MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

205. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

1.708. – Hotărâre pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

1.709. – Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

Unul din angajamentele asumate de România în cadrul procesului de negociere a Capitolului 3 – Libera circulatie a serviciilor – este modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

Acest angajament este cuprins si în Programul de guvernare pe perioada 2005–2008, fiind inclus în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană 2005–2006, monitorizat bilunar.

Totodată, sunt preluate prevederile directivelor europene în domeniul intermedierii în asigurări, controlului la sediu si inopinat, managementului riscului, urmând a se adopta în continuare normele în aplicarea Legii nr. 32/2000, pentru armonizarea completă a acestui domeniu.

De asemenea, legislatia secundară este conditionată de aparitia actului normativ de modificare a Legii nr. 32/2000.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se

modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor“

2. La articolul 2, punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. persoane semnificative – membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executivă, conducătorii activitătilor de asigurări de viată si de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, persoanele desemnate în functii de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, după caz, precum si conducerea executivă a intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări, consiliul director/conducerea executivă a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România si conducătorul compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare;“.

3. La articolul 2, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 si 112, cu următorul cuprins:

“111. conducerea executivă a asigurătorului/reasigurătorului– persoanele fizice, cel putin două, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârilor organelor statutare ale asigurătorului sau reasigurătorului, este înlocuitoarea de drept a persoanei împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică, precum si învestite cu competenta de a angaja răspunderea asigurătorului sau reasigurătorului; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul asigurătorului sau reasigurătorului, precum si cele care conduc sucursale sau alte sedii secundare. În cazul sucursalelor asigurătorilor sau reasigurătorilor din statele membre, care desfăsoară activitate pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, conducerea executivă este reprezentată de persoanele împuternicite de acestia să conducă activitatea sucursalei si să angajeze legal în România asigurătorul sau reasigurătorul;

112. conducerea executivă a intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări – persoana sau, în cazul intermediarilor care au formă juridică de societate pe actiuni, persoanele fizice, cel putin două, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârilor organelor statutare ale intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări, este înlocuitoarea de drept a persoanei împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică, precum si învestite cu competenta de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări, a sucursalelor si a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări din statele membre, care desfăsoară activitate pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, conducerea executivă este reprezentată de persoana/persoanele împuternicite de acestia să conducă activitatea sucursalei si să angajeze legal în România intermediarul în asigurări si/sau în reasigurări;“.

4. La articolul 2, punctul 30 va avea următorul cuprins:

“30. interes de participare – drepturile în capitalul altor entităti, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităti, sunt destinate să contribuie la activitătile entitătii. Detinerea de către o entitate a unui procent de cel mult 20% din capitalul altei entităti se prezumă că reprezintă un interes de participare;“.

5. La articolul 2, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 471, cu următorul cuprins:

“471. actuar – persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi si a normelor emise în aplicarea acesteia;“.

6. La articolul 2, după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 541, cu următorul cuprins:

“541. asigurător cu activitate compozită – asigurător autorizat să desfăsoare simultan activitate de asigurări de viată si activitate de asigurări generale;“.

7. La articolul 2, punctul 55 va avea următorul cuprins:

“55. intermediarii în asigurări – persoane fizice sau juridice care desfăsoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unei remuneratii, autorizate sau înregistrate în conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise în aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre, care desfăsoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire si libertătii de a presta servicii, după caz;“.

8. La articolul 2, punctul 56 va avea următorul cuprins:

“56. intermediar în reasigurări – persoana fizică si juridică română autorizată în conditiile prezentei legi, care intermediază, în schimbul unei remuneratii, în principal activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre, care desfăsoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire si libertătii de a presta servicii, după caz;“.

9. La articolul 2 punctul 57, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) persoana juridică română, autorizată în conditiile prezentei legi, care negociază pentru clientii săi, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acordă asistentă înainte si pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;“.

10. La articolul 2, după punctul 57 se introduc două noi puncte, punctele 571 si 572, cu următorul cuprins:

“571. asistenti în brokeraj – persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legătură cu un mandat de brokeraj al acestuia si, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităti necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;

572. mandat de brokeraj – contractul dintre un asigurat sau un potential asigurat, în calitatea de mandant, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredintează mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;“.

11. La articolul 2, după punctul 58 se introduc două noi puncte, punctele 581 si 582, cu următorul cuprins:

“581. subagenti – persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajati cu contract de muncă cu persoana juridică si care actionează în numele acesteia;

582. agent de asigurare subordonat – persoana fizică sau juridică care desfăsoară activitate de intermediere în asigurări în numele si în contul unuia sau mai multor asigurători, caz în care produsele de asigurare intermediate nu trebuie să fie concurente, acestia actionând sub răspunderea totală a acestor asigurători, corespunzător produselor intermediate. Este considerată agent de asigurare subordonat persoana fizică sau juridică care desfăsoară activitate de intermediere de asigurări pe lângă activitatea sa profesională principală, dacă produsele de asigurare intermediate sunt complementare bunurilor sau serviciilor furnizate de către institutiile de credit;“.

12. La articolul 2, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 64, cu următorul cuprins:

“64. bancassurance – activitatea de distributie a produselor de asigurări complementare la produsele institutiilor de credit, desfăsurată prin reteaua institutiilor de credit si/sau ofertarea produselor de asigurări si a produselor institutiilor de credit prin canale de distributie comune, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.“

13. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) De la prevederile alin. (2) fac exceptie asigurătorii cu activitate compozită, autorizati până la data de 31 decembrie 2005, precum si asigurătorii autorizati să desfăsoare activitatea de asigurare în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11), fără ca acestia din urmă să fie considerati ca desfăsurând activitate compozită.“

14. Alineatul (5) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 5 membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.“

15. La articolul 4, alineatul (17), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (13);“.

16. Alineatul (21) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(21) Dacă atât presedintele, cât si vicepresedintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurată de decanul de vârstă dintre ceilalti 3 membri.“

17. Alineatele (25) si (251) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(25) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor efectuează schimburi de informatii cu autoritătile competente din statele membre, în vederea îmbunătătirii activitătii de supraveghere, în conditiile în care informatiile vor fi supuse conditiilor de confidentialitate stabilite în normele emise în aplicarea prezentei legi.

(251) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor încheie memorandumuri de colaborare cu autorităti similare privind schimbul informatiilor confidentiale, necesare activitătii de supraveghere, memorandumuri care să stipuleze că divulgarea acelor informatii publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autorităti sau, în cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autoritătile respective si-au dat acordul.“

18. Alineatul (26) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(26) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 5, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă avize, norme, decizii si circulare, sub semnătura presedintelui, după deliberare în sedinte, tinute conform dispozitiilor alin. (22)–(24), cu respectarea prevederilor alin. (28);“.

19. La articolul 5, literele a), b), d), e) si g) vor avea următorul cuprins:

“a) elaborează si/sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, după consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurări, iar în ceea ce priveste reglementările contabile, si după avizul/informarea, după caz, potrivit legii, a Ministerului Finantelor Publice; de asemenea, avizează obligatoriu toate actele administrative individuale care au legătură cu activitatea de asigurare;

b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare să desfăsoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări si/sau în reasigurări, după caz, si aprobă orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se întelege statutul si/sau actul constitutiv al societătii, studiul de fezabilitate si, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama si/sau regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor mentionate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii, după caz, de către adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor, privind modificarea documentelor sau a conditiilor;

.........................................................................................

d) aprobă si, după caz, retrage aprobarea, în conditiile legislatiei în vigoare si ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România si ale Fondului de compensare;

e) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător/reasigurător/broker de asigurare si/sau de reasigurare autorizat în România, în conditiile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia. Aprobarea se dă, de la data depunerii documentatiei complete, în termen de 90 de zile pentru asigurători/reasigurători si în termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare;

.........................................................................................

g) aprobă, la cererea asigurătorilor, reasigurătorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, după caz, încetarea activitătii, după verificarea situatiei financiare a acestora;“.

