MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.574. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

1.575. – Hotărâre privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2006

 

1.654. – Hotărâre privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

133.– Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine

 

1.279. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“

 

1.280. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Oleaginoase si produse procesate“

 

1.281. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cartof si produse procesate”

 

1.282. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“

 

1.283. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“

 

1.284. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“

 

1.285. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Plante textile si produse procesate”

 

1.286. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Orez“

 

2.119. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind interzicerea desfăsurării unor activităti de către angajatii Autoritătii Navale Române

 

2.406. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind stabilirea conditiilor de preluare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stocului de marcaje holografice existent la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare, derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului retine permanent la dispozitia sa, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare, derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii sale, din veniturile încasate în cursul anului 2006, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2006.

Art. 4. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.574.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă cuantumul contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2006, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.575.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL

contributiilor directe pentru anul 2006 si titularii de autorizatii nucleare

 

Nr.

crt.

Titularii de autorizatii nucleare

Cuantumul contributiei

pentru combustibil

nuclear uzat

Cuantumul contributiei pentru

deseuri solide slab si mediu

active produse

1.

Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A., CNE–PROD Cernavodă, F.C.N. Pitesti

Echivalentul a 0,120 euro/MWh (e) generat pe an

Echivalentul a 220 euro/m3

2.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – S.C.N. Pitesti

Echivalentul a 0,325 euro/MWh (e) generat pe an

Echivalentul a 220 euro/m3

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“

Echivalentul a 220 euro/m3

 

NOTĂ:

Unitătile vor achita contravaloarea în lei a contributiilor mai sus precizate la cursul valutar al Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 2.385/2004 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Numărul permiselor de muncă noi ce pot fi eliberate în anul 2005 străinilor care doresc să se încadreze în muncă în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suplimentează cu 500.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.654.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 36.111 din 29 noiembrie 2005, întocmit de Directia de integrare europeană si relatii internationale din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/1003 care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 349 din 24 decembrie 2002, p. 105.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste cerintele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine

 

Definitii

Art. 1. – Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice definitiile stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

Studiul genotipurilor de proteine prionice pentru rase de ovine

Art. 2. – (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă a României trebuie, până la data de 1 iulie 2006, să definitiveze un studiu al genotipurilor de proteine prionice pentru rasele de ovine indigene sau pentru cele care formează o populatie importantă pe teritoriul tării.

(2) Estimarea trebuie efectuată utilizându-se parametrii stabiliti în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Rapoarte ce trebuie furnizate Comisiei Europene de către România

Art. 3. – România trebuie să furnizeze Comisiei Europene un raport privind studiul prevăzut la art. 2, până cel târziu la data de 1 octombrie 2006.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DEFINITII

 

1. Genele alele trebuie să fie definite prin referire la aminoacizii codificati de codonii 136, 154 si 171 ai genei proteinei prionice.

Fiecare genă alelă trebuie să fie nominalizată printr-un cod de 3 litere, după cum este indicat în tabelul următor:

 

Alele

Aminoacidul

codificat

la pozitia 136

Aminoacidul

codificat

la pozitia 154

Aminoacidul

codificat

la pozitia 171

ARR

Alanină

Arginină

Arginină

AHQ

Alanină

Histidină

Glutamină

ARH

Alanină

Arginină

Histidină

ARQ

Alanină

Arginină

Glutamină

VRQ

Valină

Arginină

Glutamină

 

2. Genotipul trebuie să fie definit de combinatia a două alele. Atunci când nu este posibil să se distingă între alelele ARQ si ARH, poate fi utilizat un termen colectiv pentru descrierea celor două alele.

