MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

379. – Legea bugetului de stat pe anul 2006

 

1.306. – Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora, pe capitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2006.

Art. 2. – (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2006 se stabileste la venituri în sumă de 42.825,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 43.658,0 milioane lei, cu un deficit de 832,6 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

 

CAPITOLUL II

Structura veniturilor bugetului de stat

 

Art. 3. – Veniturile bugetului de stat pe anul 2006 sunt în sumă de 42.822,6 milioane lei si se prezintă astfel:

– milioane lei –

VENITURI – TOTAL din care:

42.822,6

Venituri curente

42.761,5

din acestea:

 

Venituri fiscale:

40.486,6

din care:

 

Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice

8.853,6

din care:

 

– impozit pe profit

7.446,0

Impozit pe venit, profit si câstiguri de la persoane fizice

1.532,3

din care:

 

– impozit pe venit si salarii

8.444,2

– cote defalcate din impozitul pe

–6.912,0

venit (se scad)

 

Impozite si taxe pe proprietate

480,0

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

27.743,7

din care:

 

– taxa pe valoarea adăugată

26.047,0

– sume defalcate din taxa pe

 

valoarea adăugată (se scad)

–9.703,4

– accize

10.702,4

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

1.877,0

Contributii de asigurări

271,0

Venituri nefiscale

2.003,9

Venituri din capital

56,1

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

5,0

 

 

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetului de stat

 

Art. 4. – Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006, în sumă de 43.655,2 milioane lei, în structură economică se prezintă astfel:

– milioane lei –

CHELTUIELI – TOTAL

43.655,2

din care:

 

1. Cheltuieli curente

38.198,6

Cheltuieli de personal

8.959,1

Bunuri si servicii

3.992,1

Dobânzi

3.117,6

Subventii

4.337,4

Fonduri de rezervă

345,1

Transferuri între unităti ale administratiei publice

4.790,2

Alte transferuri

4.941,7

Asistentă socială

7.031,8

Alte cheltuieli

683,6

2. Cheltuieli de capital

3.001,8

3. Împrumuturi

6,2

4. Rambursări de credite

2.448,6

din acestea:

 

a) Rambursări de credite externe

2.440,0

b) Rambursări de credite interne

8,6

 

Art. 5. – (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi si fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atributii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt autorizati să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind “Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază“ si “Cheltuielile de personal“ pe anul 2006.

(3) Plata premiului anual aferent anului 2006 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activitătilor de pe lângă unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2007, începând cu luna ianuarie 2007.

(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006 institutiile publice prevăzute la alin. (3) asigură plata premiului anual aferent anului 2005.

(5) Prevederile din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.

(6) În conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), pe parcursul anului 2006, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale i se majorează numărul maxim de posturi prevăzut în anexa la bugetul acestuia cu până la 3.953 de posturi.

Art. 6. – (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 9.126,4 milioane lei, din care: 1.396,1 milioane lei cheltuieli de personal, 964,2 milioane lei bunuri si servicii, 2.037,6 milioane lei dobânzi, 345,2 milioane lei fonduri de rezervă, 1.062,2 milioane lei transferuri între unităti ale administratiei publice, 2.779,6 milioane lei alte transferuri, 103,1 milioane lei alte cheltuieli, 170,8 milioane lei cheltuieli de capital si 267,6 milioane lei rambursări de credite.

(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 2.207,4 milioane lei pentru autorităti publice si actiuni externe, 1.093,6 milioane lei pentru cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare, 2.455,7 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.946,0 milioane lei pentru tranzactii privind datoria publică si împrumuturi si 423,7 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administratiei publice.

(3) Administratia Prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care îl însotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectuează în tară si străinătate, de la titlul “Bunuri si servicii“, articolul “Alte cheltuieli“, alineatul “Protocol si reprezentare“.

Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suportă de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentială poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale si alte mijloace de transport avute la dispozitie.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputatilor la titlul “Bunuri si servicii“.

(5) Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea Clubului Parlamentarilor Români si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputatilor.