20. La articolul 5, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) supraveghează situatia financiară a asigurătorilor/reasigurătorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si activitatea altor intermediari în asigurări si/sau în reasigurări, persoane fizice sau juridice, conform prevederilor prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia, inclusiv a sucursalelor acestora stabilite pe teritoriul altor state membre, în conformitate cu dreptul de stabilire, după consultarea autoritătii competente a statului membru al sucursalei;“.

21. La articolul 5, după litera h) se introduc trei noi litere, literele h1), h2) si h3), cu următorul cuprins:

“h1) în vederea aplicării principiilor de supraveghere prudentială si preventivă, exercită un control permanent asupra activitătii asigurătorilor, reasigurătorilor si a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare prin analiza si evaluarea, prin directiile de specialitate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a informatiilor cuprinse în rapoartele, informările si documentele transmise acesteia în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum si în conformitate cu avizele si deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

h2) în vederea protejării intereselor asiguratilor si a potentialilor asigurati, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile asigurătorilor, reasigurătorilor si ale intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigatii detaliate privind conditiile de desfăsurare a activitătii de către acestia, între altele prin colectarea de informatii si solicitarea de documente privind activitatea lor;

h3) în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, aprobă, în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia si prin hotărâri adoptate de Consiliul Comisei de Supraveghere a Asigurărilor, programa cursurilor si tematica examenelor de absolvire pentru entitătile care organizează astfel de cursuri de calificare, pregătire si perfectionare profesională, postliceală sau postuniversitară, inclusiv pentru profesia de actuar, cu exceptia institutiilor de învătământ superior acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si cerintele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri;“.

22. La articolul 5, literele j), n) si p) vor avea următorul cuprins:

“j) solicită prezentarea de informatii si documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, managementul acestei activităti si conducerea executivă a acesteia, atât de la asigurători, reasigurători, intermediari în asigurări si/sau în reasigurări, cât si de la oricare altă persoană, fizică sau juridică, care are legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora, inclusiv informatii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare si al rezervelor tehnice;

.........................................................................................

n) primeste si răspunde la toate sesizările si reclamatiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;

.........................................................................................

p) participă, în calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigurărilor de pe lângă Comisia Europeană, la asociatiile internationale ale autoritătilor de supraveghere în asigurări si reprezintă România la conferinte si întâlniri internationale;“.

23. La articolul 6 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) în baza schimbului de informatii, a memorandumurilor de colaborare sau a acordurilor de cooperare, conform conditiilor stabilite la art. 4 alin. (25), (251) si (252).“

24. La articolul 8 alineatul (2), partea introductivă si literele c), e), f) si g) vor avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii sau, după caz, circulare, prin care:

c) aprobă divizarea sau fuzionarea asigurătorilor/reasigurătorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;

.........................................................................................

e) înregistrează si aprobă actuarii;

f) avizează actionarii semnificativi directi sau indirecti, persoane fizice ori juridice, si aprobă persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

g) aprobă criteriile si conditiile de înscriere în Corpul expertilor în asigurări, care functionează pe lângă ea, precum si statutul acestuia;“.

25. La articolul 8 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) si h2), cu următorul cuprins:

“h1) actualizează nivelul taxei de autorizare pentru asigurători sau reasigurători;

h2) stabileste/precizează alte probleme de interes privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, a intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări si a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;“.

26. La articolul 8 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) exercită de la sediul său, prin directiile de specialitate, un control permanent, prin analizarea datelor si informatiilor cuprinse în rapoartele si informările periodice si anuale, precum si a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la conditiile initiale de autorizare, asupra activitătii asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, si dispune efectuarea actiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora;“.

27. La articolul 8 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:

“k) constată si aplică sanctiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, actionarilor semnificativi sau persoanelor semnificative ale acestora, consiliului director/conducerii executive a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau conducătorului compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor si avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;“.

28. La articolul 8 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

“k1) toate deciziile de sanctionare vor cuprinde justificarea legală a aplicării acestora si vor fi communicate persoanelor fizice sau juridice împotriva cărora s-a dispus sanctiunea. În deciziile de sanctionare se vor mentiona si dreptul de contestare de către persoanele în cauză a măsurilor sanctionatorii dispuse, termenul până la care se poate depune contestatia, precum si autoritatea sau instanta către care trebuie adresată contestatia;“.

29. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor face precizări sau clarificări la probleme de interes comun pentru toti asigurătorii, reasigurătorii sau intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări, prin emiterea unor circulare. Circularele nu instituie obligatii si în baza lor nu se pot constata sau aplica sanctiuni.“

30. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Deciziile, avizele si circularele nu sunt supuse publicării, cu exceptia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si h1), care vor intra în vigoare de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

31. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Disponibilitătile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă la Trezoreria Statului si la institutii de credit, în instrumente ale pietei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislatia în vigoare.“

32. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) asigurători sau reasigurători autorizati în statele membre, care desfăsoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii;

c) sucursale apartinând unor societăti mamă guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 1520 si 1521;“.

33. La articolul 11 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

“d) filiale ale unor asigurători sau reasigurători din state terte, autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;

e) asigurători sau reasigurători care adoptă forma de companie europeană pe actiuni (SE – Societas Europaea).“

34. La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizatia mentionată la alin. (3) în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) întocmirea pentru toate riscurile dintr-o clasă, iar în situatia în care asigurătorul doreste să acopere numai anumite riscuri incluse în acea clasă, doar pentru acele riscuri, a unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel putin următoarele informatii si documente:

1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul îsi propune să le acopere;

2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice;

3. principiile programului de reasigurare si lista cu reasigurătorii, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

4. componentele fondului de sigurantă, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor si, în cazul asigurării prevăzute în anexa nr. 1 lit. B clasa nr. 18, resursele de care dispune asigurătorul pentru acordarea asistentei;

6. primele trei exercitii financiare, studiul de fezabilitate care va cuprinde si:

a) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive si a celor aferente functiilor de conducere specifice domeniului asigurărilor;

b) estimarea primelor si a daunelor;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice si a marjei de solvabilitate;

7. un sistem de tehnologie a informatiei adecvat derulării optime a activitătii de asigurare pe care îsi propune să o practice, conform celor solicitate la pct. 1, în conformitate cu normele privind autorizarea asigurătorilor, emise în aplicarea prezentei legi;“.

35. La articolul 12 alineatul (4), litera i) se abrogă.

36. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc sase noi alineate, alineatele (41), (42), (43), (44), (45) si (46), cu următorul cuprins:

“(41) Conditiile generale si specifice ale politelor de asigurare, valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al primelor sau formularele si alte documente pe care un asigurător intentionează să le utilizeze în relatiile sale cu asiguratii nu sunt supuse aprobării prealabile sau informărilor sistematice.

(42) Având în vedere principiile de supraveghere prudentială, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, cu respectarea prevederilor alin. (41), informatii privind bazele tehnice ale calculelor privind primele si rezervele tehnice, în vederea verificării conformării acestora cu principiile actuariale.

(43) Autoritătile competente ale altor state membre vor fi consultate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurător care se află în una dintre următoarele situatii:

a) este o filială a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru; sau

b) este o filială a unei companii de asigurare mamă a unui asigurător autorizat într-un alt stat membru; sau

c) este controlat de aceeasi persoană, fizică sau juridică, ce controlează un asigurător autorizat într-un alt stat membru.

(44) Autoritătile competente care supraveghează institutiile de credit sau societătile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurător care se află în una dintre următoarele situatii:

a) este o filială a unei institutii de credit sau a unei societăti de servicii si investitii financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau

b) este o filială a unei companii de asigurare mamă a unei institutii de credit sau a unei societăti de servicii si investitii financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau

c) este controlat de aceeasi persoană, fizică sau juridică, ce controlează o institutie de credit sau o societate de servicii si investitii financiare autorizată în Uniunea Europeană.

