MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1154         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 78/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.126. – Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

 

3.127. – Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 78/2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 41.143 din 23 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în baza prevederilor Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si în baza prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, precum si în baza prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si 107 bis din 2 februarie 2005, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 78/2005, se completează cu trei noi anexe, anexele nr. 11, 12 si 13, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2005.

Nr. 134.

 

ANEXA Nr. 1

 

(Anexa nr. 11 la norma sanitară veterinară)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..................................................................................................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea temporară a activitătii

Nr. ................. din .....................

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si Procesul-verbal de constatare înregistrat la Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ................. sub nr. ........... din data de ..............., întocmit de ...................., inspector în cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ............................., în baza verificării efectuate la unitatea ................................. din (adresa completă) ...................................................., proprietar ...................................................,

directorul Directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor dispune:

suspendarea temporară, începând cu data de ................... până la data de ....................., a desfăsurării activitătii de .......................... de către unitatea ........................., proprietar ..................................................... .

Reluarea activitătii se efectuează, la solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii supuse suspendării temporare de activitate privind asigurarea conditiilor de functionare pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională.

 

Director executiv,

........................................................

(semnătura, stampila oficială)

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

.........................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

(Anexa nr. 12 la norma sanitară veterinară)

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..................................................................................................

 

ORDONANTĂ

privind interzicerea desfăsurării activitătilor

Nr. ............ din ......................

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si Procesul-verbal de constatare înregistrat la Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ................. sub nr. ............ din data de ................, întocmit de .................., inspector în cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ............................., în baza verificării efectuate la unitatea ................................. din ...................................................., (adresa completă) proprietar ...................................................,

directorul Directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor dispune:

începând cu data de ........................................ interzicerea desfăsurării activitătii ............................................ de către unitatea ........................., proprietar ..................................................... .

Reluarea activitătii se efectuează, la solicitarea proprietarului, numai după ce a fost dată declaratia pe propria răspundere la Oficiul registrului comertului, precum si numai după remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor de functionare pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

 

Director executiv,

................................

(semnătura, stampila oficială)

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

.................................

(semnătura, stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 3

 

(Anexa nr. 13 la norma sanitară veterinară)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

...................................................................................................

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Nr. .............. din ........................

 

Subsemnatii ...................................... si ......................................, inspectori în cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ......................, în urma controlului efectuat la unitatea .........................., situată în ...................................., str. ........................... nr. ........, bl. ......, judetul/(sectorul) .........................., cod unic de înregistrare (CUI) ..........................., pendinte de ............................., cu sediul social în ..........................., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul (judetul) ..........................., în prezenta domnului/doamnei ....................................., în  calitate de ..........................., am constatat următoarele:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

În urma celor constatate si în conformitate cu legislatia specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri si recomandări (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal de constatare contine ......... pagini si a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la .................................................... .

 

Inspectori,

...........................

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

...................................

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 30 noiembrie 2005, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA (contractul de asigurare) pe durată nelimitată si să mentină valabilitatea acesteia prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în functie de optiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice si juridice care au în proprietate mai mult de un autovehicul înmatriculat sau supus înmatriculării în România se poate încheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA.“

2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Pentru politele de asigurare încheiate începând cu 1 ianuarie 2006, odată cu eliberarea documentului de asigurare, asigurătorul are obligatia să elibereze asiguratului o vignetă, care să precizeze luna si anul când expiră documentul de asigurare RCA emis pentru acel autovehicul. Vignetele vor fi executate prin Compania Natională «Imprimeria Natională» – S.A.“

3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Dovada existentei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de organele de politie, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, o constituie:

– documentul (polita) de asigurare emis de asigurătorii RCA, precum si vigneta, pentru autovehiculele înmatriculate în România;

– documentele internationale de asigurare de răspundere civilă auto, eliberate de societăti de asigurare din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionată în acestea, sau documentul de asigurare emis de asigurătorii RCA din România, pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate.“

4. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Contractul si polita de asigurare se vor tipări cu respectarea prevederilor alin. (1).“

5. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Asigurătorii RCA vor putea comanda tipărirea contractelor si a politelor de asigurare în conditiile alin. (4), numai în baza aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Valabilitatea aprobării încetează numai în cazul retragerii sau al suspendării autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA.“

6. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art.54. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a), 7b), 8, 9 si 10 fac parte integrantă din prezentele norme.“

7. La anexa nr. 9 la norme, alineatul (3) al capitolului VIII “Dispozitii finale“ va avea următorul cuprins:

“(3) Dovada achitării primelor si a valabilitătii contractului se face cu politele de asigurare, care fac parte integrantă din contractul de asigurare, si cu documentele de plată, precum si prin aplicarea pe parbrizul autovehiculului a vignetei, eliberate de asigurător în conformitate cu art. 2 alin. (61) din norme.“

Art. II. – După anexa nr. 9 se introduce anexa nr. 10 în care este prevăzută forma vignetelor, care fac dovada detinerii unui document de asigurare obligatorie RCA, prezentată în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. III. – Anexele nr. 7a), 7b) si 8 la normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul ordin.