Art. 7. – (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 11.228,5 milioane lei, din care 6.486,7 milioane lei cheltuieli de personal, 1.623,9 milioane lei bunuri si servicii, 141,9 milioane lei dobânzi, 580,0 milioane lei transferuri între unităti ale administratiei publice, 149,5 milioane lei alte transferuri, 38,8 milioane lei asistentă socială, 0,3 milioane lei alte cheltuieli, 1.605,0 milioane lei cheltuieli de capital si 602,4 milioane lei rambursări de credite.

(2) Cheltuielile pentru apărare se stabilesc în sumă de 4.324,1 milioane lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se stabilesc în sumă de 6.904,4 milioane lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în institutiile militare de învătământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităti de învătământ, indiferent de institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională din care face parte personalul militar scolarizat.

(5) În anul 2006 se constituie, la dispozitia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv la dispozitia directorului general al Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog si directorului general al Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, câte un depozit în valoare de 1.000,0 mii lei pentru actiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.

(6) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (5) sunt prevăzute la titlul “Bunuri si servicii“ în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare si utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv al ministrului administratiei si internelor.

(7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice se repartizează pe judete, pe unităti administrativ-teritoriale si obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare si retehnologizare prezentate de autoritătile administratiei publice locale.

(8) În anul 2006 din fondurile alocate Oficiului pentru protectia martorilor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, suma de 1.000,0 mii lei va fi utilizată pentru finantarea programului de protectie a martorilor.

Art. 8. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 12.602,5 milioane lei, din care: 739,6 milioane lei cheltuieli de personal, 755,7 milioane lei bunuri si servicii, 131,8 milioane lei dobânzi, 16,1 milioane lei subventii, 2.549,5 milioane lei transferuri între unităti ale administratiei publice, 69,0 milioane lei alte transferuri, 6.993,1 milioane lei asistentă socială, 554,9 milioane lei alte cheltuieli, 414,6 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi si 378,0 milioane lei rambursări de credite.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 2.532,2 milioane lei pentru învătământ, 1.473,7 milioane lei pentru sănătate, 979,4 milioane lei pentru cultură, recreere si religie si 7.617,2 milioane lei pentru asigurări si asistentă socială.

(3) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei si pentru proiecte de comunicare, informare publică si promovarea intereselor românesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter socialcultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(5) Fondurile alocate pentru sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni sunt prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar destinatiile si modul de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul “Bunuri si servicii“, este cuprinsă si suma de 1.500 mii lei necesară pentru acordarea de asistentă consulară în situatii deosebite.

(7) În bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, la titlul “Bunuri si servicii“, este cuprinsă si suma de 15.000 mii lei, care se va utiliza pentru finantarea actiunilor aferente programului prioritar “Sibiu, capitala culturală a Europei 2007“.

(8) Taxele postale percepute în anul 2006 de Compania Natională iPosta Română“ – S.A. pentru prestatiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări si asistentă socială nu pot depăsi 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(9) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul “Asigurări si asistentă socială“, titlul “Bunuri si servicii“, se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, cu metroul, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin:

a) Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată;

e) Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judete si sectoare ale municipiului Bucuresti, conform anexei la bugetul acestui minister.

(11) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării se finantează si programul privind dotarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar. Aceste bunuri se transferă unitătilor beneficiare pe bază de protocol.

(12) În bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, la capitolul “Învătământ“, sunt prevăzute sume pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, ce urmează să fie transferate, pe bază de protocol, institutiilor beneficiare, si edificarea de campusuri scolare.

Derularea programului pentru edificarea de campusuri scolare se va realiza pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(13) În bugetul Ministerului Sănătătii este cuprinsă si suma de 370 mii lei pentru Societatea Natională de Cruce Rosie din România.

Art. 9. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se stabilesc în sumă de 1.103,4 milioane lei, din care: 73,1 milioane lei cheltuieli de personal, 60,5 milioane lei bunuri si servicii, 151,5 milioane lei dobânzi, 18,5 milioane lei subventii, 123,2 milioane lei transferuri între unităti ale administratiei publice, 133,1 milioane lei alte transferuri, 330,5 milioane lei cheltuieli de capital si 213,0 milioane lei rambursări de credite.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 883,0 milioane lei pentru locuinte, servicii si dezvoltare publică si 220,4 milioane lei pentru protectia mediului.