(45) Autoritătile competente mentionate la alin. (43) si (44) vor fi consultate atât pentru evaluarea actionarilor, cât si a reputatiei si a experientei persoanelor semnificative implicate în conducerea unei alte entităti din cadrul aceluiasi grup.

(46) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea solicita autoritătilor competente în cauză orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui asigurător sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atât în vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cât si în ceea ce priveste evaluarea permanentă a modului de desfăsurare a activitătii acelui asigurător în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.“

37. Alineatul (5) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru asigurătorii din statele terte se adaugă următoarele cerinte:

a) sucursalele apartinând societătilor de asigurare, societătilor de reasigurare, precum si societătilor mutuale cu sediul social în state terte detin pe teritoriul României active în valoare de cel putin jumătate din fondul de sigurantă prevăzut la data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române;

b) sucursalele apartinând societătilor de asigurare, societătilor de reasigurare, precum si societătilor mutuale cu sediul social în state terte constituie pe teritoriul României un depozit initial drept garantie la o institutie de credit autorizată de Banca Natională a României, în valoare de o pătrime din fondul de sigurantă prevăzut la data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române.“

38. Alineatul (7) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(7) Autorizatia se acordă pentru toate riscurile dintr-o clasă de asigurare, exceptând situatia în care asigurătorul doreste să acopere numai anumite riscuri incluse în clasa respectivă.“

39. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Asigurătorul care solicită autorizatie pentru o nouă clasă de asigurări sau extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeasi clasă de asigurări trebuie să prezinte pentru aceste situatii studiul de fezabilitate prevăzut la art. 12 alin. (4) lit. a)–c) si, după caz, numele persoanelor prevăzute la lit. h), precum si alte documente si informatii, în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi.“

40. Alineatul (10) al articolului 12 se abrogă.

41. La articolul 12 alineatul (12) litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. actionarii si persoanele semnificative nu îndeplinesc conditiile si criteriile prevăzute de legislatia în vigoare;“.

42. La articolul 12 alineatul (12), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) sistemul de tehnologie a informatiei de care dispune nu este adecvat derulării optime a activitătii de asigurare pe care îsi propune să o practice.“

43. La articolul 12, după alineatul (15) se introduc patru noi alineate, alineatele (16), (17), (18) si (19), cu următorul cuprins:

“(16) Asigurătorii si reasigurătorii autorizati în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să includă în toate documentele emise, inclusiv în corespondenta cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum si următorul înscris: «Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor».

(17) Toate rapoartele, informările, documentele si solicitările asigurătorilor sau reasigurătorilor, precum si corespondenta de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de conducerea executivă, de conducătorul activitătii de asigurări de viată si, respectiv, al activitătii de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, sau de persoanele care ocupă functiile de conducere specifice domeniului asigurărilor.

(18) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de actionarii semnificativi, directi ori indirecti, de membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului, este nulă de drept.

(19) Asigurătorii si reasigurătorii autorizati în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să afiseze la toate sediile, principale si secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 5 lit. r).“

44. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 si 122, cu următorul cuprins:

“Art.121. – (1) În vederea obtinerii autorizării de functionare, precum si oricând pe perioada derulării activitătii, un asigurător sau reasigurător trebuie să fie în relatii de muncă cu cel putin un actuar, iar în cazul în care volumul de activitate necesită angajarea a 2 sau mai multi actuari, pentru acestia se aplică, de asemenea, prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(2) Obligatiile actuarului sunt următoarele:

a) determinarea valorii rezervelor tehnice;

b) controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice;

c) calculul primelor de asigurare;

d) calculul marjei de solvabilitate minime;

e) calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;

f) calculul beneficiilor obtinute din fructificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice pentru asigurările de viată;

g) elaborarea, certificarea si transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a raportului actuarial anual, ale cărui continut si formă sunt stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi;

h) certificarea tuturor rapoartelor transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care contin calculele prevăzute la lit. a)–f);

i) notificarea, conform prevederilor alin. (3) si (4), a oricăror nereguli constatate sau a unor situatii care indică sau conduc la încălcarea prevederilor prezentei legi si a normelor emise în aplicarea acesteia.

(3) Actuarul trebuie să aducă la cunostintă, în scris, în cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, consiliului de administratie si/sau consiliului director si/sau consiliului de supraveghere, după caz, precum si conducerii executive a asigurătorului sau reasigurătorului, pe perioada îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (2), despre orice situatie care indică comiterea unei încălcări a prevederilor prezentei legi si a normelor emise în aplicarea acesteia.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării persoanelor mentionate la alin. (3), actuarul va informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atât despre continutul notificării, cât si despre măsurile luate de asigurător în vederea remedierii situatiei.

(5) Actuarul are obligatia de a informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si în cazul în care, în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării prevăzută la alin. (3), asigurătorul nu a întreprins nici o actiune sau nu a initiat nici o măsură de remediere a situatiei.

(6) Persoanele mentionate la alin. (3) nu pot initia nici o măsură sanctionatorie la adresa unui actuar care, în exercitarea obligatiilor sale, se conformează prevederilor alin. (4).

(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administratie si/sau consiliul director si/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului, iar dacă actuarul este un membru al unui astfel de consiliu, de către adunarea generală extraordinară a actionarilor.

(8) Numirea sau, după caz, revocarea actuarului se aduce la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de maximum 3 zile de la data la care s-a adoptat hotărârea de către organul competent să ia această decizie, însotită, în cazul revocării, de motivarea acesteia.

(9) Organul competent, dintre cele mentionate la alin. (6), este obligat să numească un nou actuar în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocării actuarului precedent.

(10) În cazul în care organul competent încalcă obligatia prevăzută la alin. (8), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numeste, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la acelasi alineat, un actuar pentru o perioadă de maximum 6 luni.

(11) Alte prevederi vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 122. – (1) Registrul actuarilor se deschide si se mentine de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în sistem computerizat si pe suport hârtie, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Persoanele înscrise în registru vor constitui Corpul actuarilor, ale cărui statut si regulament de organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Poate fi înregistrată în Registrul actuarilor orice persoană fizică care îndeplineste cumulativ următoarele:

a) este licentiată cu diplomă de studii superioare de lungă durată;

b) a absolvit cu diplomă, în tară, studii actuariale la institutii de învătământ superior sau alte forme de pregătire postuniversitară, cu conditia ca cel putin un membru al comisiei de examinare să detină calificarea de actuar, sau a absolvit, cu diplomă sau prin certificarea unui examen, cursurile unor institutii recunoscute pe plan international în pregătirea si calificarea în profesia de actuar;

c) a lucrat o perioadă de cel putin 3 ani în domeniul asigurărilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfăsurată necesitând cunostinte actuariale;

d) nu are cazier judiciar sau fiscal.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va face înregistrarea în Registrul actuarilor la cererea scrisă a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2).

(4) Actuarii sunt obligati să anunte, în cel mult 7 zile calendaristice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor despre orice modificare a datelor care fac subiectul înregistrării în Registrul actuarilor.

(5) Cetătenii străini sunt exceptati de la îndeplinirea cerintei privind studiile actuariale, dacă dovedesc prin acte oficiale recunoasterea ca actuar obtinută în tara de origine.

(6) Sanctionarea unui actuar de trei ori de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si a normelor emise în aplicarea acesteia sau condamnarea printr-o sentintă definitivă duce la radierea obligatorie din Registrul actuarilor.

