MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1174         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 decembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.517. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

237. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 32 din Legea nr 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul delegat pentru comert,

Nicolae Romulus Buzdun,

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

 

Art. 1. – (1) Derularea unei operatiuni comerciale pentru care este necesar certificat de import sau certificat de export se poate face numai după obtinerea de către operatorii economici a certificatului aferent operatiunii.

(2) Certificatul de import si certificatul de export, denumite în continuare certificat, se eliberează de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Modelul formularelor-tip pentru operatiunile de import este prevăzut în anexa nr. 1, pentru operatiunile de export în anexa nr. 2, iar instructiunile de completare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. – (1) Formularele-tip prevăzute la art. 17 din lege sunt constituite din seturi care contin:

a) exemplarul nr. 1 al certificatului, denumit exemplarul titularului, pentru operatorul economic solicitant;

b) exemplarul nr. 2 al certificatului, denumit exemplarul autoritătii competente, pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură;

c) cererea pentru eliberarea certificatului.

(2) Formularele-tip se procură de la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau de la sucursalele judetene ale acesteia, contra cost.

(3) Formularele-tip si paginile suplimentare sunt documente cu regim special, iar tipărirea se atribuie potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul în care numărul operatiunilor de import sau de export în cadrul unui certificat depăseste 7 înregistrări, se utilizează pagini suplimentare ale formularului de certificat, identice cu versoul exemplarului nr. 1 al certificatului.

(5) În cazul mentionat la alin. (4), paginilor suplimentare li se acordă acelasi număr de serie ca si certificatului si vor fi semnate si stampilate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(6) Formularele-tip, inclusiv paginile suplimentare ale acestora, se imprimă pe hârtie albă, având o greutate de cel putin 40 g/m2.

(7) Hârtia are dimensiuni de 210 x 297 mm, abaterea maximă permisă în ceea ce priveste lungimea fiind de 5 mm în minus si 8 mm în plus. Punerea în pagină a formularelor trebuie să coincidă cu cea din anexele nr. 1 si 2.

(8) Pe ambele fete ale exemplarului nr. 1 si pe fata paginilor suplimentare trebuie să fie imprimată o ghilosă, ca element de sigurantă al formularului, care să împiedice falsificarea acestuia prin mijloace mecanice sau  chimice.

Această ghilosă are culoarea verde pentru certificatele de import si sepia maro pentru certificatele de export.

(9) La suprapunerea exemplarului nr. 1 al certificatului cu exemplarul nr. 2 este necesar să se suprapună liniatura imprimată pe fata acestora.

(10) Modelul fiecăruia dintre cele două categorii de formulare pentru certificate se păstrează la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care transmite specimene ale acestora la Autoritatea Natională a Vămilor.

(11) Pe fiecare set de formulare-tip se imprimă numele si adresa tipografiei sau marca, astfel încât tipografia să poată fi identificată, precum si, cu exceptia paginilor suplimentare, un număr serial de identificare a certificatelor, care este acelasi pentru exemplarul nr. 1, exemplarul nr. 2 si cererea pentru eliberarea certificatului. Numărul este precedat de literele “RO“.

(12) Solicitantii certificatelor primesc la prima cerere pentru eliberarea certificatului un cod care le va fi acordat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură simultan cu eliberarea certificatului si care se  mentionează în Registrul operatiunilor de import si export al acesteia.

(13) Eliberarea certificatului de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii, conform prevederilor alin. (3), (4) si (5) ale art. 3.

(14) Numărul certificatului, data eliberării si termenul de valabilitate al acestuia se mentionează în mod obligatoriu de către operatorul economic în borderoul documentelor anexate declaratiei vamale în detaliu.

Art. 3. – (1) Cererea pentru eliberarea certificatului, completată, se depune la sediul central al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură împreună cu exemplarele nr. 1 si 2 ale certificatului, precum si, după caz, copia scrisorii de garantie bancară aferentă acestuia. Cererile pentru eliberarea certificatului se înregistrează, mentionându-se data si ora primirii.

