MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1179         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

189. – Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

 

190. – Ordonantă de urgentă pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 

192. – Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

193. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

197. – Ordonantă de urgentă pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA) si al Agentiei Internationale ISBN

 

208. – Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

 

Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în cadrul capitolului 3 “Libera circulatie a serviciilor“, referitoare la modificarea si completarea unor prevederi din cadrul legislatiei privind asigurările, în concordantă cu directivele europene din acest domeniu,

tinând seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru România, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scăzut de asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie (RCA) a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75%, precum si necesitatea îmbunătătirii de urgentă a stării tehnice a parcului de vehicule rutiere,

întelegând că amânarea adoptării reglementărilor convenite cu Uniunea Europeană pune în pericol semnarea de către România a Acordului multilateral de garantare (MGA),

întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare,

în considerarea situatiei extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurării vehiculelor supuse înmatriculării,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor constituie si administrează baza de date natională integrată a vehiculelor rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român si Oficiul National al Registrului Comertului cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, vehiculele care au efectuată inspectia tehnică periodică, respectiv la radierea persoanelor juridice.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român si Oficiul National al Registrului Comertului au obligatia de a transmite Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în maximum 20 de zile de la încheierea asigurării sau, după caz, de la efectuarea inspectiei tehnice periodice respective. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(3) În vederea realizării obligatiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societătile de asigurări si societătile autorizate să efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice acestor institutii datele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la încheierea asigurării, respectiv a efectuării inspectiei tehnice a vehiculului, precum si listele cu vehiculele pentru care aceste conditii au fost îndeplinite anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si nu au expirat până la data respectivă.

(4) Modalitătile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale institutiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale încheiate între acestea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, iar informatiile se transmit cu titlu gratuit.

(5) Conditiile si modalitătile de comunicare a datelor prevăzute la alin. (1), precum si termenele si forma în care trebuie transmise aceste date se stabilesc prin norme emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor efectuează periodic, dar cel mult trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligatiile referitoare la încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie auto, denumită în continuare asigurare, respectiv la efectuarea inspectiei tehnice periodice, denumită în continuare inspectie tehnică, precum si cu cel de vehicule apartinând persoanelor juridice, pe baza datelor primite în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor  trimite de îndată informări tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu sunt asigurate sau nu au efectuată inspectia tehnică, cu privire la consecintele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligatiilor legale corespunzătoare.

(3) Informările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu si, după caz, de resedintă ori la sediile proprietarilor de vehicule înmatriculate.

Art. 3. – (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data expirării inspectiei tehnice sau a asigurării, se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor rutiere aflate în această situatie.

Suspendarea se aduce la cunostintă proprietarului vehiculului de îndată, în scris, de către Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat înmatricularea.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică si vehiculelor înmatriculate ale căror inspectii tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006.

(3) În cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspectia tehnică sau asigurarea a expirat de o perioadă mai mare de 90 de zile, înmatricularea se suspendă începând cu această dată.

(4) Beneficiază de neaplicarea suspendării în conditiile prevăzute la alin. (2) sau, după caz, alin. (3) persoanele care au primit informările prevăzute la art. 2 alin. (2) si care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în conditiile legii, a asigurării sau/si, după caz, a efectuării inspectiei tehnice.

Art. 4. – (1) Suspendarea înmatriculării instituită în conditiile art. 3 încetează la data la care proprietarul vehiculului prezintă la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în conditiile legii, a asigurării sau/si, după caz, a efectuării inspectiei tehnice.

(2) Suspendarea înmatriculării se revocă de drept în cazul în care proprietarul vehiculului face dovada că, la data instituirii suspendării, îndeplinea toate conditiile prevăzute de lege cu privire la asigurare si inspectia tehnică.

Art. 5. – (1) În termen de 30 de zile de la desfiintarea unei persoane juridice care detine vehicule înscrise în circulatie, înmatricularea acestora se suspendă din oficiu, până la data reînmatriculării sau, după caz, a radierii în conditiile legii.