3. Un efectiv cu o valoare genetică crescută trebuie să fie definit ca:

a) un efectiv de ovine de reproductie de rasă pură, astfel cum este definit de Norma sanitară veterinară cu privire la reproducerea în rasă pură a ovinelor si caprinelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 184/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 si nr. 240 bis din 8 aprilie 2003; sau

b) orice alt efectiv de ovine recunoscut de autoritatea competentă a României ca având o importantă deosebită pentru comercializarea sau productia ovinelor de reproductie si pe care autoritatea competentă doreste să le includă în studiul aceleiasi rase, tinute într-o singură exploatatie si/sau sub responsabilitatea unui singur detinător. Definitia trebuie să includă berbecii utilizati pentru inseminare artificială, dar nu trebuie să includă berbecii tinuti numai pentru scopuri de reproductie cu mioare crescute în scop comercial.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

PARAMETRII

aplicati studiului de genotipuri de proteine prionice ale ovinelor ce provin dintr-un efectiv cu o valoare genetică crescută

 

1. Recoltările de probe trebuie efectuate de la ovine ce provin din efective cu valoare genetică crescută, astfel cum sunt definite în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară.

2. Trebuie recoltate cel putin 50 de probe de la fiecare rasă.

3. Probele trebuie alese astfel încât să fie reprezentative pentru întreaga rasă din România.

4. Dacă regimul recoltărilor de probe descris la pct. 2 si 3 arată că nici un animal din rasă nu poartă alela ARR, rasa trebuie să fie supusă unor recoltări de probe intensificate.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.279.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Cereale si produse procesate din cereale“

 

Producători:

1. Alexandru Popovici – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

2. Aurel Anca – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

3. Vasile Berbecel – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

4. Stefan Lucaciu – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

5. Gheorghe Predilă – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

6. Teodor Doroga – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

7. Adelina Popescu – Asociatia Fermierilor din România;

8. Nicolae Popa – Asociatia Fermierilor din România;

9. Lucian Buzdugan – Asociatia Fermierilor din România;

10. Emilian Muresan – Asociatia Fermierilor din România;

11. Marian Tachianu – Asociatia Fermierilor din România;

12. Adrian Rădulescu – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

13. Ion Mănăilă – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

14. Ion Bălan – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

15. Stefan Ene – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

16. Ion Zamfir – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

17. Nicusor Serban – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România.

Procesatori:

18. Arcadie Berceanu – Patronatul Român de Morărit, Panificatie si Produse Făinoase;

19. Ion Răducan – Patronatul Român de Morărit, Panificatie si Produse Făinoase;

20. Fotini Teodorescu – Patronatul Român de Morărit, Panificatie si Produse Făinoase;

21. Aurel Popescu – Patronatul Român de Morărit, Panificatie si Produse Făinoase;

22. Traian Coica – Organizatia Interprofesională Cereale si Produse Procesate;

23. Viorel Dumitru Marin – Asociatia Natională a Industriilor de Morărit si Panificatie din România;

24. Constantin Boromiz – Asociatia Natională a Industriilor de Morărit si Panificatie din România;

25. Ilie Gheorghe – Asociatia Natională a Industriilor de Morărit si Panificatie din România.

Comercianti:

26. Ofelia Bălan – Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole;

27. Cristian Mihăilescu – Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole;

28. Deian Maiestorovici – Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole;

29. Victor Beznea – Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole.

Depozitari:

30. Sorin Dogaru – Asociatia Patronală Natională a Angrosistilor din România;

31. Cătălin Ene – Asociatia Patronală Natională a Angrosistilor din România;

32. Stefan Poenaru – Asociatia Patronală Natională a Angrosistilor din România;

33. Gelu Scutaru – Asociatia Patronală Natională a Angrosistilor din România;

34. Cornel Bejan – Asociatia Patronală Natională a Angrosistilor din România.

Autorităti:

35. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

36. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

37. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Oleaginoase si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Oleaginoase si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Oleaginoase si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.280.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Oleaginoase si produse procesate“

 

Producători:

1. Alexandru Popovici – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

2. Constantin Constantin – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

3. Gheorghe Predilă – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

4. Marian Iagăr – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

5. Teodor Doroga – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

6. Alexandru Burnel – Uniunea Natională a Producătorilor Agricoli din România;

7. Adelina Popescu – Asociatia Fermierilor din România;

8. Viorel Nica – Asociatia Fermierilor din România;

9. Nicolae Popa – Asociatia Fermierilor din România;

10. Stefan Poienaru – Asociatia Fermierilor din România;

11. Gheorghe Nedelcu – Asociatia Fermierilor din România;

12. Lucian Buzdugan – Asociatia Fermierilor din România;

13. Nicusor Serban – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

14. Nicolae Sitaru – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

15. Elena Patriche – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

16. Ion Mănăilă – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

17. Adrian Rădulescu – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România, zona Ilfov;

18. Costică Măcelaru – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România, zona Brăila.

Procesatori:

19. Vasile Nitescu – Societatea Comercială ULTEX fiăndărei, Ialomita;

20. Mircea Lupsică – Societatea Comercială ARDEALUL Carei, Satu Mare;

21. Eugen Cozma – Societatea Comercială EXPORT Urziceni, Ialomita;

22. Vasile Leu – Societatea Comercială ARGUS Constanta;

23. Robert Arsenie – Societatea Comercială Brunge România;

24. Viorel Zichil – Societatea Comercială ULEIROM Moldova;

25. Mihai Andreev – Societatea Comercială PRUTUL Galati.

Comercianti:

26. Traian Coica – Asociatia Patronală a Producătorilor de Nutreturi Combinate din România;

27. Viorel Veleman – Societatea Comercială SEMROM Oltenia;

28. Victor Beznea – Societatea Comercială NIDERA România – S.R.L.

Depozitari:

29. Fănică Găluscan – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

30. Gelu Scutaru – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

31. Teodor Blaha – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

32. Sorin Dogaru – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

33. Gheorghe Nica – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România;

34. Ionel Apostu – Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România.

Alti parteneri:

35. Alexandru Tianu – Asociatia Amelioratorilor, Producătorilor si a Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România;

36. Danil Stanciu – Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.

Autorităti:

37. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

38. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

39. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cartof si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Cartof si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Cartof si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.281.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Cartof si produse procesate“

 

Producători:

1. Ioan Benea – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă, fiara Bârsei, Brasov;

2. Vasile Pop Silaghi – Asociatia de Marketing Agricol “A.M.A. Berindei M.“, Neamt;

3. Romulus Oprea – Asociatia Producătorilor Privati de Cartof “Cartof-Cov“, Târgu Secuiesc;

4. Ioan Ardelean Drăgusin – Asociatia Producătorilor de Cartofi Consum, fiara Bârsei, Brasov;

5. Vicentiu Keresztes – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă – SEM – Harghita;

6. Aurel Mirică – Asociatia Producătorilor Privati de Cartof “Cartof-Cov“, Târgu Secuiesc;

7. Leonard Ovidiu Ioachimescu – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă “Sucidava“, Suceava;

8. Ilie Homeniuc – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă “Sucidava“, Suceava;

9. Iosif Cubelac – Asociatia Cultivatorilor Sinteu, Bihor;

10. Bela Darvas – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă – SEM – Miercurea-Ciuc;

11. Jeni Dumbravă – Asociatia Producătorilor de Cartofi, Constanta;

12. Gyorgy Josef – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă, Harghita;

13. Emil Bozga – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă, Somcuta Mare;

14. Vasile Nica – Asociatia Producătorilor de Cartofi Consum “Moldova“, Neamt;

15. Ioan Cira – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă “Sucidava“, Suceava;

16. Nicolae Nemes – Societatea Comercială “Vintara“, Vintu de Jos, Alba.

Procesatori:

17. Lucian Blaga – Asociatia Procesatorilor de Cartofi din România;

18. Ioan Popiuc – Asociatia Procesatorilor de Cartofi din România;

19. Ioan Bartha – Asociatia Producătorilor Privati de Cartof “Cartof-Cov“, Târgu Secuiesc;

20. Iustin Vasiu – Asociatia Cultivatorilor de Cartofi îfiara Hategului“, Hunedoara;

21. Emil Munteanu – Asociatia Producătorilor de Cartofi Sământă, Bacău;

22. Mihail Mucsi – Asociatia Producătorilor Privati de Cartof “Cartof-Cov“, Târgu Secuiesc;

23. Ion Păvălucă – Societatea Comercială Agrocomplex – S.A., Lunca-Pascani;

24. Mircea Costinas – Asociatia Producătorilor de Cartofi Consum, fiara Bârsei, Brasov;

25. Dana Viorica Stroie – Cooperativa Agricolă CARTOFUL, Avrig, Sibiu.

Comercianti-distribuitori:

26. Gheorghe Glăman – Asociatia Distribuitorilor de Cartofi si Derivate din România;

27. Stefan Lucaciu – Asociatia Distribuitorilor de Cartofi si Derivate din România.

Organisme din filieră:

28. Aurelia Diaconu – Statiunea Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi, Mârsani;

29. Nandor Galfi – Statiunea Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi, Miercurea-Ciuc;

30. Sorin Chiru – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi si Sfeclă de Zahăr, Brasov;

31. Dumitru Bodea – Statiunea Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi Suceava;

32. Luiza Mike – Statiunea Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi, Târgu Secuiesc.

Autorităti:

33. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

34. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

35. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.282.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Struguri, must, vin, produse pe bază de vin si produse procesate“

 

Producători:

1. Ion Serban Dobronăuteanu – Asociatia Profesională a Producătorilor si Comerciantilor de Produse Vitivinicole si Băuturi Alcoolice, Transilvania;

2. Claudiu Necsulescu – Asociatia Profesională a Producătorilor si Comerciantilor de Produse Vitivinicole si Băuturi Alcoolice, Transilvania;

3. Constantin Deleanu – Asociatia Profesională a Producătorilor Vitivinicoli “Domeniile Cotnari“;

4. Mihai Gheorghe Iova – Asociatia Profesională a Producătorilor de Vie si Vin, Timis;

5. Sergiu Dan Moldovan – Asociatia Profesională a Producătorilor de Material Săditor Vitivinicol din România;

6. Dumitru Drăgan – Societatea Comercială “Fermele Murfatlar“ – S.A.;

7. Emil Popescu – Asociatia Producătorilor de Vermut si Alte Băuturi pe Bază de Vin din România;

8. Rodica Căpătână – Asociatia Producătorilor si Exportatorilor de Vinuri din România;

9. Mihai Patic – Asociatia Producătorilor si Comerciantilor de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani;

10. Cristina Veith – Asociatia Producătorilor de Vinuri Spumoase si Spumante;

11. Gheorghe Badea – Asociatia Producătorilor si Importatorilor de Echipamente, Ambalaje si Alte Materiale pentru Productia de Vin si Băuturi Alcoolice.

Parteneri pe filiera produsului:

12. Vasile Miron Zărnoveanu – Societatea Comercială “Provinum“ – S.R.L.;

13. Mihai Chitic – Asociatia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare;

14. Luchi Georgescu – Asociatia Profesională Vrancea Pietroasa;

15. Paris Carapid – Asociatia Profesională Vitivinicolă Medgidia;

16. Ion Puscă – Asociatia Profesională Vitivinicolă Panciu;

17. Vasilica Neagu – Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol;

18. Ion Nămolosanu – Oficiul National al Viei si Vinului;

19. Dan Axente – Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole;

20. Dan Boboc – Asociatia Degustătorilor Autorizati din România;

21. Valeriu V. Cotea – Patronatul National al Viei si Vinului;

22. Petre Călin Mocanu – Organizatia Natională Interprofesională Vitivinicolă.

Autorităti:

23. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

24. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

25. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.283.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Cereale pentru bere, hamei, bere“

 

Producători:

1. Adrian Rădulescu – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

2. Constantin Măcelaru – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România;

3. Ene Stefan – Asociatia Producătorilor de Cereale si Plante Tehnice, Călărasi;

4. Viorel Netoiu – Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România, Teleorman;

5. Nicolae Sitaru – Asociatia Producătorilor de Cereale si Plante Tehnice, Ialomita;

6. Gheorghe Nicolăies – Societatea Comercială “Agroind Com“ – S.R.L., Botosani;

7. Gheorghe Lămureanu – Societatea Comercială “Agroterra“ – S.R.L. Agigea, Constanta;

8. Mircea Bărăgan – Societatea Comercială “Agromec Cenei“ – S.R.L., Timis;

9. Acatiu Mora – Asociatia Hameicultorilor din România;

10. Akos Mora – Societatea Comercială “Moragroind“ – S.R.L., Târgu Mures;

11. Victor Maier – Asociatia Hameicultorilor din România;

12. Ioan Onea – Asociatia Hameicultorilor din România;

13. Adelina Popescu – Asociatia Fermierilor din România;

14. Gheorghe Nedelcu – Asociatia Amelioratorilor, Comerciantilor de Sământă si Material Săditor din România.

Depozitari:

15. Traian Coica – Asociatia Natională Patronală “Nutricomb“.

Procesatori:

16. Vasile Joantă – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România, Societatea

Comercială “Martens“ – S.A. Galati;

17. Constantin Gătej – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România, Societatea Comercială “Bermas“ – S.A. Suceava;

18. Serban Danciu – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România, Societatea Comercială “Bere Malt Robema“ – S.A. Teleorman;

19. Misu Angelescu – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România, Societatea Comercială “Bere Trei Stejari“ – S.A. Sibiu;

20. Adrian Voiculescu – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România, Societatea Comercială “Imex“ – S.A. Pitesti;

21. Mihai Angelescu – Societatea Comercială “Generis Prodimpex“ – S.R.L. Bucuresti;

22. Vifor Versescu – Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România;

23. Thomas Paulu – Societatea Comercială “Soufflet Malt România“ – S.A.;

24. Adrian Handrău – Societatea Comercială “Maltberg Industry“ – S.A. Satu Mare;

25. Mihaela Iacob – Societatea Comercială “Bere Azuga“ – S.A., Prahova;

26. Mihaela Spiridon – Societatea Comercială “Alutus“ – S.A., Vâlcea;

27. Constantin Bratu – Asociatia “Berarii României“.

Comercianti:

28. Mihai Vîlcov – Societatea Comercială “Oceanic“ – S.A., Galati.

Autorităti:

29. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

30. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

31. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.284.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Carne de pasăre, ouă si produse procesate“

 

Producători:

1. Ilie Van – Uniunea Crescătorilor de Păsări din România;

2. Aurel Damian – Uniunea Crescătorilor de Păsări din România;

3. Gabriel Crăciun – Societatea Comercială MIXALIM IMPEX, Frumusani, Călărasi;

4. Eugen Piticas – Societatea Comercială Avicola Buftea, Ilfov;

5. Radu Tătaru – FOOD 2000, Timisoara, Timis;

6. Dumitru Nicolae – Societatea Comercială SEMAR TRADING – S.R.L., Găgeni, Prahova;

7. Ion Voinescu – Societatea Comercială Avicola Tărtăsesti, Dâmbovita;

8. Gelal Lutfi – Societatea Comercială VIS AGRI, Glodeanu-Silistea, Buzău;

9. Gheorghe Pop – AVICOM Vaslui;

10. Ghiorghi Safir – SAFIR, Văleni, Vaslui;

11. Dan Vicol – Societatea Comercială Avicola Focsani, Vrancea;

12. Vasile Onaca – ONCOS, Cluj;

13. Paraschiva Stefănută – Societatea Comercială SIBAVIS, Sibiu;

14. Narcis Bogdan – Societatea Comercială ROMSAD 2001 PROD COM, Bucuresti;

15. Marin State – Societatea Comercială AVIS 3000, Mintia, Hunedoara;

16. Kasim Abdul Hameed – Societatea Comercială AVI INSTANT, Târgu Jiu, Gorj;

17. Luminita Jelescu – Societatea Comercială AGRO NUTRISCO, Mihăilesti, Giurgiu;

18. Iulia Bârzan – Societatea Comercială Avicola Băbeni, Vâlcea.

Procesatori:

19. Grigore Horoi – Societatea Comercială Avicola Bacău, Bacău;

20. Valeriu Maier – NUTRICOD, Codlea, Brasov;

21. Donciu Popa – Societatea Comercială Avicola Lumina, Constanta;

22. Dumitru Stănoiu – Societatea Comercială Avicola Slobozia, Ialomita;

23. Gheorghe Dume – Societatea Comercială Avicola Călărasi, Călărasi;

24. Ioan Popa – Societatea Comercială TRANSAVIA, Oiejdea, Alba;

25. Gheorghe Bodea – AVE IMPEX, Satu Mare.

Comercianti:

26. Iordache Nedelcu – Societatea Comercială Avicola Brasov, Brasov;

27. Ion Dochită – Societatea Comercială Avicola Dragos Vodă, Dragos Vodă, Călărasi;

28. Mario Aloi – AGRIMON, Oprisenesti, Brăila;

29. Ion Costache – Societatea Comercială Avicola Bucuresti, Bucuresti;

30. Viorel Fetinca – Societatea Comercială Avicola Buzău, Buzău;

31. Lucian Apostol – AVI TOP, Iasi;

32. Charbel Laoun – AGRISOL, Boldesti-Scăeni, Prahova.

Alti parteneri pe filieră:

33. Alin Hebean – Societatea Comercială TONELLI Grup;

34. Vasile Burghele – Societatea Comercială FLAVORIA – S.R.L., Zalău, Sălaj;

35. Valeriu Teusdea – Societatea Medicilor Veterinari de Patologie Aviară si Animale Mici din România, Bucuresti;

36. Andrei Volcov – Societatea Comercială EXPERT 2001, Bistrita.

Autorităti:

37. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

38. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

39. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Plante textile si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Plante textile si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Plante textile si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.285.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Plante textile si produse procesate“

 

Producători:

1. Rodica Maxi – Asociatia Producătorilor de In si Cânepă pentru Fibră si Ulei din Crisana;

2. Mircea Costin – Societatea Comercială “Glia Sătmăreană“ – S.A., Satu Mare;

3. Elena Chiponca – Societatea Comercială “Elmar-Com“ – S.R.L. Trusesti, judetul Botosani;

4. Ioan Sarpatoki – Societatea Comercială “Berlapi“, localitatea Berveni, judetul Satu Mare;

5. Liliana Blaj – Societatea Comercială “Galir“ – S.A., Mangalia, judetul Constanta;

6. Cornel Matei – Societatea Comercială “Deltarom – Agriculture“ – S.R.L., Tulcea;

7. Vasile Ilea – Societatea Comercială “Szotmarlinen“ – S.R.L., Livada, judetul Satu Mare;

8. Mariana Agache – Asociatia Producătorilor de In si Cânepă pentru Fibră si Ulei din Dobrogea.

Procesatori:

9. Gheorghe Serban – Organizatia Interprofesională a Producătorilor si Procesatorilor de In si Cânepă pentru Fibră si Ulei din România, zona Dobrogea;

10. Liviu Câmpan – Societatea Comercială “Livius...“, Nădlac, judetul Arad;

11. Florin Ionas Urcan – Societatea Comercială “Lutex“, Ludus, judetul Mures;

12. Mircea Rotaru – Uniunea Centrală pentru In si Cânepă din România;

13. Vasile Paul – Uniunea Centrală pentru In si Cânepă din România.

Alti parteneri pe filieră:

14. Valeriu Tabără – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, judetul Timis;

15. Vasile Viorel Siritanu – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judetul Neamt;

16. Ilinca Nicolaescu – Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering“, Bucuresti.

Autorităti:

17. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

18. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

19. un reprezentant al Consiliului Concurentei;

20. un reprezentant al Ministerului Sănătătii;

21. un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Orez“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Orez“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Orez“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 1.286.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Orez“

 

Producători:

1. Gheorghe Alionte – Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, orezăria Chirnogi, judetul Călărasi;

2. Giuseppe Croce – Societatea Comercială RISI ROMUNO – S.R.L., fiăndărei, judetul Ialomita;

3. Giuseppe Debernardis – Societatea Comercială MIHAGRO – S.R.L., satul Vânători, comuna Lisa, judetul Teleorman;

4. Giovanni Roncato – Societatea Comercială PADOVA AGRICULTURA – S.R.L., Stăncuta, judetul Brăila;

5. Todor Voislava – Societatea Comercială “Bardeau Holding România“ – S.R.L., orezăria Banloc, judetul Timis.

Procesatori:

6. Ionel Ivan – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, orezăria Stăncuta;

7. Giuseppe Montanari – Societatea Comercială “Orezul Latinu“ – S.R.L., Otopeni, judetul Ilfov;

8. Ahmet Ylmaz Ocalan – Societatea Comercială “Esra Company“ – S.R.L., Brăila.

Comercianti:

9. Cristian Popescu – Societatea Comercială “Riso Scotti Romania“ – S.R.L., Bucuresti;

10. Marzio Andrea Olgiati – Societatea Comercială “Rissi Milling“ – S.R.L., Otopeni, judetul Ilfov.

Autorităti:

11. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

12. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

13. un reprezentant al Consiliului Concurentei;

14. un reprezentant al Ministerului Sănătătii;

15. un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind interzicerea desfăsurării unor activităti de către angajatii Autoritătii Navale Române

 

Având în vedere recomandările Comisiei de evaluare Peer Review a Comisiei Europene din luna august 2005 si concluziile Raportului comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene pentru România pe anul 2005,

în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (2) si ale art. 264 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 5 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Pe timpul cât îsi desfăsoară activitatea în cadrul Autoritătii Navale Române, angajatilor acestei institutii le este interzis:

a) să efectueze, în calitate de membri de echipaj cu contract de muncă, voiaje pe navele comerciale maritime sau de navigatie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează;

b) să încheie contracte de muncă sau de colaborare cu societătile comerciale care desfăsoară activităti de transport naval;

c) să desfăsoare activităti de consultantă juridică si auditare în conformitate cu prevederile conventiilor si codurilor internationale la societătile comerciale care desfăsoară activităti de transport naval.

Art. 2. – Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie abatere disciplinară si se sanctionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 3. – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 6 decembrie 2005.

Nr. 2.119.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor de preluare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stocului de marcaje holografice existent la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România

 

În baza dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Stocul de marcaje holografice detinute de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, aprobate conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 94/2005 si neeliberate până la data de 18 decembrie 2005, se preia la aceeasi dată de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la pretul la care au fost achizitionate de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Art. 2. – În vederea preluării, stocul prevăzut la art. 1 se inventariază de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, iar preluarea se efectuează pe baza unui procesverbal de predare-preluare încheiat între părti, în care se mentionează numărul si seriile marcajelor holografice preluate, precum si numărul si seria facturii fiscale emise de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Art. 3. – Sumele care se fac venit la Fondul cultural national se calculează, se retin si se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 18 din sectiunea a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – În termen de 30 de zile de la predarea stocului de marcaje holografice către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România va prezenta un raport privind activitatea de eliberare a marcajelor holografice pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, si data de 18 decembrie 2005.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 2.406.