Art. IV. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 6 decembrie 2005.

Nr. 3.126.

 

ANEXE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 30 noiembrie 2005, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005, va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se pun în aplicare Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia prevederilor care implică statutul României de stat membru, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană, când orice altă dispozitie contrară se abrogă.“

Art. II. – Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule se modifică si se completează după cum urmează:

1. Paragraful 2 “Scop“ din partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Unul dintre obiectivele prezentelor norme este să stabilească si prevederi specifice aplicabile cetătenilor români sau rezidentilor în România, prejudiciati în urma unor accidente produse pe teritoriul unor state membre, altele decât România, prin utilizarea de autovehicule asigurate în statele membre în care acestea stationează în mod obisnuit, precum si a cetătenilor sau rezidentilor statelor membre, altele decât România, prejudiciati în urma unor accidente produse pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul de resedintă al acestora, produse de un autovehicul asigurat si înmatriculat în România.

Fără a aduce atingere legislatiei dintr-un stat tert în materie de răspundere civilă sau de drept international privat, aceste prevederi se aplică si cetătenilor sau rezidentilor din România prejudiciati în urma unor accidente produse prin utilizarea de autovehicule asigurate în statele membre în care acestea stationează în mod obisnuit, precum si a cetătenilor sau rezidentilor statelor membre, altele decât România, prejudiciati în urma unor accidente produse prin utilizarea unor autovehicule asigurate si înmatriculate în România, în conditiile în care teritoriul pe care s-a produs accidentul respectiv apartine unui stat al cărui birou national a aderat la sistemul Carte Verde.“

2. Litera e) din paragraful “Definitii“ al părtii introductive va avea următorul cuprins:

“e) asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, denumită în continuare asigurare obligatorie RCA – răspundere civilă auto – reprezintă contractul de asigurare cu valabilitate în limitele teritoriale de acoperire, probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurător autorizat, în baza unei prime plătite de asigurat, se obligă să despăgubească, în conditiile legii, prejudiciile cauzate în perioada de valabilitate a documentului de asigurare RCA, ca urmare a producerii unui accident de autovehicul;“.

3. Litera k) din paragraful “Definitii“ al părtii introductive va avea următorul cuprins:

“k) document de asigurare RCA – polita de asigurare si/sau documentul Carte Verde, după caz, pentru pagube produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire, care probează încheierea contractului de asigurare RCA;“.

4. Litera l) din paragraful “Definitii“ al părtii introductive va avea următorul cuprins:

“l) limitele teritoriale de acoperire ale asigurării obligatorii RCA:

– teritoriul României;

– teritoriul statelor apartinând Spatiului Economic European si Elvetiei;

– teritoriul statelor care leagă direct două tări membre în care nu există birou national;“.

5. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În limitele teritoriale de acoperire ale asigurării obligatorii RCA se garantează, pe baza aceleiasi prime unice, acoperirea prejudiciilor, impusă de legislatia acestuia sau acoperirea impusă de legislatia statului de resedintă membru, dacă această acoperire este superioară.“

6. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Tarifele de primă sunt calculate pe baze actuariale de fiecare asigurător RCA, pentru limite de despăgubire stabilite în conformitate cu prevederile art. 8, astfel încât să asigure îndeplinirea obligatiilor asumate, constituirea rezervelor tehnice prevăzute în legislatia în vigoare si plata contributiilor către fondurile stabilite conform legislatiei în vigoare, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si administrare.

(2) Asigurătorii RCA deja autorizati sunt obligati să notifice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor elementele de calcul pentru primele de asigurare anuale, care vor fi practicate în al doilea an de subscriere care urmează anului în curs, precum si limitele maxime de despăgubire acordate potrivit art. 8 alin. (2).