(7) Alte prevederi referitoare la Registrul actuarilor vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.“

45. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) După data aderării României la Uniunea Europeană, taxa de functionare prevăzută la alin. (3) se poate majora până la maximum 0,5% din primele brute încasate în perioada pentru care sunt datorate, în raport cu obligatiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.“

46. Alineatul (6) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(6) Prin plata taxei de autorizare, prevăzută la alin. (1), asigurătorul primeste autorizarea doar pentru o anumită clasă, exceptând situatia în care asigurătorul doreste să acopere numai anumite riscuri incluse în clasa respectivă, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar pentru fiecare clasă sau, după caz, numai pentru anumite riscuri dintr-o clasă, va achita taxele prevăzute la alin. (7).“

47. Alineatul (9) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(9) Un asigurător, reasigurător sau un broker de asigurare si/sau de reasigurare, precum si Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care solicită aprobarea pentru modificări la conditiile si documentele în baza cărora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificări din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relatiile cu tertii, va achita, pentru fiecare modificare, informatie sau certificare, o taxă de aprobare, avizare sau de certificare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Natională a României din data plătii.“

48. La articolul 13, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor îndreptătite, în conditiile prevăzute în normele emise în aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentând 25% din sumele prevăzute la alin. (1) si la art. 36 alin. (1).“

49. Articolul 1510 va avea următorul cuprins:

“Art.1510. – (1) Oricare asigurător care desfăsoară activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire sau în baza libertătii de a presta servicii, si nu respectă prevederile legale în vigoare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele legale solicitate de către aceasta privind desfăsurarea activitătii, pe care si asigurătorii cu sediul social în România au obligatia să le transmită.

(2) Sucursalele si agentiile asigurătorilor si reasigurătorilor autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care desfăsoară activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, în baza dreptului de stabilire, sunt obligate să aibă o marjă de solvabilitate continând active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculată în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi.

(3) În scopul calculării marjei de solvabilitate, se va tine seama numai de primele si de daunele aferente activitătii desfăsurate de sucursala sau agentia în cauză.“

50. La articolul 1511, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Înainte ca sucursala unui asigurător să îsi înceapă activitatea, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în decurs de două luni de la primirea documentatiei cu privire la intentia asigurătorului de a-si începe activitatea pe teritoriul României, va informa autoritătile competente din statul membru despre conditiile în care trebuie să se desfăsoare activitatea de asigurare în România.“

51. La articolul 1513, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, după ce a fost informată de către autoritătile competente din statul membru de origine al asigurătorului care, în baza dreptului de stabilire, îsi desfăsoară activitatea printr-o sucursală pe teritoriul României despre intentia de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, în vederea obtinerii de informatii necesare supravegherii financiare a asigurătorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate participa la acest control.“

52. La articolul 16 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) capitalul social vărsat sau, după data aderării României la Uniunea Europeană, fondul de sigurantă ori, în cazul unei societăti mutuale, fondul de rezervă liberă vărsat;“.

53. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă.

54. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(6) O treime din marja de solvabilitate minimă, prevăzută la alin. (1) lit. b), trebuie să constituie fondul de sigurantă. Elementele care constituie fondul de sigurantă se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

Mărimea fondului de sigurantă nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în legislatia europeană din domeniul asigurărilor si va fi actualizată prin norme emise în concordantă cu prevederile acestei legislatii. În functie de clasele de riscuri subscrise, valoarea minimă a fondului de sigurantă se stabileste prin norme emise în aplicarea prezentei legi. În cazul societătilor mutuale, fondul de sigurantă reprezintă cel putin trei pătrimi din valoarea minimă a fondului de sigurantă stabilită pentru asigurători.“

55. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Activele unui asigurător admise să reprezinte rezervele tehnice trebuie să fie localizate în România sau într-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise în România, iar după data aderării la Uniunea Europeană, pentru riscurile subscrise în România sau în alt stat membru.

(2) Activele fiecărui asigurător admise să reprezinte rezervele tehnice nu pot fi grevate de sarcini si nu pot face obiectul unor garantii de orice fel, în favoarea tertilor.“

56. La articolul 20 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) încadrarea unui număr suficient de persoane care îndeplinesc conditiile de calificare, pregătire si de competentă profesională, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi.“

57. La articolul 20 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să supravegheze activitatea personalului propriu, a unitătilor din subordine si a agentilor, subagentilor si agentilor subordonati si să instituie proceduri antifraudă, astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfăsurată de asigurător;“.

58. La articolul 20 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să îsi organizeze procedurile de control intern, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu normele emise în aplicarea prezentei legi.“

59. La articolul 20 alineatul (3), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele c1), c2), c3) c4) si c5), cu următorul cuprins:

“c1) să transmită bugetul de venituri si cheltuieli, în fiecare an, în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării acestuia; orice rectificare a acestuia va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în acelasi termen;

c2) să îsi organizeze un sistem intern de management al riscului, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

c3) asigurătorii cu activitate compozită au obligatia să organizeze si să conducă evidenta contabilă separat pentru cele două activităti de asigurare;

c4) să întocmească rapoarte privind activitatea de reasigurare proprie, precum si programele de reasigurare, ale căror periodicitate, continut si formă vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi;

c5) să instituie proceduri si să întreprindă măsuri de pregătire a personalului propriu pentru respectarea legislatiei în vigoare si a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor privind combaterea terorismului si prevenirea spălării banilor prin intermediul activitătii de asigurare;“.

60. La articolul 20 alineatul (3), literele d), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“d) să întocmească si să prezinte situatii financiare individuale si, după caz, consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legislatiei în vigoare;

e) să transmită orice alte raportări financiare, precum si alte rapoarte, situatii sau analize solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, avize sau decizii;

f) să tină un registru special al activelor admise să acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurări generale si un registru special al activelor admise să acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurările de viată, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 si ale normelor emise în aplicarea prezentei legi;“.

61. La articolul 20 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1) si f2), cu următorul cuprins:

“f1) să instituie proceduri de avizare, constatare si solutionare a daunelor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;

f2) să instituie proceduri de primire si solutionare a reclamatiilor, inclusiv pe cale amiabilă, să deschidă si să mentină un registru de reclamatii si sesizări si să trimită raportări către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi;“.

62. La articolul 20 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) să asigure auditarea situatiilor financiare anuale si, după caz, consolidate, de către un auditor financiar persoană juridică, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi. Din echipa desemnată de auditor cel putin o persoană trebuie să detină calitatea de actuar, asa cum este definită în prezenta lege, sau să dovedească această calificare prin acte oficiale emise de autorităti sau asociatii profesionale din alte state;“.

63. La articolul 20 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

“h) să publice anual un raport care va contine cel putin informatiile prevăzute în norme emise în aplicarea prezentei legi;

i) să prezinte directiilor de specialitate si echipelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate raportările, documentele, situatiile si informatiile solicitate de acestea.“

64. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

“Art.201. – (1) Auditorul financiar va întocmi un raport anual, însotit de opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) De asemenea, auditorul financiar va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări asigurătorului pentru remedierea lor si va furniza, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale asigurătorului.