(2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităti administrativ-teritoriale în conditiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public ori privat al unitătilor administrativ-teritoriale, se radiază de drept din evidentele Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispozitiei primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate.

Primarii au obligatia de a comunica dispozitiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în termen de 3 zile de la emiterea acestora.

Art. 6. – În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se suspendă din oficiu, dacă proprietarul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 7. – (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a căror înmatriculare a fost suspendată în conditiile prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Neîndeplinirea de către societătile de asigurări si societătile autorizate să efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor a obligatiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atentionarea în scris a persoanelor juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligatiilor mentionate se sanctionează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizării de a practica asigurările obligatorii RCA sau de a efectua inspectia tehnică periodică.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de politisti anume desemnati, iar sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau, după caz, de către Registrul Auto Român.

Art. 8. – Cheltuielile necesare aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, referitoare la transmiterea comunicărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) si la art. 3 alin. (1), se suportă din bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor pentru Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

Art. 9. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în cazul autovehiculelor cu valoare istorică si al celor destinate doar participării la competitii sportive oficiale.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 

Luând în considerare Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de state împotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie–2 iulie 2004, care recomandă României ca legislatia natională să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, si să trimită neîntârziat informatii suplimentare si legislatia privind punerea în aplicare a acestei recomandări,

tinând seama de măsura cuprinsă în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007, în sensul eliminării conditiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoresti, pentru persoanele cu un venit redus, ca o modalitate de asigurare a unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătoresti sau a altor titluri executorii si ca un mijloc de garantare a accesului efectiv la justitie ale cărei rezultate practice este imperios a fi concretizate în termen cât mai scurt; în plus, luând în considerare că problema neexecutării hotărârilor judecătoresti a fost criticată în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind necesare măsuri rapide de corectie,

având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 “Justitie si afaceri interne“ si cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007 si în Planul de actiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, în sensul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile,

având în vedere faptul că protectia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un domeniu asupra căruia Comisia Europeană a atras atentia în mod deosebit atât în scrisoarea de avertizare, cât si în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare (serious concern) identificate de Comisia Europeană în baza Raportului de monitorizare si cu privire la care trebuie obtinute rezultate cu maximă celeritate,

în vederea înlăturării unor efecte negative rezultate din aplicarea art. 105 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru clarificarea si aplicarea în mod unitar si cât mai rapid a procedurii de intrare în profesie a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 16 lit. g) din lege, pentru a evita astfel consecintele negative pe care aplicarea în mod neunitar a legii le poate avea asupra calitătii serviciului public pe care îl desfăsoară notarii publici,

luând în considerare necesitatea înregistrării unor progrese în domeniile mentionate, în considerarea rapoartelor de monitorizare a progreselor României în vederea aderării la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Articolul 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. – Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul executorilor judecătoresti se stabileste si se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, în functie de cerintele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul locuitorilor precum si de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numărului executorilor judecătoresti se va avea în vedere si numărul executorilor judecătoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.“

2. Litera g) a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“g) a îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecătoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridică si a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 4 ani functia de judecător.“

3. La articolul 19, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc, organizat de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;“.

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art.191. – (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc se organizează annual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

(2) Data si locul de desfăsurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(3) La desfăsurarea examenului prevăzut la alin. (1), reprezentantii organizatiilor neguvernamentale participă, la solicitarea lor, cu statut de observator.“

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc si examenul de capacitate se vor desfăsura în fata unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din învătământul superior de specialitate.

(2) Conditiile de desfăsurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.“

6. La articolul 33, litera c) se abrogă.

7. Litera e) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

“e) propune ministrului justitiei conditiile de desfăsurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc si a examenului de capacitate;“.

8. Articolul 36 se abrogă.

9. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) Executorii judecătoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) Ministrul Justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, precum si posibilitatea achitării acestora în mai multe transe.