(2) Cererile sunt acceptate numai în cazul în care se face dovada constituirii garantiei în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în conditiile prevăzute de Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole.

(3) Ziua de depunere a cererii pentru eliberarea certificatului este ziua în care cererea a fost primită la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, dacă cererea este depusă înainte de ora 14,00.

(4) Cererile pentru eliberarea certificatului primite de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură după ora 14,00 se consideră depuse în prima zi lucrătoare ce urmează zilei în care au fost primite.

(5) În cazul în care pentru depunerea cererilor pentru eliberarea certificatului este prevăzut un termen si acesta se împlineste într-o zi de sâmbătă, duminică sau sărbătoare legală, se consideră că ultima zi a termenului respectiv este prima zi lucrătoare care urmează, până la ora 14,00.

(6) La optiunea solicitantului, cererea pentru eliberarea certificatului, însotită de exemplarele nr. 1 si 2 ale acestuia, precum si, după caz, de dovada constituirii garantiei pot fi transmise la sediul central al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia păstrării formatului A4. Data si ora confirmării de primire reprezintă data si ora depunerii cererii pentru eliberarea certificatului.

(7) Cererile operatorilor economici pentru eliberarea certificatului nu trebuie să contină stersături si modificări sau adăugări la altă masină de scris, în cazul când acestea au fost completate prin dactilografiere.

(8) O cerere pentru certificat se întocmeste în mod obligatoriu numai pe un set de formulare-tip care au acelasi număr de serie.

(9) Formularele cererilor pentru eliberarea certificatului nu sunt transmisibile si pot fi folosite numai de operatorul economic care le-a procurat de la sediul central al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau de la sucursalele judetene ale acesteia.

(10) Exemplarul nr. 1 al certificatului eliberat sau, după caz, răspunsul de respingere a cererii pentru eliberarea certificatului se ridică de la Registratura Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, de către operatorii economici sau delegatii acestora, pe bază de împuternicire.

(11) În cazul cererilor pentru certificate, care nu au fost aprobate, motivul refuzului se mentionează pe versoul cererii care se returnează operatorului economic.

(12) Operatorul economic îsi poate retrage cererea pentru eliberarea certificatului numai pe baza comunicării scrise, respectiv scrisoare sau fax, transmisă de solicitant până cel mai târziu la ora 14,00 a zilei în care s-a depus cererea pentru eliberarea certificatului, cu exceptia cazurilor de fortă majoră.

Art. 4. – (1) Extrasul se emite cu scopul de a transfera total sau partial drepturile si obligatiile aferente certificatului, care există la data emiterii extrasului.

(2) Extrasul se eliberează pe formulare-tip de certificat, după caz, iar în rubrica nr. 3 se înscrie numărul certificatului original din care acesta a fost extras.

Art. 5. – (1) În sensul alin. (1) si (2) ale art. 23 din Legea nr. 300//2005, denumită în continuare lege, corectarea unui certificat sau extras se efectuează numai de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pe baza cererii scrise a titularului certificatului sau extrasului ori în urma returnării de către biroul vamal.

(2) Din solicitare trebuie să rezulte clar motivul modificării, elementele din certificat sau extras a căror modificare se solicită, precum si elementele care le vor înlocui pe acestea.

Art. 6. – Returnarea certificatului sau a extrasului, la care se face referire în alin. (2) al art. 23 si în alin. (1) al art. 24 din lege, trebuie efectuată în cadrul termenului de valabilitate al certificatului sau extrasului.

Art. 7. – Potrivit alin. (3) al art. 23 din lege, anularea unui certificat si a extraselor emise în baza acestuia se poate face numai de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin bararea cu o linie continuă, în diagonală, care uneste coltul din stânga jos cu cel din dreapta sus al certificatului, pe ambele formulare ale acestuia, si înscrierea deasupra liniei, cu majuscule, a următorului text: “ANULAT LA DATA DE ............“.