(3) Auditorul financiar al unui asigurător trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă despre orice act sau fapt, în legătură cu asigurătorul ori cu entitătile care intră în perimetrul de consolidare, care:

a) constituie o încălcare a legii si/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfăsurare a activitătii asigurătorului;

b) este de natură să afecteze situatia patrimonială a asigurătorului sau buna sa functionare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale asigurătorului sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

(4) Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informatiilor prevăzute la alin. (3) nu constituie o încălcare a oricărei restrictii privind divulgarea de informatii si nu va atrage nici un fel de răspundere asupra persoanei în cauză.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează Camera Auditorilor Financiari din România privind orice încălcare a prevederilor alin. (1)–(3), în vederea luării de către aceasta a măsurilor necesare pentru remedierea acestor încălcări.“

65. Articolul 24 se abrogă.

66. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2006, la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Organizarea si activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sunt reglementate si controlate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin norme emise în aplicarea prezentei legi.“

67. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(4) Asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul României si în afara lui au obligatia de a constitui Fondul de compensare. Prin norme emise în aplicarea prezentei legi se vor stabili persoanele îndreptătite a fi despăgubite, contributia asigurătorilor la fond, precum si modul de organizare si functionare a acestui fond.“

68. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Separarea conducerii asigurărilor de viată si asigurărilor generale pentru asigurătorii cu activitate compozită“

69. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – Asigurătorii care până la 31 decembrie 2005 au fost autorizati să desfăsoare activitate compozită pot desfăsura în continuare activitătile de asigurări de viată si generale numai în conditiile separării managementului celor două activităti în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.“

70. După articolul 26 se introduc sapte noi articole, articolele 261–267, cu următorul cuprins:

“Art.261. – (1) Managementul separat al celor două activităti, mentionat la art. 26, trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure o separare clară între aceste activităti, pentru a se respecta următoarele obiective:

a) interesele detinătorilor de polite de viată si, respectiv, de polite de asigurări generale nu trebuie în nici un fel prejudiciate si, în special, profitul înregistrat de una din cele două activităti să nu fie folosit în scopul îmbunătătirii celeilalte activităti, situatia aceasta putând fi realizată numai în cazuri exceptionale si cu aprobarea expresă dată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conditiile prevăzute pentru astfel de situatii prin norme emise în aplicarea prezentei legi;

b) minimul obligatiilor financiare, în special marjele de solvabilitate, stabilite în conformitate cu prevederile legii si ale normelor emise în aplicarea acesteia pentru fiecare dintre cele două activităti sunt îndeplinite în mod independent, fără un transfer de active de la o activitate către alta.

(2) În cazul în care, prin respectarea prevederilor alin. (1) lit. b), rezultă că mai sunt active disponibile la una dintre cele două activităti, evidentiate în mod distinct, acestea pot fi folosite pentru cealaltă activitate, dar numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va analiza periodic rezultatele celor două activităti, pentru a asigura aplicarea prevederilor acestui articol.

Art. 262. – (1) Asigurătorii cu activitate compozită au obligatia să organizeze si să conducă evidenta contabilă separat pentru cele două activităti de asigurare.

(2) În acest scop, veniturile, în special primele încasate, plătile de la reasigurători si cele din investirea activelor, si cheltuielile, în special cele privind plata daunelor, sumele suplimentare pentru provizioanele tehnice, primele de reasigurare, cheltuielile operationale pentru activitatea respectivă, trebuie să fie defalcate în conformitate cu natura lor.

(3) Cheltuielile operationale comune celor două categorii de asigurări vor fi alocate fiecărei activităti conform unei chei de repartizare, cheie care va fi mentinută cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar.

(4) Utilizarea acestei chei de repartizare se face numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 263. – Asigurătorii cu activitate compozită trebuie să calculeze marja de solvabilitate disponibilă separat, în conformitate cu metoda stabilită prin normele emise în aplicarea prezentei legi, pentru fiecare dintre cele două activităti si să întocmească un raport prin care să identifice în mod clar activele si obligatiile care sunt folosite pentru calcularea fiecărei marje.

Art. 264. – (1) În cazul în care una dintre cele două marje de solvabilitate este insuficientă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aplica pentru activitatea la care se înregistrează deficiente măsuri de redresare specifice, în conformitate cu prevederile legii si ale normelor emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Transferul între cele două activităti, în cazul înregistrării unei situatii precum cea prevăzută în alin. (1), se va face doar în cazuri exceptionale si numai în conditiile stabilite si aprobate în prealabil de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 265. – În vederea asigurării unei conduceri prudentiale pentru fiecare dintre cele două activităti desfăsurate de asigurătorii cu activitate compozită, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor confirmă sau nu, în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia, conducătorii departamentelor de asigurări de viată si de asigurări generale, precum si persoanele care vor ocupa functii de conducere specifice în cadrul acestor departamente.

Art. 266. – Asigurătorii cu activitate compozită au obligatia să tină pentru fiecare dintre cele două activităti câte un registru special al activelor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 267. – Asigurătorii cu activitate compozită sunt obligati să trimită către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor toate informatiile, documentele si raportările ale căror formă, continut, informatii, detalii si certificări sunt stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi pentru fiecare activitate.“

71. După articolul 267 se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul titlu:

“CAPITOLUL V1

Activitatea de asigurare de viată“

72. După articolul 28 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul titlu:

“CAPITOLUL VI

Măsuri prudentiale privind reconstituirea rezervelor“

73. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

“Art.281. – (1) Dacă un asigurător nu se conformează, după caz, prevederilor art. 21 alin. (1) sau art. 27 alin. (2), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va interzice acestuia să dispună liber asupra activelor sale, după comunicarea prealabilă a deciziei sale autoritătilor competente din statele membre în care sunt situate riscurile.

(2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că situatia financiară a asigurătorului se deteriorează în continuare, aceasta poate să limiteze sau să interzică libera alocare a activelor asigurătorului. În consecintă, va informa autoritătile competente ale altor state membre pe teritoriile cărora asigurătorul îsi desfăsoară activitatea asupra tuturor măsurilor luate si, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, acestea vor lua aceleasi măsuri.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, de asemenea, să limiteze sau să interzică libera alocare a activelor asigurătorului si va informa autoritătile competente ale altor state membre pe teritoriile cărora asigurătorul îsi desfăsoară activitatea asupra măsurilor luate si, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, acestea vor lua acelasi măsuri.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să ia toate măsurile considerate necesare si asigurătorii în vederea protejării intereselor asiguratilor în situatiile descrise în alin. (1), (2) si (3).

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, la cererea autoritătilor din statul membru de origine, va interzice libera alocare a activelor din România unui asigurător/reasigurător, care în baza libertătii de stabilire prestează activitatea de asigurare/reasigurare pe teritoriul României.“

74. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) Intermediarii în asigurări si în reasigurări sunt, după caz, înregistrati la sau autorizati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, sau la autoritatea competentă din statul membru de origine.“

75. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(3) Intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări sunt obligati să pună la dispozitia clientilor, în scris, înainte de încheierea, modificarea ori reînnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel putin următoarele informatii referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) si registrul în care a fost înscris, precum si modalitătile prin care se poate verifica înscrierea; detinerea a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurător, respectiv reasigurător, detinerea de către o societate de asigurare sau o societate mamă a unei anumite societăti de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului în asigurări/reasigurări; procedurile de solutionare amiabile sau pe cale judecătorească a eventualelor neîntelegeri sau litigii dintre clienti si intermediar, precum si orice alte informatii în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi.“

76. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Încasările si plătile făcute în numele sau în contul asiguratilor sau reasiguratilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare ori despăgubiri, de către intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări se derulează prin conturi deschise la institutiile de credit, altele decât conturile prin care îsi derulează activitatea curentă.“

77. Alineatul (5) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(5) În caz de faliment al intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări, sumele consemnate în conturile prin care se derulează încasările si plătile făcute în numele sau în contul asiguratilor ori reasiguratilor nu pot fi utilizate la îndestularea altor creditori decât cei mentionati de la alin. (4).“

78. Alineatul (6) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(6) Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoană fizică sau juridică, precum si cea de subagent este incompatibilă cu cea de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori de asistent în brokeraj.“

79. La articolul 33, după alineatul (6) se introduc opt noi alineate, alineatele (7)–(14), cu următorul cuprins:

“(7) Activitatea de bancassurance se desfăsoară prin agenti de asigurare subordonati în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(8) Prin derogare de la prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia, intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări care au formă juridică de societate pe actiuni trebuie să detină capitalul social minim vărsat în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si au obligatia de a numi în conducerea executivă cel putin două persoane fizice.

(9) Intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări care au formă juridică de societate cu răspundere limitată pot opta pentru numirea în conducerea executivă a cel putin două persoane fizice.

