MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1171         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

181. – Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

183. – Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“

 

184. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

185. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

186. – Ordonantă de urgentă privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

1.691. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

1.696. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.697. – Hotărâre privind acordarea unor premii pentru obtinerea de către echipa natională de handbal a României a locului II la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Rusia 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

246. – Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, pentru a evita situatiile apărute în practică în cazul impozitelor retinute la sursă, respectiv în cazul impozitului pe veniturile din dividende si din dobânzi, în care, ca efect al întregirii la 1 leu (RON) a impozitelor subunitare, veniturile rămân subunitare iar impozitul calculat pentru aceste venituri este 1 leu (RON), este necesară exceptarea de la această regulă a impozitelor retinute la sursă. În această exceptie nu sunt incluse impozitele aferente veniturilor salariale pentru a nu contraveni dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005.

Având în vedere apropierea termenului de plată a impozitelor pentru veniturile din dividende, astfel cum prevăd dispozitiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se impune, în regim de urgentă, reglementarea acestei situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – După alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu exceptia celor retinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în monedă nouă si cu valori mai mici de 1 leu (RON), se întregesc la 1 leu (RON).“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă alineatul (3) al articolului 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Prin acordul semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005 a fost înfiintată Fundatia Publică Româno-Ungară “Gojdu“, armonizându-se prevederile testamentare ale marelui mecena Emanuil Gojdu cu realitătile contemporane si cu dorinta “mpărtăsită a celor două guverne ca demersul să fie unul comun româno-ungar, similar reconcilierii franco-germane.

Având în vedere importanta implementării proiectului si asumarea de către partea română a obligatiilor ce decurg din cofinantarea înfiintării si functionării Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“, în conformitate cu prevederile acordului mai sus mentionat, este necesară adoptarea unei ordonante de urgentă a Guvernului, ca bază legală pentru finantarea fundatiei începând cu anul 2005, din fondurile care au fost alocate Ministerului Afacerilor Externe.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 183.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Fundatiei Publice Româno-Ungare “Gojdu“

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti contractante,

luând în considerare îndeplinirea angajamentelor asumate prin Tratatul de întelegere, colaborare si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996,

în scopul promovării si cinstirii memoriei lui Emanuil Gojdu, personalitate marcantă a culturilor română si ungară, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante decid înfiintarea unei fundatii cu numele “Fundatia Publică Româno-Ungară Gojdu“, denumită în continuare Fundatia Publică, cu sediul în Budapesta, Republica Ungară.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părtile contractante convin ca sediul Fundatiei Publice să fie în Curtile Gojdu (Budapesta, sectorul VII, str. Dob nr. 16).

(2) Contributia necesară pentru cumpărarea imobilelor va fi asigurată pe baze paritare de către părtile contractante, în beneficiul Fundatiei Publice.

(3) Până la finalizarea lucrărilor de renovare a Curtilor Gojdu, partea ungară va pune la dispozitia Fundatiei Publice o locatie adecvată pentru desfăsurarea activitătii acesteia.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Functionarea Fundatiei Publice, ca persoană juridică, se supune legislatiei Republicii Ungare.

(2) Scopul Fundatiei Publice constă în cinstirea memoriei marelui mecena Emanuil Gojdu si în sprijinirea dezvoltării cooperării între părtile contractante.

(3) Fundatia Publică, în îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (2), îndeplineste activităti precum:

a) acordarea de burse;

b) organizarea de programe de schimburi;

c) organizarea de expozitii permanente si temporare;

d) organizarea de programe stiintifice si conferinte;

e) sprijinirea functionării Muzeului memorial “Emanuil Gojdu“, a Bibliotecii “Emanuil Gojdu“ si a Institutului Parteneriatului Strategic Româno-Ungar “Emanuil Gojdu“, care urmează să fie înfiintate.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Patrimoniul Fundatiei Publice este compus din patrimoniul initial asigurat de părtile contractante pe bază de paritate, precum si din sprijin anual de la bugetul de stat român si ungar, pe bază de paritate.

(2) Părtile contractante alocă în anul de începere a activitătii Fundatiei Publice, prin bugetele aprobate Ministerelor Afacerilor Externe ale celor două tări, câte o sumă de 200.000 euro, separat de suma la care se face referire în art. 2 alin. (2).

(3) Părtile contractante alocă anual de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate Ministerelor Afacerilor Externe ale celor două tări, câte o sumă de minimum 200.000 euro, în functie de proiectele discutate si aprobate până la data de 31 mai a fiecărui an.

(4) Părtile contractante verifică în fiecare an până la data de 31 decembrie bilantul financiar-contabil.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Principalul factor de decizie, reprezentantul si gestionarul Fundatiei Publice îl reprezintă Consiliul director format din 13 membri, în care fiecare dintre părtile contractante este reprezentată de un număr egal de membri.