Art. 8. – Mentiunea îverificat la data de ...“ si stampila, la care se face referire în alin. (4) al art. 23 din lege, se aplică pe versoul certificatului sau, după caz, al extrasului.

Art. 9. – Documentul de atestare a retinerii certificatului sau extrasului, mentionat la alin. (2) al art. 24 din lege, se emite de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 10. – Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va transmite Autoritătii Nationale a Vămilor, în vederea difuzării către birourile vamale teritoriale, specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să elibereze certificate, precum si amprentele de stampilă.

Art. 11. – (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va elibera certificatul sau extrasul înlocuitor al certificatului ori extrasului care a fost pierdut, deteriorat sau furat, numai după prezentarea scrisorii de solicitare a beneficiarului.

(2) Scrisoarea de solicitare va cuprinde în anexă cererea pentru eliberarea certificatului sau extrasului înlocuitor, o copie de pe anuntul de pierdere, deteriorare sau furt, predat spre publicare într-un ziar de largă circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a acestui anunt sau, după caz, confirmarea institutiilor abilitate ale statului care cercetează furtul. Scrisoarea trebuie să contină, de asemenea, si datele privind utilizarea certificatului sau extrasului, până la data solicitării duplicatului.

(3) În sensul alin. (2) al art. 26 din lege, prin distrugerea certificatului se întelege neîntrunirea conditiilor de calitate, lizibilitate si integritate care fac utilizabil certificatul.

(4) Pe certificatul sau extrasul înlocuitor se va mentiona cu majuscule “DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE ...............“, mentionându-se seria si data eliberării certificatului sau extrasului initial.

Art. 12. – (1) Exemplarul nr. 1 al certificatului se prezintă de către titular, cesionar sau reprezentantul legal la biroul vamal competent, care, după înscrierea mentiunilor prevăzute la art. 22 din lege, retine o copie fată-verso a certificatului pe care o anexează declaratiei vamale.

(2) Biroul vamal competent verifică concordanta datelor înscrise în certificat cu datele înscrise în declaratia vamală de import sau de export si cu documentele anexate care însotesc transportul în cauză.

(3) Biroul vamal competent certifică, sub semnătură si stampilă oficială, următoarele date înscrise pe certificat:

a) cantitatea netă de marfă importată sau exportată, înscrisă în declaratia vamală de import sau de export si în documentele anexate;

b) cantitatea netă de marfă rămasă de importat sau de exportat conform datelor înscrise în certificat;

c) numărul si data declaratiei vamale de import sau de export.

Art. 13. – După înscrierea în duplicat a mentiunilor prevăzute la alin. (3) al art. 27 din lege, birourile vamale competente retin o copie fată-verso a duplicatului, pe care o anexează la declaratiile vamale îndosariate, împreună cu copia certificatului original.

Art. 14. – Termenul de valabilitate al certificatului de import este de 60 de zile de la data emiterii, iar al certificatului de export de 90 de zile de la data emiterii, în ambele cazuri nu mai târziu de ultima zi dinaintea datei aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 15. – Întreaga răspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementărilor nationale, a celor din tările partenere si de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare si sanitar-veterinare, si a altor reglementări în domeniu revine solicitantului de certificat.

Art. 16. – Solicitantul se angajează să păstreze pe o perioadă de 5 ani de la înregistrarea operatiunilor de vămuire toate documentele care au stat la baza operatiunii de import sau de export si să le pună la dispozitie autoritătilor competente în realizarea controalelor aferente ulterioare.

Art. 17. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

la normele metodologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 52.226 din 28 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, posturile de inspectie la frontieră, agentii economici si operatorii acestora implicati în derularea operatiunilor comerciale de import, export si tranzit vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 46/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul de animale vii si produse cuprinse în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 23 mai 2005.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 februarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 138.