(10) Toate persoanele numite în conducerea executivă trebuie să îndeplinească criteriile si conditiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(11) Orice intermediar în asigurări si/sau în reasigurări, care nu a depus la asigurător sau reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, după 30 de zile de la scadenta prevăzută în contract, este prezumat a fi în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta.

(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări mentionati la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(13) Orice intermediar în asigurări, persoană fizică, care nu a depus la asigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, după 30 de zile de la scadenta prevăzută în contract, va fi de îndată executat silit de către asigurător asupra garantiei constituite potrivit art. 34 alin. (2) lit. d), iar dacă garantia constituită nu acoperă prejudiciul, va fi urmărit potrivit legii asupra oricăror bunuri apartinând acestuia.

(14) Intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări, persoane juridice, autorizati ori înregistrati, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia, sunt obligati să afiseze la toate sediile, principal si secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, ori după certificatul de înregistrare emis de asigurători sau reasigurători, pentru agentii de asigurare sau de reasigurare, persoane juridice, după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 34 alin. (4).“

80. La articolul 34 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare să reprezinte 75% din cea prevăzută la art. 35 alin. (5) lit. c);“.

81. Alineatul (4) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(4) Asigurătorii sunt obligati să deschidă si să mentină un registru, denumit Registrul agentilor de asigurare, în sistem computerizat si cu arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor, care face parte din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, prevăzut la art. 5 lit. r). Forma si continutul acestui registru se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.“

82. La articolul 34, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41), (42) si (43), cu următorul cuprins:

“(41) După înregistrare asigurătorii sunt obligati să elibereze intermediarilor în asigurări, persoane juridice, un certificat de înregistrare, iar intermediarilor în asigurări, persoane fizice, o legitimatie. Datele si informatiile care se vor trece în aceste documente se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(42) Anual acest registru va fi trecut pe suport hârtie, care va fi certificat pentru conformitate de conducerea executivă a asigurătorului sau reasigurătorului.

(43) Asigurătorii sunt obligati să înregistreze în registrul prevăzut la alin. (4), în conformitate cu conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) si cu cele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, atât agentii de asigurare, persoane fizice si juridice, cu care au încheiat contracte de agent, cât si subagentii si agentii de asigurare subordonati; asigurătorii vor actualiza periodic toate datele din acest registru, conform prevederilor normelor mentionate în acest alineat.“

83. La articolul 34, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(10) Agentii de asigurare, persoane fizice si juridice, si subagentii înregistrati în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să includă în toate documentele emise, altele decât cele ale asigurătorilor de la care au mandat, inclusiv în corespondenta proprie cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum si următorul înscris: «Înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor».

(11) Agentii de asigurare si agentii de asigurare subordonati, persoane fizice si juridice, precum si subagentii sunt obligati să scrie pe toate documentele primite de la asigurătorii de la care au mandat codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r).

(12) De la data aderării agentii de asigurare sau de reasigurare, persoane fizice ori juridice, care doresc să desfăsoare activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări pe teritoriul altor state membre trebuie să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinând Spatiului Economic European, de aceeasi valoare cu cea prevăzută pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare.“

84. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:

“Art.35. – (1) O persoană juridică poate desfăsura activitate de intermediere în asigurări si/sau în reasigurări, în calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, dacă are o autorizatie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte că va respecta prevederile alin. (5) lit. a)–d) si h) si alin. (112).

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizatiei necesare desfăsurării activitătii în calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.“

85. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să includă în toate documentele emise, inclusiv în corespondenta cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum si următorul înscris:

«Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor».

(42) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sunt obligati să scrie pe toate documentele primite de la asigurători sau reasigurători codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r).“

86. La articolul 35 alineatul (5), literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) să fie persoană juridică, în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;

.........................................................................................

“c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare trebuie să fie în concordantă cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi, care, după data dobândirii de către România a statutului de stat membru, să fie valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinând Spatiului Economic European;“.

87. La articolul 35 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) valoarea contractului de asigurare de răspundere civilă, prevăzut la lit. c), va fi actualizată periodic, prin norme emise în aplicarea prezentei legi si în conformitate cu dispozitiile legislatiei europene în materie.“

88. La articolul 35 alineatul (5), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

“h) să aibă personal angajat care să corespundă criteriilor de calificare si pregătire profesională conform normelor privind cerintele profesionale pentru intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări;

i) să deschidă si să mentină Jurnalul asistentilor în brokeraj, ale cărui regim, formă si continut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.“

89. La articolul 35 alineatul (6), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“(6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuză o cerere de autorizare pentru un broker de asigurare si/sau de reasigurare în una dintre următoarele situatii:

a) asociatii sau actionarii persoane fizice, precum si persoanele semnificative, după caz, au cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevăzute în legislatia financiar-fiscală;“.

90. La articolul 35 alineatul (7), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(7) Autorizatia acordată unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care:“.

91. La articolul 35 alineatul (7), după litera b) se introduc patru noi litere, literele c), d), e) si f), cu următorul cuprins:

“c) nu a început să desfăsoare activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizatiei;

d) într-o perioadă de 4 luni nu a trimis nici o raportare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

e) renuntă la activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare si solicită în mod expres retragerea autorizatiei;

f) încalcă în mod repetat dispozitiile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia.“

92. Alineatul (9) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(9) Un broker de asigurare si/sau de reasigurare nu poate fi actionar, direct sau indirect, ori administrator la un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori la un agent de asigurare subordonat.“

93. La articolul 35, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau un agent de asigurare subordonat, persoană fizică ori juridică, nu poate fi actionar, direct sau indirect, ori administrator al unui broker de asigurare si/sau de reasigurare.“

94. Alineatul (11) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(11) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare nu îsi pot desfăsura activitatea prin agenti de asigurare, persoane fizice sau juridice, subagenti ori agenti de asigurare subordonati, ci numai prin personal propriu si/sau prin asistenti în brokeraj.“

95. La articolul 35, după alineatul (11) se introduc sase noi alineate, alineatele (111), (112), (113), (114), (115) si (116), cu următorul cuprins:

“(111) Mandatul în brokeraj nu poate fi îndeplinit prin intermediul unui agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau printr-un subagent ori agent de asigurare subordonat.

(112) Înainte de a încheia mandatul de brokeraj cu clientul, brokerul trebuie să îi solicite un înscris din care să rezulte că acesta nu a semnat cu unul sau mai multi brokeri un mandat cu acelasi obiect.

(113) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul cum se îndeplineste mandatul de brokeraj are dreptul de a solicita modificarea prin întelegere amiabilă sau în cazul în care nu se ajunge la nici un acord are dreptul să revoce mandatul. În toate cazurile de mai sus clientul trebuie să-si argumenteze solicitarea în scris, printr-un preaviz trimis cu cel putin:

1. 10 zile calendaristice înaintea datei de solicitare a întelegerii amiabile; sau

2. 30 de zile calendaristice înaintea datei de revocare a mandatului.

(114) În cazul în care nu se respectă prevederile alin. (112) si alin. (113) pct. 1 si 2, brokerul în cauză este îndreptătit să ceară rambursarea cheltuielilor efectuate până la data la care ia cunostintă despre faptele descrise în prevederile mentionate mai sus sau, după caz, să solicite daune materiale.

(115) Personalul propriu al brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, care are ca principală atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau de reasigurare, va fi înscris în registrul prevăzut la art. 5 lit. r), în conditiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi.

(116) Asistentii în brokeraj vor fi Onscrisi în Jurnalul asistentilor în brokeraj.“

96. La articolul 35, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

“(131) Brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare le este interzis să facă reclamă ori publicitate remunerată pentru produsele, activitatea sau actiunile de orice fel ale asigurătorilor ori reasigurătorilor.“

97. Alineatul (14) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(14) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că activitatea de publicitate a intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări care au sediul social ori domiciliul, după caz, în România nu respectă aceste reguli, aplică sanctiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e).“

98. La articolul 35, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (15), (16), (17) si (18), cu următorul cuprins:

“(15) Toate rapoartele, documentele si solicitările brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si corespondenta de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de persoanele semnificative.