(2) Părtile contractante aleg, prin decizie comună, presedintele Consiliului director si desemnează 2 copresedinti, câte unul pentru fiecare parte contractantă, precum si câte 5 membri pentru fiecare parte contractantă.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la momentul notificării de către părtile contractante, prin canale diplomatice, a îndeplinirii procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Textul actului constitutiv al Fundatiei Publice este elaborat în conformitate cu legislatia ungară, până la data de 10 noiembrie 2005, si este convenit prin schimb de note verbale.

(3) Imediat după convenirea actului constitutiv, potrivit alin. (2), partea contractantă ungară întreprinde demersuri imediate pentru înregistrarea Fundatiei Publice la instanta judecătorească din Budapesta.

(4) Semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, în două exemplare originale, în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Ungare,

 

Mihai Răzvan Ungureanu

Ferenc Somogyi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

Având în vedere majorările pretului la gaze naturale si tinând cont de necesitatea sporirii sigurantei si eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuintei acest combustibil, în vederea cresterii calitătii vietii de familie se impune amendarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 291/2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Ajutorul bănesc se acordă sub formă de bonuri valorice, în cuantum diferentiat, după cum urmează:

a) în sumă de 1.500 lei (RON), în cazul achizitionării, instalării si punerii în functiune a unei centrale termice individuale;

b) în sumă de 300 lei (RON), în cazul achizitionării si montării unui arzător automatizat.“

2. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se majorează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care achizitionarea, instalarea si punerea în functiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate în conditiile legii să efectueze aceste activităti, denumite în continuare firme autorizate.“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 291/2005, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic care să asigure reforma institutională proiectată până la data integrării României în Uniunea Europeană,

luând în considerare faptul că reducerea semnificativă a personalului conduce la disfunctii în procesul de reformă institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, influentând în mod negativ modul de îndeplinire a atributiilor acestei institutii,

tinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – La articolul 17 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) la împlinirea vârstei de 50 de ani bărbatii si 45 de ani femeile, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă speciale cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca politist sau militar.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

Având în vedere necesitatea desfăsurării activitătilor structurilor guvernamentale implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,

tinând seama de efortul general al integrării, atât din punct de vedere al monitorizării realizării măsurilor necesare încheierii capitolelor de aderare, respectiv al îndeplinirii obligatiilor asumate de statul român, cât si al necesitătii urmăririi utilizării fondurilor europene derulate prin programele PHARE, ISPA si SAPARD,

luând în considerare consecintele negative rezultate din neasigurarea unui număr corespunzător de salariati pentru institutiile implicate direct în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană,

având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, ceea ce justifică prezenta formă de legiferare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 cu un număr de 29 de posturi pentru functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă si a Departamentului de implementare programe si ajustare structurală, departamente din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar.

(2) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să introducă modificările ce decurg din prevederile alin. (1) în anexele la bugetul aprobat acesteia pe anul 2006 privind cheltuielile cu salariile si numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru controlul

implementării programelor cu finantare

internatională si urmărirea aplicării

acquis-ului comunitar,

Cristian David

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pozitia 2 din anexa “Lista cuprinzând membrii numiti de Guvern în Consiliul Economic si Social“ la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 25 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Cătălin Doica – Ministerul Finantelor Publice;“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.691.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, cu suma de 19.100 mii lei (RON), la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul II “Cheltuieli materiale si servicii“ [6.870 mii lei (RON)] si titlul VII “Cheltuieli de capital“ [10.700 mii lei (RON)], precum si la capitolul 58.01 “Sănătate“, titlul V “Transferuri“ [1.530 mii lei (RON)].

Art. 2. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.696.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii pentru obtinerea de către echipa natională de handbal a României a locului II la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Rusia 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se autorizează Agentia Natională pentru Sport să efectueze premierea pentru locul II la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Rusia 2005, de către echipa natională de handbal a României, în sumă de 3.225 mii lei (RON).

(2) Cuantumul premiilor individuale pentru sportivi, antrenori si celelalte categorii de specialisti se aprobă de Agentia Natională pentru Sport, la propunerea Federatiei Române de Handbal.

Art. 2. – (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 se suplimentează bugetul Cancelariei Primului-Ministru cu suma de 3.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul “Subventii“, pentru Agentia Natională pentru Sport.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.697.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 52.164 din 21 noiembrie 2005 întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Articol unic. – Articolul 3 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.3. – La data intrării în vigoare a art. 4 din norma sanitară veterinară aprobată prin prezentul ordin, precum si a anexei la aceeasi normă, conform art. 5 alin. (2), se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, apelor si mediului nr. 779/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001, cu completările ulterioare.“

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 142.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

– art. 15 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 14 februarie 2005;

– Referatul Directiei generale planificare si relatii cu furnizorii nr. DGA/III/2.102 din 29 noiembrie 2005, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a–1-i.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a–2-n si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 3-a–3-g si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 4-a–4-d si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 5-a–5-b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 6-a–6-b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(7) Se utilizează formularele tipizate de “Factură fiscală“ fără TVA în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. – (1) Anexele nr. 1–7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. – Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale prestate în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. – Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 29 martie 2005, îsi încetează valabilitatea.

Art. 5. – Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 246.


*) Anexele nr. 1–7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.