 

ANEXĂ*)

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

ANEXE

la norma sanitară veterinară

 

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 220/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi, încheiat între organismele de gestiune colectivă:

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia Drepturilor de Autor (UCMR–ADA) si Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2005.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2005

Părti:

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia Drepturilor de Autor (UCMR–ADA)

Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA)

În baza art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 220/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005, si potrivit celor consemnate în Procesul-verbal de negociere din data de 28 noiembrie 2005, UCMR–ADA si UPFAR–ARGOA au negociat si au convenit o metodologie unică privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi, în forma anexată prezentului protocol.

 

UCMR–ADA

Ana Achim,

director executiv

 

UPFAR–ARGOA

Ioan Ionel,

director executiv

Alexandru Roata Palade,

avocat

 

 

ANEXĂ

la protocol

 

METODOLOGIE

privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

1. Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care reproduc, distribuie si/sau importă opere muzicale fixate pe un suport audiovideo, ca parte integrantă a unei opere audiovizuale, sunt obligate să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical autorizatii – licentă neexclusivă, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

2. În sensul prezentei metodologii:

a) prin producător se întelege orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată care realizează ori organizează realizarea de copii ale uneia sau mai multor opere audiovizuale din care fac parte integrantă una sau mai multe opere muzicale, în vederea distribuirii acestora;

b) prin importator se întelege persoana juridică sau persoana fizică autorizată care introduce pe teritoriul României în scopul comercializării originalul sau copii legal realizate ale operelor muzicale ca parte integrantă a unei opere audiovizuale fixate pe orice tip de suport;

c) prin distribuitor se întelege orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată care vinde sau transmite în orice alt mod, cu titlu oneros ori gratuit, sau oferă public copii ale unei opere audiovizuale din care fac parte integrantă una sau mai multe opere muzicale;

d) prin fabricant se întelege persoana fizică sau persoana juridică care realizează activităti de reproducere la comanda producătorilor;

e) prin reproducere se întelege realizarea uneia sau a mai multor copii ale operelor muzicale ca parte integrantă a unei opere audiovizuale fixate pe un suport;

f) prin copie se întelege orice reproducere, în tot sau în parte, a unei opere audiovizuale din care fac parte integrantă una sau mai multe opere muzicale ori a reprezentărilor digitale ale acestora, indiferent care ar fi metoda ori tipul de suport utilizat pentru fixare;

g) produsele premium reprezintă suporturile înregistrate oferite în mod gratuit ca bonus pentru promovarea altor produse;

h) PPD reprezintă cel mai mare pret practicat de producător sau de distribuitorul acestuia, pret la care orice persoană sau distribuitor poate achizitiona o cantitate minimă dintr-un suport relevant, fără a beneficia de reduceri, stimulente, bonusuri sau alte reduceri ori deduceri;

i) prin videogramă se întelege orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, însotite de opere muzicale, oricare ar fi metoda si suportul pentru această fixare.

3. Autorizatiile – licentă neexclusivă, emise de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, mandatat de autori, au ca obiect, după caz:

a) dreptul neexclusiv de reproducere a operelor muzicale ca parte integrantă a operelor audiovizuale;

b) dreptul neexclusiv de distribuire a copiilor operelor muzicale ca parte integrantă a operelor audiovizuale, realizate potrivit dispozitiilor prezentei metodologii, prin vânzare sau prin orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, ori prin oferirea publică a acestora;

c) dreptul neexclusiv de import în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor realizate, cu consimtământul autorului, după operele muzicale ca parte integrantă a unei opere audiovizuale.

4. Autorizatiile – licentă neexclusivă, prevăzute la pct. 3, se eliberează pentru fiecare operă muzicală si au ca obiect numai operele muzicale din repertoriul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în limitele mandatelor de gestiune acordate de autorii nationali, precum si ale contractelor de reprezentare încheiate cu organisme similare din străinătate.