(16) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din conducerea executivă, este nulă de drept.

(17) Prin derogare de la prevederile alin. (16), când conducerea este asigurată de o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele mentionate la alin. (16) pot împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, pentru a duce la îndeplinire obligatiile prevăzute la alin. (15).

(18) Împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre Onstiintare, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.“

99. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 si 352, cu următorul cuprins:

“Art.351. – Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sunt obligati să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situatiile financiare anuale, precum si alte documente, rapoarte ori informatii cerute de aceasta, la termenele si în formele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi sau prin avize, decizii ori circulare.

Art. 352. – (1) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări, precum si rezervele de capital în bunuri mobiliare ori imobiliare (depozite bancare, actiuni, obligatiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activitătii proprii sau închirierii).

(2) Veniturile din activitatea de închiriere a imobilelor pot reprezenta maximum 15% din veniturile aferente activitătii de intermediere în asigurări.“

100. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) După data aderării României la Uniunea Europeană, taxa de functionare prevăzută la alin. (3) se poate majora până la maximum 0,5% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate, în raport cu obligatiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.“

101. Articolul 365 va avea următorul cuprins:

“Art.365. – În cazul retragerii autorizatiei sau, după caz, al radierii din registrul agentilor de asigurare a unui intermediar în asigurări si/sau în reasigurări, care are sediul social ori domiciliul pe teritoriul României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa toate autoritătile competente pe al căror teritoriu îsi desfăsoară activitatea acel intermediar în baza dreptului de stabilire sau a libertătii de a presta servicii.“

102. După articolul 366 se introduce un nou articol, articolul 367, cu următorul cuprins:

“Art.367. – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsurile necesare pentru a asigura publicarea corespunzătoare a conditiilor în care trebuie să se desfăsoare activitatea de asigurare pe teritoriul României.“

103. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că activitatea de publicitate a asigurătorilor sau reasigurătorilor cu sediul social în România nu respectă aceste reguli, aplică sanctiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e).“

104. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

“Activitatea de control si sanctiuni“

105. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

“Art.381. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informatii, documente si rapoarte se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activitătii asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondului de compensare.

(2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotărăste prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Sanctiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către directiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autoritătii de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului ori intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondului de compensare.

(4) Urmărirea aplicării sanctiunilor se face de către directiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către directia de control, pentru controalele periodice sau inopinate.

(5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către directiile sale de specialitate, asupra:

a) datelor din rapoartele si informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege si prin normele emise în aplicarea acesteia;

b) documentelor si informatiilor solicitate prin avize sau decizii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în vederea exercitării unei supravegheri de tip prudential;

c) documentelor si informatiilor care necesită aprobarea prealabilă a modificărilor hotărâte de către asigurători, reasigurători si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare;

d) respectării termenelor de prezentare a rapoartelor, informărilor, documentelor si informatiilor prevăzute la lit. a), b) si c).

(6) Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor care efectuează controlul permanent în conformitate cu prevederile alin. (5) vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, ale Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau conducătorului compartimentului specializat al administratorului Fondului de compensare despre încălcarea prevederilor prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acesteia si vor solicita acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, să remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului la notificarea prevăzută la alin. (6), directia de specialitate în cauză va propune, printr-un referat de constatare, Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor măsurile sanctionatorii, la care se anexează răspunsul primit.

(8) Referatul de constatare se va întocmi si se va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în acelasi termen ca cel prevăzut la alin. (7), si în cazul lipsei unui răspuns la notificarea prevăzută la alin. (6).

(9) Termenele prevăzute la alin. (6) si, respectiv, alin. (7) decurg de la data de înregistrare a notificării de către asigurători, reasigurători, intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondul de compensare, după caz, si, respectiv, de la data de înregistrare a răspunsului la notificare de către directia de specialitate emitentă a notificării.

(10) În functie de natura, gravitatea si frecventa abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sanctiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât si efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului si intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfăsurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia si asupra aspectelor negative sesizate.

(11) Controalele periodice si tematica acestora vor fi notificate către asigurători, reasigurători si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sau, dacă este cazul, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, agentilor de asigurare sau de reasigurare si agentilor de asigurare subordonati, persoane juridice, cu 30 de zile înainte de data de începere.

(12) Asigurătorii, reasigurătorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, precum si Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România au obligatia de a pune la dispozitia echipelor de control periodic sau inopinat un spatiu adecvat, care pe perioada desfăsurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei.

(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor si informărilor, periodice sau anuale, ori a reclamatiilor si sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau a Fondului de compensare, după caz, si nu pot dura mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive.

(14) Nici un asigurător, reasigurător si intermediar în asigurări si/sau în reasigurări, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau Fondul de compensare nu poate refuza efectuarea unui control inopinat.“

106. Alineatul (1) al articolului 39 se abrogă.

107. La articolul 39 alineatul (2), literele a), b), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum si a deciziilor sau avizelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emise potrivit art. 4 alin. (26) si art. 8 alin. (2);

b) înmatricularea asigurătorilor sau reasigurătorilor la Oficiul National al Registrului Comertului fără autorizatia emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

c) încălcarea, în orice mod, a dispozitiilor art. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), h1), h2), h3), i), j), l), m) si ale art. 18; d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) si (18), art. 121, 122, 20, 201, art. 33 alin. (7), art. 34 alin. (41), (42) si (43), art. 381 alin. (6), (12) si (14), precum si ale cap. V, după caz;“.

108. La articolul 39 alineatul (2), literele g) si i) vor avea următorul cuprins:

“g) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 16 si 35 si a normelor emise în aplicarea prezentei legi cu privire la mentinerea limitei minime a capitalului social si, după caz, a fondului de rezervă liberă vărsat, a marjei de solvabilitate si, după data aderării României la Uniunea Europeană, a fondului de sigurantă;

.........................................................................................

i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 42 alin. (2) si ale normelor emise în aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;“.

109. La articolul 39 alineatul (2), literele j) si k) vor avea următorul cuprins:

“j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor prevăzute la art. 27, 28 si 281; k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) si (14), art. 34, art. 381 alin. (6), (12) si (14) si a normelor privind desfăsurarea activitătii agentilor de asigurare, ale subagentilor si agentilor de asigurare subordonati;“.

110. La articolul 39 alineatul (2), litera m) va avea următorul cuprins:

“m) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 35 alin. (13), (131) si (14) si la art. 38 alin. (2) privind activitatea de publicitate si de reclamă;“.

111. La articolul 39 alineatul (2), după litera m) se introduc patru noi litere, literele m1), m2), m3) si m4), cu următorul cuprins:

“m1) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) si (18);

m2) nerespectarea obligatiilor brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, prevăzute la art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) si (14), art. 35, 36, art. 381 alin. (6), (12) si (14) si în normele emise în aplicare;

m3) nerespectarea de către asigurători, reasigurătorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, precum si de către administratorul Fondului de compensare a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete si eronate a rapoartelor, raportărilor, analizelor, documentelor si informatiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize;

m4) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), (31) si (4) si ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau administratorul Fondului de compensare;“.

112. La articolul 39 alineatul (2), literele n) si o) voravea următorul cuprins:

“n) desfăsurarea de către asigurători sau reasigurători a activitătii de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizati si/sau neînregistrati potrivit legii sau fără calificarea si pregătirea profesională corespunzătoare;

o) neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod defectuos a obligatiei de tinere a registrului agentilor de asigurare sau a jurnalului asistentilor în brokeraj, după caz, potrivit legii si normelor emise în aplicarea acesteia;“.