(3) Executorii judecătoresti nu pot conditiona punerea în executare a hotărârilor judecătoresti de plata anticipată a onorariului.“

10. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:

“Art.411. – (1) Executorii judecătoresti au obligatia să participe, cel putin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, de camerele executorilor judecătoresti de pe lângă curtile de apel, de institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate ori la alte forme de perfectionare profesională.

(2) Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti aprobă anual, la propunerea camerelor executorilor judecătoresti de pe lângă curtile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătoresti.

(3) Modul de organizare a activitătilor de formare profesională continuă, precum si modalitătile de evaluare a îndeplinirii acestei obligatii sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei.“

Art. III. – În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi aprobate ordinul ministrului justitiei privind modificarea si completarea Ordinului ministrului justitiei nr.  210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, precum si data si locul desfăsurării următorului concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc.

Art. IV. – Alineatul (9) al articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(9) Cererile în contencios administrativ se solutionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Pentru situatia prevăzută la alin. (5), instanta, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate.“

Art. V. – La articolul 27 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

“e1) infractiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală si industrială;“.

Art. VI. – Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

“Art.12. – (1) Sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism următoarele infractiuni prevăzute în Codul penal si în legi speciale, cu exceptia celor date în competenta Departamentului National Anticoruptie: art. 189 alin. 4, 5 si 6 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282 si 284 din Codul penal, infractiuni contra sigurantei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal si cele prevăzute în legi speciale, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă infractiunile sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii ori grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă infractiunile sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii ori grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, dacă infractiunile sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii ori grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infractiunile sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii ori grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare – titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificările ulterioare, infractiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si infractiunile în domeniul proprietătii intelectuale si industriale, dacă sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii ori grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni.“

Art. VII. – La articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozitiilor si obligatiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.“

Art. VIII. – Alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IX. – Alineatul 2 al articolului 51 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, se abrogă.

Art. X. – Alineatul 1 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“Art.40. – Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizatia acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infractiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de produse contrafăcute si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50 lei (RON) la 100 lei (RON).“

Art. XI. – La data intrării în vigoare a Legii nr. 337/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 5 decembrie 2005, alineatul 3 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 va avea următorul cuprins:

“Actiunea penală se pune în miscare din oficiu.“

Art. XII. – Articolul 144 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. XIII. – Alineatul 5 al articolului 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, se abrogă.

Art. XIV. – Alineatul (5) al articolului 40 din Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, se abrogă.

Art. XV. – Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) a îndeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecător, procuror, avocat sau o altă functie de specialitate juridică si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.“

2. Articolul 105 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

Având în vedere faptul că, începând cu 1 ianuarie 2006, sistemul de sustinere financiară a producătorilor agricoli se modifică, este necesară abrogarea urgentă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, astfel încât să nu existe forme paralele de sustinere pentru realizarea aceluiasi obiectiv.

În acelasi timp, pentru a nu se crea discriminări între producătorii de lapte care au realizat si au livrat lapte în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare, pe parcursul întregului an 2005, se impune a se reglementa plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006, a stimulentelor acordate producătorilor de lapte pentru întreaga cantitate de lapte livrat pentru prelucrare la operatorii economici specializati în procesare, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2005.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – (1) La data de 1 ianuarie 2006 se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele aferente stimulentelor ce se acordă producătorilor de lapte, care au produs si au livrat lapte pentru prelucrare la operatorii economici specializati în procesare în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2005, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare, rămase nedecontate la data de 31 decembrie 2005, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea populatiei umane si pentru sănătatea speciilor de interes vânătoresc răspândirea unor virusuri, răspândire favorizată de imposibilitatea de a recolta exemplare de pe suprafata parcurilor naturale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totală, si posibilitatea ca unele exemplare care habitează în teritoriul parcurilor naturale să provoace pagube speciilor valoroase de interes vânătoresc sau culturilor agricole reprezintă o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, conditie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera g) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“g) vânătoarea în zonele de conservare specială de pe teritoriul parcurilor naturale“.