5. Autorizatiile – licentă neexclusivă, prevăzute la pct. 3, au un caracter neexclusiv, sunt limitate în timp la o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de reînnoire prin acordul părtilor, si sunt valabile numai pe teritoriul României.

6. Producătorii, distribuitorii si importatorii sunt obligati să elaboreze cataloage ale propriilor videograme sau ale videogramelor reproduse, distribuite ori importate, care vor cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) titlurile operelor audiovizuale;

b) numărul de catalog;

c) titlurile operelor muzicale;

d) autorii operelor muzicale;

e) tipul suportului (compact disc, casetă, DVD, CD-ROM etc.);

f) PPD.

În suplimentul catalogului producătorii vor publica periodic lista de preturi (PPD) si o vor transmite organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, care va servi ca bază de calcul al remuneratiilor prevăzute de prezenta metodologie.

7. Suporturile pe care sunt reproduse opere audiovizuale produse în România si introduse în circuitul comercial trebuie să poarte următoarele marcaje:

a) numele si, dacă este cazul, marca producătorului;

b) titlul operei audiovizuale (albumului);

c) denumirile operelor muzicale;

d) numele autorilor operelor muzicale;

e) numărul de catalog;

f) numele organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical si numărul autorizatiei – licentă neexclusivă, eliberată de organismul de gestiune colectivă, pentru pozitia respectivă din catalog, vor figura pe coperta fiecărui suport;

g) enuntul: “Toate drepturile producătorului si ale autorilor sunt rezervate. Utilizările neautorizate ale acestei înregistrări sunt strict interzise si se pedepsesc conform legii.“;

h) simbolul P, însotit de numele producătorului, anul si tara în care s-a publicat prima dată.

Marcajele prevăzute la lit. a), b), e), f) si h) vor fi inscriptionate si pe suportul propriu-zis (casetă audiovideo, DVD etc.), iar celelalte marcaje vor fi inscriptionate numai pe coperte sau pe ambalaj.

8. Pentru fiecare videogramă, la solicitarea autorizatiei – licentă neexclusivă, vor fi prezentate în scris organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, după caz, următoarele informatii pentru fiecare operă muzicală ce face parte din opera audiovizuală, respectiv: denumirea operei muzicale, durata, numele compozitorului, numele editorului, numele textierului, numele artistului interpret si titlul operei audiovizuale, în următorul format recomandat:

TITLUL OPEREI AUDIOVIZUALE – AL ALBUMULUI

DENUMIREA OPEREI MUZICALE

DURATA FIECĂREI OPERE MUZICALE – (minute)´ (secunde)˝

COMPOZITOR/TEXTIER/EDITOR (în cazul în care există) – ARTIST INTERPRET

Producătorul, distribuitorul sau importatorul care realizează reproduceri, distribuire, respectiv importuri ale operelor muzicale ca parte integrantă a unei opere audiovizuale din repertoriul international, licentiat sau sublicentiat acestuia în mod direct, va prezenta organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical copii traduse si legalizate în limba română ale contractelor de licentiere sau sublicentiere.

9. Fabricantii de suporturi sunt obligati să detină, pentru fiecare punct de lucru la care se desfăsoară activităti de reproducere, o autorizatie – licentă – contract standard, emisă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical.

10. Fabricantii vor putea reproduce opere audiovizuale continând opere muzicale din repertoriul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical numai pentru sau în numele producătorilor care fac dovada detinerii unei autorizatii – licentă neexclusivă în conditiile prezentei metodologii.

În cazul în care producătorul nu detine autorizatie – licentă neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, fabricantul care realizează reproducerea va plăti pentru repertoriul acestuia, în termen de 10 zile de la realizarea reproducerii, triplul remuneratiilor minime prevăzute de prezenta metodologie.

11. Remuneratiile se determină din baza de calcul potrivit procentelor prevăzute în tabelul de mai jos si nu includ TVA.

Tabelul cu remuneratiile datorate potrivit prezentei metodologii

 

Pentru CD, caseta VHS etc.

