia 2208.20, la coloana 3 “Cantităti minime”, în loc de: “3 hl “ se va citi: “5 hl “.