Art. 10. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în sumă de 9.594,3 milioane lei, din care: 263,5 milioane lei cheltuieli de personal, 587,7 milioane lei bunuri si servicii, 654,8 milioane lei dobânzi, 4.302,7 milioane lei subventii, 475,5 milioane lei transferuri între unităti ale administratiei publice, 1.810,5 milioane lei alte transferuri, 25,3 milioane lei alte cheltuieli, 480,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi si 987,5 milioane lei rambursări de credite.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 1.166,9 milioane lei pentru actiuni generale economice, comerciale si de muncă, 437,1 milioane lei pentru combustibili si energie, 621,4 milioane lei pentru industria extractivă, prelucrătoare si constructii, 3.145,8 milioane lei pentru agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare, 4.077,5 milioane lei pentru transporturi, 12,1 milioane lei pentru comunicatii, 81,1 milioane lei pentru cercetare si dezvoltare în domeniul economic si 52,4 milioane lei pentru alte actiuni economice.

(3) Cheltuielile destinate stimulării productiei de export si a exportului, în sumă de 334,9 milioane lei, se vor utiliza pentru acordarea de bonificatii de dobândă la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie, asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie, asigurarea si reasigurarea investitiilor române în străinătate.

(4) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 5,0 milioane lei, cu termene de plată în anul 2007, pentru contractarea actiunilor necesare organizării de târguri, expozitii si misiuni economice.

(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, este cuprinsă si suma de 10,0 milioane lei, care se va utiliza pentru finantarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane.

(6) Repartizarea pe judete pentru comune si orase, precum si pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului tinând cont de proiectele aflate în executie, de termenele de finalizare ale acestora, precum si de cele nou-promovate.

(7) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Economiei si Comertului pentru subventii pe produse, suma de 255,0 milioane lei se utilizează pentru plata obligatiilor agentilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat pentru exercitiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora.

(8) Agentii economici care beneficiază de prevederile alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(9) Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora instructiuni în aplicarea prevederilor alin. (7).

(10) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Subventii“, suma de 389,7 milioane lei se utilizează pentru plata obligatiilor agentilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat pentru exercitiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora.

(11) Agentii economici care beneficiază de prevederile alin. (10) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(12) Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor elabora instructiuni în aplicarea prevederilor alin. (10).

Art. 11. – La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în sumă de 334,5 milioane lei, care se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercitiului bugetar;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în sumă de 10,6 milioane lei, care se utilizează pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

Art. 12. – Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în sumă de 3.117,5 milioane lei, din care:

a) 1.182,3 milioane lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne;

b) 1.886,2 milioane lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice externe.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 13. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 9.703,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 1.057,8 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti, din care 368,3 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, potrivit anexei nr. 4;

b) 6.101,0 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, din care 4.880,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor, potrivit anexei nr. 5;

c) 252,1 milioane lei pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, prevăzute în anexa nr. 6, care se repartizează prin hotărâre, de către consiliul judetean, pe unităti administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în functie de cantitatea de energie termică livrată populatiei, subventia aferentă si, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităti, în vederea mentinerii functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie;

d) 490,4 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, care se vor repartiza pe unităti administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004;

e) 359,3 milioane lei destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevăzute în anexa nr. 7, a căror repartizare se face, de regulă, în functie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judetean;

f) 1.442,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevăzute în anexa nr. 8, care se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finantării:

a) sistemului de protectie a copilului;

b) centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap;

c) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore;

d) cheltuielilor aferente învătământului special;

e) institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plătii contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară;

g) serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judetene.

(2) În situatiile în care contractarea produselor lactate si de panificatie se face si de către consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu această destinatie unitătilor administrativteritoriale respective.

(3) Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta.