113. La articolul 39 alineatul (3), literele c) si e) vor avea următorul cuprins:

“c) amendă aplicabilă: asigurătorilor sau reasigurătorilor, de la 0,5% până la 1% din capitalul social; intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu forma juridică de societate pe actiuni, de la 3% la 6%; brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 10% până la 20% din capitalul social; agentilor de asigurare persoane juridice, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); agentilor de asigurare persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); persoanelor nominalizate la art. 5 lit. d) pct. 2, între 5.000 lei (RON) si 10.000 lei (RON); persoanelor nominalizate la art. 5 lit. d) pct. 3, 4, 5 si 6, precum si conducătorului sau, după caz, conducerii executive a agentilor de asigurare persoane juridice, respectiv a consiliului director/conducerii executive a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, a administratorului Fondului de compensare, după caz, între 1–6 salarii nete ale persoanelor respective din luna precedentă celei în care a fost constatată contraventia. În cazul în care prin aplicarea acestor amenzi se depăseste limita maximă prevăzută pentru amenzi în legea-cadru care reglementează regimul juridic al contraventiilor, se va aplica aceasta;

.........................................................................................

e) retragerea autorizatiei asigurătorilor, reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, revocarea administratorului Fondului de compensare si, după caz, retragerea avizului acordat potrivit art. 25, precum si dispunerea către asigurători/reasigurători si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor în brokeraj, din registrele speciale în care acestia au fost înregistrati.“

114. La articolul 39 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) suspendarea temporară a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;“.

115. Alineatul (8) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(8) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) fapta oricărei persoane constând în desfăsurarea activitătii de asigurare în/din România fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si desfăsurarea activitătii fără înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări.“

116. La articolul 39, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (81), (82) si (83), cu următorul cuprins:

“(81) Se interzice oricărei persoane care nu are autorizatie emisă sau nu este înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să utilizeze denumirile de asigurător, reasigurător, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord international, sau când, din contextul în care sunt folosite aceste cuvinte, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităti de asigurare, de reasigurare sau de intermediere în asigurări si/sau în reasigurări.

(82) În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unui asigurător, reasigurător sau intermediar în asigurări si/sau în reasigurări care functionează în România ori care sugerează o legătură cu aceasta pot fi utilizate numai de către si în legătură cu o subunitate a acelei entităti, inclusiv în denumirea acesteia.

(83) În scopul exercitării activitătilor specifice, entitătile străine pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează si în tara de origine. În situatia în care există posibilitatea unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să solicite ca numele asigurătorului, reasigurătorului sau intermediarului în asigurări si/sau în reasigurări respectiv să fie însotit de o mentiune explicativă în limba română.“

117. La articolul 39, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) În vederea asigurării transparentei si aplicării unitare a măsurilor sanctionatorii prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în aplicarea prezentei legi privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii. Măsurile sanctionatorii trebuie să fie proportionale cu gradul de pericol social al faptei săvârsite, tinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârsită, de modul si mijloacele de săvârsire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în referatul de constatare/procesul-verbal.“

118. Articolul 411 va avea următorul cuprins:0

“Art.411 – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme privind rezolvarea corespunzătoare a reclamatiilor si, pe cale amiabilă, a disputelor dintre intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări si asigurati.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va sprijini asociatiile profesionale ale asigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări să coopereze în vederea rezolvării disputelor transfrontaliere.“

119. La articolul 421, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu are calitate procesuală si nu poate fi chemată în judecată în procesele declansate împotriva asigurătorilor/reasigurătorilor/ intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, chiar dacă acestia se află în procedură de redresare financiară sau de faliment, si nici în procesele împotriva Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România sau administratorului Fondului de compensare, după caz, pentru a răspunde de neîndeplinirea obligatiilor asumate de acestia potrivit legii si/sau conventiilor internationale.“

120. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Oficiul National al Registrului Comertului este obligat să permită accesul gratuit al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la informatiile din registrul comertului central, tinut în sistem computerizat, referitoare la asigurătorii si brokerii de asigurare din România, autorizati în conformitate cu prevederile prezentei legi, la agentii de asigurare persoane fizice si juridice, precum si la alte persoane fizice sau juridice care sunt sau solicită aprobarea pentru a deveni actionari semnificativi directi sau indirecti ai unui asigurător sau broker; de asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului este obligat să furnizeze la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informatii economico-financiare raportate de asigurători, reasigurători, agenti de asigurare, persoane juridice si brokeri de asigurare si/sau de reasigurare în situatiile financiare anuale.“

121. Alineatul (2) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

“(2) Asigurătorii care îsi încetează activitatea sau, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, solicită renuntarea la una dintre activităti sunt obligati să procedeze la efectuarea transferului de portofoliu în conditiile prevăzute în art. 23 si în normele emise în aplicarea prezentei legi.“

122. La articolul 47 punctul 2, litera g) se abrogă.

123. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“REGISTRUL SPECIAL

al activelor admise să acopere rezervele tehnice“

124. La anexa nr. 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viată (Jurnalul Oficial L 345, 19/12/2002, p. 0001):

– expunere de motive (18), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (5), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 24, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 34, art. 37, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 61, art. 62, art. 67, art. 69, anexa, anexa 2.“

125. La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (Jurnalul Oficial L 009, 15/01/2003, p. 0003):

– art. 1, art. 1(2), art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 7(3), art. 9, art. 11, art. 12, art. 14.“

126. La anexa nr. 3, după punctul 10, se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu următorul cuprins:

“11. Directiva a patra a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăti comerciale (78/660/EEC), publicată în Jurnalul Oficial nr. L 222, 14/08/1978:

– Art. 17

12. Regulamentul Consiliului (EC) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 294, 10/11/2001:

– Art. 1 alin. 1

13. Directiva 77/91 publicată în Jurnalul Oficial nr. L 026, 31/01/1977:

– art. 6 alin. 1.“

Art. II. – (1) Orice dispozitii legale referitoare la asigurări si/sau reasigurări, privind fondul de sigurantă, se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

(3) În termen de patru luni de la data aderării României la Uniunea Europeană, asigurătorii sau reasigurătorii autorizati în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să se conformeze prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Registrul actuarilor se va deschide de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va remite Registrul actuarilor către Corpul actuarilor, în termen de 4 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.

De la data preluării Registrului actuarilor, Corpul actuarilor primeste statut de asociatie profesională independentă cu rol de autoreglementare a acestei profesii.

Art. III. – Alineatul (2) al articolului III din Legea nr. 403/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 25 octombrie 2004, se abrogă.

Art. IV. – Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Având în vedere necesitatea corelării reglementărilor interne cu cele internationale privind statutul sportivului profesionist în România, tinând cont de specificul activitătii sportive, pentru evitarea unor pierderi financiare însemnate ale unor importante structuri sportive din România, în perioada decembrie 2005 – februarie 2006, ca urmare a acestei necorelări, acest fapt constituind o situatie extraordinară ce vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Articolul 14 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) În conditiile legii si în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performantă pot fi:

a) amatori;

b) profesionisti.

(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplineste următoarele conditii:

a) obtine licenta de sportiv profesionist;

b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o conventie în conditiile Codului civil.

(3) Sportivului profesionist care a încheiat cu o structură sportivă o conventie în conditiile Codului civil i se asigură, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, în conditiile legii.

(4) Licenta de sportiv profesionist se obtine în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele si în regulamentele federatiilor sportive nationale.

(5) Sportivii străini pot desfăsura activitate ca sportivi profesionisti la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în conditiile legii.

(6) Federatiile sportive nationale asigură organizarea evidentei sportivilor profesionisti din ramura de sport respectivă.

(7) Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevăzute în statutele si în regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si în contractele sau conventiile, după caz, încheiate între părti.

(8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de Agentia Natională pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.

(10) Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor sportive nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.

Art. II. – După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 205.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După alineatul (1) al articolului 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru asigurarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate emite instructiuni care se aprobă prin ordin al ministrului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului

László Borbély

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.708.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Termenul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.202 din 15 decembrie 2004, se prorogă până la data de 1 iulie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.709.