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin zonă de conservare specială, în sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g), se întelege zona stabilită si delimitată ca atare prin actiunea de zonare a parcurilor naturale.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 193.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA) si al Agentiei Internationale ISBN

 

În considerarea necesitătii participării României la lucrările Europae Archaeologiae Consilium în scopul alinierii la standardele europene si în conditiile perioadei de preaderare la Uniunea Europeană, având în vedere faptul că proiecte de amenajare a teritoriului de mari dimensiuni urmează să fie puse în practică si tinând seama că în calitate de membru al acestui forum România trebuie să achite o cotizatie anuală,

tinând seama de importanta Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA), prima retea mondială a organismelor de finantare a artelor, si de importanta participării României la lucrările acestei organizatii,

în perspectiva integrării europene,

având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizatiei aferente dobândirii de către Biblioteca Natională a României – Centrul National ISBN-ISSN-CIP a calitătii de membru al Agentiei Internationale ISBN de la Londra, luând în considerare faptul că plata cotizatiei aferente trebuie efectuată până la sfârsitul anului 2005 si tinând seama de faptul că neplata contributiei financiare ar putea duce la disfunctionalităti cu implicatii negative pe plan international si national în sistemul editării, inventarierii si difuzării cărtii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La punctul II “Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centraledin anexa nr. 1, după pozitia 48 se introduc două noi pozitii, pozitiile 49 si 50, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul

înfiintării

Anul

aderării

României

Institutia română

care coordonează relatiile

cu organizatia internatională respectivă

Explicatii

“49.

Europae Archaeologiae

Consilium (EAC)

1040 Bruxelles, rue Champ du Roi 37

1999

2002

Ministerul Culturii si Cultelor

România participă din anul 2002

50.

Federatia Internatională a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale (IFACCA)

372 Elizabeth St., Surry Hills, Sydney,

Australia

2000

2005

Ministerul Culturii si Cultelor,

Administratia Fondului Cultural National

România participă din anul 2005“

 

2. La punctul III “Organizatii internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor institutii centrale“ din anexa nr. 1, după pozitia 11 se introduce o nouă pozitie, pozitia 111, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul

înfiintării

Anul

aderării

României

Institutia română

care coordonează relatiile

cu organizatia internatională respectivă

Explicatii

“111.

Agentia Internatională

 

Londra

2005

2005

Biblioteca Natională ISBN a României – Centrul National ISBN-ISSN-CIP

România participă din

anul 2005“

 

Art. II. – (1) Se aprobă plata cotizatiei pentru anul 2006, ce decurge din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium, în echivalentul în lei al sumei de 415 euro, precum si plata cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va avea calitatea de membru al Europae Archaeologiae Consilium.

(2) Se aprobă plata cotizatiei pentru anul 2006, ce decurge din calitatea României de membru al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale, în echivalentul în lei al sumei de 635 euro, precum si plata cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va avea calitatea de membru al Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor si a Agentiilor Culturale.

(3) Se aprobă plata cotizatiei pentru anul 2006, ce decurge din calitatea României de membru al Agentiei Internationale ISBN de la Londra, în echivalentul în lei al sumei de 250 euro, precum si plata cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va avea calitatea de membru al Agentiei Internationale ISBN de la Londra.

(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

(5) Plata cotizatiilor anuale prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 197.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

 

Având în vedere donatia făcută statului român de către Primăria din Milano, Republica Italiană, si necesitatea definitivării formalitătilor pentru introducerea pe teritoriul României a bunurilor donate, în scopul transmiterii, de urgentă, în folosinta gratuită a consiliilor locale, municipale si orăsenesti,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, ce justifică prezenta formă de legiferare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Se aprobă scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru 55 de autobuze marca IVECO, precum si piesele de schimb aferente, ce fac obiectul contractului de donatie încheiat între Primăria din Milano, Republica Italiană, si Cancelaria Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 208.