Institutiile de cultură care au trecut în finantarea autoritătilor administratiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finantării:

a) cheltuielilor de personal, burselor si obiectelor de inventar ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat;

b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

c) ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri;

d) serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor;

e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

f) cheltuielilor creselor.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, după caz, se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti sau a directiei de muncă, solidaritate socială si familie, în functie, de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru criteriul “Capacitatea financiară“ prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 9.

(7) Pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritătile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Numărul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

(9) Din bugetele locale se finantează si cheltuielile aferente facilitătilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – (1) În anul 2006 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii, în sumă de 70,0 milioane lei.

(2) Ministerul Finantelor Publice repartizează transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, în cadrul acestora, pe unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, au obligatia să analizeze lunar executia lucrărilor de investitii si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finantelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în pozitie globală.

Art. 16. – Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2006 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 17. – (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006, constituit în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Prevederile art. 5 alin. (3)–(5) din prezenta lege se aplică si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 18. – (1) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli si să efectueze plăti din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006, după încheierea executiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăsesc pe trimestrul I, semestrul I si, respectiv, 9 luni, 25%, 50% si, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.

(2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VI

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 19. – Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 20. – Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia “Alte cheltuieli de investitii“, cuprinse în programele de investitii publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 21. – (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2006, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si fondurile necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, alineatele “Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen“ si “Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“ la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri“, alineatele “Programe cu finantare rambursabilă“, “Programe comunitare“, “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă“, “Programe ISPA“, “Programe SAPARD“ la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele “Programe comunitare“, “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă“, “Programe ISPA“ si “Programe SAPARD“ pentru cofinantarea actiunilor se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Alte transferuri“, alineatul “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat“ si de la titlul “Cheltuieli de capital“ nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 22. – (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale institutiilor de credit autorizate de Banca Natională a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Alte transferuri“. Contributia României la organisme financiar-bancare internationale, stabilită potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor aferente creditelor externe, precum si pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finantare rambursabilă si a programelor PHARE, ordonatorii principali de credite pot efectua, în conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 23. – (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale societătilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

(3) La regiile autonome, societătile si companiile nationale, societătile comerciale cu capital de stat care au prevăzut în actul constitutiv de înfiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, subventionate de la bugetul de stat si/sau care nu si-au programat profit, cheltuielile de protocol, reclamă si publicitate se prevăd la nivelul stabilit de către Guvern, prin bugetele de venituri si cheltuieli.

(4) În bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat cheltuielile social-culturale se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 24. – În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 25. – Sumele existente în sold la 31 decembrie 2005 reprezentând venituri încasate din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, se vor folosi în anul 2006 pentru finantarea următoarelor cheltuieli:

a) prestări de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;

b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat postal, a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activităti privind administrarea acestui impozit;

c) achizitionarea de autovehicule pentru desfăsurarea activitătii, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare a acestora;

d) achizitionarea de echipamente, tehnică de calcul si software specializat aferent, de birotică si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;

e) construirea, amenajarea, închirierea si/sau cumpărarea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu această activitate în sediile unitătilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.

Art. 26. – (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice si de Agentia Natională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2006.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură si fondurile necesare în vederea aplicării:

a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;

b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si fiinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare;

c) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale,  pecum si pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în care Guvernul României este parte si, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesitătilor de finantare, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.

Art. 27. – (1) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, tratament si alte asemenea unităti vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unităti exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetele Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 28. – Facilitătile si fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

Art. 29. – Prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, nu se aplică în anul 2006.

Art. 30. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, începând cu anul 2007, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile postaderare, modificările corespunzătoare între ordonatorii principali de credite care gestionează fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinantarea aferentă de la bugetul de stat, cu conditia încadrării în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile si al cofinantării aferente.

(2) Fondurile externe nerambursabile postaderare si cofinantarea aferentă se vor evidentia, în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizării acestora în cadrul implementării programelor si proiectelor.

Art. 31. – La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, din sursele suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru autoritătile si institutiile publice cu atributii în realizarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005–2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului pe perioada 2005–2007, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană.

Art. 32. – Anexele nr. 1–12*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 15 decembrie 2005.

Nr. 379.

 

ANEXE

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.306.