Elementele de calcul pentru primele de asigurare si limitele maxime de despăgubire, practicate în anul de subscriere 2007, se vor prezenta până la data de 25 decembrie 2005.

(3) În calculul tarifelor de primă asigurătorul are obligatia să ia în considerare cel putin următoarele elemente: dauna medie, frecventa daunelor, deviatia adversă, precum si cheltuielile de achizitie (comisioanele), cheltuielile de administrare, alte cheltuieli si cota profit. Utilizarea altor elemente pentru calculul tarifelor de prime se face cu notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(4) În cazul unui asigurător care solicită autorizare pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, metoda de calcul a tarifelor de primă, precum si estimarea rezervelor tehnice vor fi incluse în studiul de fezabilitate solicitat în conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Tarifele de primă se vor publica pe site-ul asigurătorului RCA în termen de 7 zile de la data notificării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conditiile în care, în acest interval de timp, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu a solicitat informatii suplimentare sau modificarea informatiilor notificate.

(6) În baza analizelor actuariale, asigurătorii RCA vor putea să-si modifice tarifele de primă, cu notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Tarifele de primă pot fi modificate cel mai devreme după 3 luni de la ultima notificare.

Notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face cu cel putin 60 de zile înainte de aplicare.

(7) Este interzis să se încaseze prime de asigurare la tarife diferite de cele notificate si publicate.

(8) Nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor alin. (5) si (7) se sanctionează cu retragerea imediată a autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.“

7. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum si tramvaie sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA – contractul de asigurare – pe durată nelimitată si să mentină valabilitatea acesteia prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în functie de optiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice si juridice care au în proprietate mai mult de un autovehicul înmatriculat sau supus înmatriculării în România, se poate încheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA.“

8. Alineatele (11) si (12) ale articolului 3 se abrogă.

9. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) În unul si acelasi accident produs în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării obligatorii RCA, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubelor, asigurătorul acordă despăgubiri, inclusiv pentru cheltuielile făcute de asigurati în procesul civil, în limitele de despăgubire valabile la data accidentului, stabilite prin documentul de asigurare RCA.“

10. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Dovada existentei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de organele de politie, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, o constituie:

– documentul (polita) de asigurare RCA emis de asigurătorii RCA, precum si vigneta, pentru autovehiculele înmatriculate în România;

– documentele internationale de asigurare de răspundere civilă auto, eliberate de societăti de asigurare din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionată în acestea, sau documentul de asigurare RCA emis de asigurătorii RCA din România, pentru autovehiculele înmatriculate într-un stat tert.“

11. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La trecerea frontierei de stat a României, proprietarii sau conducătorii autovehiculelor înmatriculate în România au obligatia să prezinte documentul Carte Verde.“

12. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În vederea identificării de către organele abilitate a autovehiculelor pentru care s-a încheiat asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, asigurătorii RCA vor elibera o vignetă, care va fi aplicată pe parbrizul autovehiculului, modelul acesteia fiind prezentat în anexa nr. 8 la norme. Vignetele vor fi executate prin Compania Natională «Imprimeria Natională» – S.A.“

13. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) detine un program de reasigurare care garantează o retinere proprie prudentială.“

14. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Asigurătorii RCA au obligatia de a transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor o copie a contractului de reasigurare, încheiat în conformitate cu prevederile art. 15 lit. h).“

15. Alineatul (3) al articolului 18 se abrogă.

16. Punctele 1 si 2 ale articolului 20 se abrogă.

17. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Fondul de compensare va fi administrat, organizat si va functiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor date în aplicarea acesteia.“

18. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.50. – (1) Odată cu încasarea despăgubirii, persoana păgubită va mentiona în scris că a fost integral despăgubită pentru pagubele suferite si că nu mai are nici o pretentie de la asigurătorul RCA si de la asigurat, în legătură cu paguba respectivă, dacă despăgubirea plătită nu depăseste limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul, prevăzută de legislatia în vigoare.“

19. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art.58. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5a), 5b), 6, 7 si 8 fac parte integrantă din prezentele norme.“

Art. III. – Anexele nr. 5a), 5b) si 6 la normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 se modifică conform anexelor nr. 1–3*) la prezentul ordin.

Art. IV. – După anexa nr. 7 la normele prevăzute la art. III se introduce anexa nr. 8, prevăzută în anexa nr. 4*) la prezentul ordin.

Art. V. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a modificărilor aplicate prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.116/2005 în conformitate cu prezentul ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 3.127.

 

ANEXE