 

Anul

2005 si următorii

Procent

10,45%

 

 

Pentru DVD

 

Anul

2005 si următorii

Procent

10,45%

 

12. Baza de calcul al remuneratiilor se determină astfel:

– pentru reproducerile destinate a fi introduse în circuitul comercial: numărul de unităti vândute din fiecare suport, înmultit cu PPD pe unitate de produs, dar nu mai putin de 30 lei pentru un DVD si 15 lei pentru o casetă VHS, 15 lei pentru un CD si alte suporturi asemănătoare;

– pentru importuri, valoarea din declaratiile vamale de import, dar nu mai putin de 30 lei pentru un DVD si 15 lei pentru o casetă VHS, 15 lei pentru un CD si alte suporturi asemănătoare.

13. Baza de calcul pentru produsele premium se determină prin înmultirea numărului de produse cu 30 lei pentru un DVD si 15 lei pentru o casetă VHS, 15 lei pentru un CD si alte suporturi asemănătoare.

Produsele premium trebuie să fie inscriptionate vizibil cu enuntul: “Nu sunt destinate vânzării“ si nu vor fi distribuite decât împreună cu produsul promovat.

14. Producătorul va mentiona pe factură sau într-o anexă a acesteia specificatiile detaliate ale videogramei, numărul de exemplare pentru fiecare pozitie din catalog si pretul de livrare corespunzător pe unitate de suport.

15. Plata remuneratiilor datorate de producătorii si distribuitorii de suporturi audiovizuale înregistrate se face trimestrial, pe baza unui raport transmis organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, continând: numărul de unităti vândute din fiecare suport, PPD pe unitate de produs, elementele de identificare a videogramei si titularilor drepturilor patrimoniale de autor ale operelor muzicale înglobate în opera audiovizuală, prezente pe fiecare videogramă, astfel cum sunt prevăzute la pct. 7 si 8. Plata remuneratiei datorate de producători, distribuitori si importatori se face trimestrial până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a realizat, după caz, reproducerea, distribuirea sau importul. Organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical si producătorii pot conveni asupra posibilitătii plătii unor avansuri lunare, calculate pe baza vânzărilor din aceeasi perioadă a anului trecut.

16. Pentru întârzierile la plată se datorează si se vor plăti penalităti în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere.

17. În situatia în care un produs contine si opere ce nu apartin repertoriului organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, procentele aplicabile vor fi proportionale cu durata operelor din repertoriu, raportată la durata totală a operelor muzicale înglobate în opera audiovizuală.

18. Producătorii, distribuitorii si importatorii vor asigura organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical accesul la toate informatiile si evidentele privind activitătile ce fac obiectul autorizatiilor acordate de acesta si vor furniza, la cererea acestuia, informatiile si evidentele privind drepturile reglementate de prezenta metodologie.

19. În situatia în care se constată nerespectarea de către producători, distribuitori sau importatori a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei metodologii si contractelor încheiate, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical este îndreptătit să retragă sau să refuze reînnoirea autorizatiilor acordate.

20. Agentii economici care produc sau importă suporturi pe care sunt reproduse opere audiovizuale sunt obligati să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Evidenta natională a videogramelor, si vor depune trimestrial la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cataloagele si suplimentele acestora, reglementate de pct. 6.

21. Importatorii, producătorii si fabricantii care realizează reproduceri sau importuri fără să detină autorizatie – licentă neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical sau din partea titularilor de drepturi datorează despăgubiri reprezentând triplul remuneratiilor legal datorate potrivit prezentei metodologii, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

22. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va informa, la solicitare, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical cu privire la producătorii Onscrisi în Evidenta natională a videogramelor si nu va elibera marcajele holografice fără ca producătorul să detină autorizatie – licentă neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical pentru repertoriul protejat de către acesta.

23. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 285/2004 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

24. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă ca bază minimă de calcul se poate efectua si periodic prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 285/2004 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005.